Blokace dokladů - záložka Seznam

Seznam záznamů blokací omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání. Význam jednotlivých položek zobrazených v této záložce vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností zadání nového záznamu:

Nový

Jedná se o tvorbu jednoho nového záznamu blokace.

Přidat hromadně

Jedná se o možnost vytvořit záznam blokace hromadně najednou pro více vybraných řad dokladů.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kde nastavíte typ, platnost, případně popis blokace a z číselníku Řad dokladů vyberete (viz ruční označování) ty řady dokladů, pro které chcete blokace vytvořit. Význam jednotlivých položek je shodný jako v záložce Detail této agendy. Po stisku tlačítka se vytvoří příslušné blokace zvolených řad dokladů.

Při vytváření nových záznamů blokací hromadně samozřejmě probíhají stejné validační kontroly jako při vystavování jednoho záznamu. Pokud tedy na některém z generovaných záznamů není nějaká podmínka splněna, pak se daný doklad neuloží a akce se ukončí. Zda se ukončí celá akce taky pro všechny zbývající záznamy, které se mají tvořit, či nikoliv, závisí na počtu transakcí, v nichž se Hromadné generování provádí. Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkční tlačítko , po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má Hromadné přidání provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato funkce k dispozici, a je uveden v samostatné kapitole.

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8 Záznam blokace můžete libovolně smazat, tím zrušíte i danou blokaci.
Zkopírovat F9 Záznamy blokací lze libovolně kopírovat, i když je zřejmé, že mít dva zcela shodné záznamy blokací nemá význam.
Občerstvit F11
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.