Instalační sady - záložka Seznam

Seznam definic instalačních sad omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující položky:

Název Popis
Verze Obsahuje informaci o nejvyšší verzi instalační sady ze záložky Verze

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Nad seznamem se při zapnutém parametru Zobrazovat fulltext v menu Nastavení zobrazuje panel fulltextového hledání.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis zadávaných položek viz záložka Detail.

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam) a případnou odinstalaci objektů. Definice lze mazat bez omezení.

Pokud nějaký objekt nebude odinstalován, zůstane v databázi uchován pod svým identifikátorem. Pokud by se v budoucnu importovala sada, ve které by byl tento objekt znovu obsažen, nezobrazí se během importu, ale bude následně uveden v seznamu řádků naimportované instalační sady. Zároveň bude mít na sobě příznak Instalováno ANO a Datum instalace bude prázdné.

Pokud při mazání sady není možné některý z řádků odinstalovat, vznikne o tom záznam do servisní knížky.

Zkopírovat F9  
Občerstvit F11
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

- Funkce pro práci s aktivitami zde není k dispozici.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Synchronizovat - Viz popis položky na záložce Detail.
Exportovat sadu - Funkce vyvolá Průvodce exportem instalační sady, který vyexportuje sadu do souboru s příponou *.ais.
Importovat sadu -

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností importu dostupného v této agendě:

Zjednodušený import

Zjednodušený import vyvolá Průvodce importem instalační sady, který obsahuje jen některé kroky Expertního importu. Předpokládá se, že tu činnost bude spouštět běžný uživatel s daným právem.

Pokud se při importu sady maže nějaký objekt a ten není možné odinstalovat, vznikne o tom záznam do servisní knížky.

Expertní import

Funkce vyvolá Průvodce importem instalační sady se všemi potřebnými kroky. K jejímu použití je třeba mít přiděleno právo Expertní import.

Pokud se při importu sady maže nějaký objekt a ten není možné odinstalovat, vznikne o tom záznam do servisní knížky.

Reinstalovat - Vyvolá Průvodce reinstalací sady. Činnost se provádí tehdy, pokud se provede změna některého již nainstalovaného objektu a je třeba jej vrátit do původního stavu, resp. do stavu, který je v instalační sadě.
Průvodce přidáním položek - Viz popis Průvodce přidáním položek, na záložce Detail.
Zkontrolovat závislosti -

Funkce zkontroluje, zda k položkám sady, která byla vytvořena v aktuálním systému, neexistují nějaké závislé objekty. Pokud ano a některé závislé objekty chybí, vyvolá se Průvodce přidání a synchronizace instalovaného objektu. Více viz oddíl Závislosti v kapitole Instalační sady - obecně.

Kontrola prověřuje skutečně pouze sadu v systému, ve kterém byla sada vytvořena. Pokud by sada byla vyexportována bez závislých objektů do jiného systému, proběhne v tomto cílovém systému kontrola bez chyb.

Test -

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.