Konstantní symboly (platební tituly)

Seznam konstantních symbolů a platebních titulů nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

 • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Jedná se o jednoduchý číselník, který v sobě dovoluje zobrazovat, přidávat, opravovat a mazat konstantní symboly a platební tituly. Platební tituly jsou v chápány jako konstantní symboly do zahraničí, viz popis položky Konstantní symbol v popisu hlaviček jednotlivých dokladů.

Při vyvolání z hlaviček dokladů se nabízí filtrovaný jen za konstantní symboly nebo jen za platební tituly podle toho, zda v položce Země je nastaveno, že se jedná o doklad tuzemský nebo zahraniční.

Povinnost zadávat konst. symbol a jeho předvyplňování:

 • Povinnost zadávat konst. symbol - Zda je na dokladech a platebních příkazech položka konstantní symbol povinná, závisí na nastavení parametru Povinně zadávat konstantní symbol ve Firemních nastaveních.
 • Předvyplňování - Aby se urychlilo její zadávání, předvyplňuje se podle následujících pravidel:
  • Pro jednotlivé dokladové agendy a pro každého uživatele se pamatují naposledy použité hodnoty konstantního symbolu resp. platebního titulu podle Země určení v dialogu Typu obchodu. A to hodnoty konstantního symbolu pro doklady tuzemské (vystavované do lokální země jakožto země určení) a platebního titulu pro doklady do zahraničí (kdy země určení je jiná než země lokální). Tyto hodnoty se zapamatují až po uložení dokladu, na němž byly použity a pamatují se v paměti. Po zavření dané agendy se zapamatují jako parametr dané agendy, tedy při opětovném otevření daným uživatelem budou k dispozici.
  • V prvním dokladu se zemí určení, která se rovná lokální zemi resp. která je jiná než lokální země, vystavovaném v dané agendě daným uživatelem se nepředvyplní nic (není zatím podle čeho). Po uložení takového dokladu se zadaná hodnota zapamatuje pro další použití.
  • V dalším dokladu se zemí určení rovnou lokální zemi vystavovaném v dané agendě daným uživatelem se předvyplňuje konst. symbol zapamatovaný v předchozím kroku pro obdobný doklad. Obdobně v dalším dokladu se zemí určení jinou než lokální země se předvyplňuje platební titul zapamatovaný v předchozím kroku pro obdobný doklad.

   Příklad postupu při vystavování dokladů:
   - Uživatel vystavuje svou první fakturu FV se zemí určení CZ -> (žádný konst. symbol se nepředvyplňuje).
   - Uživatel zadá konst. symbol 308.
   - Uloží FV -> konst. symbol 308 se zapamatuje pro zemi určení rovnou lokální zemi (pro danou agendu a uživatele).
   - Uživatel vystavuje další novou FV se zemí určení CZ -> konst. symbol se předvyplní z FV, která byla naposledy uložena, tedy 308).

   Pro zahraničí je postup stejný.

  • V některých případech se předvyplňuje jiným způsobem, např.:
   • Při generování požadavků o plat. příkaz se konst. symbol předvyplňuje z placeného dokladu (příp. u dokladů, u nichž nebyl konstantní symbol zadán, se může doplnit i v dialogovém okně při tvorbě požadavku na platební příkaz z agend), u mezd pak dle definic plateb resp. srážek. Dále viz generování požadavků o plat. příkaz z agend.
   • Dle nastavení v jiných částech systému - např. při vystavování dokladů s konst. symbolem z pokladního prodeje se předvyplní dle položky Konstantní symbol z Nastavení pokladního místa

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.