Instalační sady - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o vytvořené instalační sadě ze záložky Seznam. Údaje instalační sady jsou uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Hlavička Obsah Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále jsou v horní části záložky Detail k dispozici následující položky:

Název Popis
Název instalační sady Název patřičné instalační sady. Název sady musí být unikátní. Tj. pokud by již existovala instalační sada se stejným názvem, systém by novou sadu nedovolil uložit. Povinná položka.

Subzáložka Hlavička

Popis položek formuláře:

Název Popis
Požadovaná minimální verze systému ABRA Gen

Minimální požadovaná verze systému, do které půjde tato sada naimportovat a nainstalovat. Při vytváření nové sady se předvyplní verzí, ve které je sada vytvářena. Povinná položka.

Sledování verzí

Zatržením tohoto parametru bude možné sledovat změny, které byly na konkrétní položce instalační sady provedeny.

Rozšíření zobrazení

Zatržení této volby pak ovlivní zobrazení sloupců na subzáložce Obsah. Když bude parametr zaškrtnutý, zobrazí se všechny sloupce. Když bude prázdný, nezobrazí se sloupce Instalováno ve verzi a Identifikátor.

Úvodní zpráva Tato zpráva se zobrazí při importu instalační sady ve 2. kroku průvodce. Je vhodné uvést např. pokyny k instalační sadě a jejímu využití.
Závěrečná zpráva Tato zpráva se zobrazí při ukončení importu instalační sady.

Subzáložka Obsah

Subzáložka slouží k nadefinování nebo prohlížení vlastního obsahu aktuální instalační sady.

Obsahuje:

Lišta pro omezení za kategorii

V horní části subzáložky je k dispozici omezovací lišta s položkou:

Název Popis
Kategorie

Slouží k filtrování položek instalační sady za uživatelsky definovatelné kategorie, které mohou usnadnit orientaci v položkách. Buď zatrhnete předvolbu Bez ohledu anebo vyberete hodnotu ze skrytého seznamu - pak uvidíte položky instalační sady zařazené do vybrané kategorie.

Položky je možné do kategorie zařadit ve 3. kroku Průvodce přidáním položek nebo funkcí Změna kategorie. Pokud kategorie není vyplněna, je zařazena do kategorie Výchozí.

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný), ale ve kterém nelze většinu položek opravovat jednotlivě, ale jsou naplněny po přidání objektu. Význam jednotlivých položek je následující:

Název Popis
Kategorie Kategorie, do které je položka zařazena.
Typ položky Typ objektu položky instalační sady.
Zařazení

V jakém místě systému se daná položka nachází.

U Variantního vstupního formuláře je jeho zařazením název agendy, z níž daný variantní formulář pochází. V případě Definovatelné položky je jejím zařazením třída Business Objektu (BO), pro který je uživatelská položka definována, atp.

Název Název položky instalační sady. Položka instalační sady je Business Objekt (BO) jednoho uživatelského přizpůsobení. Název položky instalační sady se přebírá z některé položky tohoto BO, který jej nějak textově identifikuje. Může odpovídat názvu tohoto BO (např. názvu definovatelného formuláře) nebo se může přebírat např. z popisu (např. u Balíčku skriptů). Více viz Typy objektů, které lze zahrnout do instalační sady.
Identifikátor Interní identifikátor dané položky. Struktura identifikátoru se liší podle typu objektu. Zobrazení položky je závislé na parametru Rozšířené zobrazení.
Instalováno

Zda je položka v sadě instalována.

Může se stát, že určitá položka nejprve byla do instalační sady vložena, ale pak došlo k její odinstalaci. Položka v sadě zůstane, ale není instalována. Potom v tomto poli bude "ne".

Verze instalace Pořadové číslo verze instalační sady. Zobrazení položky je závislé na parametru Rozšířené zobrazení.
Datum instalace Datum, kdy došlo k instalaci.
Exportovatelné

Informace, zda je možno položku přenést do jiného systému.

Poznámka Několik prvních znaků poznámky zadané při instalaci. Položku je možné editovat funkcí Zobrazit poznámku.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Seznam řádků v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu.
 • Přidat - Vyvolá Průvodce přidáním položek. Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu.
 • Změna kategorie - Tato funkce umožní změnit či zadat kategorii na označených položkách. Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu.
 • Zobrazit poznámku - Zobrazí dialogové okno, ve kterém je možno přidat nebo editovat poznámku. Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu.
 • Instalovat - Zobrazí dialogové okno pro zadání a editaci poznámky instalace, následně instaluje položku. Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu.

  Pokud je označeno více řádků, zobrazí se okno Text pro přidání poznámky. Vepsaný text se vloží do všech poznámek položek. Pokud nějaká položka již poznámku obsahuje, text se vloží za ní.

 • Odinstalovat - Zobrazí dialogové okno pro zadání a editaci poznámky instalace, následně odinstaluje položku. Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu.

  Pokud je označeno více řádků, zobrazí se okno Text pro přidání poznámky. Vepsaný text se vloží do všech poznámek položek. Pokud nějaká položka již poznámku obsahuje, text se vloží za ní.

  Při pokusu o odinstalování objektu, na který je v databázi odkazováno (např. předkontace mzdové uzávěrky) systém nahlásí chybu ohledně porušení vnitřní konzistence.

 • Zobrazit... - Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností dostupných v této agendě:
  • Importované XML - funkce zobrazí importované XML v agendě Textový editor (funkce je např. vhodná pro záložní instalační sady).
  • Instalované XML - funkce zobrazí instalované XML v agendě Textový editor (funkce je např. vhodná pro záložní instalační sady).

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Synchronizovat  

Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu. Slouží k synchronizaci mezi existující XML definicí instalační sady a aktuálním stavem objektu. Tj. pokud se změní instalovaný objekt, provedením synchronizace se změny aplikují na existující XML. Synchronizace nabídne položky instalované sady, jejichž XML definice neodpovídá instalovaným objektům. Funkce v případě, že došlo ke změně objektů vyvolá formulář Průvodce přidání a synchronizace instalovaného objektu. Je pak třeba vybrat položky, jejichž XML by se mělo aktualizovat podle instalovaného objektu.

Některé položky nemusí mít zájem synchronizovat, pokud na nich byly provedeny "experimentální" změny.

Kopírovat z jiné sady - Funkce zobrazí modální okno se seznamem existujících instalačních sad, ze kterých je možné hromadně převzít jejich položky (převezmou se všechny). Položky přitom nemusí v systému existovat ve formě instalovaného objektu. Důležité je, že se předají data obsahující také XML, ze kterého je možno uživatelské přizpůsobení instalovat.
Průvodce přidáním položek - Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu. Vyvolá Průvodce přidáním položek, kterým je možno přidat objekty pro export do instalační sady.