Účetní řady dokladů - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální účetní řadě dokladů ze záložky Seznam. Položky zadávané k účetním řadám dokladů jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Řada Naposledy použitá čísla Poznámka Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Řada

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Typ dokladu Typ dokladu, pro který je daná účetní řada dokladů zavedena. Položku nelze editovat, přebírá se od zdrojové řady dokladů.
Zkratka

Zkratka označující danou účetní řadu. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-4 znaky dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat, jelikož zkratka řady je součástí struktury čísla dokladu, pod kterým bude doklad zaúčtován do účetnictví. Používá se v číselníkových položkách pro výběr řady v těch agendách, kde pracujeme s účtovanými záznamy (účetní deník, účetní žádosti, reporty z účetnictví apod.) a pokud zvolíte správný tvar zkratky, usnadní vám to orientaci v seznamu nadefinovaných řad i v účetnictví samotném. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)

Jak bylo řečeno v kap. Způsoby účtování u řady dokladů s nastaveným účtováním nesouhrnně ( jednoduše) se obvykle používá zkratka účetní řady totožná se zkratkou řady zdrojové (obvykle nemá ani význam, aby se tyto lišily). Proto i při zakládání zdrojové řady s účtováním nesouhrnně není k dispozici položka pro nastavení zkratky účetní řady (automaticky se použije zkratka řady zdrojové, nicméně je možno kdykoli později tuto zkratku účetní řady nesouhrnné zde v agendě účetních řad změnit).

Naopak u řad s účtováním souhrnně, se zkratka účetní řady obvykle liší, a proto již při zakládání zdrojové řady s účtováním souhrnně je k dispozici položka pro nastavení zkratky souhrnné účetní řady. Tuto zkratku účetní řady souhrnné lze opět kdykoli později změnit.

Název Vysvětlující název. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadanou zkratkou řady jako bližší, vysvětlující popis zvolené řady, proto by název měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Účtovat obráceně

Určuje, zda se při účtování bude částka na dokladu vysílat do účetnictví s inverzním znaménkem či nikoli.

Tatáž položka se nastavuje již při založení zdrojové řady dokladů a platí, že se její stav přebírá do odpovídající účetní řady dokladů, kterou program zakládá automaticky. Nastavení této položky lze změnit z obou míst, tedy pokud ji změníte u účetní řady, promítne se změna i do řady zdrojové a naopak.

Bližší výklad položky viz popis stejnojmenné položky v záložce Detail agendy zdrojových řad dokladů.

Kam účtovat

Určuje, zda se bude provádět účtování do žádostí nebo přímo do účetního deníku, pokud to bude možné.

Tatáž položka se nastavuje již při založení zdrojové řady dokladů a platí, že se její stav přebírá do odpovídající účetní řady dokladů, kterou program zakládá automaticky. Nastavení této položky lze změnit z obou míst, tedy pokud ji změníte u účetní řady, promítne se změna i do řady zdrojové a naopak.

Bližší výklad položky viz popis stejnojmenné položky v záložce Detail agendy zdrojových řad dokladů.

Zaplňovat mezery po smazaných dokladech

Určuje, zda se po vymazání dokladu, který nebyl posledním dokladem v řadě dokladů a jehož smazáním tedy vznikla "mezera" v řadě dokladů, použije nejnižší dostupné číslo pro danou řadu a období ze záložky Nepoužitá čísla, nebo zda nový doklad dostane takové číslo, jakoby k vymazání dokladu a vzniku mezery nedošlo.

Položka je po přechodu na v. 17.03.13 a vyšší nastavena podle hodnoty zrušeného globálního parametru Automaticky zaplňovat mezery v řadách dokladů. S výjimkou účetních řad a řad používaných pro odpisy majetku, kde se nastaví automaticky na Ano.

Položka je k dispozici pouze u řad určených pro souhrnné účtování. Více viz Číslování účetních řad.

Opravy:

Oprava zkratky řady se promítne do všech již vystavených dokladů v této řadě!!! Proto změnu zkratky řady provádějte s rozmyslem a opravdu pouze ve velmi opodstatněných případech!!!!

Subzáložka Naposledy použitá čísla

Subzáložka je k dispozici pouze pro účetní řady souhrnné (viz popis položky "Účtovat souhrnně" v agendě Řad dokladů). Pro účetní řady nesouhrnné nemá význam, jelikož se číslo přebírá od čísla zdrojového dokladu. Subzáložka obsahuje seznam naposledy použitých pořadových čísel v souhrnné řadě dokladů v rámci jednotlivých období. Zde je možné vidět a v případě potřeby změnit poslední nejvyšší přidělené číslo (např. pro případ, že začínáte se systémem v průběhu období a nebudete tudíž nové doklady číslovat od jedničky). Obsahuje:

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, naposledy použitých čísel pro jednotlivá období, na počátku prázdný. Význam položek v této záložce vyplývá z jejich názvu. Řádky pro jednotlivá období přidáte buď ručně anebo se přidají automaticky, jakmile vystavíte v daném období první doklad. Pokud poslední číslo neodpovídá poslednímu nejvyššímu číslu souhrnného dokladu, je možné jej opravit ručně nebo pomocí funkce Oprava posledních čísel.

Automatické přidělování pořadových čísel dokladů v závislosti na posledním použitém čísle bylo popsáno v samostatné kapitole.

Jedná se o prvek editovatelný seznam naposledy použitých čísel pro jednotlivá období, na počátku prázdný. Řádky pro jednotlivá období přidáte buď ručně anebo se přidají automaticky, jakmile vystavíte v daném období první doklad.

Lišta navigátoru

Pod editovatelným seznamem je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu období s posledními čísly.
  • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.(Přidání nového řádku můžete též standardně provést kurzorovými šipkami přímo v seznamu, pokud najedete na nový řádek).

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Funkce k této subzáložce

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Sledování změn - -

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn k objektům posledních čísel dokladů v dané řadě pro jednotlivá období.

Tedy nejedná se o historii k celé řadě dokladů jako takové. Lze tedy sledovat historii k jednotlivým objektům pro manipulaci s posledním číslem dokladů pro každé období zvlášť.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Subzáložka Poznámka

Subzáložka umožňuje zadat doplňkové informace v podobě doprovodného textu k aktuální účetní řadě dokladů.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.