Střediska

Seznam vlastních středisek nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Souvislosti Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Střediska umožňují jedno z možných členění záznamů v systému, přičemž je lze využít různým způsobem. Střediska se obvykle používají k členění vlastní firmy na nějaké menší organizační celky jako jsou pobočky, provozovny, oddělení, divize apod., ale můžete je využít jinak. Objasníme na příkladu:

Jako středisko můžete zvolit např. relativně samostatnou organizační jednotku vaší firmy, u které se vyplatí sledovat výnosy a náklady odděleně, případně pokud chcete, aby tato jednotka vedla samostatné řady dokladů apod. Střediska se označují nějakým kódem, tj. můžete si např. zavést středisko 000 jako Centrálu firmy. Podřízená střediska na nejvyšší úrovni pak můžete rozlišovat např. číslem na místě stovek, střediska o úroveň níže se rozlišují na místě desítek apod. Můžete si pak např. zavést středisko 100 pro pobočku v Praze a 200 pro pobočku v Brně, a jemu podřízené 210 pro obchod v Brně, 220 pro servisní oddělení.

Variant, jak využít střediska, zvláště pak v kombinaci se zakázkami, obchodními případy, analytickými účty a vhodně nastavenými předkontacemi, je mnoho. Doporučujeme si jejich využití předem dobře rozmyslet v rámci implementace systému.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. v seznamu středisek je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých středisek zadáním položky Nadřízené středisko ke každému středisku. Počet úrovní vnoření není nijak omezen.

Střediska se promítají do položek jiných záznamů v systému - typicky se zadávají do řádků dokladů, příp. do hlaviček dokladů (pokud se jedná o doklady, které neevidují řádky) a promítají se až do účetního deníku, přičemž u dokladů a v účetním deníku se jedná o povinný údaj. Pokud se jedná o doklady, pak platí, že středisko je na naprosté většině dokladů povinná položka. Z toho důvodu se pro úplnost zadává např. i na řádcích typu text (u dokladů s více volitelnými typy řádků). V některých částech systému lze nastavit, zda se středisko má na dokladech vytvářených v této části systému používat a zda je či není povinné. Příkladem jsou Aktivity, kdy lze na typu aktivity v položce Středisko nastavit, zda a jak se bude středisko na aktivitě zadávat.

Ke střediskům se přiřazují i např. karty dlouhodobého majetku, pracovní poměry zaměstnanců, sledují se výkony zaměstnanců apod. Takto lze k sobě sdružovat skupiny dokladů resp. libovolných jiných záznamů z různých agend, které se k určitému středisku váží. Následně je pak možno si za jednotlivá střediska pořizovat různé přehledy (např. knihy dokladů podle středisek, účetní výkazy za střediska, lze sledovat náklady či produktivitu středisek apod.), přitom lze omezovat volitelně jen za vybraná střediska nebo včetně podřízených.

Střediska jsou jedním z chráněných objektů.

Jaké všechny záznamy byly na dané středisko pořízeny, lze sledovat v záložce Souvislosti.

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gen se nezadává středisko k hlavičce dokladu (až na výjimky), ale k jednotlivým řádkům, aby bylo možné je dle středisek rozúčtovávat atd. Tedy žádné středisko vystavení dokladu se zde nezavádí, a tudíž se ani středisko nijak nepromítá do struktury čísla dokladu. Na jednom dokladu tedy lze mít řádky příslušné různým střediskům.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.