Definovatelné formuláře - záložka Detail

Zobrazí detailní informace k aktuálnímu definovatelnému formuláři ze záložky Seznam. Definice formuláře je uspořádána do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Definice Náhled Zdrojový kód

V horní části záložky Detail jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Třída

Třída Business objektu (BO), pro který jsou definovatelné formuláře definovány. Třídu vyberete ze skrytého seznamu.

Pro každou třídu lze nadefinovat libovolné množství definovatelných formulářů.

Nabízí se jen ty třídy BO, které danou funkcionalitu podporují (dáno výrobcem).

Řetězec, pod kterým se jednotlivé třídy v seznamu nabízejí, odpovídá položce "Popis" daného Business objektu a můžete podle ní i daný Business objekt dohledat v popisu Struktur a definic GenDoc.chm.

Subzáložka Definice

Subzáložka slouží pro nadefinování vzhledu a obsahu vstupního formuláře. Subzáložka je rozdělena na dvě hlavní části - v levé části subzáložky je formou hierarchického stromu vidět struktura navrženého vstupního formuláře, v pravé části pak detailní údaje k aktuální větvi definičního stromu

V horní části subzáložky Definice je k dispozici položka:

Název Popis
Název definice Jedná se o název, pod kterým se bude daný vstupní definovatelný formulář nabízet v seznamu definovatelných formulářů dostupných k dané třídě Business objektů.
Globální Nastavení, zda se jedná o def. formulář globální či nikoli.
Systémový

Nastavení, zda se jedná o definici systémovou či nikoliv. Běžný uživatel však nemá možnost toto nastavovat, položka mu není k dispozici k editaci.

Systémové a nesystémové záznamy této agendě jsou odlišeny pouze touto položkou. Odlišení prefixem doplňovaným automaticky v kódu či názvu záznamu (jako je tomu u některých jiných typů systémových záznamů) se zde nepoužívá.

Pro systémové záznamy platí omezení, co se týče uživatelských oprav a jsou automaticky aktualizovány. Aktualizace přichází v úvahu zejména pro mzdové agendy, dále viz Defaultní data a update mzdových agend.

Preferovaný Nastavení, zda se tento vstupní formulář má nabízet jako výchozí při prvním použití v dané agendě, pro kterou je určen. Běžný uživatel však nemá možnost toto nastavovat, položka mu není k dispozici k editaci.

V horní části subzáložky je dále panel nástrojů s dostupnými funkcemi:

Funkce v subzáložce Definice

Název Kl. Doplňující popis:
-

Uložení dat do souboru. Umožní aktuální definici vstupního formuláře uložit do souboru formátu *.TXT. Slouží pro přenos nadefinovaných definovatelných formulářů např. do jiné instalace ABRA Gen, kde je lze z daného souboru načíst.

Exportovaná systémová definice bude po importována jako nesystémová, tj. po následném importu ze souboru se zruší příznak "systémový".

- Načtení dat ze souboru - Načte data (definici vstupního formuláře) ze souboru ve formátu *.TXT, tedy inverzní funkce k Uložení dat do souboru.

Dále je uvedeno:

Strom definice formuláře

V levé části se průběžně zobrazuje hierarchický strom definice formuláře tak, jak je dosud provedena:

Příklad definice složitějšího vstupního formuláře.

V subzáložce Náhled si lze prohlédnout, jak bude takto definovaný vstupní formulář vypadat.

Ovládání stromu definice formuláře

Prvek stromu je podobný tomu, kterého znáte z jiných částí systému (např. stromových číselníků) a obdobně se také ovládá:

Úrovně stromu:

Úrovně do stromu se přidávají automaticky podle toho, jaký prvek přidáváte a kam (viz dále). Má-li záznam alespoň jeden podřízený záznam, pak se vlevo od něj zobrazuje symbol nebo , takovým místům stromu pak říkáme uzly stromu:

 • (resp. ) - uzel stromu pro danou větev má podřízené větve a je zabalený, jemu podřízené záznamy nejsou viditelné. To, který ze symbolů je zobrazen, závisí na zvoleném vzhledu systému ABRA Gen.
 • (resp. ) - uzel stromu pro danou větev je rozbalený a ve stromu jsou viditelné i všechny záznamy podřízené rozbalenému záznamu. To, který ze symbolů je zobrazen, závisí na zvoleném vzhledu systému Abra.

Rozbalit/zabalit uzel stromu můžete následovně:

Pohybovat se po záznamech ve stromu můžete následovně:

 • Kliknutím myší na příslušný záznam.
 • Klávesnicí kurzorovými šipkami vpravo/vlevo - platí pro pohyb mezi nadřízenými/podřízenými záznamy, přičemž platí, že stojí-li kurzor na uzlu stromu, který je zabalený, první stisk šipky vpravo tento uzel stromu nejprve rozbalí, další stisk šipky vpravo posune kurzor na první podřízený záznam. Obdobně pro pohyb v opačném směru.
 • Klávesnicí kurzorovými šipkami nahoru/dolů.
 • Klávesnicí klávesami PageDn/PageUp, Home/End.

Změnit poměrnou velikost levé části okna se zobrazením stromu můžete:

 • standardně uchopením dělící příčky mezi stromem a seznamem a tažením myší na požadovanou velikost.

Přidání větve stromu - prvku do definice

Přidání prvků do definice formuláře provedete výběrem příslušné volby z nabídky lokálního menu vyvolané pravým tlačítkem myši nad větví stromu (prvkem), po níž chcete nový prvek umístit, příp. vyvoláním horkých kláves. Popis funkcí lokálního menu a možných prvků, které lze použít, naleznete dále.

Funkce lokálního menu v definici formulářů

Pro vlastní provádění definice formuláře jsou k dispozici funkce lokálního menu (k dispozici jen v editačním režimu):

Příklad lokálního menu v definici definovatelných formulářů

Název Popis:
Přidat

Funkce pro vložení nového prvku do definice. Jednotlivé možnosti je možno vybrat z nabídky lokálního menu dostupné pod volbou Přidat (viz obrázek výše) nebo je možno si je vyvolat i jinak pomocí horkých kláves (dostupné horké klávesy jsou uvedeny u jednotlivých voleb lokálního menu):

Některé prvky jsou typu "kontejner", tj. jsou "kontejnerem" pro jiné prvky, do nich vnořené (tj. jsou nebo mohou být pod ním umístěné nějaké položky). Příkladem je např. prvek pořadač.

K dispozici jsou k výběru vždy jen ty prvky, které je možno v daném místě definice vložit s ohledem na již nadefinované prvky (některé kombinace nejsou povoleny). Význam jednotlivých voleb plyne z popisu jednotlivých prvků. Objasníme na příkladu:

Nelze na jedné úrovni kombinovat svislý a horizontální panel a nelze pod svislý panel vnořit jiný svislý panel apod. Tedy pokud budeme mít např. následující definici, pak již nebude možné na záložku vložit vodorovný panel, a naopak pod každý ze svislých panelů nebude možno vnořit další svislý.

Smazat

Daný prvek z definice vymaže.

Pokud je daný prvek "kontejnerem" pro jiné prvky, pak jeho smazáním se smažou i definice daných položek (tj. smaže se daná "větev" definice i s podřízenými).

Posunout nahoru/dolů Umožní změnit pořadí umístění daného prvku v definici v rámci úrovně, na které je nadefinován.
Posunout vlevo/vpravo

Umožní změnit umístění daného prvku v definici mimo úroveň, na které je aktuálně nadefinován. Tedy při posunu vlevo jej "vynořit" o jednu úroveň výše a naopak při posunu vpravo jej "vnořit" o jednu úroveň níže pod prvek, za kterým je aktuálně umístěn. Pokud v daném místě definice není příslušné vnoření/vynoření možné (jelikož by vznikla kombinace prvků, které nemohou spolu být na jedné úrovni nebo pod sebou nemohou být vnořeny), pak program posun neprovede.

V některých případech není funkce k dispozici (např. u většiny prvků, které jsou typu "kontejner", není možno přesouvání kontejneru vlevo/vpravo - důvodem jsou potíže s přenášením prvků, které již existují na stejné úrovni, kam se takový kontejner přesouvá, do obsahu kontejneru a naopak. Něco jiného je ovšem vložení nového prvku typu kontejner (např. pořadače na danou úroveň. Ten má pak automaticky vytvořenu jednu záložku, na kterou přebere všechny prvky již na dané úrovni existující).

Mějme následující definici:

Tedy na Záložce Základní údaje bude svislý panel, vedle druhý svislý panel a vedle pořadač se svými záložkami

Pokud nad větví s prvkem Pořadač vyvoláme funkci Posunout vpravo, obdržíme:

Tedy na Záložce Základní údaje bude svislý panel, vedle druhý svislý panel, který bude obsahovat záložky pořadače v něm vnořeného

Popis prvků a jejich údajů

V pravé části subzáložky Definice jsou k dispozici pro jednotlivé prvky následující položky:

Pozor na případné opravy některých údajů definovatelných položek, které jste již použili ve vstupních formulářích. Opravy se nemusí automaticky ve formuláři projevit, příp. i mohou způsobit chybnou funkci. Viz popis ve funkci Opravit v agendě Definovatelných položek.

Název Popis
Definice formuláře

Základní větev stromu, tzv. "Root". Tento prvek je v definici formuláře již defaultně předvyplněn a nelze jej smazat. Údaje k němu zadávané:

Název Popis
Jednotky Zde zvolíte, v jakých jednotkách je navrhován daný formulář.
Šířka okraje Viz popis obdobných vlastností u prvků typu Svislý panel.
3D efekt vnější Viz popis obdobných vlastností u prvků typu Svislý panel.
3D efekt vnitřní Viz popis obdobných vlastností u prvků typu Svislý panel.
Pořadač

Pořadač je prvek, pomocí něhož lze na vstupním formuláři definovat záložky. Údaje zadávané k prvku pořadač:

Název Popis
Výška ucha Velikost výšky ucha pořadače. Udaná v jednotkách formuláře (viz větev Definice formuláře).
Šířka ucha Velikost šířky ucha pořadače. Udaná v jednotkách formuláře (viz větev Definice formuláře).
Umístění uch Ucha záložek lze umístit nejen standardně nahoru, ale i dolů či po stranách.

Mějme v definici nadefinován pořadač a jeho záložky následovně:

Příklad části definice formuláře s prvkem Pořadač a k němu nadefinovanými záložkami

Tato část definici zajistí, že výsledný formulář bude obsahovat záložky, na kterých pak můžete definovat libovolně další prvky:

Příklad Záložek zadaných pro prvek Pořadač s nastavením umístit ucha nahoře.

Na prvek Pořadač lze přidávat pouze prvek Záložka (další prvky lze pak definovat až pod jednotlivé záložky pořadače).

Tento prvek má pružnou šířku i výšku, tj. vyplňuje příp. zbývající plochu formuláře. Pokud je aktuální velikost okna uživatele malá a prvek se s ohledem na jiné prvky pevných rozměrů do okna nevejde celý tak, aby byly vidět všechny prvky na něm případně umístěné, pak jsou k dispozici scrollbary pro rolování po "neviditelných" částech daného prvku.

Pořadač lze z výše uvedeného důvodu umístit do formuláře pouze jeden.

Záložka

Záložka je prvek, který lze přidat pouze pod prvek Pořadač, viz výše. Pokud tedy chcete mít na svém formuláři položky uspořádané do záložek, je třeba si do definice vložit prvek Pořadač a k němu si zavést odpovídající záložky (neboli karty, či ucha pořadače). Příklad viz popis prvku Pořadač. Údaje zadávané k prvku Záložka:

Název Popis
Nadpis Jméno záložky (karty), neboli ucha v pořadači. V názvu záložky je možné do nadpisu doplnit horké klávesy pomocí znaku "&", a pak při použití takového formuláře bude možno se přepínat mezi jeho záložkami pomocí Alt+ podtržených kláves.
Svislý panel

Svislý panel je prvek, pomocí něhož si můžete plochu na vstupním formuláři rozdělit na několik svislých pruhů a tak si např. celou plochu nebo jen plochu záložky Pořadače přehledněji uspořádat do logických celků. Výhodou použití tohoto prvku je větší přehlednost při zadávání a zobrazování položek. Svislý panel má horizontální Údaje zadávané k prvku svislý panel:

Název Popis
Šířka okraje

Velikost šířky okraje panelu. Udaná v jednotkách formuláře (viz větev Definice formuláře).

Pokud bude šířka nulová a současně 3D efekty (viz položky dále) budou nastaveny na Nezobrazovat, pak panel nebude mít viditelné žádné ohraničující okraje. Pokud bude šířka nenulová, a současně 3D efekty budou nastaveny na Nezobrazovat, pak bude okraj respektován vzhledem např. k jiným panelům, pouze nebude viditelný. Pokud bude okraj nenulový a současně budou nastaveny 3D efekty na opticky snížený/zvýšený, pak okraj viditelný bude v nastavené šířce. Pozor, nastavená šířka okraje nijak nezohledňuje umístění položek na daném panelu, jejich pozice ty se změnou šířky okraje nijak nemění.

Pokud jste si tedy rozmístili položky na svislém panelu k okraji a následně zvětšíte šířku okraje, může se stát, že položky budou zasahovat přes okraj. Naopak ale také této skutečnost lze s výhodou využít např. pro zdůraznění položky, kterou na okraj umístíte. Objasníme na příkladu:

Příklad: Mějme svislý panel s okrajem 1b. a v něm umístěné položky:

Po změně šířky na 30b. dostaneme:

Tedy umístění položek je poté třeba upravit.

3D efekt vnější Definuje vzhled vnějších okrajů panelu. Konečný vzhled závisí též na kombinaci s druhým 3D efektem a na šířce okraje, viz popis u předchozí položky.
3D efekt vnitřní Definuje vzhled vnitřních okrajů panelu. Konečný vzhled závisí též na kombinaci s druhým 3D efektem a šířce okraje, viz popis u předchozí položky.
Zobrazovat záhlaví

Je-li zatrženo, má daný panel nahoře hlavičku (pruh s nápisem). Dále se zpřístupní položky:

 • Text záhlaví - pro zadání textu nápisu zobrazovaného v záhlaví
 • Zarovnání - pro nastavení zarovnání textu záhlaví (vlevo, vpravo, na střed)
 • Umožnit zvětšení - pokud je nastaveno Ano, přibude v hlavičce panelu vlevo tlačítko lupy. Kliknutím na toto tlačítko se objeví modální okno s obsahem tohoto panelu. Velikost tohoto panelu se pamatuje na uživatele.

Příklad formuláře se dvěma svislými panely s lištou záhlaví s možností zvětšení panelu, tj. zobrazení obsahu celého panelu v modálním okně

Šířka panelu Definuje šířku celého panelu. Šířka je pevná a nijak se nemění s ohledem na počet dalších svislých panelů a velikost okna uživatele. Pokud se všechny panely vedle sebe do okna nevejdou, je možno v něm horizontálně rolovat. Druhý - svislý rozměr se automaticky přizpůsobuje podle velikosti okna uživatele.
Umístění Můžete zvolit, jak se dané panely budou umísťovat ve výsledném formuláři - zda od levého okraje postupně s ohledem na své pořadí anebo zda od pravého okraje. Tj. nejdříve se zleva umístí postupně všechny panely s nastavením "zleva" a to dle svého pořadí v definici a poté zprava všechny s nastavením zprava opět dle svého pořadí v definici.
Umožnit měnit velikost za běhu

Je-li zatrženo, je velikost daného panelu měnitelná pomocí prvku splitteru. Stiskem splitteru lze příslušný panel skrývat a zas zpětně zobrazovat

Příklad použití definovatelného formuláře s dvěma svislými panely, kde 2. panel se záhlavím "Částky počítané" lze pomocí jeho splitteru skrývat

S výhodou využijete u složitých formulářů, kde chcete mít k dispozici velkou řadu položek, ale zobrazení všech najednou na obrazovku by nebylo přehledné. Pak si je můžete skrýt a odkrýt je jen v případě potřeby.

Příklad: Mějme v definici nadefinován svislý panel následovně:

Příklad části definice formuláře s prvkem Pořadač a záložkou rozdělenou na dva svislé panely

Tato část definice zajistí, že ve výsledném formuláři bude první záložka rozdělena na dva svislé pruhy, na nichž pak lze definovat libovolně další prvky:

Příklad použití svislých panelů na záložce

Tento prvek má pružnou výšku, tj. vyplňuje příp. zbývající plochu formuláře v daném směru. Pokud je aktuální velikost okna uživatele malá a prvek se s ohledem na jiné prvky pevných rozměrů do okna nevejde celý tak, aby byly vidět všechny prvky na něm případně umístěné, pak jsou k dispozici scrollbary pro rolování po "neviditelných" částech daného prvku.

Vodorovný panel

Vodorovný panel je prvek, kterým si oblast, ve které chcete umísťovat další prvky, můžete rozdělit na vodorovné pruhy. Jedná se o obdobný prvek jako je svislý panel, viz popis svislého panelu.

Tento prvek má pružnou šířku, tj. vyplňuje příp. zbývající plochu formuláře v daném směru. Pokud je aktuální velikost okna uživatele malá a prvek se s ohledem na jiné prvky pevných rozměrů do okna nevejde celý tak, aby byly vidět všechny prvky na něm případně umístěné, pak jsou k dispozici scrollbary pro rolování po "neviditelných" částech daného prvku.

Celý panel

Celý panel je prvek obdobný svislému a vodorovnému panelu, jen s tím, že se u něj nedefinuje šířka resp. délka, umístění a není u něj možnost změny velikosti za běhu (neměla by zde praktický význam). Celý panel se umístí a roztáhne na plochu, která "pro něj zbude" podle velikosti okna uživatele. Typické využití je tedy takové, že se zařadí jako poslední v sekvenci svislých resp. horizontálních panelů s pevnými šířkami resp. délkami, a on se roztáhne na celou zbývající viditelnou šířku, resp. délku v závislosti na velikosti okna uživatele. Tudíž slouží pro doplnění jinak volné plochy v okně modifikovatelných rozměrů.

Název Popis
Šířka okraje Velikost šířky okraje celého panelu.
3D efekt vnější Definuje vzhled vnějších okrajů panelu.
3D efekt vnitřní Definuje vzhled vnitřních okrajů panelu.

Tento prvek má pružnou šířku i výšku, tj. vyplňuje příp. zbývající plochu formuláře. Pokud je aktuální velikost okna uživatele malá a prvek se s ohledem na jiné prvky pevných rozměrů do okna nevejde celý tak, aby byly vidět všechny prvky na něm případně umístěné, pak jsou k dispozici scrollbary pro rolování po "neviditelných" částech daného prvku.

Celý panel lze z výše uvedeného důvodu umístit do formuláře pouze jeden.

Popisek

Popisek. Tento prvek použijete, pokud chcete umístit do formuláře nějaký text, nezávislý na dalších prvcích (tedy nejedná se přímo o popis položky).

Název Popis
Text Vlastní obsah popisku.
Levý okraj Velikost levého okraje, tj. jak má být popisek umístěn.
Svislá mezera Velikost mezery, která má být nad a pod daným popiskem.

Mějme v definici nadefinován popisek následovně:

Příklad části definice formuláře s prvkem Popisek s textem "Zde zadejte, zda zajistit dopravu a jakou"

Tato část definice zajistí, že ve výsledném formuláři bude na příslušném místě zobrazen zadaný text:

Příklad použití popisku ve formuláři nadefinovaném k fakturám vydaným

Text

Pomocí této volby můžete přidat obyčejnou textovou položku pro zobrazení/editaci textu. Nabízí se k výběru položky typu Znaky nadefinované k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže. U uživatelsky definovaných položek je k tomuto účelu určena položka typu Znaky se způsobem editace Výchozí.

Jako položky typu Znaky jsou nadefinované i položky typu Číselník, Volby a Adresářová cesta. Pokud takovou vložíte volbou "Text", bude se položka zadávat obyčejně textově (nikoli výběrem z číselníku, voleb k ní nadefinovaných v definici položky či adresářů). Podrobněji viz Věcný obsah.

Údaje zadávané k tomuto prvku:

Název Popis
Název položky Název položky. Název položky buď zadáte z klávesnice nebo si lze vyvolat jejich nabídku. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Název položky" v definici dané položky. Jedná se o případ editační položky pro výběr z datového modelu BO. Po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se v modálním okně zobrazí seznam položek definovaných k danému Business objektu ve formě Datového modelu zafiltrovaného jen za položky daného typu Znaky. Nabízí se jen ty položky, které použití ve vstupních formulářích podporují.
Popis položky Popis položky zobrazovaný u dané položky ve formuláři. Předvyplňuje se popisem (český popis) položky dle definice daného Business objektu. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Popis" v definici dané položky.
Popiska položky Vysvětlující popisek k dané položce. Zobrazuje se u dané položky ve formuláři ve formě tooltipu. Předvyplňuje se popisem položky (český popis) plus názvem položky (anglický název) uvedeným v závorce dle definice daného Business objektu. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položek "Popiska položky" plus "Název položky" v definici dané položky.
Levý okraj Umístění dané položky a jejího popisu od levého okraje. Předvyplňuje se hodnotou přebranou podle předchozí položky (pro usnadnění zarovnání položek v navrhovaném formuláři, ale předvyplněnou hodnotu lze samozřejmě změnit.
Svislá mezera Výška svislé mezery, která má být nad a pod danou položkou ve formuláři, tj. vertikální umístění dané položky od předchozí, resp. následující položky.
Šířka

Šířka položky. Předvyplní se hodnotou odvozenou z nadefinované zobrazovací délky pro danou položku (pro definovatelné položky v agendě Definovatelné položky) a ze zvolené jednotky, v níž je definice formuláře navrhována (viz výše volba jednotek u popisu prvku Definice formuláře). Předvyplněnou hodnotu lze samozřejmě změnit.

Položka nechť je v uživatelských položkách nadefinována jako typ Znaky s délkou 10, ale zobrazovací délkou 8. Zvolená jednotka formuláře jsou body. Pokud uživatel vloží danou položku do formuláře, předvyplní se šířka hodnotou 64bodů (8 bodů na jeden znak).

Jen ke čtení Zde můžete zatrhnout, zda má být povolena editace dané položky ve vstupním formuláři.
Adresářová cesta

Pomocí této volby můžete přidat položku pro výběr z adresářové struktury. Nabízí se k výběru položky typu Znaky nadefinované k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže. U uživatelsky definovaných položek je k tomuto účelu určena položka typu Znaky se způsobem editace Adresářová cesta. Je-li tato položka umístěna na formulář, pak se po stisku tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) nabídne dialogové okno pro výběr adresáře z adresářové struktury počítače:

Příklad výběru adresáře do položky typu Adresářová cesta

Seznam údajů zadávaných k tomuto prvku a jejich význam je zcela shodný jako u položky typu Text.

Datum

Pomocí této volby můžete přidat položku pro zobrazení/editaci datumů. Nabízí se k výběru položky typu Datum nadefinované k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže. U uživatelsky definovaných položek je k tomuto účelu určena položka typu Datum. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Název Popis
Název položky Název položky. Název položky buď zadáte z klávesnice nebo si lze vyvolat jejich nabídku. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Název položky" v definici dané položky. Jedná se o případ editační položky pro výběr z datového modelu BO. Po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se v modálním okně zobrazí seznam položek definovaných k danému Business objektu ve formě Datového modelu zafiltrovaného jen za položky typu Datum. Nabízí se jen ty položky, které použití ve vstupních formulářích podporují.
Popis položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Popiska položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Levý okraj Význam shodný jako u položky typu Text.
Svislá mezera Význam shodný jako u položky typu Text.
Šířka Význam shodný jako u položky typu Text.
Jen ke čtení Význam shodný jako u položky typu Text.
Aktuální datum

Zatržení této položky způsobí, že se daná položka bude při použití ve vstupním formuláři u nových záznamů předvyplňovat aktuálním datem.

Pouze tehdy, pokud současně nemá daná položka ve své definici nastaveno jiné konkrétní datum, kterým má být předvyplňována.

Položka není od v. 15.01.06 k dispozici. Byla odstraněna.

Celé číslo

Pomocí této volby můžete přidat položku pro zobrazení/editaci celých čísel. Nabízí se k výběru položky typu Celé číslo nadefinované k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže. U uživatelsky definovaných položek je k tomuto účelu určena položka typu Celé číslo se způsobem editace Výchozí.

Jako položky typu Celé číslo jsou nadefinované i položky typu Skrytý seznam a Svislý/Vodorovný přepínač. Pokud takovou vložíte volbou "Celé číslo", bude se položka zadávat celočíselně (nikoli výběrem hodnot k ní nadefinovaných v definici položky). Podrobněji viz Věcný obsah.

Údaje zadávané k tomuto prvku:

Název Popis
Název položky Název položky. Název položky buď zadáte z klávesnice nebo si lze vyvolat jejich nabídku. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Název položky" v definici dané položky. Jedná se o případ editační položky pro výběr z datového modelu BO. Po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se v modálním okně zobrazí seznam položek definovaných k danému Business objektu ve formě Datového modelu zafiltrovaného jen za položky typu Celé číslo. Nabízí se jen ty položky, které použití ve vstupních formulářích podporují.
Popis položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Popiska položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Levý okraj Význam shodný jako u položky typu Text.
Svislá mezera Význam shodný jako u položky typu Text.
Šířka Význam shodný jako u položky typu Text.
Minimum Možnost zadání minimální hodnoty, jaké může položka nabývat. Pokud je pak ve formuláři zadána hodnota menší, než povolená minimální, program ji automaticky zkoriguje na minimální hodnotu.
Maximum Možnost zadání maximální hodnoty, jaké může položka nabývat. Pokud je pak ve formuláři zadána hodnota větší, než povolená maximální, program ji automaticky zkoriguje na maximální hodnotu.
Kalkulačka Pokud je zatrženo, půjde o položku s kalkulačkou, tj. ve vstupním definovatelném formuláři bude možné si u dané položky vyvolat kalkulačku a číslo do položky vkládat přímo z ní.
Jen ke čtení Význam shodný jako u položky typu Text.
Oddělovat tisíce Pokud je zatrženo, budou se při zobrazení částek v této položce odsazovat tisíce.
Des. číslo

Pomocí této volby můžete přidat položku pro zobrazení/editaci desetinných čísel. Nabízí se k výběru položky typu Číslo nadefinované k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže. U uživatelsky definovaných položek je k tomuto účelu určena položka typu Číslo. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Název Popis
Název položky Název položky. Název položky buď zadáte z klávesnice nebo si lze vyvolat jejich nabídku. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Název položky" v definici dané položky. Jedná se o případ editační položky pro výběr z datového modelu BO. Po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se v modálním okně zobrazí seznam položek definovaných k danému Business objektu ve formě Datového modelu zafiltrovaného jen za položky typu Číslo. Nabízí se jen ty položky, které použití ve vstupních formulářích podporují.
Popis položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Popiska položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Levý okraj Význam shodný jako u položky typu Text.
Svislá mezera Význam shodný jako u položky typu Text.
Šířka Význam shodný jako u položky typu Text.
Jen ke čtení Význam shodný jako u položky typu Text.
Desetinných míst Počet des. míst které položka může mít.
Minimum Možnost zadání minimální hodnoty, jaké může položka nabývat. Pokud je pak ve formuláři zadána hodnota menší, než povolená minimální, program ji automaticky zkoriguje na minimální hodnotu.
Maximum Možnost zadání maximální hodnoty, jaké může položka nabývat. Pokud je pak ve formuláři zadána hodnota větší, než povolená maximální, program ji automaticky zkoriguje na maximální hodnotu.
Kalkulačka Pokud je zatrženo, půjde o položku s kalkulačkou, tj. ve vstupním definovatelném formuláři bude možné si u dané položky vyvolat kalkulačku a číslo do položky vkládat přímo z ní.
Skrytý seznam

Pomocí této volby můžete přidat položku pro výběr z hodnot skrytého seznamu (combo box). Nabízí se k výběru položky typu Celé číslo nadefinované k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže. U uživatelsky definovaných položek je k tomuto účelu určena položka typu Celé číslo se způsobem editace Skrytý seznam. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Název Popis
Název položky Název položky. Název položky buď zadáte z klávesnice nebo si lze vyvolat jejich nabídku. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Název položky" v definici dané položky. Po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se v modálním okně zobrazí seznam položek definovaných k danému Business objektu ve formě Datového modelu zafiltrovaného jen za položky typu Celé číslo. Nabízí se jen ty položky, které použití ve vstupních formulářích podporují.
Popis položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Popiska položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Levý okraj Význam shodný jako u položky typu Text.
Svislá mezera Význam shodný jako u položky typu Text.
Šířka Význam shodný jako u položky typu Text.
Možnosti

Hodnoty skrytého seznamu, tj. možnosti, které následně budou uživateli nabízeny jako hodnoty skrytého seznamu. U uživatelsky definovaných položek se předvyplní podle obsahu položky "Možnosti" v definici dané položky. Možnosti předvyplněné dle definice položky si ale lze změnit. Zda se v nadefinovaném formuláři použijí hodnoty skrytého seznamu zadané zde nebo v položce "Možnosti" v definici dané položky, závisí na zatržítku Možnosti převzít z definice.

Při použití položek, které jsou dodávány výrobcem, se možnosti do uživatelského formuláře nijak nepředvyplňují a uživatel si je musí zadat tak, jak potřebuje.

Počítat od

Vnitřně jsou v programu jednotlivé nadefinované možnosti interpretovány celým číslem podle svého pořadí typicky tak, že první zadaná možnost odpovídá číslu 1. Jelikož se toto v některých případech nehodí, zejména pro tzv. pevné položky mzdových agend, je k dispozici možnost si v této položce nastavit, od jakého čísla počítat. Výchozí hodnota je 1.

Z důvodu zpětné kompatibility s předchozími verzemi, v nichž tato položka nebyla k dispozici, se " nezadáno" chápe jako 1.

Pozor, změna hodnoty položky "Počítat od" znamená samozřejmě změnu v tom, jak budou reprezentovány hodnoty již použité v datech. Jelikož položka definuje, od jakého čísla se mají očíslovat vzestupně jednotlivé volby výčtu pro ukládání do databáze, tak pokud se změní např. z nuly na jedna, dojde k "posunutí" uložených dat, resp. změně v tom, jakou možností budou již použité hodnoty reprezentovány. Objasníme na příkladu:

Mějme položku "Barva obalu" s hodnotami Bílá a Modrá číslované od nuly, tj. hodnotě 0 odpovídá "bílá" barva, hodnotě 1 odpovídá "modrá" barva. V nadefinovaném vstupním formuláři skladové karty S1 zadáme v položce Barva hodnotu "bílá" (tj. vnitřně hodnota 0) a u skladové karty S2 hodnotu "modrá" (tj. vnitřně hodnota 1). Pokud pak v definici formuláře dojde ke změně položky "Počítat od" z nuly na jedna, bude hodnotě 1 odpovídat "bílá" barva, hodnotě 2 "modrá" barva a hodnotě 0 žádná barva. při zpětném zobrazení údajů skladové karty S1 nebude položka Barva definována a u skladové karty S2 bude v položce Barva zobrazena "bílá".

Jen ke čtení Význam shodný jako u položky typu Text.
Možnosti převzít z definice

Je-li zatrženo, hodnoty skrytého seznamu, tj. možnosti, které následně budou uživateli nabízeny jako hodnoty skrytého seznamu v nadefinovaném formuláři, se přeberou z obsahu položky "Možnosti" v definici dané položky a to bez ohledu na hodnoty zadané v položce Možnosti v definici definovatelného formuláře.

Chcete-li do skrytého seznamu přidat další hodnotu, která se má nabízet ve všech definovatelných formulářích, v nichž je tento skrytý seznam použit, je výhodné novou hodnotu přidat do položky "Možnosti" v definici dané položky a zatrhnout zatržítko "Možnosti převzít z definice". Pak se nová hodnota skrytého seznamu přidá do všech definovatelných formulářů, aniž byste ji museli v jednotlivých formulářích zadávat.

Pokud zatrženo není, hodnoty skrytého seznamu, tj. možnosti, které následně budou uživateli nabízeny jako hodnoty skrytého seznamu, se přeberou z obsahu položky Možnosti v definici definovatelného formuláře.

Přepínač

Pomocí této volby můžete přidat položku pro přepínání jedné z možných hodnot (radio button). Nabízí se k výběru položky typu Celé číslo nadefinované k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže. U uživatelsky definovaných položek je k tomuto účelu určena položka typu Celé číslo se způsobem editace Svislý přepínač nebo Vodorovný přepínač. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Název Popis
Název položky Název položky. Název položky buď zadáte z klávesnice nebo si lze vyvolat jejich nabídku. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Název položky" v definici dané položky. Po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se v modálním okně zobrazí seznam položek definovaných k danému Business objektu ve formě Datového modelu zafiltrovaného jen za položky typu Celé číslo. Nabízí se jen ty položky, které použití ve vstupních formulářích podporují.
Popis položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Popiska položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Levý okraj Význam shodný jako u položky typu Text.
Svislá mezera Význam shodný jako u položky typu Text.
Šířka Význam shodný jako u položky typu Text.
Jen ke čtení Význam shodný jako u položky typu Text.
Možnosti Hodnoty přepínače, tj. možnosti, které následně budou uživateli nabízeny jako volby přepínače. U uživatelsky definovaných položek se předvyplní podle obsahu položky "Možnosti" v definici dané položky. Možnosti předvyplněné dle definice položky si ale lze změnit. Při použití položek, které jsou dodávány výrobcem, se možnosti do uživatelského formuláře nijak nepředvyplňují a uživatel si je musí zadat tak, jak potřebuje.
Počítat od Položka má stejný význam, jako položka Počítat od u Skrytého seznamu.
Počet sloupců Určuje, do kolika sloupců se mají uspořádat volby přepínače nadefinované jako jeho Možnosti.
Poznámka

Pomocí této volby můžete přidat položku pro zobrazení/editaci poznámek. Nabízí se k výběru položky typu Poznámka nadefinované k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže. U uživatelsky definovaných položek je k tomuto účelu určena položka typu Poznámka. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Název Popis
Název položky

Název položky. Název položky buď zadáte z klávesnice nebo si lze vyvolat jejich nabídku. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Název položky" v definici dané položky. Po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se v modálním okně zobrazí seznam položek definovaných k danému Business objektu ve formě Datového modelu zafiltrovaného jen za položky typu Poznámka (Blob). Nabízí se jen ty položky, které použití ve vstupních formulářích podporují.

Uživatelsky definované položky zde nelze využít, neumožňují definici položky typu Poznámka (Blob).

Popis položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Popiska položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Levý okraj Umístění dané položky a jejího popisu od levého okraje. Předvyplňuje se hodnotou přebranou podle předchozí položky (pro usnadnění zarovnání položek v navrhovaném formuláři, ale předvyplněnou hodnotu lze samozřejmě změnit.
Svislá mezera Výška svislé mezery, která má být nad a pod danou položkou ve formuláři, tj. vertikální umístění dané položky od předchozí, resp. následující položky.
Šířka Šířka položky. Předvyplní se hodnotou odvozenou z nadefinované zobrazovací délky pro danou položku a ze zvolené jednotky, v níž je definice formuláře navrhována (viz výše volba jednotek u popisu prvku Definice formuláře). Předvyplněnou hodnotu lze samozřejmě změnit.
Výška Výška položky. Obdobný význam jako Šířka
Zalamování

Je-li zatrženo, bude se text obsažený v položce typu Poznámka zalamovat s ohledem na konkrétní šířku prvku tohoto typu na definovatelném formuláři.

Příklad použití prvku Poznámka s nastaveným zalamováním

Vkládat Tab Je-li zatrženo, pak stisk Tab při editaci prvku typu Poznámka na definovatelném formuláři (je-li fokus přímo v prvku typu Poznámka) vloží mezeru odpovídající tabulátoru. V opačném případě stisk Tab způsobí přechod na další prvek v pořadí na def. formuláři, tj. opustí editaci poznámky.
Posuvníky Umožní zobrazovat vodorovné a svislé posuvníky umožňující rolování zobrazením obsahu poznámky.
Jen ke čtení Zde můžete zatrhnout, zda má být povolena editace dané položky ve vstupním formuláři.
Spínač

Pomocí této volby můžete přidat spínač neboli check box. Nabízí se k výběru položky typu boolean nadefinované k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže. U uživatelsky definovaných položek je k tomuto účelu určena položka typu Ano/Ne. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Název Popis
Název položky Název položky. Název položky buď zadáte z klávesnice nebo si lze vyvolat jejich nabídku. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Název položky" v definici dané položky. Po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se v modálním okně zobrazí seznam položek k danému Business objektu ve formě Datového modelu zafiltrovaného jen za položky typu Ano/Ne. Nabízí se jen ty položky, které použití ve vstupních formulářích podporují.
Popis položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Popiska položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Levý okraj Význam shodný jako u položky typu Text.
Svislá mezera Význam shodný jako u položky typu Text.
Jen ke čtení Význam shodný jako u položky typu Text.
Číselník

Jedna z možností, jak přidat položku pro výběr hodnot z nějakého číselníku (ať už dodávaného výrobcem nebo vlastního uživatelsky nadefinovaného). Nabízí se k výběru položky typu Znaky nadefinované k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže. U uživatelsky definovaných položek je k tomuto účelu určena položka typu Znaky se způsobem editace Číselník.

Číselníkovou položku lze vložit i jako Číselník (objektový), což může být v řadě případů výhodnější nebo dokonce i nezbytné (např. v rámci skriptování).

Údaje zadávané k tomuto prvku jsou shodné jako k prvku Číselník (objektový) s tím, že zde se nijak automaticky nezískává informace o třídě číselníku, z něhož se má vybírat, ale tento údaj je třeba zadat. Proto je k dispozici navíc následující položka:

Název Popis
Číselník Odkaz na tabulku číselníku, ze kterého se má do dané položky vybírat. U uživatelsky definovaných položek typu znaky se způsobem editace Číselník se předvyplní podle obsahu položky "Číselník" v definici dané položky. Možnosti předvyplněné dle definice položky si ale lze změnit.
Číselník (objektový)

Jedna z možností, jak přidat položku pro výběr hodnot z nějakého číselníku (ať už dodávaného výrobcem nebo vlastního uživatelsky nadefinovaného). Nabízí se k výběru položky typu Znaky nadefinované k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže. U uživatelsky definovaných položek je k tomuto účelu určena položka typu Znaky se způsobem editace Číselník.

Číselníkovou položku lze vložit i jako prvek Číselník neobjektový.

Rozdíl od prvku Číselník neobjektový:

 • Prvek Číselník objektový neumožňuje ani nepožaduje zadání třídy číselníku. Informace o třídě číselníku (CLSID) se čerpá automaticky přímo z dané položky Business objektu.
 • K editaci se využívá interně jiný prvek. Ten využívá Business objekt k získání i dalších údajů. Jedná se např. o automatické doplnění parametrů před vyvoláním validace a to jak vizuální tak nevizuální. Objasníme na příkladu:

Do formuláře Business objektu Faktura přijatá si vložíme položku pro zadání řady dokladů výběrem položky Zdrojová řada (DocQueue_ID ) nadefinované k BO faktury přijaté a to jednak jako Číselník pod názvem Řada1 a jednak jako Číselník objektový pod názvem Řada2. Pokud pak v editaci FP vyvoláme číselník řad dokladů v položce Řada1, budou se v něm nabízet všechny existující zdrojové řady dokladů. Pokud ale vyvoláme číselník řad dokladů v položce Řada2, budou se v něm nabízet jen řady dokladů odpovídajícího typu, tj. v tomto případě typu Faktura přijatá. Tuto možnost dynamické změny chování zajišťuje právě BO v daném místě programu.

(Pokud bychom téhož chtěli dosáhnout v položce Řada1, museli bychom to řešit "natvrdo" zadáním parametrů (viz položka Parametry v definici prvku typu Číselník) pro filtrování za konkrétní typ dokladů v definici dané položky. Nicméně ne všechny případy požadované změny chování podle daného místa programu lze řešit parametry. Jednak dostupných parametrů je pouze omezené množství a jednak se jedná pouze o statické řešení)). Zejména pak požadované dynamické změny chování dané uživatelskými skripty (např. filtrování číselníku v daném místě podle hodnoty jiné uživatelsky nadefinované položky apod.) by nebylo možno statickými parametry vůbec postihnout.

Z výše uvedeného mj. plyne, že pokud chcete implementovat nějakou dynamickou změnu chování číselníku pomocí vlastního skriptování, musíte číselníkovou položku vložit do formuláře výhradně jako Číselník objektový!!!

Pokud uživatel vloží do formuláře definovatelnou číselníkovou položku pomocí volby lokálního menu Přidat položku, použije se rovnou jakožto výchozí prvek Číselník objektový.

Údaje zadávané k tomuto prvku:

Název Popis
Název položky Název položky. Název položky buď zadáte z klávesnice nebo si lze vyvolat jejich nabídku. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Název položky" v definici dané položky. Po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se v modálním okně zobrazí seznam položek typu celé číslo definovaných k danému Business objektu ve formě Datového modelu zafiltrovaného jen za položky typu Text. Nabízí se jen ty položky, které použití ve vstupních formulářích podporují.
Popis položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Popiska položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Levý okraj Význam shodný jako u položky typu Text.
Svislá mezera Význam shodný jako u položky typu Text.
Šířka Význam shodný jako u položky typu Text.
Textová položka

Položka zadávaná resp. zobrazovaná z daného číselníku ve formuláři. Jaké možnosti se nabízí u nedefinovatelných číselníků, je dáno výrobcem. Typicky jde o položky jako kód, název, ale v některých případech se nabízí i jiné položky (např. v adresáři firem IČO, DIČ apod.). U uživatelsky definovaných položek typu znaky se způsobem editace Číselník se předvyplní podle obsahu položky "Textová položka" v definici dané položky.

Jedná se v podstatě o možnost definovat, jaký bude defaultní výběrový údaj do číselníkové položky v definovatelném formuláři. Nicméně při použití daného definovatelného formuláře v dané agendě si ještě uživatel může výběrový údaj nastavit podle svých potřeb obdobně, jako je tomu u číselníkových položek na pevných (nedefinovatelných) formulářích. Viz nastavení výběrového údaje do číselníkové položky.

Parametry Parametry, s jakými se má daný číselník volat. U uživatelsky definovaných položek typu znaky se způsobem editace Číselník viz popis položky "Parametry" v definici dané položky.
Zobrazit text + šířka Možnost zvolit, zda se v číselníkové položce vedle zadávacího pole má zobrazovat i popisné pole a jakou má mít šířku. Co bude obsahem popisného pole, se definuje v následující položce.
Položka Položka z číselníku, jejíž obsah se má zobrazovat jako doplňující informační text k dané číselníkové položce v popisném poli. Nicméně při použití daného definovatelného formuláře v dané agendě si ještě uživatel může údaj zobrazovaný v popisném poli číselníkové položky nastavit podle svých potřeb obdobně, jako je tomu u číselníkových položek na pevných (nedefinovatelných) formulářích. Viz nastavení výběrového údaje do číselníkové položky.
Jen ke čtení Význam shodný jako u položky typu Text.
Obrázek

Pomocí této volby můžete přidat na definovatelný formulář obrázek, pokud je jedna z textových položek k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže, typu identifikátor obrázku. Nabízí se k výběru položky typu Znaky nadefinované k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže. Údaje zadávané k tomuto prvku:

Název Popis
Název položky Název položky. Název položky buď zadáte z klávesnice nebo si lze vyvolat jejich nabídku. Po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se v modálním okně zobrazí seznam položek definovaných k danému Business objektu ve formě Datového modelu zafiltrovaného jen za položky typu Znaky. Nabízí se jen ty položky, které použití ve vstupních formulářích podporují.

Pokud objekt dané třídy podporuje odkaz do tabulky obrázků (Pictures), kde může nepovinně být uložena např. fotografie (karty majetku, zaměstnance apod., tj. agendy, kde je k dispozici subzáložka Foto), nabízí se položka následovně:

Uživatelsky definované položky zde nelze využít, neumožňují definici položky typu Obrázek.

Popis položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Popiska položky Význam shodný jako u položky typu Text.
Levý okraj Umístění dané položky a jejího popisu od levého okraje. Předvyplňuje se hodnotou přebranou podle předchozí položky (pro usnadnění zarovnání položek v navrhovaném formuláři, ale předvyplněnou hodnotu lze samozřejmě změnit.
Svislá mezera Výška svislé mezery, která má být nad a pod danou položkou ve formuláři, tj. vertikální umístění dané položky od předchozí, resp. následující položky.
Šířka Šířka položky. Předvyplní se hodnotou odvozenou z nadefinované zobrazovací délky pro danou položku a ze zvolené jednotky, v níž je definice formuláře navrhována (viz výše volba jednotek u popisu prvku Definice formuláře). Předvyplněnou hodnotu lze samozřejmě změnit.
Výška Výška položky. Obdobný význam jako Šířka
Průhlednost Umožní nastavit, zda má zobrazený obrázek být průhledný.
Roztahovat Umožní nastavit, zda má zobrazený obrázek roztahovat dle velikosti okna, v němž je zobrazován.
Na střed Umožní nastavit, zda zobrazený obrázek centrovat.
Výraz Pomocí této volby můžete přidat do definovatelného formuláře výraz, který se bude vyhodnocovat, jakmile bude formulář aktivní, tj. bude v dané agendě zobrazen.

V agendě Zaměstnanci je požadováno, aby se při zadání čísla účtu penzijního pojištění kontrolovalo, zda odpovídá konvencím ČNB pro čísla bankovních účtů, viz kontrola na správnost zadání struktury účtu. Jelikož zde ale jde o definovatelný formulář, nemůže být kontrola dána přímo v programu. Lze ji ale realizovat právě přidáním prvku typu Výraz a definicí příslušného výrazu, v tomto případě např:

If(if(S_LI_Account<>'',NxIsDomesticBankAccountCorrect(S_RF_Account),True),'','Bankovní účet neodpovídá konvencím ČNB pro čísla bankovních účtů.').

Kontroly hodnoty uživatelsky definovatelné položky v závislosti na jiné položce by bylo možno realizovat též skriptováním.

Údaje zadávané k tomuto prvku:

NázevPopis
VýrazPoložka pro zadání vlastního výrazu. Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka .
Popis položkyVýznam shodný jako u položky typu Text.
Popiska položkyVýznam shodný jako u položky typu Text.
Levý okrajUmístění dané položky a jejího popisu od levého okraje. Předvyplňuje se hodnotou přebranou podle předchozí položky (pro usnadnění zarovnání položek v navrhovaném formuláři, ale předvyplněnou hodnotu lze samozřejmě změnit.
Svislá mezeraVýška svislé mezery, která má být nad a pod danou položkou ve formuláři, tj. vertikální umístění dané položky od předchozí, resp. následující položky.
ŠířkaŠířka položky. Předvyplní se hodnotou odvozenou z nadefinované zobrazovací délky pro danou položku a ze zvolené jednotky, v níž je definice formuláře navrhována (viz výše volba jednotek u popisu prvku Definice formuláře). Předvyplněnou hodnotu lze samozřejmě změnit.
Doplněk

Pomocí této volby můžete přidat na definovatelný formulář tzv. plugin neboli doplněk. Doplňky jsou dodávány výhradně výrobcem, nicméně lze vytvářet a začleňovat do systému další na základě potřeb uživatelů. Každý doplněk je určen pro použití v Udf formuláři pro libovolnou třídu Business objektu nebo je určen pro použití pouze v vyjmenovaných třídách. Zde se nabízí k výběru doplňky určené pro daný objekt, k jehož třídě se definice formuláře váže.

Doplněk je možné umístit pouze na prvcích Udf formulářů typu "panel" (tj. např. vodorovný panel, svislý panel, záložka,...).

Údaje zadávané k tomuto prvku:

Název Popis
Doplněk  
Provádět vyhodnocování automaticky

U většiny doplňků (vyjma např. ButtonsPlugin) je možnost nenačítat data doplňku okamžitě automaticky ihned při zobrazení formuláře, ale až na žádost uživatele. Tato možnost je výhodná minimálně u těch, jejichž načtení může trvat delší dobu.

Pokud není tato položka zatržena, neprovede se při zobrazení formuláře načtení dat pro tento doplněk (a neprovádí se ani při následné editaci obsahu ostatních položek uživatelsky definovaného formuláře). V horní části takového doplňku je následně zobrazen úzký pruh s ovládacími prvky pro načítání dat (tlačítkem Načíst a zatrhávacím polem Načítat automaticky).

Příklad nenačteného doplňku.

Stav nenačteného doplňku je graficky zvýrazněn šrafováním. Tlačítko Načíst provede načtení daného doplňku pro aktuální záznam, tj. načtení dat pro zobrazení ve formuláři. Doplněk přestane být šrafovaný a zobrazí příslušné údaje. Při posunu na další záznam dané agendy, k němuž se zobrazuje daný uživatelsky definovatelný formulář, se stane opět nenačteným (tj. šrafovaným).

Pokud si uživatel přeje, aby se data takového doplňku při posunu na další záznamy načítala dočasně automaticky, může použít zatrhávací pole Načítat automaticky. Je-li záznam ve stavu Načítat automaticky, pak se při posunu na další záznam data rovnou načtou (doplněk nebude šrafovaný).

Příklad načteného doplňku. Pole Načítat automaticky je zatrženo, tj. při posunu na další záznam se data pro něj rovnou opět načtou a nestane se nenačteným (šrafovaným).

Vzhled tlačítka Načíst se může měnit v závislosti na daném doplňku. Viz např. popis funkce Zobrazit tlačítko pro otevření dokladu doplňku SCM - vývoj.

Další údaje se liší podle typu doplňku a jsou zřejmé z jejich názvu nebo jsou popsány v samostatné kapitole popisu daného doplňku. Viz Popis vybraných doplňků.

Volby Pomocí této volby můžete přidat položku pro výběr některých z možných hodnot. Nabízí se k výběru položky typu Znaky nadefinované k danému objektu, k jehož třídě se definice formuláře váže. U uživatelsky definovaných položek je k tomuto účelu určena položka typu Znaky se způsobem editace Volby. Údaje zadávané k tomuto prvku:
NázevPopis
Název položkyNázev položky. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Název položky" v definici dané položky. Název položky buď zadáte z klávesnice nebo si lze vyvolat jejich nabídku. Po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se v modálním okně zobrazí seznam položek definovaných k danému Business objektu ve formě Datového modelu zafiltrovaného jen za položky typu Znaky. Nabízí se jen ty položky, které použití ve vstupních formulářích podporují.
Popis položkyVýznam shodný jako u položky typu Text.
Popiska položkyVýznam shodný jako u položky typu Text.
Levý okrajVýznam shodný jako u položky typu Text.
Svislá mezeraVýznam shodný jako u položky typu Text.
ŠířkaVýznam shodný jako u položky typu Text.
Jen ke čteníVýznam shodný jako u položky typu Text.
Počet sloupcůUrčuje, do kolika sloupců se mají uspořádat volby nadefinované jako Možnosti prvku.

Subzáložka Náhled

V této subzáložce si lze prohlédnout, jak definice vstupního formuláře bude vypadat ve skutečnosti:

Příklad náhledu pro definici formuláře uvedeného výše.

Platí, že v určitých případech nemusí pořadí definované ve stromu znamenat pořadí prvků pro zobrazení na formuláři a to po úpravách v definičním stromu typu přesouvání prvků. Jelikož to, jak jsou prvky nakonec vykresleny, závisí nejen na jejich pořadí, ale i na jejich dalších vlastnostech. Např. zda je svislý panel vlevo nebo vpravo. Stejný problém je u vodorovných panelů. Jiným příkladem jsou celé panely a pořadače, které vyplňují celou zbývající plochu, tj. když zbude volná plocha vpravo, objeví se vpravo, když zbude nahoře, objeví se nahoře.

Subzáložka Zdrojový kód

Subzáložka není běžnému uživateli k dispozici, jelikož běžný uživatel ji nebude ke své práci potřebovat. Subzáložka je k dispozici pouze systémovým uživatelům a vývojovým pracovníkům a zobrazuje zdrojový kód pro nadefinovaný vstupní formulář.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.