Balíčky skriptů - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o nadefinovaných skriptech k aktuálnímu záznamu balíčku skriptů ze záložky Seznam. Údaje o skriptech nadefinovaných k danému balíčku skriptů jsou uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Projekt Zdrojový kód Poznámka

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Obsahuje zdrojové texty

Příznak, zda aktuální balíček skriptů obsahuje zdrojové texty. Hodnoty:

 • Ano - balíček obsahuje zdrojové texty. Ty mohou být zakódované, viz funkce Zakódovat. (Pak se balíček chová, jakoby zdroj. texty neobsahoval, ale obsahuje je.) Tato hodnota koresponduje s hodnotami "Je" nebo "Zaheslován" v položce Zdr.kód v záložce Seznam.
 • Ne - zdrojové texty byly odstraněny. Viz funkce Bez zdrojového kódu.
Zkompilováno

Příznak, zda byl již daný balíček zkompilován. Zkompilování je jednou z podmínek pro spouštění skriptů přihlášenému uživateli.

Balíček je zkompilován tehdy, pokud jsou úspěšně zkompilovány všechny v něm obsažené skripty. Nastaví se automaticky, pokud jsou úspěšně zkompilovány všechny skripty v balíčku obsažené a naopak se automaticky zruší, jakmile je alespoň jeden z obsažených skriptů nezkompilován (např. po zásahu do některého skriptu).

Možnosti vyvolání kompilace:

Operace kompilování podléhá licencování, viz Co je třeba k provozu skriptování.

Pokud si tedy vytvoříte vlastní balíček se skripty nebo si naimportujete nějaký hotový (např. vytvořený na zakázku) se zdrojovými texty, musíte jej nejdříve zkompilovat. A naopak, pokud nemáte licenci ke kompilování, pak můžete používat pouze již hotové zkompilované balíčky (ať už se zdrojovými texty nebo bez nich).

Kompilovat nelze balíček, jehož zdrojové texty jsou aktuálně zaheslované, viz hodnota v položce Zdr.kód v záložce Seznam, nebo který zdrojové texty neobsahuje vůbec.

Dále jsou v horní části záložky Detail k dispozici následující položky:

Název Popis
Název

Název balíčku. Jedná se o unikátní identifikací balíčku skriptů. Položka může být až 200 znaků dlouhá. Není k dispozici k editaci, pokud se na balíček odkazují skripty z jiných balíčků.

Pozor! Názvy balíčku, knihovny a metody nesmí obsahovat diakritiku, mezery a některé další speciální ASCII znaky. Povoleny jsou písmena A-Z a číslice. Jména ve skriptování totiž nesmí obsahovat mezery ani jiné speciální znaky.

Název není case sensitiveJe-li nějaká položka case insensitive, znamená to, že není citlivá na velká a malá písmena, neboli nerozlišuje velká a malá písmena. Tzn., že není rozdíl, je-li napsáno např. "Abc" nebo "abc". Opak je case sensitive., tj. nerozlišuje velká a malá písmena.

Objekt balíček skriptů neobsahuje jako unikátní identifikaci GUID.

Stav

Možnost nastavit použití skriptů daného balíčku:

Zakódovat skript při exportu

Pokud je položka zatržena, bude při exportu skriptu zobrazeno dialogové okno Kódování zdrojových kódů pro zadání hesla, pod kterým zakódování provede a které bude nutné po případném po importu skriptu pro jeho následné odkódování. Pokud bude při exportu označeno více záznamů s tímto zatrženým parametrem, bude vložené heslo platné pro všechny.

Pokud je skript exportován pomocí instalační sady, je dialogové okno vyvoláno během Průvodce exportem instalační sady.

Subzáložka Projekt

Obsahuje:

Hlavičkové údaje skriptu

V horní části subzáložky Projekt jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Popis Doplňující popis pro daný skript.
Pořadí spuštění Má význam v případě, že existuje více balíčků, které obsahují skripty pro stejná místa.

Seznam skriptů

Editovatelný seznam nadefinovaných skriptů k aktuálnímu balíčku skriptů ze záložky Seznam. V seznamu jsou pro každý skript uvedeny základní údaje o něm:

Název Popis
Druh skriptu

Položka typu skrytý seznam, kde vyberete, o jaký druh skriptu se bude jednat:

 • Knihovna
 • Business objekt - pro skripty do Business objektů
 • Agenda - pro skripty do agend
 • Číselník - pro skripty do nevizuálních číselníků
 • Importovací manager - pro skripty do importovacích managerů. Díky skriptům tohoto druhu lze pak volat vlastní metody rámci importů jednoho dokladu do druhého (např. před vyplněním hlavičky cílového dokladu, po vyplnění hlavičky, před vyplněním řádků atd.).
 • Aplikační modul - pro skripty aplikačních modulů. Každý aplikační modul má dva háčky: BeforeLoad a AfterLoad, specifické moduly mají další. Pro skriptování jsou dostupné následující aplikační moduly:
  • aplikační moduly kas - ty mají specifické háčky typu "po přidání zboží do účtenky", "před uzavřením účtenky" apod.
  • aplikační modul Systémové události - s háčky typu "po přihlášení", "před resp. po spuštění výkonné části aplikačního modulu", "před spuštěním zástupce z okna pro spouštění agend" apod.
  • aplikační modul Spouštění agend (SiteDesk) - ten má všechny háčky dosud dostupné pro agendové skripty typu "po vytvoření agendy", "po zobrazení agendy" apod. Díky němu je možné mimo jiné vytvořit globální háčky agend a skriptovat tak všechny agendy z jednoho skriptu.

   Oproti agendovým háčkům má skriptování SiteDesk jednu velikou výhodu: umožňuje implementovat jeden háček, např. "před zavřením agendy" do SiteDesk modulu a ten se pak vyvolává před zavření libovolné agendy v systému ABRA.

   Jak bylo řečeno v kap. Často kladené otázky, lze tímto způsobem vyřešit častý požadavek na výrazné grafické odlišení dvou běžících systémů ABRA: ve skriptování po vytvoření agendy se ve skriptu "obarví" výrazně nějaká společná část agendy.

   Skriptováním SiteDesk lze zaháčkovat pouze obecné háčky dostupné ve všech agendách. (FSite coby předek všech agend, definuje základní háčky společné všem agendám (např. zmiňované "po vytvoření agendy" apod., jeho potomci jsou specifické agendy typu fDynSite (dokladová) či fRollSite (číselníková), ty definují další háčky specifické pro svou oblast. Skriptování SiteDesk ale nemůže podpořit tyto speciální háčky potomků fSite.)

Název knihovny resp. třídy objektu

U skriptu typu Knihovna zde zadáte libovolný název pro daný skript. Jméno knihovny musí být unikátní v rámci definice balíčku. Název není case sensitiveJe-li nějaká položka case insensitive, znamená to, že není citlivá na velká a malá písmena, neboli nerozlišuje velká a malá písmena. Tzn., že není rozdíl, je-li napsáno např. "Abc" nebo "abc". Opak je case sensitive., tj. nerozlišuje velká a malá písmena.

Pozor! Názvy balíčku, knihovny a metody nesmí obsahovat diakritiku, mezery a některé další speciální ASCII znaky. Povoleny jsou písmena A-Z a číslice. Jména ve skriptování totiž nesmí obsahovat mezery ani jiné speciální znaky.

Pro ostatní druhy se jedná o položku typu skrytý seznam, kde vyberete název třídy objektu příslušného typu. Opět se kontroluje unikátnost v rámci definice balíčku.

Zkompilováno Příznak, zda byl již daný skript zkompilován. Zkompilování skriptu je nutné pro zkompilování celého balíčku. Zkompilování je jednou z podmínek pro spouštění skriptů přihlášenému uživateli. Dále viz Možnosti vyvolání kompilace.
Verze kompilace skriptu

Informativní položka. Příznak informuje, jaká je verze aktuálního řádku balíčku skriptů vzhledem k verzi programu. Pokud v rámci přechodu na nějakou novější verzi systému ABRA Gen dojde k zásadním změnám ve skriptování, které si vyžádají kontrolu a překompilování balíčků skriptů na straně uživatele, update verzi nastaví automaticky na hodnotu Zastaralá (aby nebylo možné nepřevedené skripty omylem používat). Hodnoty:

 • Aktuální - pak je možno skript používat.
 • Zastaralá - pak je třeba skript zkompilovat pod novou verzí, ověřit funkčnost příp. upravit. Je zamezeno jejich spouštění. Pokus o spuštění zastaralých skriptů skončí chybou (ála "verze kompilace je zastaralá...", "balíček již není platný..." příp. "tohoto zástupce již nelze spustit...").

  Příkladem byla změna prostředí, kódování, komponent atd., k níž došlo např. ve verzi 14.51 v rámci přechodu na nové vývojové prostředí a která se pochopitelně dotkla i skriptování.

Lišta navigátoru

Ve spodní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru:

Příklad lišty navigátoru v této subzáložce

Navigátor v této subzáložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po seznamu skriptů, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu. Pořadí položek má význam zejména orientační. Nijak neovlivňuje pořadí zpracování skriptů v rámci daného balíčku.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku pro definici dalšího uživatelského skriptu před aktuální řádek (na němž stojí kurzor). Obsah daného skriptu se zadává v subzáložce Zdrojový kód.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku pro definici další definovatelné položky k dané třídě objektů na konec
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku skriptu, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Zkompilovat - Jedna z možností vyvolání kompilace. Vyvolá kompilaci aktuálního skriptu, na němž stojí v seznamu skriptů kurzor. Zkompilování je jednou z podmínek pro spouštění skriptů přihlášenému uživateli.

Subzáložka Zdrojový kód

Subzáložka slouží k nadefinování nebo prohlížení vlastního zdrojového kódu aktuálního skriptu ze záložky Projekt. Subzáložka je rozdělena na dvě hlavní části - v levé části jsou detailní údaje k aktuálnímu skriptu, v pravé části subzáložky může být zobrazeno okno Class exploreru.

V horní části subzáložky jsou k dispozici položky:

Název Popis
Skript Identifikace aktuálního skriptu ze subzáložky Projekt, tj. skriptu aktuálně zobrazeného resp. editovaného v této subzáložce. Položka typu skrytý seznam, kde můžete vybrat jeden ze skriptů dosud nadefinovaných v rámci aktuálního balíčku skriptů v subzáložce Projekt. Jedná se zároveň o možnost, jak rychle přepínat zobrazení zdrojového kódu mezi nadefinovanými skripty z aktuálního balíčku ze záložky Seznam.
Metoda

Položka typu skrytý seznam, kde lze vybrat jeden z háčků dostupných pro vybraný objekt (tj. metodu, do které by chtěl uživatel zasáhnout). Pro přehlednost jsou metody ve skriptu již použité zvýrazněny v seznamu tučně. Po vybrání metody se metoda dohledá v textu skriptu. Pokud ve skriptu ještě není, vloží se pro usnadnění editace její kostra (mustr) - to samozřejmě pouze v režimu editace daného skriptu.

Jde-li o balíček bez zdrojových kódů, pak položka Metoda není k dispozici k výběru.

V horní části subzáložky je dále panel nástrojů s dostupnými funkcemi:

Funkce v subzáložce Zdrojový kód

Funkce Ik. Kl. Doplňující popis:
Zkompilovat Alt
+F9
Jedna z možností vyvolání kompilace. Vyvolá kompilaci aktuálního skriptu. Zkompilování je jednou z podmínek pro spouštění skriptů přihlášenému uživateli.
Tisk Alt
+F5
Provede tisk zdrojového kódu aktuálně zobrazeného skriptu přímo na tiskárnu.
Hledat Ctrl +F Funkce je určena pro vyhledání zadaného textu ve zdrojovém programu aktuálně zobrazeného skriptu. Po vyvolání funkce zobrazí dialogové okno pro zadání údajů pro hledaný text. Vzhled tohoto dialogového okna je obdobný jako při hledání v jiných Windows aplikacích. Dialogové okno lze vyvolat jen tehdy, když fokus má vlastní editor.
Nahradit Ctrl +R Obdoba předchozí funkce. Funkce je určena pro nahrazení vyhledaného textu zadaným textem a lze ji vyvolat jen tehdy, když je aktivní režim opravy nebo nového záznamu.
Vlastnosti editoru -

Možnost upravit chování editoru zdrojových textů. Nastavení se pamatuje na agendu a uživatele. Volba Výchozí nastavení z menu Nastavení provede výchozí nastavení i pro editor zdrojových kódů.

Pro editaci vlastností editoru je použit dialog, který je k dispozici v balíčku komponent SynEdit a je v angličtině.

Barevná sada -

Možnost nastavit barevné sady editoru zdrojových textů. Nastavení se pamatuje na agendu a uživatele. Volba Výchozí nastavení z menu Nastavení provede výchozí nastavení i pro nastavení barevné sady.

V případě nastavení barevné sady je použit vlastní editor systému ABRA Gen, ale využívají se názvy (typy, které mají vlastní nastavení barev), které jsou uvedeny v angličtině.

Vlastnosti iSense -

Možnost zapnout/vypnout nápovědu iSense dostupnou při psaní zdrojového kódu a nastavit její chování. Nastavení se pamatuje na agendu a uživatele. Volba Výchozí nastavení z menu Nastavení provede výchozí nastavení i pro nastavení vlastností iSense.

K volbě "Filtrovat podle řetězce i kdekoliv v názvu" - je-li zatrženo, pak umožňuje fulltextové vyhledávání. Tj. např. lze napsat jakoukoliv část názvu třeba "nsi" a nabídne se vše, kde je tento řetězec obsažen, tedy např. "Ansi...".

Uložení/ načtení nastavení prostředí skriptování -

Možnost ukládání nastavení prostředí skriptování (barevné schéma editoru skriptů, nastavení editoru a iSense) do XML souboru a následná možnost načtení některého z uložených nastavení.

Hlavička metody -

Předvyplní šablonu pro hlavičku procedury nebo funkce pro specializované použití, např. pro volání z tiskových sestav apod. Funkce je k dispozici pouze v editaci a pouze pro skript druhu Knihovna.

Funkce pracuje shodně jako funkce Vygenerovat hlavičku - Volání QR funkce.

Class Explorer -

Zobrazí nebo skryje okno Class Exploreru (strom objektů, které je možno využít ve skriptování.). Je-li Class Explorer vyvolán, pak se zobrazí v pravé části subzáložky Zdrojový kód:

Zobrazení Class Exploreru

Slouží pro přehledné zobrazení (ve formě hierarchického stromu) existujících tříd, funkcí, typů, proměnných, konstant a GUID identifikátorů BO s podporou filtrování pro rychlé dohledávání. Význam a použití jednotlivých prvků je pro implementátora skriptování znalého Delphi zřejmý.

Pokud máte zadán nějaký řetězec do filtru, jsou zobrazeny jen záznamy vyhovující danému filtru, přičemž po rozkliknutí nějaké větve se nemusí zobrazovat její podsekce. Pokud je chcete zobrazit, filtr si zrušte.

Zobrazuje k jednotlivým entitám příslušný doplňující popis, ve kterém fungují odkazy, které automaticky dohledají danou třídu/typ/... ve stromu.

Pokud se v textu zobrazuje odkaz na předka objektu, na němž ve stromu uživatel stojí, a na tento odkaz uživatel klikne, provede se ve stromu skok na daný odkaz. Není ale k dispozici rychlá možnost vrátit se zpět na původní třídu, je třeba si ji opět ručně vyhledat ve stromu.

Při editaci je k dispozici i klávesová zkratka Ctrl+F2 pro rychlé dohledání ve stromu (Class explorer). Viz tip pro vás s příkladem v popisu ovládání editoru v záložce Zdrojový kód.

Zpět (UnDo) - Ctrl +Z Funkce "UnDo" běžně známá z jiných počítačových programů. Umožňuje vrácení posledních změn provedených v kódu do předchozího stavu. Opakem je funkce "ReDo".
Odvolat zpět (ReDo) - Ctrl +Shift +Z Funkce inverzní k předchozí.

Ve spodní části subzáložky je pak okno pro zobrazení a případně editaci vlastního zdrojového kódu.

Editor skriptů podporuje rychlou nápovědu a rychlé vyhledávání iSense (obdoba rychlé nápovědy IntelliSense z Delphi). Jedná se o kontextovou nabídku klíčových výrazů, z nichž lze jednoduše vybrat (nabízení tříd, metod, funkcí a parametrů apod.).

Příklad vyvolané nápovědy (intellisense)

Ovládání: Ovládání je obdobné jako v Delphi. Zde je nápověda (iSense) vyvolávána buď automaticky (po stisku "." nebo po stisku dvou písmen za sebou mimo dvou písmenných klíčových slov (to, do, of)) nebo ručně pomocí klávesové zkratky Ctrl+mezerník (Ctrl+Space). Pokud už je nabídka zobrazena, zůstane zobrazena i po stisku BackSpace, až do okamžiku, dokud se neodmažou všechna písmena z aktuální pozice. Nápověda k parametrům procedur a funkcí je vyvolávána automaticky po stisku "(" (např. ShowMessage(... , kdy se očekávají parametry) nebo ručně pomocí kl. zkratky Ctrl+Shift+mezerník (Ctrl+Shift+Space). K dispozici je zde možnost rychlého interaktivního hledání pomocí kl. zkratky Ctrl+E:

Panýlek zobrazený po vyvolání rychlého hledání. Hledaný text píšete ale rovnou v editaci zdroj. kódu, nikoli do položky Vyhledat. Tam se automaticky zobrazuje dohledaný řetězec.

Označený blok textu je možné odsazovat doprava klávesovými zkratkami Ctr+Shift+I, resp. Tab nebo doleva Ctrl+Shift+U, resp. Shift+Tab.

Některé parametry lze nastavit, jakožto i zakázat použití. Na to slouží tlačítko Vlastnosti iSense.

V editačních prvcích jako je tento (tzv. SynEdit) platí, že pokud je použit na modálních dialozích s tlačítkem Storno, tak dialogy nereagují na klávesu Esc (nezavřou se), pokud stojí fokus v SynEditu. Zde nelze pomocí Esc zavřít editor skriptů, pokud je fokus v poli pro psaní zdrojového textu. Je to vlastnost způsobená přítomností inkrementálního hledání (CtrE). Nicméně není na závadu, zavření lze provést jiným způsobem než klávesou Esc anebo je třeba přemístit fokus.

Při editaci je k dispozici i klávesová zkratka Ctrl+F2 pro rychlé dohledání ve stromu (Class explorer). Příklad: Pokud ve zdrojovém kódu stojí fokus např. na slově TNxCustomBusinessObject, tak se po stisku Ctrl+F2 toto slovo automaticky dohledá ve stromu (Class explorer) s nápovědou.

V editoru je možné využívat bookmarky. Pomocí klávesových zkratek Ctrl+Shift+0 ... Ctrl+Shift+9 se označí bookmarkem aktivní řádek v editoru (stisknutím stejné zkratky se odstraní). Klávesovými zkratkami Ctrl+0 ... Ctrl+9 se následně mezi vytvořenými bookmarky přeskakuje. Bookmarky se pamatují pro každý skript v balíčku zvlášť.

Příklad dvou bookmarků v editoru skriptů.

Ve spodní části editoru je k dispozici lišta, do které je možné přidat záložky skriptů, jenž jsou součástí balíčku. Užitečné je to tehdy, pokud je skriptů v balíčku více a je potřeba mezi nimi přepínat. Pro přidání záložky je třeba kliknout na lištu pravým tlačítkem myši a vyvolat lokální menu. Funkcionalita jednotlivých voleb místní nabídky je zřejmá z jejich popisu.

Příklad přidaných záložek v okně editoru a vyvolaného lokálního menu.

Jde-li o balíček bez zdrojových kódů, pak je okno pro zobrazení kódu samozřejmě prázdné a není k dispozici k editaci. Háčky, které jsou dostupné pro vybraný objekt, se nabízejí v horní části subzáložky v položce Metoda. Viz rovněž Pokyny k tvorbě skriptů.

Subzáložka Poznámka

Možnost zadat k hlavičce balíčku skriptů libovolnou poznámku, ve které je možné detailněji popsat funkčnost daného balíčku.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Undo    
Vygenerovat hlavičku -

Předvyplní šablonu pro hlavičku procedury nebo funkce ve správném formátu pro volání z příslušného místa programu. Funkce je k dispozici pouze v editaci a pouze pro skript druhu Knihovna.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Znovu načíst skripty -

Je-li zatrženo, pak při uložení způsobí znovunačtení skriptů, stejně jako funkce Znovu načíst skripty. Jedná se o jednu z možností, jak vyvolat znovunačtení skriptů do paměti.

Zkompilovat -

Je-li zatrženo, pak při uložení provede zkompilování aktuálního skriptu. Jedna z možností vyvolání kompilace. Není-li možné skript bezchybně zkompilovat, uložení se neprovede.

Jedná se o zkompilování aktuálního skriptu, nikoli celého balíčku. Tedy funkce je adekvátní např. volbě Zkompilovat (Alt+F9) v toolbaru editoru zdroj. kódu v subzáložce Zdrojový kód, nikoli funkci Zkompilovat (ALT+F10) dostupné v záložce Detail mimo editační režim nebo v záložce Seznam!

Uložit rychle Ctrl +S

Uloží text a zůstane v editaci, tj. jedná se o možnost rychle si uložit "rozdělanou práci", aniž by uživatel musel opouštět editaci balíčku skriptů.

Rychlé ukládání (proti běžnému uložení) má velkou výhodu v tom, že zůstane caret (textový kurzor) ve zdrojovém kódu na původním místě. Což je výhodné při běžné práci typu: opravím, zkompiluji, vyzkouším, opravím, zkompiluji, vyzkouším.

Je-li zatrženo "Zkompilovat" resp. "Znovu načíst skripty", viz předchozí volby, pak se ještě před vlastním uložením tyto akce provedou (obdobně jako u běžného uložení funkcí Uložit).

Funkce je k dispozici pouze na subzáložce Zdrojový kód.

Náhrady podle slovníku -

Funkce pro hromadnou náhradu identifikátorů podle slovníku z textového souboru a to pouze ve zdrojovém kódu skriptu, který je právě editován (tj. nikoli v celém balíčku, viz dále). Syntaxe slovníku v textovém souboru je stary_identifikator=novy_identifikator. Primárně je funkce určena pro potřeby přechodu na verzi XE, obecně lze však funkci použít k hromadným náhradám řetězců jakéhokoli typu, což obnáší pouze doplnění vlastních náhrad do slovníku, resp. vytvoření vlastního slovníku pro tyto účely. Pro náhrady ve všech skriptech daného balíčku nebo i ve více balíčcích zároveň je třeba funkci vyvolat ze záložky seznam jako podvolbu funkce Opravit.

Od v. 14.51.18 je v instalačním adresáři složka ..\Doc\scripting\ umístěn soubor ScriptReplaceDictionary.txt s doposud známými náhradami. Obsahuje většinu náhrad uvedených v souboru ..\Doc\scripting\Skriptovani_zmeny_D7_XE.pdf v tabulce z Přílohy č. 1. Pozor, v tomto slovníku se neuvádí náhrady typu 1:N (ani se nedoporučuje je do slovníku doplňovat). Ty je třeba řešit individuálně v rámci kompilace konkrétního kódu.

Funkce je k dispozici pouze v režimu editace na subzáložce Zdrojový kód nebo ji lze vyvolat ze záložky seznam jako podvolbu funkce Opravit.