Účetní řady dokladů - Záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných účetních řad dokladů, na počátku prázdný. V seznamu jsou účetní řady jen k těm řadám zdrojových dokladů, které mají nastaveno, že se mají účtovat, viz popis položky "Řada se účtuje" v záložce Detail agendy zdrojových řad dokladů. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat či pomocí omezovacího panelu, viz dále. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

  • Omezení za typ dokladu

V zobrazeném seznamu je možno vidět všechny účetní řady dokladů, nebo si omezovat jejich zobrazení jen za určitý typ dokladu. K tomu slouží omezovací panel v číselnících v horní části záložky Seznam. Buď zatrhnete předvolbu Bez ohledu na typ dokladu anebo zadáte hodnotu do číselníkové položky typ dokladu.

Příklad zobrazení všech nadefinovaných řad, tedy bez ohledu na typ dokladu

Poslední použité nastavení filtru se nijak nepamatuje (jako je tomu v některých jiný číselnících) a při opětovném otevření agendy se předvyplňuje tak, jak je dáno v daném místě programu (v některých místech dokonce bez možnosti změny). Toto platí jak pro číselník vyvolaný samostatně, tak pro číselník vyvolaný jako výběrový.

Následuje seznam záznamů vyhovujících omezení zadanému výše. Význam jednotlivých položek zobrazených v této záložce vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde objasníme pouze následující:

Název Popis
Souhrnně

Tato položka se v záložce Detail nezadává, je to položka informativní, která říká, zda se jedná o souhrnnou nebo nesouhrnnou účetní řadu.

U některých typů dokladů může totiž ke každé zdrojové řadě dokladů existovat jedna účetní řada dokladů pro souhrnné účtování a jedna účetní řada dokladů pro nesouhrnné účtování. Obě účetní řady pro souhrnné i nesouhrnné účtování pro jednu zdrojovou řadu mohou existovat i najednou a to tehdy, pokud v průběhu existence zdrojové řady byl přepnut způsob účtování z nesouhrnného na souhrnný nebo naopak. Pak se v záložce Seznam pro daný typ dokladu zobrazují obě účetní řady, i když patří k jedné zdrojové řadě. Která se při účtování vystaveného dokladu aktuálně použije (tedy jaký způsob účtování se na vystavený doklad zaznamená) závisí na tom, zda zdrojová řada dokladů, k níž aktuální účetní řada patří, má aktuálně nastaveno, zda se doklady v dané řadě vystavené mají účtovat jednoduše nebo souhrnně.

Obráceně Obsah položky "Účtovat obráceně" ze záložky Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • dle zkratky řady
  • dle názvu řady
  • dle typu dokladu + zkratky řady

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce jen u vybraných. Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2 Do číselníku program přidává automaticky, nelze přidávat nové záznamy ručně.
Detail / Seznam F3
Opravit F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Před uložením opravovaného záznamu provede kontrolu duplicity zadávané zkratky řady v rámci již existujících řad dokladů téhož typu a na případnou duplicitu upozorní.

Některé položky již nelze opravovat. Některé položky již nelze opravovat. V případě, že jste je zadali omylem chybně, daný záznam smažte (je-li jeho mazání ještě povoleno) a zadejte jej znovu.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Účetní řady dokladů patří mezi chráněné objekty, u nichž existuje omezení pro přidávání a mazání záznamů, je-li číselník chráněných objektů vyvolán jako výběrový, viz přidávání, mazání chráněných objektů.

Zkopírovat F9 Do číselníku program přidává automaticky, nelze přidávat nové záznamy ručně.
Občerstvit F11
Přepnout číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývání.
Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

- Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění Ctrl +číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Generovat nepoužitá čísla - -

Funkce umožní vygenerovat nepoužitá čísla. Tj. po provedení funkce dojde dle zadaných hodnot k vytvoření volných čísel po smazaných nebo nevytvořených záznamech, která se následně budou moci použít. Funkce však nebude generovat čísla větší, než je naposledy použité číslo.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno Generování nepoužitých čísel dokladů s následujícími položkami:

Název Doplňující popis:
Období Období, v rámci kterého se mají vygenerovat nepoužitá čísla dokladů.
Od čísla Číslo, od kterého se mají vygenerovat nepoužitá čísla dokladů.
Do čísla Číslo, do kterého se mají vygenerovat nepoužitá čísla dokladů.

Funkce je k dispozici v agendách Řady dokladů, Účetní řady a Řady aktivit.

Oprava posledních čísel - -

Funkce hromadně opraví naposledy použité číslo na číslo posledního vystaveného dokladu.

Název Doplňující popis:
Období Období, v rámci kterého se mají hromadně opravit naposledy použitá čísla na čísla posledního vystaveného dokladu.

Poslední vystavená faktura v řadě FV v období 2018 má číslo 5. Pokud na záložce Detail na subzáložce Naposledy použitá čísla nastavíme naposledy použité číslo na 10 a vyvoláme funkci Oprava posledních čísel pro období 2018, nastaví se naposledy použité číslo na 5.

Funkce je k dispozici v agendách Řady dokladů, Účetní řady a Řady aktivit.

 

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.