Definovatelné položky - záložka Seznam

Seznam definic definovatelných položek k jednotlivým třídám Business objektů (BO), omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání. Seznam definic definovatelných položek je na počátku prázdný, resp. naplněný definicemi položek defaultně dodávanými např. pro agendy mezd a personalistiky.

V seznamu se zobrazují jenom názvy Business objektů jednotlivých tříd, seznam položek k nim nadefinovaných můžete získat v záložce Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis
Help F1
Nový F2 Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Ke každé třídě BO lze definovat maximálně jednu sadu uživatelských položek.
Detail / Seznam F3
Opravit F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail. Definici lze libovolně opravovat, tj. přidávat další definice definovatelných položek pro danou třídu, měnit definici či mazat jednotlivé definice.

POZOR!!! Pokud opravujete definici definovatelných položek, které jste již použili ve vstupních formulářích, je třeba si zkontrolovat a případně provést příslušné opravy i v daných formulářích, pokud chcete, aby se tam rovněž promítly. Řada údajů zadaných v definici položky totiž slouží pouze pro předvyplnění daných údajů při vložení položky do definovaného formuláře a lze je v rámci definice daného formuláře nastavit jinak. Automatické promítnutí změn těchto údajů v definici položky do definic vstupních formulářů by nebylo žádoucí.

V definici položky typu Znaky se Způsobem editace=Číselník lze definovat mj. Parametry, které se mají použít při vyvolání daného číselníku. Při použití položky do vstupního formuláře se parametry předvyplní, ale lze je zadat jinak nebo vůbec nepoužít apod. Pokud následně přidáte parametr v definici dané položky, tento se nijak automaticky neprojeví v definici daného vstupního formuláře. Obdobně je tomu např. u položky typu Celé číslo se Způsobem editace=Skrytý seznam u údaje Možnosti (není-li přímo v definici formuláře nastaveno, že se mají upřednostňovat Možnosti zadané v definici položky) apod.

Pozor!!! Pokud smažete definici definovatelných položek, které jste použili na vstupním formuláři, pak nebude možno dané položky následně používat. Obdobně, pokud změníte zásadním způsobem definici definovatelných položek, které jste již použili ve vstupním formuláři, může program při dalším použití daného formuláře hlásit chyby typu neexistující položka, nepovolená hodnota apod.

Pokud by v seznamu existoval záznam definice def. položek k třídě BO, která aktuálně není registrována, pak nebude možno ji opravovat ani mazat, bude možno ji pouze prohlížet a kopírovat. Teoreticky může nastat po obnově ze zálohy z instalace, kde byly nainstalovány např. mzdy a kde byly definovány uživatelem definovatelné položky k BO mezd, do instalace, kde mzdy instalované nejsou, tudíž ani nejsou registrovány příslušné BO mezd.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Záznam definice pro danou třídu objektu nelze vymazat, pokud obsahuje definice uživatelských položek. Chcete-li takový záznam smazat, je třeba nejprve v režimu opravy vymazat všechny definice uživatelských položek, které jsou pro danou třídu objektu nadefinovány. Tak se zabrání nechtěnému vymazání nadefinovaných uživatelských položek.

Pozor, pokud smažete definici definovatelné položky, kterou jste použili na vstupním formuláři, pak nebude možno danou položku následně používat.

Pokud by v seznamu existoval záznam definice def. položek k třídě BO, která aktuálně není registrována, pak nebude možno ji opravovat ani mazat, bude možno ji pouze prohlížet a kopírovat. Teoreticky může nastat po obnově ze zálohy z instalace, kde byly nainstalovány např. mzdy a kde byly definovány uživatelem definovatelné položky k BO mezd, do instalace, kde mzdy instalované nejsou, tudíž ani nejsou registrovány příslušné BO mezd.

Zkopírovat F9 Definice pro jednotlivé třídy objektu lze kopírovat bez omezení. Nicméně smysluplnost kopírování definic uživatelských položek definovaných k jedné třídě objektů do definice k jinému objektu je na posouzení uživateli.
Občerstvit F11
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Korekce Ctrl
+K
 -

Týká se jen definic extra položek. Zaktualizuje strukturu tabulek v databázi, které přísluší Business objektu, pro jehož třídu je definována daná extra položka. Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) Udf položek nějaké označeny, pak funkce zpracuje označené, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Jak bylo zmíněno v kapitolách věcný obsah, po změnách v definicích extra položek probíhá korekce struktur tabulek automaticky. Funkci využijete jen v případě, že se automatická korekce nepovedla (např. tabulka byla v užívání). Viz též Vnitřní realizace extra položek.

Kopírovat data  -  -

Funkce pro převod hodnot vybrané udf položky do nějaké jiné nadefinované extra položky, tj. zkopíruje data do jiné tabulky příp. jiného sloupce téže tabulky. Použijete, pokud chcete nahradit stávající obyčejné "neextra" položky novými extra položkami a chcete si do nich převést existující data. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, ve kterém vyberete položku, jejíž data chcete zkopírovat, a dále extra položku, do níž chcete data nakopírovat.

Data dané "neextra" položky se tedy zkopírují z tabulky UserData do položek tabulky příslušející Business objektu (BO) podle definice extra položky. Data vybrané extra položky se zkopírují z tabulky příslušející BO do jiné tabulky příslušející BO cílové extra položky. Podrobněji viz Definice položek a formulářů - vnitřní reprezentace. Původní data na původních místech se nijak nemažou.

Samozřejmě je vhodné, aby obě položky byly obdobně nadefinovány. Pokud tomu tak není, systém provede příslušnou konverzi typu, pokud to lze (např. číslo na celé číslo, při kopírování delšího řetězce do kratšího automaticky zkrátí řetězec na délku kratšího apod.). Smysluplnost výběru zdrojové a cílové položky je ovšem plně na volbě uživatele.

Pokud máte "neextra" položku nadefinovanou jako skrytý seznam se třemi hodnotami (např. Neřešeno, V procesu, Hotovo číslováno od 1), ale extra položku si omylem nadefinujete jen se dvěma (Neřešeno, V procesu) a provedete zkopírování hodnot, pak u záznamů, kde je zadána tato třetí hodnota, neuvidíte nic. To ale neznamená, že by tam hodnota nebyla. V tabulce samozřejmě je a jakmile si dodefinujete jak se má hodnota 3 zobrazovat, uvidíte ji.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.