Nabídky vydané - záložka Seznam

Seznam zadaných nabídek vydaných omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý doklad uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující:

Název Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Nákl. ceny stanoveny Informace o stanovení nákl. cen na celém dokladu. Má hodnotu Ano, pokud všechny skladové řádky dokladu mají v položce Stanovena hodnotu Ano.
Nákl. cena celkem Celková nákladová cena v lokální měně vysčítaná z řádků dokladů z položky Jednotková nákladová cena.
Důvod neúspěchu Informace o důvodu případného neúspěchu zadaná funkcí Neúspěch.
Poznámka (k neúspěchu) Doplňující informace o důvodu případného neúspěchu zadaná funkcí Neúspěch.
Vytvořil Uživatel, který daný doklad vytvořil.
Opravil Uživatel, který daný doklad naposledy opravil, pokud byl doklad opravován.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Popis položek základní definice panelu je uveden v popisu horní části záložky Detail, základní definice.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nové NV:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.


Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

 • Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Oprava některých položek může být zcela znemožněna nebo částečně omezena, pokud již se záznamem byly provedeny takové akce, které opravu daných položek vylučují, resp. oprava takových položek by byla nežádoucí.

Pro opravovaný počet dále platí: u nabídek neprobíhají žádné kontroly na opravovaný počet oproti již vyčerpanému počtu, jelikož nabídky je povoleno do následných dokladů přečerpat. V přehledu pohybů nabídek pak je objednáno více, než bylo nabídnuto. Viz obdobná problematika u přečerpání objednávek, Často kladené otázky, otázka Přehled objednaného zboží vykazuje "Dodáno" víc než "Objednáno".

Pokud používáte schvalování dokladů, oprava nemusí být povolena v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

 • Porovnání revizí - Má význam jen pro tisk ze záložky Revize, pokud máte zapnuto vytváření revizí a používáte jej.
 • Schvalování dokladů - Údaje o průbězích schvalování ze záložky Schvalování. Má význam jen, pokud máte schvalování dokladů zapnuto a používáte jej.
 • Nabídky v termínovém skluzu - tiskne nabídky podle následujících podmínek na možný skluz:
  • Nějaký plánovaný termín byl překročen (reálné datum větší jak plánované).
  • Poslední plánovaný termín byl překročen (reálné datum větší jak plánované na poslední zaznamenané změně stavu).
  • Existuje nějaký plánovaný termín zatím neuskutečněný který je naplánován na dobu přede dneškem.
  • Existuje plánovaný termín větší než Odeslat do.
  • Existuje skutečný termín větší než Odeslat do.

  Tisknou se všechny termíny, ty které spadají do uvedených podmínek, jsou graficky zvýrazněny tečkou.

Vymazat F8

Nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím většina případů, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby mazání nebrání. Dále viz záložka X-vazby této agendy.

Je-li nabídka vydaná (NV) navázána na Požadavek na výrobu POZ, NV smazat lze, přičemž navázaný POZ se osamostatní.

Pokud používáte schvalování dokladů, mazání nemusí být povoleno v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Při pokusu o smazání dokladu s řádky se zdrojem nákladové ceny z požadavků na výrobu, které jsou svázány s dokladem Požadavek na výrobu z výroby, se zobrazí příslušné upozornění. Pokud je doklad přesto smazán, doklady z výroby se osamostatní.

Zkopírovat F9

Jednotlivé možnosti se liší tím, zda jde o vytvoření jedné kopie nebo více kopií aktuálního záznamu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vytváření kopií dokladů dostupných v této agendě:

Občerstvit F11
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
 • Otevřít samostatně
 • Připojit k existující aktivitě
 • Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Vytvořit

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atd.

pro další možnosti

nebo

Shift +Ctrl +F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle vybraných záznamů rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení následujících dokladů podle aktuální nabídky vydané (NV) resp. podle označených, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Nová revize Ctrl
+F9
Funkce je k dispozici, jen pokud máte zapnuto vytváření revizí. Pracuje shodně jako stejnojmenná funkce ze záložky Revize.
Změna stavu -

Jedná se o jednu z možností, jak změnit stav dané nabídky.

Využijete s výhodou tehdy, pokud chcete ručně změnit stav na dané nabídce, ale již není možno ji opravovat. (Např. z důvodu, že používáte schvalování, doklad je schválen a nejsou povoleny opravy schválených dokladů, viz schvalování dokladů).

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno Změna stavu, kde zadáte budoucí stav, příp. čas a řešitele. Podrobněji viz dialogové okno pro změnu stavu .

Neúspěch -

Možnost poznamenat si u neúspěšné nabídky důvody neúspěchu pro případné pozdější vyhodnocování. Zadání důvodu neúspěchu je jednou z akcí, která může vyvolat automatickou změnu stavu nabídky vydané.

Nezadává se přímo v hlavičce nabídky vydané, ale tímto způsobem, proto, aby bylo možno jej zadat i na nabídce, kterou již není možno opravovat. (Např. z důvodu, že používáte schvalování, doklad je schválen a nejsou povoleny opravy schválených dokladů, viz schvalování dokladů).

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno Neúspěch, kde zadáte následující údaje:

Název Popis
Stav

Nabízí se všechny stavy, které mají zadán typ automatické změny "10 = po zadání důvodu neúspěchu" a kterých může daný typ nabídky vydané nabývat, tj. jsou zadané v subzáložce Možné stavy v definici daného typu nabídky.

Položka je k dispozici pouze v případě, že takových stavů je pro daný typ nabídky více než jeden. Pokud je takový stav jediný, pak do něj funkce nabídku vydanou automaticky rovnou přepne.

Důvod neúspěchu Na nabídkách je možno si v případě zamítnutí poznamenat důvod, proč nebyla daná nabídka realizována. Jednak formou textové poznámky (viz dále) a jednak výběrem z číselníku důvodů neúspěchu v této položce. Výběr z číselníku důvodů umožní pozdější statistická vyhodnocování zamítnutých nabídek.
Poznámka k neúspěchu Jiná možnost, jak si na nabídkách zaznamenat důvod neúspěchu. Viz též předchozí položka.
SCM

Ctrl +Q

nebo

Shift +Ctrl +Q

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o pokrytí sklad. položek z dokladů této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.