Řady dokladů - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální řadě dokladů ze záložky Seznam. Položky zadávané k řadám dokladů jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Řada Naposledy použitá čísla Předvyplnění Poznámka Mezitímní uzávěrky Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Řada

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Typ dokladu

Typ dokladu, pro který je daná řada dokladů zavedena.

Pokud je číselník aktuálně omezen za nějaký typ dokladu (viz Omezovací panel za Typ dokladu v záložce Seznam), pak je při zadávání nového záznamu kód tohoto typu předvyplněn a nelze jej změnit. V opačném případě kód typu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Typů dokladů. Po uložení záznamu již není možno Typ dokladu opravovat (a to bez ohledu na stav omezovacího filtru v záložce Seznam).

Zkratka řady

Zkratka označující danou řadu. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-4 znaky dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat, jelikož zkratka řady je součástí struktury čísla dokladu. Používá se v číselníkových položkách pro výběr řady, k třídění dokladů apod. a pokud zvolíte správný tvar zkratky, usnadní vám to orientaci v seznamu nadefinovaných řad. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Zkratka by měla být unikátní a co nejvýstižnější.

Doporučujeme si předem velmi dobře promyslet, jaké zkratky budou mít vaše doklady, abyste mohli jednoduše odlišit zejména řady dokladů stejného typu.

Prefix

U těch typů dokladů, které mohou být propláceny bankovním převodem a jsou to doklady výstupní (např. faktura vydaná, ostatní příjem) a tudíž je pro ně třeba generovat variabilní symbol, systém generuje automaticky tzv. prefix. Prefix je unikátní za řadu a období. Hodnotu prefixu nezadává uživatel a před uložením nově generované řady není ani položka uživateli k dispozici. Je v rozmezí 100 - 999 nebo 1100 - 1999. Po uložení definice řady se položka zpřístupní pro prohlížení a zobrazuje konkrétní trojčíselný kód prefixu. Pro doklady, pro které se variabilní symbol negeneruje, nemá význam ani generovat prefix a položka Prefix pro ně vůbec není k dispozici.

Název řady Vysvětlující název. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadanou zkratkou řady jako bližší, vysvětlující popis zvolené řady, proto by název měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
První otevř. období

Pro každou nadefinovanou řadu dokladů lze nastavit období, od kterého lze řadu používat (všechny nemusí nutně začínat ve stejném období). Období zadáte nebo vyberete z číselníku nadefinovaných období. Položka pak slouží pro kontrolu vystavování dokladů zpětně, tj. v dané řadě nelze vystavit doklad do období staršího, než je zadané první otevřené období pro danou řadu.

U řad dokladů, které se uzavírají uzávěrkami (uzávěrka fakturace, uzávěrka ostatních dokladů), nelze již první otevřené období editovat, pokud pro danou řadu a období již uzávěrka byla provedena.

Uzávěrka pokladny, uzávěrka bankovních účtů a uzávěrka skladu poslední otevřené období a tudíž i editaci prvního otevřeného období u pokladních dokladů, bankovních dokladů resp. skladových dokladů nijak neovlivňuje, jelikož neuzavírá přímo zmíněné řady dokladů, ale uzavírá pro dané období přímo pokladny, bankovní účty resp. sklady.

Poslední otevř. období

Položka se buď rovná položce První otevřené období anebo obsahuje některé z období následujících. Nelze ji uživatelsky editovat, program ji nastavuje automaticky. Položka má praktický význam pouze u některých řad dokladů, které se pro jednotlivá období uzavírají uzávěrkami (uzávěrka fakturace, uzávěrka ostatních dokladů). V takových řadách dokladů nelze pak vystavit nový doklad zpětně do období staršího než je poslední otevřené (tedy lze vystavit nový doklad jedině v období, které je nastavené jako poslední otevřené anebo v libovolném následujícím, nelze vystavit, resp. opravit doklad v období předchozím). Objasníme na příkladu:

Mějme řadu faktur vydaných FV a zavedená období odpovídající kalendářním rokům. Pro tuto řadu spustíme uzávěrku období 2000. Uzávěrka mj. uzavře řadu v období 2000 a jako poslední otevřené období nastaví období následující 2001. Potom lze vystavit fakturu vydanou do roku 2001 a kteréhokoli dalšího, ale nelze opravit, resp. vystavit fakturu v roce 2000, 1999 atd. Podrobněji viz popis uzávěrek.

Uzávěrka pokladny, uzávěrka bankovních účtů a uzávěrka skladu poslední otevřené období a tudíž i editaci prvního otevřeného období u pokladních dokladů, bankovních dokladů resp. skladových dokladů nijak neovlivňuje, jelikož neuzavírá přímo zmíněné řady dokladů, ale uzavírá pro dané období přímo pokladny, bankovní účty resp. sklady.

Účet

Číslo účtu v účetním rozvrhu, ke kterému se daná řada může vázat. Pokud použijete tento účet řady v účetních předkontacích namísto pevně zadaného účtu z účtového rozvrhu či jinak definovaného účtu, budou se pohyby s danou řadou dokladu zanášet právě na tento účet. Pokud přiřadíte každé řadě jiný analytický účet v účetním rozvrhu, můžete pak snadno pomocí jedné předkontace mít pohyby z každé řady daného typu na jiných analytických účtech apod. Je zde možno zadat i účet neúplný. Využití objasníme na příkladu:

Mějme řadu vzájemných zápočtů VZ. Dále mějme dva význačné obchodní partnery, s nimiž často provádíme vzájemné vyrovnání tímto způsobem a dále několik dalších, s nimiž tento způsob úhrady provádíme výjimečně. Pak si pro přehlednost můžeme zavést analytické účty např. 39510 pro první firmu, 39520 pro druhou a 39530 pro všechny ostatní. Dále si zavedeme 3 řady typu vzájemný zápočet, přičemž VZ1 definujeme na účet 39510 a budeme ji používat pro vyrovnání s firmou 1, VZ2 na účet 39520 a budeme ji používat pro firmu 2 a VZ3 s účtem 39503, kterou budeme používat pro vyrovnání se všemi ostatními. V předkontacích plateb vzájemnými zápočty se pak budeme odkazovat na tento účet u řady, čímž pak jednoduše docílíme pomocí jedné předkontace toho, že vzájemná vyrovnání s firmou 1 se promítnou na analytiku 39510, s firmou 2 na analytiku 39520 a s ostatními na analytiku 39503.

Řada se účtuje

Položka je k dispozici jen pro takové typy dokladů, které principiálně účtovat lze, viz popis položky "Účtovat" u typů dokladů. V položce zatrhnete, zda se daná řada bude účtovat, tj. vysílat do žádostí resp. do deníku. Objasníme na příkladech:

O objednávkách nemá smysl účtovat, tudíž tento typ řady má příznak, že se neúčtuje. Pokud tedy definujeme novou řadu dokladů typu objednávka přijatá, není tato položka (ani další na ni navazující) k dispozici.

Mějme řadu sankčních faktur se zkratkou např. PEN-. O těchto fakturách však nebudeme chtít účtovat (aby nám např. nezvyšovaly zbytečně pohledávky, pokud je odběratel neuhradí). Pomocí funkce F4-Oprava nastavíme u řady PEN- na neúčtovat. Naopak např. u řady bankovních výpisů zadáme účtovat přímo do deníku, jelikož nám je ve firmě zadává přímo účetní, a tudíž by bylo zbytečné je vysílat ještě do žádostí, zde je kontrolovat a odtud znovu zaúčtovávat.

Nastavení účtování dané řady nijak nesouvisí s vykazováním DPH, jelikož to se vykazuje z prvotních dokladů, nikoli z účetního deníku, jak bylo řečeno v kap. DPH - obecně. Tj. vypnutí účtování u dané řady neznamená neevidování dokladů v ní vystavených v DPH výkazech. Nechcete-li doklady vystavené z nějakého důvodu jako daňové v řadě s nastavením "neúčtovat" promítat do DPH přiznání, je třeba definovat si jiné DPH indexy a tyto použít!

Pozor na pořadí, v jakém odtrhnete tento příznak a následující příznak "Účtovat souhrnně". Viz Často kladené otázky - V prodejním dokladu se mi nenabízí řada skladových příjemek.

Elektronická platba

Položka je k dispozici jen pro typy dokladů Ostatní příjmy (OSP) a Ostatní výdaje (OSV), které mají sloužit pro evidenci elektronických plateb.

Slouží k automatickému nastavení hodnoty příznaku Elektronická platba na nových dokladech OSP resp. OSV vystavených v dané řadě. Je-li příznak na řadě nastaven, nastaví se automaticky na daném dokladu a to v okamžiku, kdy je vytvářen nový OSP/OSV doklad jako platba jiného dokladu, případně je již existující doklad OSP/OSV k jinému dokladu jako platba připojen.

Více viz kapitola Jak začít - EET v ABRA Gen, případně metodická příručka k EET v sekci PDF příručky.

Účtovat souhrnně

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je položka "Řada se účtuje" zatržena a současně je k dispozici jen pro takové typy dokladů, které principiálně lze účtovat souhrnně (např. skladové a pokladní doklady), viz popis položky "Způsob účtování" u typů dokladů. Předvyplňuje se podle stavu zatržení položky "Doporučeno účtovat souhrnně" u typů dokladů.

U nové řady skladových dokladů se položka předvyplňuje zatržena, u nové řady pokladních dokladů nezatržena, jelikož souhrnné účtování pokladních dokladů není pro začátek tak typické.

Nastavené souhrnné účtování u dané řady dokladů může mít i za následek, že danou řadu nebude možné použít v případech, kdy není možné či vhodné zkombinovat požadovanou akci s dokladem vystaveným v řadě se souhrnným účtováním. Objasníme na příkladech:

Mějme řadu dokladů pokladních příjmů PP s nastavením Účtovat souhrnně. Ve Firemním nastavení v parametru Povolit zaúčtovat PP/PV souhrnně, pokud se jedná o doklady, které jsou platbou je hodnota Nepovolit. Pokud budeme chtít vystavit pokladní příjemku, která má být platbou jiného dokladu, tak pro její vystavení nebude možné takovou řadu použít. V závislosti na místě programu buď nebude daná možnost vystavení pokl. příjemky vůbec k dispozici (viz např. Vklad hotovosti prováděný na kase maloobchodního prodeje) anebo nebude možné takový doklad uložit (viz např. vystavování nové pokl. příjemky do takové řady coby nové platby v záložce Platby jiného dokladu). (Důvodem je správné spárování PP s placeným dokladem, viz Párování dokladů do saldokontních skupin - párování dokladu, který je platbou.)

Mějme řadu skladových příjemek PR s nastavením Účtovat souhrnně. Pak např. při vystavení nové faktury se skladovými řádky na záporný počet, na něž se má vystavovat příjemka, nebude možné tuto řadu pro vystavení příjemky použít, tj. nebude se nabízet v položce Řady skladových dokladů v hlavičce FV. (Důvodem je správné spárování PR s prodejním dokladem, viz Párování dokladů do saldokontních skupin - párování PR s FV/PP.)

Účtovat obráceně

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je položka "Řada se účtuje" zatržena. Určuje, zda doklady vystavené v této řadě budou do účetnictví vyslány s částkou se stejným znaménkem, jako bylo na dokladu, nebo s opačným. Objasníme na příkladu:

 • Příklad: Mějme fakturu FV na 1000Kč bez DPH účtovanou následovně:
  DokladMDDČástka
  FV311xx6xxxxx1000,-Kč

Dobropis DV např. na 700Kč k této faktuře můžete účtovat buď na opačné účty kladnou částkou anebo na stejné účty zápornou částkou, jak ukazuje následující tabulka:

Doklad MD D Částka Účtovat obráceně
DV 6xxxxx 311xx +700,-Kč Ne
DV 311xx 6xxxxx -700,-Kč Ano

Kterou variantu zvolíte, závisí čistě na vás. Nicméně účty nastavené v předkontacích pro stranu MD a D pro daný typ dokladu musí korespondovat s nastavením položky Účtovat obráceně pro danou řadu dokladů, aby výsledný účetní zápis byl korektní.

Tatáž položka se po uložení zdrojové řady dokladů nastavuje i k odpovídající účetní řadě dokladů, kterou program zakládá automaticky. Nastavení této položky lze změnit z obou míst, tedy pokud ji změníte u účetní řady, promítne se změna i do řady zdrojové a naopak.

U DRC nastává drobná výjimka, že se DRC k inverzním dokladům účtují s opačným znaménkem vždy! Podrobněji vč. příkladu viz Účtování DRC k inverzním dokladům minusem.

Pro doklady záloh platí:

 • Zálohové listy nedaňové (ZL) - u řad ZL není zatržítko k dispozici, jelikož pro ně nemá význam (o předpisu ZL se z principu neúčtuje). Účtuje se až o provedeném zúčtování, viz Zúčtování nezdaněné zálohy do cílového (daňového) dokladu, a to spolu s dokladem, do něhož bylo zúčtováno. Zda bude zúčtování ZL zaúčtováno "obráceně", se řídí nastavením položky "Účtovat obráceně" u řady dokladů, do níž se ZL zúčtovává (tj. např. u řady faktur).
 • Zálohové listy daňové (DZL) a jejich dobropisy - u DZL je situace jiná, jelikož o samotném DZL se účtuje, tudíž toto zatržítko je k dispozici a standardně ovlivňuje znaménko zaúčtování samotného DZL. Zda bude zaúčtováno "obráceně" i zúčtování tohoto DZL, viz Zúčtování daněné zálohy do cílového (daňového) dokladu, se však nenastavuje u řady DZL a řídí se nastavením speciální položky "Účtovat kladně zúčtování daňového zálohového listu" (viz dále) u řady dokladů, do níž se ZL zúčtovává (tj. např. u řady faktur).
Účtovat kladně zúčtování daňového zálohového listu

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je položka "Řada se účtuje" zatržena a současně je k dispozici jen pro takové typy dokladů, u kterých přichází v úvahu zúčtování daňových záloh (např. FV a jejich dobropisy), viz též popis položky "Účtovat kladně zálohy" u typů dokladů.

Určuje, zda zaúčtování případné daňové zálohy zúčtované do dokladu vystaveného v této řadě bude do účetnictví vysláno s částkou se stejným znaménkem, jako bylo na dokladu, nebo s opačným. Jedná se tedy o obdobu předchozí položky Účtovat obráceně, ovšem s tím, že tato položka ovlivňuje výhradně zaúčtování zúčtované daňové zálohy. Objasníme na příkladu:

 • Příklad: Mějme pokladní příjemku PP na příjem zálohy 5000Kč, na jejímž podkladě mějme vystavený daň. zálohový list vydaný DZV, přičemž zaúčtováno je následovně:
  DokladMDDČástka
  PP na zálohu211xx3955000,-Kč
  DZV-základ395xx324064201,60Kč
  DZV-DPH 19%395xx34319798,40Kč

Poté vystavujeme FV např. přesně na 4201,60Kč plus DPH 19% a do ní zúčtujeme DZV. Částku plynoucí ze základu daň. zálohy (odúčtování zálohy) můžete účtovat buď na stejné účty zápornou částkou nebo na opačné účty kladnou částkou, jak ukazuje následující tabulka:

Doklad MD D Částka Účtovat kladně zálohu
FV - základ 311xx 6xxxx +4201,60Kč  
Odúčtování DZV - základ 311xx 32406 -4201,60Kč Ne
Odúčtování DZV - základ 32406 311xx +4201,60Kč Ano

Kterou variantu zvolíte, závisí čistě na vás. Nicméně u účtů nastavených v předkontacích pro stranu MD a D pro daný typ dokladu musí korespondovat nastavení této položky pro danou řadu dokladů, aby výsledný účetní zápis byl korektní.

Přeúčtovat vždy

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je položka "Řada se účtuje" zatržena, viz výše. Pokud je u dané řady nastaveno, že se účtuje, určuje se ještě, zda se má u dokladu vystaveného v dané řadě vyvolat přeúčtování vždy při jeho uložení bez ohledu na to, jaké změny na něm byly provedeny, nebo je tehdy, pokud nastala nějaká změna či akce, která apriori vyvolává přeúčtování, viz popis Kdy je vyvoláno přeúčtování dokladů.

Výše uvedené znamená, že i pouhé rozeditování dokladu a jeho uložení (aniž by se něco změnilo) povede k přeúčtování.

Pozor! Pro Bankovní výpisy (BV) a Vzájemné zápočty (VZ) výše uvedená poznámka neplatí a nastavení funguje trochu odlišně než u jiných dokladů: Jak bylo řečeno v kap. Banka - obecně resp. Fakturační doklady - obecně, u dokladu BV a VZ se chová z hlediska zaúčtování každá řádka samostatně. Tj. pokud v rámci opravy BV, VZ se nezmění nic na dané řádce, řádka se ani neukládá a tudíž se pro ni proces přeúčtování nevyvolá. Toto chování je záměrná vlastnost, opak by byl nežádoucí: vedl by k tomu, že prostá oprava např. jedné řádky na BV by způsobila uložení všech řádek, což by jednak bylo zbytečně časově náročné a jednak by to způsobilo přeúčtování, které pro ostatní řádky mohlo být zcela nechtěné a přidělalo by práci účetnímu. Objasníme na příkladu:

V řadě dokladů pro BV mějme nastaveno Přeúčtovat vždy=ANO a účtovat do žádostí. Jdeme do BV, který je již zaúčtován v deníku a vyvoláme jeho opravu. Nic ale neměníme a doklad uložíme => zápisy v deníku se nijak neodúčtují a nevrátí do žádostí, nic se nezmění. Pokud provedeme opravu na řádku - například změnu textu v položce text, zaúčtování řádku se odúčtuje.

Kam účtovat

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je položka "Řada se účtuje" zatržena, viz výše. Pokud je u dané řady nastaveno, že se účtuje, určuje se ještě, zda se bude provádět účtování do žádostí nebo přímo do účetního deníku (pokud to bude možné).

Pokud nastavíte účtování rovnou do deníku a nebudete mít patřičně nastavené předkontace, tak se doklady do deníku nebudou moci poslat a skončí stejně v žádostech o zaúčtování. (Do deníku lze vyslat pouze takový účetní pohyb, který má vyplněné všechny údaje potřebné pro zaúčtování, tj. data, čísla účtů atd.)

Tatáž položka se po uložení zdrojové řady dokladů nastavuje i k odpovídající účetní řadě dokladů, kterou program zakládá automaticky. Nastavení této položky lze změnit z obou míst, tedy pokud ji změníte u účetní řady, promítne se změna i do řady zdrojové a naopak.

Souhr. účetní řada - Zkratka Položka je k dispozici, jen je-li zatržena položka "Účtovat souhrnně", viz výše. Zadáte zkratku souhrnné účetní řady. Předvyplňuje se zkratka řady dokladu, typicky doplněna o písmeno S (jako souhrnná), pokud je to možné (pokud by délka kódu přesáhla 4 znaky, tak se S nedoplní). Zkratku můžete i ponechat stejnou jako je zkratka pro řadu nesouhrnnou, nebo ji pro odlišení libovolně pozměnit. Detailněji viz popis souhrnných a nesouhrnných účetních řad a Princip souhrnného účtování v kapitole věcný Obsah účetnictví.
Souhr. účetní řada - Název Položka je k dispozici, jen je-li zatržena položka "Účtovat souhrnně", viz výše. Vysvětlující název pro souhrnnou účetní řadu. Zobrazuje se vedle číselníkových položek se zadanou zkratkou řady jako bližší, vysvětlující popis zvolené řady, proto by název měl být co nejvýstižnější.
Nepoužívaná řada

Editovatelná položka, podle které je možné omezovat. Pokud si uživatel nepřeje např., aby se řada nabízela při vystavování nových dokladů, zatrhne u dané řady příznak Nepoužívaná řada.

Dále je příznak Nepoužívaná řada nastaven automaticky programem u řad, které byly převedeny do ABRA Gen importem dat z ABRA Gold v rámci "velkého" nezjednodušeného převodu dat přes XML soubory. U těchto řad se nepředpokládá, že by v nich byly vystavovány v ABRA Gen nové doklady. Uživatel má možnost tento příznak měnit podle svých potřeb.

Výjimku tvoří řady automaticky generované při převodu dat mezd a personalistiky, protože je pravděpodobné, že je uživatelé budou používat i v ABRA Gen. Tyto řady nemají zatrženo Nepoužívaná řada.

Tento import není aktuálně k dispozici. Dále viz Často kladené otázky - Agenda "Import z ABRA Gold" - kde je?

Nejedná se o skrytí řady.

Zaplňovat mezery po smazaných dokladech

Určuje, zda se po vymazání dokladu, který nebyl posledním dokladem v řadě dokladů a jehož smazáním tedy vznikla "mezera" v řadě dokladů, použije nejnižší dostupné číslo pro danou řadu a období ze záložky Nepoužitá čísla, nebo zda nový doklad dostane takové číslo, jakoby k vymazání dokladu a vzniku mezery nedošlo.

Položka je po přechodu na v. 17.03.13 a vyšší nastavena podle hodnoty zrušeného globálního parametru Automaticky zaplňovat mezery v řadách dokladů. S výjimkou účetních řad a řad používaných pro odpisy majetku, kde se nastaví automaticky na Ano.

Při novém či hromadném generování řad dokladů se hodnota tohoto parametru odvozuje od hodnoty parametru Zaplňovat mezery dostupného v rámci funkce Generovat.

Spouštět automaticky selektivní oceňování

Parametr je k dispozici pouze pro skladové doklady. Zatržení parametru umožňuje automaticky spouštět ocenění skladových zásob bez nutnosti provedení Skladové uzávěrky pro skladové karty a sklady obsažené v řádcích uloženého skladového dokladu (odtud selektivní, týká se jen těchto vybraných položek). Takto získané ocenění, pokud je firemní parametr Ukládat průměrné skladové ceny na dílčí skladové karty nastaven na Ano, se projeví na příslušných dílčích skladových kartách v položce Průměrná skladová cena. Nabízejí se tyto možnosti:

 • Ne - selektivní oceňování se nespouští.
 • Automatizačním serverem - automatické oceňování materiálem bude realizováno pomocí automatizačního serveru. Při této možnosti je nutné mít spuštěný automatizační server a nadefinovanou a připojenou Naplánovat úlohu Automatické oceňování skladových dokladů (s volbou na hodnotě Nespouštět plánovaně).
 • Aplikací - po uložení skladového dokladu proběhne ocenění položek z uloženého skladového dokladu přes aplikační server.

  Ocenění neproběhne, pokud doklad vzniká v rámci transakce, např. dodací list vznikající při ukládání faktury vydané.

  U této volby bude ocenění vyvoláno okamžitě, což může u skladových dokladů s obsáhlým kusovníkem vést ke zpomalování systému ABRA Gen. Pokud by k tomu docházelo, doporučujeme oceňovat materiál automatizačním serverem.

Pro doklady PHV vznikající ve výrobě je možné nastavit selektivní oceňování také v Parametrech řad Výrobních příkazů v rámci parametru Automaticky oceňovat PHV. Předpokládá se, že pro potřeby výrobních PHV se selektivní oceňování nastaví ve výrobě. Pokud by bylo selektivní oceňování pro výrobní doklady PHV nastaveno na obou místech, docházelo by ke dvojímu oceňování! Pouze pro potřeby Gastro výroby a Kompletace doporučujeme nastavait selektivní oceňování dokladů PHV zde na řadách dokladů.

Selektivní ocenění (spuštění aplikací i naplánovanou úlohou) je možné vyvolat také ze skriptování s využitím třídy CFxStoreClosingWrapper. Dostupné metody včetně stručného vysvětlení způsobu použití naleznete v agendě Balíčky skriptů v ClassExploreru.

Třída CFxStoreClosingWrapper a její metody v ClassExploreru.

Elektronická evidence tržeb

Provozovna

Položka je k dispozici pouze u řad těch typů dokladů, u nichž má evidence v EET význam (ostatní doklady - příjmové, ostatní doklady - výdajové, pokladní příjmy, pokladní výdeje, vrácení pokladních příjmů, vrácení pokladních výdejů, výdeje z pokladního místa, příjmy do pokladního místa a účtenky z pokladního prodeje). Jedná se o přiřazení řady dokladů k provozovně EET.

Vyplnění provozovny na řadě dokladů je signálem k automatickému zahájení zařazování nových dokladů v této řadě vystavených do EET (tj. nastavování příznaku EET na dokladech vystavovaných v této řadě).

Sekce se zobrazuje pouze v případě, že je v agendě Provozovny EET nadefinována alespoň jedna provozovna.

Více viz sekce Provozovny EET v kapitole Jak začít - EET v ABRA Gen.

Opravy:

Oprava zkratky řady se promítne do všech již vystavených dokladů v této řadě!!! Proto změnu zkratky řady provádějte s rozmyslem a opravdu pouze ve velmi opodstatněných případech!!!!

Subzáložka Naposledy použitá čísla

Subzáložka obsahuje seznam naposledy použitých pořadových čísel v této řadě dokladů v rámci jednotlivých období. Zde je možné vidět a v případě potřeby změnit poslední nejvyšší přidělené číslo (např. pro případ, že začínáte se systémem v průběhu období a nebudete tudíž nové doklady číslovat od jedničky). Automatické přidělování pořadových čísel dokladů v závislosti na posledním použitém čísle bylo popsáno v samostatné kapitole. Obsahuje:

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, naposledy použitých čísel pro jednotlivá období, na počátku prázdný. Význam položek v této záložce vyplývá z jejich názvu. Řádky pro jednotlivá období přidáte buď ručně anebo se přidají automaticky, jakmile vystavíte v daném období první doklad. Pokud poslední číslo neodpovídá poslednímu nejvyššímu číslu dokladu, je možné jej opravit ručně nebo pomocí funkce Oprava posledních čísel.

V této záložce nastavujete naposledy použitá čísla pro zdrojové řady dokladů. U účetních řad dokladů účtovaných nesouhrnně se poslední číslo přebírá od řady zdrojové. U účetních řad dokladů souhrnných pak existuje obdobná možnost nastavení naposledy použitých čísel účetního souhrnného dokladu.

Lišta navigátoru

Pod editovatelným seznamem je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu období s posledními čísly.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Funkce k této subzáložce

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Sledování změn - -

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn k objektům posledních čísel dokladů v dané řadě pro jednotlivá období.

Tedy nejedná se o historii k celé řadě dokladů jako takové. Lze tedy sledovat historii k jednotlivým objektům pro manipulaci s posledním číslem dokladů pro každé období zvlášť.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Subzáložka Předvyplnění

Subzáložka není k dispozici, mají-li oba parametry Používání typu příjmu a Používání typu výdaje současně hodnotu Nepoužívat.

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Typ příjmu

Typ příjmu, který bude předvyplňován do položky Typ p. daného Typu dokladu, pro který je aktuální řada dokladů zavedena. Kód Typu příjmu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Typy příjmů.

Položka není k dispozici, pokud má parametr Používání typu příjmu hodnotu Nepoužívat.

Pokud nemá Typ příjmu pro danou řadu dokladů význam, položka není editovatelná.

Typ výdaje

Typ výdaje, který bude předvyplňován do položky Typ v. daného Typu dokladu, pro který je aktuální řada dokladů zavedena. Kód Typu výdaje zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Typy výdajů.

Položka není k dispozici, pokud má parametr Používání typu výdaje hodnotu Nepoužívat.

Pokud nemá Typ výdaje pro danou řadu dokladů význam, položka není editovatelná.

Předvyplnit měnu dle firmy

Parametr určuje, zda se má na doklad této řady předvyplnit hodnota z položky Měna z firmy na dokladu nebo má-li se použít měna lokální. Viditelnost tohoto parametru je dána nastavením systémového parametru Předvyplnění měny z firmy na typu dokladu, ke kterému tato řada náleží.

Zadávat externí číslo na řádcích

K dispozici jen pro řady typu Objednávka přijatá. Je-li zatrženo, bude možné zadávat externí číslo nejen na hlavičce dokladu, ale i na řádcích. Tj. na řádcích OP se zpřístupní položka Externí číslo.

Jedná se o možnost zadávání a evidence nějakého externího identifikátoru (externího čísla či jiného řetězce) na řádcích objednávky přijaté (a to podle objednávky vydané vystavené protistranou (odběratelem)). Využívá se typicky pro následnou automatickou kontrolu u protistrany (odběratele), že je mu fakturováno jen to, co u nás objednal (porovnáním těchto externích identifikátorů řádků přenesených z jeho objednávky vydané, přes naši objednávku přijatou až do námi vystavené faktury vydané (a u něj faktury přijaté)). Za použití elektronické komunikace ve formátu ISDOC může tento proces běžet automaticky bez nutnosti ruční kontroly člověkem, což velké firmy (Telefonica, Česká spořitelna apod.), používající ISDOC ve svém nákupu, vyžadují, aby nemusel každou fakturu kontrolovat člověk.

Dodavatel takové velké firmy (např. fy Telefonica) obdrží objednávku vydanou, která nechť má nějaké své číslo, např. OV-123456/2011 a dále má několik nějak číslovaných řádků. Mohou to být pořadová čísla řádků, ale mohou to být i nějaké jiné identifikátory řádků (obecně nějaké řetězce znaků). Dodavatel mající systém ABRA Gen zaeviduje takovou objednávku do své agendy Objednávek přijatých. Vyplní jednak položku Externí číslo v hlavičce OP (externím číslem OV-123456/2011) a jednak Externí čísla na řádcích OP podle "externích identifikací řádků" uvedených na objednávce zaslané odběratelem, tj. tím, co najde u jednotlivých řádků na doručené objednávce. Samozřejmě předpokládá se uspořádání 1:1, kdy k jedné objednávce od odběratele zakládáme u sebe právě jednu objednávku přijatou. Poté se jedna nebo více takových objednávek přijatých, či jejich částí vyfakturuje (naimportuje do faktury vydané (viz procesní tvorba dokladů OP->FV)), přičemž pak lze díky řádkovým vazbám faktura - objednávka dohledat hodnotu externího čísla řádku objednávky. Toto externí číslo pak jej lze exportovat v příslušném elementu elektronického formátu faktury ISDOC, příp. jej lze alespoň tisknout na formulář vystavené faktury vydané zasílané odběrateli, pokud se nepoužívá elektronická ISDOC komunikace.

Externí číslo řádku OP je v ISDOC exportu FV (viz B2B exporty do formátu ISDOC) obsaženo v elementu <LineID>, ve větvi <InvoiceLine>, v podvětvi <OrderRefence>.

Automaticky vytvářet rezervace K dispozici jen pro řady typu Objednávka přijatá. Zatržení způsobí automatické vytváření rezervací na objednávkách vystavených do dané řady OP.

Subzáložka Poznámka

Subzáložka umožňuje zadat doplňkové informace v podobě doprovodného textu k aktuální řadě dokladů.

Subzáložka Mezitímní uzávěrky

Subzáložka obsahuje seznam provedených mezitímních uzávěrek k zadanému datu (mezitímní uzávěrka pokladen, mezitímní uzávěrka bankovních účtů, mezitímní uzávěrka fakturace, mezitímní uzávěrka ostatních dokladů) vztahujících se k aktuální řadě dokladů.

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Datum Datum, k němuž byla provedena mezitímní uzávěrka.
Poznámka Doplňující text zapsaný při provádění mezitímní uzávěrky do položky Poznámka.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.