Zakázky

Tato agenda umožňuje definovat zakázky, opravovat je, zakázky uzavírat atd.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Bilance Vývoj v čase Gantt Souvislosti Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace či Projektové řízení při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení či Projektové řízení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky.

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Zakázky poskytují jednu z možností členění dat. Dalším možným členěním záznamů zcela nezávislým na zakázkách, ale pracujícím na stejném principu a dostupným v celém systému, jsou Obchodní případy a Projekty. Lze je využít mnoha různými způsoby, viz kap. Členění dat za zakázky, obch. případy a projekty.

Zda jsou položky pro zadání zakázek do jiných záznamů k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích, příp. to může být předmětem individuálního nastavení pro některé specializované moduly (Výroba, Pokladní prodej, CRM apod.), což je vždy uvedeno přímo v popisu příslušné položky pro zadání zakázky v dané agendě.

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gen se nezadává zakázka k hlavičce dokladu (až na výjimky), ale k jednotlivým řádkům, aby bylo možné je dle zakázek rozúčtovávat atd. Na jednom dokladu tedy lze mít řádky příslušné různým zakázkám.

U jednotlivých zakázek je k dispozici možnost zapnout si podporu projektového řízení. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení, viz co je třeba k provozu projektového řízení. Pokud je pro daný číselník povoleno, lze jej pro jednotlivé zakázky zapnout pomocí položky Rozšířené řízení zakázek.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. v seznamu zakázek je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých zakázek zadáním položky Nadřízená zakázka ke každé zakázce. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Jak bylo řečeno v kap. Členění dat, zakázky se promítají do položek jiných záznamů v systému, přičemž následně je pak možno si za jednotlivé zakázky pořizovat různé přehledy a to volitelně jen za vybrané zakázky nebo včetně podřízených. Jaké všechny záznamy byly na danou zakázku pořízeny, lze sledovat v záložce Souvislosti.

Zakázky lze v případě potřeby přiřazovat i k jednotlivým střediskům nebo i k jednotlivým firmám a pak je podle středisek resp. firem na dokladu moci nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu zakázek. Tyto možnosti závisí na stavu parametru Nabízení a kontrola zakázek na dokladech podle střediska, resp. parametru Nabízení a kontrola zakázek na dokladech podle firmy. Rovněž je lze uzavírat, resp. otevírat.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.