Balíčky skriptů - záložka Seznam

Seznam balíčků s nadefinovanými skripty omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání. Seznam balíčků s nadefinovanými skripty je na počátku prázdný, resp. naplněný balíčky defaultně dodávanými výrobcem (pokud takové existují).

V seznamu se zobrazují jenom názvy balíčků, seznam skriptů k nim nadefinovaných můžete získat v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující:

Název Popis
Zdr.kód

Informace, zda aktuální balíček skriptů obsahuje zdrojové texty a pokud ano, zda jsou zakódovány. Hodnoty:

  • Je - balíček obsahuje nezakódované zdrojové texty.
  • Není - zdrojové texty byly odstraněny. Viz funkce Bez zdrojového kódu.
  • Zaheslován - balíček obsahuje zdrojové texty, ale jsou zaheslované. Viz funkce Zakódovat.

    Viz též příznak Obsahuje zdrojové texty v záložce Detail.

Vytvořil Uživatel, který daný balíček skriptů vytvořil.
Opravil Uživatel, který daný balíček skriptů opravil, pokud byl doklad opravován.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.
 


Nové záznamy této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Detail / Seznam F3
Opravit F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Definici balíčků lze libovolně opravovat, tj. přidávat další skripty, měnit je. Pozor, pokud je daný balíček skriptů již natažen v paměti v rámci běžící ABRA Gen, pak se provedená změna neprojeví ihned, ale až po jeho znovunačtení. Viz možnosti, jak vyvolat znovunačtení skriptů do paměti.

Editovat nelze balíček, jehož zdrojové texty jsou aktuálně zaheslované, viz hodnota v položce Zdr.kód v záložce Seznam. Editace balíčku, který zdrojové texty neobsahuje vůbec, je omezená.

Pokud by v seznamu existovaly záznamy k třídě BO, která aktuálně není registrována, pak nebude možno je opravovat atd. Teoreticky může nastat po obnově ze zálohy z instalace, kde byly nainstalovány např. mzdy a kde byly definovány uživatelem nějaké skripty k BO mezd, do instalace, kde mzdy instalované nejsou, tudíž ani nejsou registrovány příslušné BO mezd. Obdobně, pokud by balíček skriptů připravený v instalaci s daným BO byl naimportován pomocí funkce Import z XML do instalace, kde daný BO zaregistrován není.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Pokud vymažete celý záznam definice pro danou třídu objektu, přijdete tím samozřejmě o definice všech skriptů.

Zkopírovat F9

Definice balíčků lze kopírovat bez omezení, název balíčku ale musí být unikátní.

Pokud si chcete definovat své vlastní balíčky se skripty, které se liší od některého existujícího balíčku pouze v drobnostech, pak může být kopie balíčku a jeho následná úprava nejrychlejší možností, jak toto provést.

Občerstvit F11
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn - (*) -

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

(*) Zde není klávesová zkratka Ctrl+S pro Sledování změn k dispozici, jelikož je přiřazena funkci Uložit rychle.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Zkompilovat Alt
+F10
 - Jedna z možností vyvolání kompilace. Vyvolá kompilaci (resp. překompilaci) celého balíčku, tj. všech skriptů v něm obsažených. Zkompilování je jednou z podmínek pro spouštění skriptů přihlášenému uživateli.
Bez zdrojového kódu  -  -

Možnost odstranění zdrojových textů ze zkompilovaných balíčků. Funkce vyčistí obsahy všech zdrojových textů. Pokud balíček neobsahuje zdrojové texty, není možné ani vkládat další skripty ani kompilovat. Čili nejdříve je potřeba si balíček zkompilovat!!!! Využijete v případech, kdy připravujete balíčky pro třetí stranu, které je budete předávat již zkompilované a bez vlastních zdrojových kódů.

V praxi se bude jednat o typický příklad, kdy si uživatel objedná realizaci nějaké funkcionality u servisních konzultantů výrobce a kdy mu budou dodány příslušné balíčky skriptů bez zdrojových textů již ve zkompilované podobě.

Zakódovat  -  -

Umožní zdrojové texty z balíčků neodstraňovat, ale pouze je zakryptovat. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno pro zadání hesla, pod kterým zakódování provede a které bude nutné pro následné odkódování. Jsou-li v seznamu nějaké záznamy označeny, pak funkce zpracuje označené, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Pokud balíček obsahuje zakódované zdrojové texty, chová se, jakoby zdrojové kódy vůbec neobsahoval. Tj. není možné jej editovat ani kompilovat. Čili před zakódováním je nejdříve potřeba si balíček zkompilovat, před editací nejdříve odkódovat.

Využijete v případech, kdy chcete u balíčku v dané instalaci zachovat zdrojové texty, ale chcete zabránit nechtěným manipulacím apod.

Odkódovat  -  - Funkce inverzí k předchozí. Po vyvolání funkce vyzve k zadání hesla, pod kterým bylo provedeno zakódování zdrojových textů z daného balíčku. Je-li heslo správné, pak provede odkódování, tj. balíček se chová jako před zakódováním.
Znovu načíst skripty  -  -

Způsobí "zahození" všech natažených skriptů v celém systému ABRA Gen s tím, že se při prvním vyvolání příslušných háčků znovu natahují. Jedná se o jednu z možností, jak vyvolat znovunačtení skriptů do paměti.

Využijete při přípravě skriptů, pokud jste provedli ve skriptu změnu a chcete si rovnou otestovat nové znění skriptu, aniž byste museli systém ABRA Gen zavírat a znovu spouštět.

Export do XML  -  -

Akce provedení exportu skriptů do XML.

V případě, že se bude jednat o export balíčku s existujícími zdrojovými kódy, nebude součástí exportu zkompilovaná forma. Po zpětném importu takového balíčku bude potřeba provést kompilaci. Zkompilování je jednou z podmínek pro spouštění skriptů přihlášenému uživateli.

Dále v případě, že se bude jednat o export balíčku s existujícími zdrojovými kódy, který je zkompilován (viz možností vyvolání kompilace), budete moci zvolit, zda jej vyexportovat se zdrojovými texty nebo bez nich. Pokud zkompilováno není, pak se tato možnost volby nenabízí a exportuje se rovnou se zdrojovými texty.

Import z XML  -  -

Akce provedení importu skriptů z XML. Pokud rozeditovaný balíček skriptů není v okamžiku vyvolání funkce prázdný, není import možný.

Této funkce můžete s výhodou využít pro naimportování příkladů dodávaných výrobcem v rámci instalace, viz Příklady využití skriptování.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.