Projekty

Tato agenda umožňuje definovat Projekty, opravovat je, projekty uzavírat atd.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Bilance Vývoj v čase Gantt Souvislosti Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace, Projektové řízení či CRM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, Projektové řízení či CRM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

K výchozímu umístění ikony i v CRM: Projekty mohou být využívány obdobně jako zakázky/obchodní případy k členění dat v celém systému a tudíž logicky umístěním patří k nim. Současně je ale jednou z agend CRM, viz dále. Tudíž z pohledu využití CRM je vhodné, aby byly umístěny rovnou také mezi agendy CRM.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Projekty poskytují jednu z možností členění dat. Dalším možným členěním záznamů zcela nezávislým na projektech, ale pracujícím na stejném principu a dostupným v celém systému, jsou Obchodní případy a Zakázky. Lze je využít mnoha různými způsoby, viz kap. Členění dat za zakázky, obch. případy a projekty. (V CRM jsou pak dalším možným členěním nezávislým na projektech, ale pracujícím na stejném principu, ještě Produkty.)

Projekty jsou dostupné pro většinu agend, kromě některých méně běžných, jako je např. Evidence pošty.

Zda jsou položky pro zadání projektů do jiných záznamů k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání projektů ve Firemních údajích, příp. to může být předmětem individuálního nastavení pro některé specializované moduly (Výroba, Pokladní prodej, CRM apod.), což je vždy uvedeno přímo v popisu příslušné položky pro zadání projektu v dané agendě.

U jednotlivých projektů je k dispozici možnost zapnout si podporu projektového řízení. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení, viz co je třeba k provozu projektového řízení. Pokud je pro daný číselník povoleno, lze jej pro jednotlivé projekty zapnout pomocí položky Rozšířené řízení projektů.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. v seznamu projektů je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých projektů zadáním položky Nadřízený projekt ke každému projektu. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Jak bylo řečeno v kap. Členění dat, projekty se promítají do položek jiných záznamů v systému, přičemž následně je pak možno si za jednotlivé projekty pořizovat různé přehledy a to volitelně jen za vybrané projekty nebo včetně podřízených. Jaké všechny záznamy byly na daný projekt pořízeny, lze sledovat v záložce Souvislosti.

Projekty lze v případě potřeby přiřazovat i k jednotlivým střediskům nebo i k jednotlivým firmám a pak je podle středisek resp. firem na dokladu moci nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu projektů. Tyto možnosti závisí na stavu parametru Nabízení a kontrola projektů na dokladech podle střediska, resp. parametru Nabízení a kontrola projektů na dokladech podle firmy). Rovněž je lze uzavírat, resp. otevírat.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.