Definovatelné formuláře - záložka Seznam

Seznam definovatelných formulářů. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat či pomocí omezovacího panelu, viz dále. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V zobrazeném seznamu je možno vidět všechny nadefinované definovatelné formuláře, nebo si tyto filtrovat podle různých kritérií:

 • Zobrazit nabízené - zobrazí všechny definovatelné formuláře, u nichž je nastaveno, že se mají nabízet buď aktuálně přihlášenému uživateli příp. všem uživatelům
 • Zobrazit všechny - zobrazí všechny definovatelné formuláře
 • Skrýt globální- skryje všechny definovatelné formuláře, které jsou nadefinovány jako globální. Tedy zobrazí všechny definice tisk. sestav, které nejsou definovány jako globální, přičemž u této volby nezohledňuje, jaké je u konkrétních def. exportů nastavené nabízení uživateli.

K tomu slouží omezovací lišta v horní části záložky Seznam:

Příklad omezení seznamu tak, aby se zobrazovaly jen ty definovatelné formuláře, které se mají přihlášenému uživateli nabízet

V seznamu jsou uvedeny ke každé sestavě položky:

Název Popis
Název Obsah položky Název definice ze záložky Detail.
Třída Obsah položky Třída ze záložky Detail.
Systémová Informace, zda jde o systémovou definici či nikoli. Nastavuje se v subzáložce Definice definovatelného formuláře.
Globální

Informace, zda je def. formulář definován jako globální či nikoli. Nastavuje se v subzáložce Definice definovatelného formuláře.

Nabízet Informace, zda má daný def. formulář nastaveno, že se má nabízet buď aktuálně přihlášenému uživateli příp. všem uživatelům či nikoli. Nastavení se provádí funkcí Nabízet. Podle této položky je možno seznam filtrovat, viz výše.
Vytvořil Uživatel, který daný def. formulář vytvořil. V případě, že definovatelný formulář nebyl vytvořen žádným z definovaných uživatelů dané instalace ABRA Gen, ale třeba na zakázku servisním oddělením dodavatele apod. a poté byl pouze naimportován, pak v položce Vytvořil je identifikace přihlášeného uživatele, který provedl její import. Defaultně dodávané výrobcem v rámci instalace mají položku nevyplněnou.
Opravil Uživatel, který daný def. formulář opravil, pokud byla definice exportu opravována.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce jen u vybraných. Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis
Help F1
Nový F2 Popis přidávaných položek viz záložka Detail.
Detail / Seznam F3
Opravit F4

Opravovat nelze systémové definice.

Pozor na případné opravy některých údajů definovatelných položek, které jste již použili ve vstupních formulářích. Opravy se nemusí automaticky ve formuláři projevit, příp. i mohou způsobit chybnou funkci. Viz popis ve funkci Opravit v agendě Definovatelných položek.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam).

Vymazat nelze systémové definice.

Zkopírovat F9 Pokud si chcete definovat své vlastní def. formuláře, které se liší od některé existující definice pouze v drobnostech, pak může být kopie def. formuláře a její následná úprava nejrychlejší možností, jak toto provést.
Občerstvit F11
Přepnout číselník F12
Skryté - Nepodporuje skrývání.
Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

- Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění Ctrl +číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Nabízet - -

Umožňuje u definovatelných formulářů nastavit, zda se mají při výběru formuláře v položce Definovatelné formuláře v záložce Formuláře resp. jiné adekvátní záložce nabízet aktuálně přihlášenému uživateli příp. všem uživatelům či nikoli.

Funkce je rovněž k dispozici jako volba lokální nabídky menu nad seznamem definovatelných formulářů, aby byla dostupná i v případě malého číselníku.

Jsou-li v seznamu nějaké def. formuláře označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kde zvolíte, jak si přejete nabízení pro daný def. formulář (dané def. formuláře) nastavit:

 • Nenabízet přihlášenému uživateli - Pozor, tato volba neznamená nenabízet JEN přihlášenému uživateli, tj. nijak neovlivní aktuální nastavení nabízení ostatním uživatelům. Tato volba způsobí, že aktuálně přihlášenému uživateli se daný def. formulář nebude nabízet, i kdyby u něj bylo předtím nastaveno nabízet všem.

  Tedy pokud bylo pro daný def. formulář dříve nastaveno Nabízet všem, pak volba Nenabízet přihlášenému uživateli toto nastavení "přebije", a daný def. formulář bude nadále aktuálnímu uživateli skryt, i když pro ostatní zůstane nabízen.

 • Nabízet přihlášenému uživateli - Pozor, tato volba neznamená nabízet JEN přihlášenému uživateli, tj. nijak neovlivní aktuální nastavení nabízení ostatním uživatelům. Volba inverzní k předchozí, tj. zruší záznam o skrytí daného def. formuláře pro přihlášeného uživatele.

  Z principu vnitřní reprezentace nastavení skrývání def. formulářů (viz dále) plyne, že pokud bylo pro daný def. formulář dříve nastaveno Nenabízet všem, pak volba Nabízet přihlášenému uživateli toto nastavení "nepřebije", což znamená, že daný def. formulář bude i nadále skryt pro všechny, tj. i aktuálnímu uživateli.

 • Nenabízet všem uživatelům - Tato volba způsobí, že se daný def. formulář nebude nabízet žádnému uživateli, a to bez ohledu, zda je pro některého z nich nastaveno nabízení aktuálně přihlášenému uživateli (viz upozornění u předchozí volby)! Aby mohl přihlášený uživatel tuto volbu provést, musí k ní mít povoleno přístupové právo.
 • Nabízet všem uživatelům - Volba inverzní k předchozí, tj. zruší záznam o skrytí daného def. formuláře pro všechny uživatele. Tj. daný def. formulář se bude nabízet všem, ovšem kromě těch, kteří mají nastaveno Nenabízet aktuálně přihlášenému uživateli.

V tomto případě se def. formulář nebude nabízet žádnému z uživatelů (využijete např. v případě, že nechcete používat defaultně dodávaný def. formulář, jelikož máte svůj vlastní a nechcete ani, aby "překážel" v seznamu def. formulářů

Vnitřní reprezentace záznamů o skrývání def. formulářů:

Pro skrývání def. formulářů je v databázi k dispozici speciální tabulka, která obsahuje záznamy pouze pro ty def. formuláře, které mají být skryty pro aktuálního uživatele nebo pro všechny uživatele.

Takže "skrýt pro všechny" znamená, že se v této tabulce vytvoří záznam s identifikací def. formuláře a s prázdnou identifikací uživatele. "Skrýt pro aktuálního uživatele" znamená, že se v této tabulce vytvoří záznam s identifikací def. formuláře a s konkrétní identifikací uživatele. Opačný proces znamená pouze případné odmazání těchto záznamů. Celé to je koncipováno tak, aby výchozí stav (pokud je zmíněná tabulka prázdná) byl zobrazovat všechno všem.

Z tohoto principu ovšem plyne, že nejde u globálního def. formuláře nastavit stav, aby se def. formulář skrýval všem kromě vybraného uživatele nastavením Nenabízet všem a Nabízet aktuálně přihlášenému.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.