Objednávky přijaté - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální objednávce přijaté ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Firma Obsah Rezervace Importované doklady Informace Čerpáno do dokladů Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Celkem bez daně

K dispozici jen tehdy, jde-li o doklad s DPH (tj. ve Firemních údajích máte nastaveno, že jste plátci DPH, v Hlavičce dokladu je zatržena volba "s DPH" a doklad je vystaven do tuzemska, tj. zadaná země je lokální).

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu bez daně. Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet včetně aplikace všech slev nastavených v Hlavičce dokladu.

DPH K dispozici za stejných podmínek jako předchozí položka "Celkem bez daně" a uvádí celkový součet DPH.
Celkem

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu (s DPH, jde-li o doklad s DPH). Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet včetně aplikace všech nastavených slev.

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Řada
DocQueue_ID

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (nejjednodušeji zkopírováním původního s úpravou potřebných údajů a následným vymazáním původního - pokud jej ovšem ještě smazat lze).

Období
Period_ID
Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Na již existujících záznamech zadané období již nelze měnit.
Datum
DocDate$DATE
Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Firma
Firm_ID

Firma z Adresáře firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku firem-Adresáře. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nové OP vyvolána, ale lze samozřejmě zadat jinou. Např.:

 • U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou ve Firemních údajích.
 • U dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj.
 • Apod.

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu.

Vedle firmy dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:

Popis
Description
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam, prostřednictvím předkontací může být využit později i jako popis (či jeho část) daného dokladu v účetním deníku apod.. Nepovinná položka.
Ostatní údaje
Externí číslo
ExternalNumber

Zde můžete zadat externí číslo na daném přijatém dokladu. Lze podle něj později doklady vyhledávat či omezovat v záložce Omezení. Nepovinná položka. Před uložením se kontroluje, zda pro tento typ dokladu a firmu již doklad se stejným externím číslem neexistuje. Pokud ano, uživatel je upozorněn.

Kontrola duplicity ext. čísla se děje pro všechny existující doklady daného typu vystavené na danou firmu. Nijak se v ní nezohledňuje ani období, ani řady dokladů daného typu.

Upozornění na nevyplněné nebo duplicitní číslo se zobrazuje pouze v případě, že se uživatel pokouší uložit přímo objednávku přijatou. Znovuuložení změněné objednávky vyvolané editací svázaných dokladů (příjemky, dodací listy) upozornění nevyvolá.

Ceny zadávány
PriceByRef

Pomocí tohoto přepínače zadáte, zda prodejní ceny na dané objednávce budou zadávány konkrétní hodnotou nebo odkazem. Výklad těchto pojmů byl detailně objasněn v kap. Věcný obsah, základní pojmy - Objednávky.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy.

Předvyplňovat prodejní cenu
DoNotRecalculateUnitPrice

Tato položka je dispozici pouze v režimu zadání cen odkazem, viz předchozí položka.

Ovlivňuje způsob, jak se bude předvyplňovat položka Def. ceny ve skladovém řádku dokladu:

 • Není-li zatrženo, pak se definice ceny ve skladovém řádku dokladu předvyplní výchozí definicí prodejní ceny, tj. definicí ceny stanovenou podle standardního algoritmu automatického vyčíslení výchozí prodejní ceny používaného na jiných dokladech.
 • Je-li zatrženo, pak se algoritmus automatického vyčíslení výchozí prodejní ceny potlačí a definice ceny se předvyplňuje následovně:
  • V prvním skladovém řádku dokladu se předvyplní definice ceny nastavená jako hlavní.
  • U dalších řádků se předvyplňuje zadanou definicí ceny z řádku předchozího.

Automatické vyčíslení výchozí prodejní ceny se potlačí i v případě, kdy na řádku dokladu byly provedeny takové změny, které by jinak přepočet prod. ceny vyvolaly automaticky (změna karty, skladu, jednotky, množství).

Potvrzeno
Confirmed

Pokud používáte potvrzování objednávek klientům, můžete si pomocí tohoto příznaku zatrhnout, zda byla, či nebyla potvrzena. Nepovinná položka.

Informace o počtu, který zbývá na potvrzených a na nepotvrzených objednávkách dosud k vydodání, je k dispozici rovněž na dílčích skladových kartách.

Doklady této agendy jsou jedním z požadavkových dokladů v SCM. Pokud používáte SCM, pak je třeba příznak správně nastavovat, jelikož defaultně dodávané datové zdroje k němu přihlíží. Dále viz kap. Často kladené otázky k SCM, otázka Pokrytí u nepotvrzené objednávky.

Vyřízeno
Closed

Příznak o tom, zda byla daná objednávka vyřízena. Nepovinná položka. Nastavuje se automaticky po vyexpedování celé objednávky, tj. pokud byla objednávka celá vydodána, tedy byla celá importována do následných dodacích listů (resp. importována přímo do faktur či pokladních příjemek), pak se příznak Vyřízeno automaticky zatrhne.

Ve výchozím nastavení se při automatickém nastavování posuzují všechny typy řádků (tj. i řádky typu 0 a 1 musí mít v položce Čerpáno hodnotu Ano), nicméně parametrem Automatické nastavení objednávky přijaté do stavu Vyřízeno provést bez ohledu na vyčerpání řádek typu 0 (Text) je možné nastavit, aby se při posuzování nebral ohled na textové řádky.

Příznak se může automaticky zatrhnout i v rámci prodeje podle objednávek v rámci pokladního prodeje - objednávka se označí jako vyřízená, jakmile je uzavřena poslední účtenka, která vyčerpá veškeré zbývající množství.

V jiných případech je jeho nastavení ponecháno na uživateli, tedy jako vyřízenou můžete označit libovolnou objednávku. Po ručním zatržení příznaku Vyřízeno je uživatel upozorněn, že dojde ke zneplatnění dosud platných rezervací. Jedná se o jednu z možností zrušení rezervací.

Máte např. objednávku, která ještě zcela vyexpedována nebyla, ale další objednaný sortiment již nemáte na skladě k dispozici a doplňovat jej již nebudete (vedli jste jej jen do vyčerpání zásob). Tudíž takovou objednávku si můžete označit za vyřízenou, aby se vám zbytečně nepletla mezi objednávkami, které ještě budete vyřizovat, viz Tip pro vás.

Objednávky, které již považujete za vyřízené, si můžete označit tímto příznakem a poté, když budete vystavovat prodejní doklad na základě objednávky (tj. s importem objednávky), můžete si ve vyvolaném průvodci Dohledáním dokladu nechat vypsat jen takové objednávky, které ještě nebyly vyřízeny, ale přitom již byly potvrzeny apod.

Stav vyřízenosti se automaticky nijak nemění při opačném procesu, při kterém se objednávka stane opětovně nevydodanou, tj. např. po smazání dodacího listu či odpojení objednávky od dodacího listu, opravě objednávky a dodatečném zvýšení množství apod. Důvodem je to, že příznak vyřízenosti si může uživatel měnit i ručně, tudíž jeho automatické rušení by mohlo být nežádoucí.

Pokud používáte SCM, platí pro tento příznak totéž, co pro příznak Potvrzeno, viz výše.

Expedovat pouze celou objednávku
OnlyWholeOrder

Položka informuje pracovníka plánujícího expedici, zda-li je možné provést částečnou expedici nebo si zákazník přeje dodání až v momentě zajištění všech položek objednávky. Jedná se pouze o informativní položku, podle níž lze objednávky omezovat.

Nijak se nezohledňuje při vyhodnocování, zda je objednávka čerpatelná do následných dokladů apod. Viz např. popis omezení Čerpatelný doklad.

Vlastní účet
BankAccount_ID
Vlastní bankovní účet. Zadáte číslo účtu nebo vyberete z číselníku bankovních účtů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Předvyplňuje se účtem nastaveným ve Firemních údajích, ale lze samozřejmě zadat jiný. Pro objednávku jako takovou nemá význam, ale objednávku lze importovat do faktur vydaných resp. pokladních příjemek s tím, že lze z importovaného dokladu převzít i jeho hlavičkové údaje. Potom, je-li položka na objednávce vyplněna, převezme se do téže položky v hlavičce faktury resp. pokladní příjemky. Nepovinná položka.
Konst.symbol
ConstSymbol_ID

Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Zda je položka povinná a jak se předvyplňuje a zda ji lze editovat, viz popis v kap. konst. symboly.

Pro objednávku jako takovou nemá význam, ale objednávku lze importovat do faktur vydaných s tím, že lze z importovaného dokladu převzít i jeho hlavičkové údaje. Potom, je-li položka na objednávce vyplněna, převezme se do téže položky v hlavičce faktury.

Způsob úhrady
PaymentType_ID

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů úhrady. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka. Obdobně jako konstantní symbol jej lze převzít do hlavičky faktury resp. pokladní příjemky při importu objednávky.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy, přičemž, má-li firma zadaná v hlavičce dokladu, viz výše, nastaven způsob úhrady v její subzáložce Další údaje, pak se předvyplní touto hodnotou.

Způsob dopravy
TransportationType_ID

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů dopravy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy.

Údaje DPH
DPH
VATDocument

Položka typu předvolba. Pokud je zatržena, bude daný doklad vystavován jako daňový, v opačném případě bude vystavován jako nedaňový (nezaměňujte s dokladem, na němž je sazba DPH 0%).

Položka DPH mj. ovlivňuje:

 • jaké typy obchodů budou na dokladu k dispozici,
 • zda je v hlavičce dokladu k dispozici položka "Částky jsou s DPH/bez DPH", viz dále,
 • zda se v řádcích dokladu v záložce Obsah zadávají položky DPH sazba
 • zda jsou v horní části záložky Detail v panelu definovatelných údajů zobrazovány položky "Celkem bez daně" a celkem "DPH" .

V této agendě neovlivňuje tato položka, zda bude či nebude doklad zahrnut do evidence DPH a datum plnění, jelikož tyto doklady samy o sobě nejsou daňovými doklady a do DPH evidence nepatří. Dále zde položka neovlivňuje položku pro zadání DPHIndexů v řádcích (jako je tomu u jiných dokladů), jelikož v Obsahu těchto dokladů se DPH indexy nezadávají. Nicméně hodnota položky DPH a dalších, které s ní v objednávce souvisí, se využijí pro předvyplnění, pokud se objednávka importuje na faktury vydané či pokladní příjemky.

Částky jsou
PriceWithVAT

Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH, tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a jen pro některé typy obchodu.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy.

Zahraničí/cizí měna
Typ obchodu

Funkční tlačítko pro vyvolání modálního dialogu typ obchodu pro zadání typu obchodu a dalších položek s tím souvisejících. Vedle funkčního tlačítka se zobrazuje krátký popis aktuálně zvoleného typu obchodu.

Název Popis
Typ obchodu Položka typu přepínač. Z nabízených možností musíte vybrat typ obchodu, podle toho, pro jaký účel doklad vystavujete. Volba je plně na odpovědnosti uživatele. Jaké možnosti jsou k dispozici, jaký je jejich význam viz Typy obchodu pro doklady na výstupu.

Zvolený typ obchodu ovlivňuje další položky s ním související a to jednak položky dále nabízené v tomto dialogovém okně, a jednak položky řádcích dokladů v záložce Obsah (DPH sazby, DPH indexy, příslušnost řádku do hlášení INTRASTAT resp. ESL).

Tuzemsko/Vývoz Položka je k dispozici jen pro doklady, vystavované s typem obchodu "0 - Nezadáno". Dále viz popis stejnojmenné položky v popisu typu obchodu "0 - Nezadáno".

Režim Přenesení daňové povinnosti

K dispozici jen pro některé typy obchodu. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů.

Země určení Země, do níž je doklad určen. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů.
Země přiznání DPH dodavatele Země, do jejíhož DPH přiznání bude tento doklad zahrnut. Zda je položka k dispozici, zda je dostupná k editaci a zda se nějak předvyplňuje, závisí na tom, zda je doklad vystavován jako daňový a na zvoleném typu obchodu pro tento doklad. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů.

Objednávky přijaté samy o sobě nejsou daňovými doklady a do DPH evidence nepatří. Zadaná hodnota se využije pro předvyplnění, pokud se objednávka importuje na faktury vydané či pokladní příjemky.

Dodací podmínky Údaj pro sestavení hlášení INTRASTAT. Zda je položka k dispozici, závisí na nastaveném typu obchodu pro tento doklad (viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů).

Objednávky přijaté samy o sobě nepatří mezi doklady zahrnované do výkazu INTRASTAT. Zadaná hodnota se využije pro předvyplnění, pokud se objednávka importuje na faktury vydané či pokladní příjemky.

Povaha transakce Údaj pro sestavení hlášení INTRASTAT. Zda je položka k dispozici, závisí na nastaveném typu obchodu pro tento doklad (viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů).

Objednávky přijaté samy o sobě nepatří mezi doklady zahrnované do výkazu INTRASTAT. Zadaná hodnota se využije pro předvyplnění, pokud se objednávka importuje na faktury vydané či pokladní příjemky.

Druh dopravy INTRASTAT Údaj pro sestavení hlášení INTRASTAT. Zda je položka k dispozici, závisí na nastaveném typu obchodu pro tento doklad (viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů).

Objednávky přijaté samy o sobě nepatří mezi doklady zahrnované do výkazu INTRASTAT. Zadaná hodnota se využije pro předvyplnění, pokud se objednávka importuje na faktury vydané či pokladní příjemky.

Měna
Currency_ID
Měna, ve které je daný doklad vystavován. Zda je položka editovatelná a jak se předvyplňuje, závisí na více skutečnostech: na tom, jakým způsobem je doklad vystavován (např. zda podle nějakého jiného dokladu apod.), na zvoleném typu obchodu pro tento doklad atd.

Předvyplňuje se následovně:

 • přednostně měnou z importovaného dokladu, pokud se jedná o procesní tvorbu dokladu, v rámci které se měna, coby hlavičkový údaj, má přebírat,
 • nebo měnou nastavenou pro firmu zadanou v hlavičce dokladu (pokud má daná firma tuto svou preferovanou měnu nastavenu), nebo lokální měnou v opačném případě,
 • nebo po zadání země určení do hlavičky dokladu měnou dané země, pokud firma zadaná v hlavičce nemá nastavenu vlastní preferovanou měnu,
 • případně se předvyplní podle zadaného typu obchodu, pokud daný typ obchodu vyžaduje zadání nějaké konkrétní měny (např. podle Země přiznání DPH dodavatele). Dále viz též popis položky Měna u jednotlivých typů obchodů.

  Po změně firmy resp. země určení se může změnit i měna. Platí:

  • po změně firmy se vyvolá znovu předvyplnění měny měnou nastavenou pro firmu, ale JEN tehdy, pokud ji tato má nastavenu a pokud vystavovaný doklad zatím nemá žádný řádek či neexistují jiné skutečnosti, které již znemožňují měnu změnit, viz dále (v opačném případě se měna na dokladu nijak nezmění)
  • po změně země určení se vyvolá znovu předvyplnění měny měnou dané země, ale JEN tehdy, pokud firma v hlavičce nemá preferovanou měnu nastavenu a pokud vystavovaný doklad zatím nemá žádný řádek či neexistují jiné skutečnosti, které již znemožňují měnu změnit, viz dále (v opačném případě se měna na dokladu nijak nezmění)

Pokud je zadaná měna jiná než lokální, zpřístupní se položka a funkční tlačítko pro zadání kurzu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Načti - načte kurz z kurzovního lístku platný pro datum dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu).
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzovního lístku s datem dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu). Použijete tehdy, pokud nemáte v kurz. lístku zadán aktuální kurz, kurz doplníte na doklad ručně a přejete si jej současně uložit do kurzovního lístku.
 • Kurzovní lístek- vyvolá agendu Kurzovní lístek

Po zadání cizí měny se kurz předvyplní. V tomto případě předvyplňovaný kurz závisí na stavu firemního parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz a Při předvyplňování kurzu použít kurz. Předvyplněný kurz lze změnit. Po změně datumů v hlavičce dokladu se opět automaticky zaktualizuje k příslušnému datu s ohledem na nastavení zmíněných parametrů. Je-li parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období nastaven na Ano a jedná-li se o kopii dokladu podle jiného dokladu, kurz se, stejně jako datumy, přebere z kopírovaného dokladu.

Způsoby přepočtu částek v cizí měně na měnu lokální, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně atd. závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Dodatečná oprava měny na jinou nezpůsobí přepočet částek na již zadaných řádcích kurzem, částky zůstanou číselně stejné, jen budou v jiné měně. Dále vz Doklady v cizí měně - změna měny.

Ke změně měny a kurzu a přepočtu částek je zde také k dispozici funkce Přepočet.

Kurz
RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID
Nastavení slev
Dealerské slevy
DealerDiscountCount

U tohoto dokladu je možné používat různé druhy slev:

 • dealerská - volbou ze skrytého seznamu vyberete, zda si ji přejete použít a jakým způsobem
 • kusová - volbou ze skrytého seznamu vyberete, zda si ji přejete použít
 • sleva za finanční objem - položka typu předvolba, zatrhnete, pokud si přejete tuto slevu použít
 • řádková - položka typu předvolba, zatrhnete, pokud si přejete tuto slevu použít
 • dodatečná - editační položka, pokud si ji přejete použít, zadejte nenulové procento slevy

Podrobně byl princip propracovaného slevového systému ABRA Gen popsán v kap. Slevový systém. Zde bylo rovněž vysvětleno využití jednotlivých druhů slev, možnosti jejich kombinací, způsob definice slev a význam jednotlivých voleb.

Aby uživatele, kteří zadávají slevy vždy stejným způsobem, nezdržovalo zadávání těchto položek, je možné ve Firemních údajích stanovit, jak se mají tyto položky na dokladech předvyplňovat, viz popis globálních parametrů v části Slevy a prodejní ceny a to s ohledem na to, zda zadaný Způsob úhrady je hotovostního nebo bezhotovostního typu. Při změně způsobu úhrady z nějakého hotovostního na bezhotovostní nebo naopak se předvyplnění použití slev v hlavičce dokladu zaktualizuje podle aktuálního nastavení příslušných globálních parametrů pro daný typ platby, ale jen tehdy, pokud se výchozí nastavení slev pro bezhotovostní a hotovostní prodej liší.

Pokud se na následném prodejním dokladu způsob úhrady změní z bezhotovostní na hotovostní či naopak, předvyplnění použití slev v hlavičce dokladu se zaktualizuje podle aktuálního nastavení příslušných globálních parametrů pro daný typ platby, ale jen tehdy, pokud se výchozí nastavení slev pro bezhotovostní a hotovostní prodej liší a současně není nastaveno zmražení slev. Pokud by taková změna nebyla v daný moment žádoucí, můžete předvyplněné použití slev samozřejmě ručně upravit.

K předvyplňování vybraných položek je možné využít také nastavení na subzáložce Další údaje v agendě Adresář firem. Pokud je v hlavičce dokladu zadána firma, která má v adresáři zatrženou volbu Předvyplňovat typ slevy společně s přednastavenými hodnotami Dealerská sleva a Kusová sleva, nastavení v Adresáři firem má přednost před nastavením globálních parametrů v agendě Firemní údaje.

Nastavené slevy se mohou uplatňovat buď na jednotkovou nebo celkovou řádkovou cenu. Dále viz Uplatnění slev na jedn./celk. řádkovou cenu.

Při importech dokladů pro slevy platí, že nastavení slev lze přebrat z importovaného dokladu (pokud se liší) jako jeden z přebíraných hlavičkových údajů. Pozor! Při importu nabídky vydané do objednávky přijaté (viz procesní tvorba dokladů NV -> OP) se neprovádí zmražení slev. Srovnejte s importem objednávky do následné faktury vydané resp. pokladní příjemky.

Podle nastavení slev se na dokladu mohou uplatnit příslušná slevová procenta (nejedná-li se o případ vyloučení ze slev), která mohou být automaticky nebo ručně aktualizována. Zobrazení informace o slevách aplikovaných na aktuální řádek viz funkce Info v záložce Obsah nebo subzáložka Informace.

Možnost měnit nastavení slev v hlavičce i na řádcích je dostupná pouze uživatelům s přístupovým právem "Měnit nastavení slev na dokladech".

Kusové slevy
QuantityDiscountCount
Sleva za finanční objem
IsFinancialDiscount
Řádková sleva
IsRowDiscount
Dodatečná sleva
DocumentDiscount
Neaktualizovat slevy
FrozenDiscounts
Je-li zatrženo, provede se "zmražení" některých slevových procent platných na dokladu v okamžiku zmražení. Tedy při některých následných změnách na dokladu se nebude provádět automatický přepočet slevových procent dle aktuálních podmínek, který by se jinak provedl, pokud by položka Neaktualizovat slevy zatržena nebyla.

Položka je zatržena automaticky po importu nabídky vydané (vystavení objednávky podle nabídky), aby bylo možno na objednávce zachovat stejná slevová procenta, která platila v okamžiku zadání nabídky, a to i po případných změnách na objednávkovém dokladu, které by jinak vedly k jejich aktualizaci podle aktuálně platných slevových tabulek, slevových procent atd.

Při jakých změnách se provádí automaticky aktualizace slev na dokladu, kterých slev se zmražení týká a na jaké řádky dokladu se zmražení uplatní, je popsáno podrobně v samostatné kapitole Aktualizace a zmražení slev na dokladech.

Přepne na subzáložku Obsah.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:

Lištu pro zadání zaokrouhlení

V horní části záložky jsou k dispozici položky pro nastavení zaokrouhlování částek daní pro jednotlivé DPH sazby a celkové částky pro tento doklad:

Název Popis
Zaok.DPH Nastavení zaokrouhlení částky DPH. K dispozici jen, jde-li o objednávku vystavovanou s DPH (objednávka sice není daňovým dokladem, jak již bylo řečeno výše u položky "DPH" v hlavičce objednávky, ale údaje z ní o DPH a jeho zaokrouhlení mohou být použity při následném importu objednávky do prodejních dokladů). Způsob zaokrouhlení se předvyplňuje dle nastavení v položce Zaokrouhlování DPH v definici měny, v níž je doklad vystavován, příp. dle nastavení v položce Zaokrouhlování DPH v definici DPH registrací v jiných zemích EU, jedná-li se o doklad vystavený s typem obchodu "Do jiné země EU (DPH bude přiznána v jiné zemi EU)", ale v případě potřeby jej můžete u konkrétního dokladu změnit.

Po změně měny dokladu se nastavení zaokrouhlení DPH zaktualizuje podle nastavení u dané měny. Rovněž po změně typu obchodu, ale pouze v případě, že by se změna týkala výše zmíněného typu obchodu.

Celkové zaok. Nastavení zaokrouhlení celkové částky dokladu. Způsob zaokrouhlení se předvyplňuje dle nastavení v položkách Zaokrouhlování celkové částky na výstupních dokladech v definici měny, v níž je doklad vystavován, ale v případě potřeby jej můžete u konkrétního dokladu změnit.

Po změně měny dokladu se nastavení celkového zaokrouhlení zaktualizuje podle nastavení u dané měny. Rovněž po změně způsobu úhrady dokladu se nastavení celkového zaokrouhlení zaktualizuje podle nastavení u dané měny, ale pouze v případě, že se způsob úhrady změní z bezhotovostního na hotovostní nebo naopak.

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný). V seznamu řádků jsou některé položky k dispozici v závislosti na zvoleném typu řádku. Jejich podrobný popis naleznete u popisu daného typu řádku ve společné kapitole Typy řádků na dokladech, zde se na tento jejich popis budeme pouze odvolávat. Zbývající položky popíšeme zde:

Název Popis
Typ Skrytý seznam, z něhož vyberete, o jaký typ řádku se jedná. V objednávce přijaté se mohou vyskytnout typy řádků 0-Text, 1-Text s částkou, 2-Text s počtem a částkou a 3-skladový řádek.
Číslo K dispozici podle nastavení parametru Umožnit editovat čísla řádků. Dále viz popis parametru.
Text K dispozici jen pro typ řádku 0, 1 a 2 pro zadání libovolného textu.
Cena K dispozici jen pro typ řádku 1 pro zadání částky.
Sklad K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladu, ze kterého se bude expedovat.
Kód skl.karty a Název skl.karty K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladové karty, která se bude expedovat. Který údaj o skladové kartě se bude v této položce v daném dokladu zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podrobněji viz popis řádku 3 - položka Sklad.karta.

Zadání více řádků (skladových karet) najednou:

Zadat můžete i více skladových karet najednou, makrokartu nebo kartu s obaly, příp. můžete zadávat množství vybraných označených karet rovnou nad číselníkem skladových karet v případě Režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou.

Počet

K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání množství, tedy počtu, který byl objednán.

U řádku typu 2 je počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, stanoven na 6. U řádku typu 3 se maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, řídí vybranou jednotkou a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím.

Pokud je parametr Povolit řádky se záporným množstvím na objednávce přijaté nastaven na hodnotu Ano a skladová karta není typu se šaržemi nebo se sériovými čísly, je možné do pole Počet zadat záporné množství. Praktický příklad využití záporného množství na řádku objednávky přijaté (vracení odebraného materiálu) viz sekce FAQ.

Při změně kladného množství na záporné dojde k vynulování případné rezervace, pokud tato doposud nebyla splněna. Pokud již rezervace byla splněna, případně je řádek objednávky již čerpán, není možné změnu množství z kladného na záporné uložit.

Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, souhrnné přehledy o objednaném a dodaném zboží si lze mj. pořizovat v agendě Pohyby z objednávek přijatých.

Jedn. K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání jednotek.
J.cena /Def.ceny K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání jednotkové ceny.

Podle stavu přepínače "Ceny zadávány" z hlavičky je k dispozici položka Jedn. cena pro zadání konkrétní jednotkové ceny, anebo položka Def. ceny pro zadání odkazu na jednu z definic cen. Jak se v takovém případě předvyplňuje, závisí na nastavení položky Předvyplňovat prodejní cenu v hlavičce dokladu.

C.cena K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zobrazení nebo zadání ceny celkové.

Editace ceny je zakázána, je-li v hlavičce objednávky nastaveno používat ceny odkazem, s výjimkou případu, kdy je nulová (tj. pokud by jednotková cena vycházela nulová (odkaz by byl na nulovou cenu v ceníku)).

Zda bude možné na tomto dokladu uložit řádek s nulovou prodejní cenou, závisí na stavu parametru Povolit zadat na řádku dokladu nulovou prodejní cenu.

%DPH Sazba DPH. K dispozici jen pro typ 1, 2 a 3 pro zadání DPH sazby. Viz popis u jednotlivých typů řádků.
Sleva% Pro zadání procenta řádkové slevy, tj. libovolné slevy, která se má uplatnit na daný řádek dokladu. Položka je k dispozici jedině tehdy, je-li v hlavičce dokladu v položce Nastavení slev zatrženo použití tohoto druhu slevy.

Možnost měnit nastavení slev v hlavičce i na řádcích je dostupná pouze uživatelům s přístupovým právem "Měnit nastavení slev na dokladech".

Typ p.

Typ příjmu. Typ příjmu se na jiných dokladech využívá v účetních předkontacích. O těchto dokladech se sice neúčtuje, ale lze je importovat do jiných dokladů, kde by mohl být údaj o typu příjmu potřeba (díky ní lze např. pomocí jedné předkontace řešit předkontování různých typů příjmů až na analytické účty). Proto je tato položka k dispozici i zde. Typ příjmu zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Typů příjmů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka není k dispozici, pokud má parametr Používání typu příjmu ve Firemních údajích nastavenou hodnotu Nepoužívat. Zde nepovinná položka.

Jiné nastavení používání typu příjmů zadané v globálních parametrech se zde neuplatní. Tj. i když je nastaveno zadání typu příjmu jako povinné, pro OP toto neplatí. V praxi není totiž žádoucí, aby obsluha vystavující OP musela na nich zadávat vždy typ příjmu. (Typ příjmu je podstatný zejména pro správné zaúčtování následných dokladů, do nichž bude OP naimportována, a obsluha vystavující OP nemusí být dostatečně znalá pro jeho správnou volbu.)

Defaultně dodávané předkontace jsou nastaveny tak, aby uměly položku Typ příjmů využít (resp. defaultně dodávané hodnoty v číselníku Typů příjmů).

Předvyplňuje se:

 • pokud se jedná o skladový řádek typu 3, tak typem příjmu zadaným v položce Typ příjmu na skladové kartě (je-li vyplněn)
 • jinak typem příjmu zadaným v subzáložce Předvyplnění agendy Řady dokladů
Středisko Středisko pro daný řádek dokladu. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jiné středisko.

O těchto dokladech se sice neúčtuje, ale lze je importovat do dodacích listů nebo prodejních dokladů, kde je údaj o středisku potřeba. Proto je povinnou položkou již zde. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví. Středisko se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku středisko předvyplňuje zadaným střediskem z řádku předchozího.

Zakázka Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku.

O těchto dokladech se sice neúčtuje, ale lze je importovat do jiných dokladů, kde by mohl být údaj o zakázce potřeba. Proto je tato položka k dispozici i zde. Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zakázka se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Čerpáno Informace o tom, zda daný řádek a v jakém počtu již byl importován, tj. čerpán do následného dokladu, tedy jaký počet z objednaného množství již byl dodán. Objednané zboží je z objednávky přijaté dodáno tehdy, byl-li její řádek čerpán do dodacího listu nebo do převodky výdej. Tj. doklad dodací list resp. převodka výdej byl vystaven podle objednávky přijaté resp. objednávka přijatá byla do něj naimportována. Možností vystavení nového DL resp. PRV, který čerpá OP, je více, viz možnosti vystavení nového DL resp. nové PRV.

OP může být importována nejen přímo do dodacího listu anebo může být importována rovnou do faktur vydaných či pokladních příjemek (s tím, že příslušný dodací list vznikne automaticky, pokud dosud pro expedovaný řádek a množství neexistoval), viz možnosti vystavení nového DL.

Seznam všech dokladů, do kterých bylo čerpáno množství uvedené v této položce, je k dispozici v subzáložce Čerpáno do dokladů. Zde jej lze detailně prohlížet, resp. provádět další akce ve vyvolané agendě dodacích listů resp. převodek výdej. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby dané objednávky přijaté.

U řádků typu 0-Text a 1- text s částkou je uvedeno, zda byl čerpán (hodnota A=Ano), či nikoli (hodnota N=Ne), u ostatních typů řádků je uvedeno množství, jaké bylo zatím do dodacích listů resp. převodek z daného řádku čerpáno.

U řádků typu 1 se nesleduje, zda byl importován "částečně" (tj. zda byla do následného dokladu použita celá částka či nikoli).

Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, přehledy o objednaném a dodaném zboží si lze mj. pořizovat v agendě Pohyby z objednávek přijatých.

Importovaný doklad Importovaný neboli čerpaný doklad. Tj. doklad, který byl zcela nebo částečně naimportován do dané objednávky přijaté a z kterého byl daný řádek objednávky přijaté čerpán.

Zobrazují se zde jen vybrané doklady a to typicky ty, u nichž je v jejich řádcích evidováno, kolik bylo čerpáno do aktuálního dokladu (typicky viz položka Čerpáno). Seznam všech takových dokladů naimportovaných do dané OP je k dispozici v subzáložce Importované doklady, kde mj. lze celý takový doklad od dané objednávky přijaté odpojit. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby dané objednávky přijaté.

Datum dodání Datum dodání objednaného zboží. Má informativní význam, je možno si např. pořizovat přehledy objednaného zboží podle data dodání apod. Nepovinná položka.

Využívá se též v rámci dodávaných definic datových zdrojů pro vyhodnocování požadavků na zásoby a jejich zajištění v SCM. Není-li zadáno, pak vstupuje-li taková řádka do SCM, použije se datum aktuální. (V takovém případě se nebere datum dokladu, protože to je jen zápis, kdy doklad vznikl (typicky v minulosti), nikoliv, kdy se očekává dodání (v krajním případě okamžitě, tj. dnes).

Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán s jiným datem dodání. Datum dodání se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se předvyplňuje následovně: u nového řádku zadaným datem dodání z řádku předchozího, u prvního pak datem aktuálním plus počet dnů zadaných v položce "Předvypl. datum dodání" ve Firemních údajích. Na řádcích importovaných z nabídky vydané (NV) se předvyplňuje předpokládaným datem dodání z řádku NV.

OV Umožňuje sledovat, jaké objednávky vydané (OV) byly vystaveny podle aktuálního řádku objednávky přijaté (OP). Položka má význam jedině v případě, že existuje alespoň jedna objednávka vydaná, která byla vystavena podle dané objednávky přijaté v rámci Procesní tvorby dokladů - OP -> OV, tj. tato objednávka vydaná obsahuje řádek vzniklý podle nějakých řádků nějakých OP. Mezi řádky OP/OV se pamatuje vazba i tehdy, pokud bylo použito skupinování řádků.

Pamatované informace o vazbách mezi řádky OP/OV využijete např. v případě, kdy na základě OV bylo dodáno zboží od dodavatele a bylo přijato příjemkou (PR) generovanou v rámci procesní tvorby dokladů OP->OV->PR a je potřeba určit, na základě jakého řádku OP bylo toto zboží objednané a kterou objednávku přijatou (resp. její řádek) je tudíž možné vyexpedovat odběrateli. Rovněž to využijete v případě, kdy je třeba zjistit, zda je zboží na OP již objednané (tj. jestli už existuje OV).

Položka zobrazuje:

 • čísla objednávek přijatých, z jejichž řádků bylo něco importováno do aktuálního řádku OV; pokud existuje více takových, pak se v položce zobrazuje jejich seznam oddělený středníkem
 • a dále (v závorce za každým číslem OP) u řádků typu 3 a 2 celkový počet importovaný z řádků dané OP do aktuálního řádku OV. Importovaný počet je uveden v jednotce použité na řádku OV (v případě, že se liší jednotka na řádku OV od jednotek na řádcích OP, je počet příslušně přepočten podle vzájemného vztahu jednotek). Viz příklad Procesní tvorby dokladů - OP -> OV - Výpočet a zobrazování čerpaného množství.

  Jelikož délka položky je omezena, zobrazuje se zde jen prvních několik z nich. Celý seznam všech je k dispozici ve funkci Info v panelu navigátoru.

  Dříve (do verze 13.01.11) se v závorce za číslem dokladu zobrazovalo číslo konkrétního řádku z OP a to tehdy, pokud byla povolena i editace čísel řádků v parametru Umožnit editovat čísla řádků.

  Pokud OV vznikla jiným způsobem (jako nová bez vazby na OP nebo vytvořením z požadavků na objednání), pak žádná vazba mezi řádky OP a OV evidována není.

  Vazby na OV lze sledovat i v pohybech objednávek přijatých a lze podle nich omezovat. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby.

Do Intrastat K dispozici jen pro typ řádku 1, 2, 3 pro některé typy obchodu pro zadání, zda a jak řádek zahrnovat do hlášení INTRASTAT. Podrobně viz popis stejnojmenné položky v popisu řádku typu 1, 2, 3.

Objednávky přijaté samy o sobě nepatří mezi doklady zahrnované do výkazu INTRASTAT. Zadaná hodnota se využije pro předvyplnění, pokud se objednávka importuje na faktury vydané či pokladní příjemky.

Kraj původu Údaj pro sestavení hlášení INTRASTAT. K dispozici jen pro typ řádku 3 pro některé typy obchodu pro zadání Kraje. Podrobně viz popis stejnojmenné položky v popisu řádku typu 3.
Do ESL Údaj pro sestavení hlášení ESL. K dispozici jen pro některé typy řádků a pro některé typy obchodu pro zadání, zda řádek zahrnovat do ESL. Podrobněji viz popis stejnojmenné položky v popisu řádku příslušného typu.

Objednávky přijaté samy o sobě nepatří mezi doklady zahrnované do výkazu ESL. Zadaná hodnota se využije pro předvyplnění, pokud se objednávka importuje na faktury vydané či pokladní příjemky.

Kód ESL
Stav poptávky K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání, zda se má daný řádek zahrnout do poptávkového řízení (u typu řádku 0 a 1 se stav poptávky nezobrazuje a nenastavuje a lze je importovat opakovaně, viz též Procesní tvorba dokladů - OP -> POL) a dále pro informaci, v jakém stavu se daná poptávka nachází. Možné stavy a pravidla pro jejich změnu viz Poptávkové řízení - obecně - Stav poptávky na zdrojových dokladech (importovaných do POL).

Stav poptávky se pro urychlení zadávání předvyplňuje zadaným stavem z řádku předchozího, přičemž u prvního řádku se předvyplní výchozí hodnotou "Poptat".

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

  Pozor na případné existující přednostní naskladnění na mazaný řádek, jedná-li se o vychystávanou OP. Podrobněji viz Přednostní naskladňování.

 • Info - Pro zobrazení informace o slevách aplikovaných na aktuální řádek (zobrazují se buď na jednotkovou nebo na celkovou cenu z řádku, podle toho, jak byly na řádku dokladu uplatněny, viz Uplatnění slev na jedn./celk. řádkovou cenu). U skladových řádků mohou být také informace o skladové ceně řádku, marži a rabatu. Tyto informace jsou dostupné pouze uživatelům s přístupovým právem "Vidět nákupní ceny". Přístupové právo "Vidět nákupní ceny" dále ovlivňuje, zda se uživateli bude či nebude zobrazovat upozornění, pokud je na některém řádku vystavovaného dokladu vyčíslena záporná marže či záporný rabat.

  Obdobné informace o skladových řádcích přehledně pro celý doklad jsou k dispozici v subzáložce Informace. Tam je uveden i podrobnější popis, jak se vyčíslují zde zobrazované položky.

  Dále zobrazuje seznam případných objednávek vydaných, do nichž byl čerpán aktuální řádek objednávky přijaté. Dále viz položka OV.

 • Dat. dodání - Pro všechny označené řádky umožní změnit datum dodání.
 • Zadávat - Pro nastavení zadávaného údaje o sklad.kartě, podrobněji bylo toto tlačítko popsáno u výkladu položky Skladová karta na skladovém řádku.
 • SCM - Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o vývoji sklad. položek z řádků dokladu této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:
   
  • Vývoj (otevřít zde nebo samostatně)

   Funkce vyvolá agendu Vývoj dokladu, přičemž podle volby otevřít zde nebo samostatně ji otevře buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Vývoj dokladu. Takto odtud vyvolaná agenda Vývoj dokladu se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za skladovou kartu a sklad z aktuálního řádku dokladu.

   Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení.

   Toto využijete např. pokud si potřebujete rychle zjistit, jak se bude vyvíjet stav dané skladové položky s ohledem na požadavky na ni a její pokrytí z jiných částí systému.

  • Vyprázdnit vyrovnávací paměť

   Slouží pro vyprázdnění vyrovnávací paměti.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Rezervace

Slouží k vytváření, editaci a rušení rezervací na objednané skladové položky, což je jedna z možností, jak vytvářet a rušit rezervace skladových položek.

Rezervace na objednávce přijaté mohou být též generovány automaticky. Viz automatické vytváření rezervací.

Subzáložka je k dispozici k editaci POUZE, pokud má uživatel přístupové právo Umožnit editovat rezervace.

Obsahuje:

Seznam řádků rezervací

Rezervovat lze pouze skladové položky, tedy zadání rezervací má význam pouze pro skladové řádky typu 3. Subzáložka obsahuje prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných skladových řádků (na počátku prázdný) a údaje o jejich rezervacích:

Příklad objednávky se dvěma sklad.řádky, kdy oba mají nenulové rezervované množství

Pokud je množství v položce Rezervováno rovno 0, řádky rezervací se neukládají, takže nemá smysl měnit údaje v ostatních položkách, např. datum Rezervovat do.

Rezervace je možné vytvářet pouze pro řádky s kladným množstvím. (K čemu mohou sloužit řádky objednávek přijatých se záporným množstvím viz příklad ve FAQ.)

Pro každý řádek rezervace jsou k dispozici položky:

Název Popis
Sklad Kód skladu. Needitovatelná položka, přebírá se z daného řádku ze záložky Obsah.
Sklad.karta Identifikace sklad. karty. Needitovatelná položka, přebírá se z daného řádku ze záložky Obsah.
Název Název sklad. karty. Needitovatelná položka, přebírá se z daného řádku ze záložky Obsah.
Rezervovat od Datum, od kterého má být daná skladová položka rezervována pro tuto objednávku. Datum nesmí být menší než datum vystavení dané objednávky zadané v hlavičce. Předvyplňuje se aktuálním datem, pokud je datum na hlavičce menší nebo rovno aktuálnímu datumu. Pokud je datum na hlavičce větší, než datum aktuální, předvyplní se hodnota datumem z hlavičky.

Do v.12.02 vč. platilo, že se položka předvyplňovala datem vystavení dané objednávky zadané v hlavičce. Tento způsob ale není žádoucí při automatickém vytváření rezervací, jelikož obchodníkům snáze umožňoval rezervovat zpětně a kolegovi "ukrást" zboží ze skladu.

Pokud dojde ke změně datumu na hlavičce dokladu, zkontrolují se všechny řádky a datum Rezervovat od se nastaví na maximální z následujících hodnot:

 • Datum dokladu
 • Aktuální datum
 • Datum, kdy byl vytvořen doklad
 • Rezervovat od

Datum Rezervovat do se následně posune tak, aby zůstal zachován původní interval.

Rezervovat do

Datum, do kterého má daná rezervace platit. Předvyplňuje se následovně: datum "Rezervovat od" plus položka "Předvypl. délka rezervací" zadaná globálně ve Firemních údajích. Pokud je "Předvypl. délka rezervací" rovna nule, položka "Rezervovat do" zůstane nevyplněná. Předvyplněné datum lze samozřejmě změnit.

Položka může zůstat nevyplněná. Jak bylo řečeno v popisu položky Rezervovat do v pohybech rezervací, nevyplněné datum Rezervovat do znamená časově "neomezenou" rezervaci.

Pokud zadáváte vždy časově neomezené rezervace, pak ponechte nevyplněnu i položku pro předvyplnění délky rezervací ve Firemních údajích, aby se vám datum zbytečně nepředvyplňovalo.

Datumy Rezervovat od a Rezervovat do jsou podstatné pro vyhodnocení, zda je rezervace k danému datu platná (aktuální) či nikoliv. To je důležité zejména při expedici zboží, kdy se zjišťuje, zda je dané zboží zarezervováno nějakou rezervací platnou k datu expedice apod.

Objednáno Objednané množství. Needitovatelná položka, přebírá se z daného řádku ze záložky Obsah.
Rezervováno Množství, který se z celkového objednaného množství, zadaného v daném řádku objednávky v záložce Obsah, má pro tuto objednávku zarezervovat. Zde se nezobrazují aktuálně platné rezervace, tj. obsah položky odpovídá položce Rezervováno v pohybech rezervací.

Rezervované množství můžete i vybrat z nabídky. V řádku rezervací se položka Rezervováno chová jako číselníková položka, tj. po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se zobrazí dialogové okno, pomocí něhož můžete převzít množství k rezervaci, přičemž se nabízí objednaný počet minus počet již dodaný.

Je-li nějaká rezervace zadána, pak na ni systém bude v každém případě brát ohled a upřednostní ji před vyskladněním bez rezervace (samozřejmě, je-li platná k datu vyskladnění, viz výše datumy Rezervovat od-do). Konkrétní způsob vyřizování rezervací mezi sebou pak ještě závisí na prioritě (viz dále položku Priorita) a nastavení parametru Při čerpání brát ohled na rezervace se stejnou prioritou. Více viz Věcný obsah - rezervace skladových položek.

Kde všude lze získat různé informace o rezervacích viz Věcný obsah - Rezervace statické a dynamické, info o rezervacích.

Tato položka udává, v jakém počtu byly rezervace na daném řádku objednávky zadány, nikoliv kolik zbývá rezervováno, tj. vydodáním rezervovaného množství se počet v této položce nijak nemění.

Pro množství zadávané do této položky platí:

 • U nově zadávané objednávky nemůže být zadaný rezervovaný počet větší než počet objednaný, minimálně není omezen. Tedy počet Rezervováno může být maximálně roven počtu Objednáno, minimálně nula.
 • U opravované objednávky s původně nulovým rezervovaným počtem - nově zadaný počet Rezervováno nesmí být větší než Objednáno minus již Dodáno (tj. nelze zadat zpětně rezervace na již dodané počty), minimálně není omezen. Tedy počet Rezervováno může být maximálně Objednáno minus Dodáno, minimálně nula.
 • U opravované objednávky s původně nenulovým rezervovaným počtem - nově zadaný počet Rezervováno nesmí být větší než Objednáno minus již Dodáno (jako v předchozím případě), ale zde s jednou výjimkou - pokud původně rezervovaný počet tuto podmínku překračuje, smí tak zůstat. Současně platí, že se nesmí snížit pod počet již z rezervací splněný (vyčerpaný). Tj. nelze zpětně zrušit rezervace na počet již z rezervace splněný. Tedy počet Rezervováno může být buď maximálně Objednáno minus Dodáno nebo maximálně tolik, kolik byl původně, podle toho, které číslo je vyšší, minimálně tolik, kolik je Splněno.
 • Jak se předvyplňuje rezervované množství při automatickém vytváření rezervací, viz automatické vytváření rezervací.
 • Snížení dříve zadaného rezervovaného počtu (pokud to ještě lze) je jedna z možností zrušení rezervací.

Objasníme na příkladech:

Zadáváme objednávku na 10ks. Rezervovat můžeme maximálně 10ks.

Mějme objednávku na 10ks. Rezervováno 0ks. Dodáno již bylo 6ks. Opravujeme objednávku a chceme zadat rezervace. V položce Rezervováno lze zadat maximálně 4ks (10ks-6ks).

Mějme objednávku na 10ks. Rezervováno 6ks. Z objednávky již bylo dodáno 3ks, ale dodání bylo mimo období platnosti dané rezervace, čili rezervace nebyly čerpány, tedy v položce Splněno je 0ks. Opravujeme objednávku a chceme změnit rezervace. V položce Rezervováno lze opravit rezervaci maximálně na 7ks (původně bylo 6ks, ale objednáno minus dodáno vychází více a to 7ks (10ks-3ks), lze tedy zadat až 7ks). Minimálně lze opravit rezervaci na 0ks (z rezervací zatím nebylo splněno nic, tedy rezervovaný počet lze snížit až na 0ks).

Mějme objednávku na 10ks. Rezervováno 6ks. Z objednávky již bylo dodáno 5ks, všechny v období platnosti rezervace, čili rezervace byly čerpány, tedy v položce Splněno je 5ks. Opravujeme objednávku a chceme změnit rezervace. V položce Rezervováno lze zadat rezervaci maximálně na 6ks (původně bylo rezervováno 6ks, objednáno minus dodáno je 5ks (10ks-5ks), lze tedy zadat až 6ks). Minimálně lze opravit rezervaci na 5ks (z rezervací bylo 5ks již splněno).

Mějme objednávku na 10ks. Rezervováno 6ks. Z objednávky již bylo dodáno 6ks, z toho 4 ks byly dodány v období platnosti dané rezervace, čili se z rezervace vyčerpaly (tedy v položce Splněno je 4ks). Opravujeme objednávku a chceme změnit rezervace. V položce Rezervováno lze zadat maximálně 6ks (jako v předchozím příkladě), ale minimálně jen 4ks.

Splněno Informuje, kolik z rezervovaného počtu již bylo vyčerpáno (tj. vydodáno, splněno). Needitovatelná položka, aktualizuje se automaticky, je-li řádek dané objednávky expedován, tj. čerpán do nějakého dodacího listu a při této expedici čerpá rezervované zboží (rezervované množství se čerpá, jedině, jeli rezervace k datu expedice platná).

Pozor, množství v této položce Splněno může být nulové, i přesto, že objednané zboží již bylo dodáno (resp. může být menší než počet dodaný z objednávky). Je to tím, že každá expedice (čerpání tohoto objednaného zboží do dodacího listu) nemusí nutně změnit položku "Splněno z rezervací". Stane se tak tehdy, je-li datum expedice (datum vystavení daného dodacího listu) mimo časový interval, ve kterém je dané zboží rezervováno. Objasníme na příkladu:

Mějme objednávku OP-1/01 a na ní objednaných 10ks karty Scan, rezervovaných 10ks dané karty, platnost rezervace je do 31.10.2001. Na skladě nechť je jen 6ks. Zboží částečně expedujeme 15.10.2001, tj. vystavujeme dodací list na 6ks podle objednávky (tj. s importem této objednávky). Po uložení dodacího listu bude v položce "Splněno" uvedeno 6ks, jelikož z 10-ti rezervovaných bylo 6 splněno.

Poté přijmeme do skladu chybějící 4ks. Pokud bychom se je pokusili vydodat před 31.10.2001 bez importu naší objednávky, program by nám to nepovolil, jelikož zboží je do 31.10.2001 objednávkou rezervováno. Poté by bylo možné zbývající 4ks bez problémů vyexpedovat i bez vazby na danou objednávku.

Na zbytek objednávky vystavíme dodací list, ale až 1.11.2001. K tomuto datu již daná objednávka zboží nerezervuje (k danému datu již není rezervace platná), čili objednávka bude celá vydodaná, ale rezervace se nevyčerpají. Tj. v položce "Splněno" zůstane stále 6ks.

Jak se zbavit omylem nevyčerpaných rezervací:

Tedy rezervace mohou zůstat nevyčerpané, přestože objednávka byla dodána. Tyto nevyčerpané rezervace pak budou chybně figurovat v přehledech rezervovaného zboží apod. Pokud bychom chtěli takový chybný stav napravit, buď musíme opravou objednávky nadbytečné rezervace zrušit anebo musíme příslušný dodací list smazat a vystavit znovu správně tak, aby se rezervace vyčerpaly.

Zde nestačí pouhá oprava dodacího listu (např. oprava datumu, aby spadal do intervalu rezervace), jelikož dodací list "si pamatuje", zda při jeho vystavení byly rezervace použity a tento stav při opravě nemění.

Jedn. Jedna z jednotek zadaných pro danou skladovou kartu. Má-li karta jednotky zadány, předvyplní se automaticky ta, která je zadána jako hlavní. Lze ale samozřejmě vybrat i jinou.
Priorita

Priorita dané rezervace. Priorita umožňuje danou rezervaci upřednostnit před jinými rezervacemi téže skladové položky. Čím vyšší číslo, tím vyšší priorita. Zde editovatelná položka. U automaticky vytvářených rezervací se předvyplňuje na nulu, ale lze ji samozřejmě uživatelsky změnit. Více k prioritám, k pravidlům čerpání rezervací a zohledňování priorit při vyskladňování včetně řady příkladů, viz Věcný obsah - rezervace - čerpání rezervací - zohledňování priority rezervací.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Rezervace v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) rezervací a změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Rezervovat označené/vše - Jedná se o možnost hromadně zarezervovat celou objednávku přijatou nebo jen vybrané řádky do výše celého objednaného počtu minus počet již dříve dodaný. Jsou-li v seznamu řádků rezervací nějaké řádky označeny, pak funkce zpracuje označené řádky, v opačném případě nastaví rezervace na všech řádcích rezervací.

  Po vyvolání této funkce se ještě zobrazí dialogové okno, kde nastavíte Datumové omezení rezervací, tedy datumy Rezervovat od a Rezervovat do a Prioritu pro hromadné předvyplnění údajů hromadně nastavovaných rezervací.
   
 • Zrušit rezervace označené/všechny - funkce inverzní k předchozí, tedy hromadně zruší rezervovaný počet (pokud jej ještě zrušit lze). Jedná se o jednu z možností zrušení rezervací. Jsou-li v seznamu řádků rezervací nějaké řádky označeny, pak funkce zpracuje označené řádky, v opačném případě zruší rezervace na všech řádcích. Zrušení rezervace nemusí být povoleno v celé výši, zohledňuje se množství již z rezervace vyčerpané, viz dále popis položky Rezervováno.

Panel definovatelných formulářů řádků rezervací

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Importované doklady

Subzáložka zobrazuje seznam dokladů dosud naimportovaných do dané objednávky přijaté. Nezobrazují se zde všechny doklady, které mohly být použity pro naimportování řádek do aktuálního dokladu, ale jen vybrané doklady a to typicky ty, u nichž je v jejich řádcích evidováno, co z nich již bylo čerpáno do aktuálního dokladu (viz položka Čerpáno v řádcích takových dokladů). Záložka tedy není určena k prohlížení vazeb na případné jiné doklady. Její význam je především v tom, že je zde možno takový naimportovaný doklad celý odpojit.

K prohlížení vazeb i na jiné doklady slouží záložka X-vazby této agendy.

V této agendě záložka zobrazuje seznam nabídek vydaných (NV), z nichž je nějaký řádek čerpán do dané objednávky přijaté.

Seznam nabídek vydaných, z nichž je nějaký řádek čerpán do dané objednávky přijaté

Které řádky objednávky přijaté konkrétně byly importovány z daných nabídek vydaných, je uvedeno v položce Importovaný doklad v záložce Obsah objednávky přijaté.

Import NV do OP podrobněji viz Procesní tvorba dokladů - Nabídka vydaná -> Objednávka přijatá.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Importované doklady

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po seznamu importovaných dokladů a hledání hodnoty v seznamu.
 • Odpojit - Pro odpojení vybraného dokladu. Volbou funkce odpojit dojde k odpojení celého importovaného dokladu, tj. všech řádků, které z něj byly do dané objednávky přijaté importovány. Použijete tehdy, pokud chcete např. odpojit doklad naimportovaný omylem apod. Naopak, pokud chcete jen odpojit některý řádek naimportovaný z daného dokladu (tj. importovat jen jeho část), učiňte tak pomocí tlačítka Vymazat v navigátoru v záložce Obsah.

  K fyzickému odpojení importovaného dokladu dochází až po uložení editovaného dokladu.

 • Otevřít - Pro zobrazení aktuálního importovaného dokladu. Funkce vyvolá agendu Nabídek vydaných a otevře ji "přes" agendu Objednávek přijatých. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Nabídek vydaných. Takto odtud vyvolaná agenda Nabídek vydaných se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za daný importovaný doklad. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech nabídek apod.). K dispozici i mimo editační režim.

Subzáložka Informace

Subzáložka slouží pro zobrazení informací o prodejních cenách, slevách, maržích a rabatech pro skladové řádky.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Informace - obecně.

Subzáložka Čerpáno do dokladů

Subzáložka zobrazuje seznam vybraných dokladů, do kterých byla aktuální objednávka přijatá dosud čerpána. Nezobrazují se zde všechny doklady, do kterých mohly být nějakým způsobem naimportovány řádky aktuálního dokladu, ale jen vybrané doklady. Záložka tedy není určena k prohlížení vazeb na případné jiné doklady. Slouží především jako doplňující informace k položce Čerpáno, tj. zobrazuje do jakých dokladů konkrétně bylo čerpáno množství uvedené v položce Čerpáno.

K prohlížení vazeb i na jiné doklady slouží záložka X-vazby této agendy.

V této agendě se jedná o expediční skladové doklady, do kterých byla OP čerpána, tj. záložka zobrazuje seznam dodacích listů (DL) příp. převodek výdej (PRV). Které řádky objednávky přijaté konkrétně byly čerpány (importovány) do některého z těchto dokladů a v jakém počtu, je uvedeno v položce Čerpáno v záložce Obsah objednávky přijaté.

Seznam dokladů, do nichž bylo čerpáno množství uvedené v položce Čerpáno v řádcích aktuálního dokladu

Import OP do DL podrobněji viz Procesní tvorba dokladů - Objednávka přijatá -> Dodací list, resp. Objednávka přijatá -> Faktura vydaná, Objednávka přijatá -> Pokladní příjem. Import OP do PRV viz Objednávka přijatá -> Převodka výdej.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Čerpáno do dokladů

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po seznamu dokladů, do nichž byl aktuální doklad importován a hledání hodnoty v seznamu.
 • Otevřít - Pro zobrazení aktuálního dokladu, do něhož bylo čerpáno. Funkce vyvolá agendu Dodacích listů resp. Převodek výdej a otevře ji "přes" agendu Objednávek přijatých. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Dodacích listů resp. Převodek výdej. Takto odtud vyvolaná agenda Dodacích listů resp. Převodek výdej se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za daný doklad, do něhož bylo čerpáno. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení dodacích listů resp. Omezení převodek standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení. K dispozici i mimo editační režim.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Import Ctrl +F2 Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

Nabídka vydaná

Možnost importování vybraných nabídek vydaných do editované OP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby objednávky přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - NV -> OP.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle nabídky vydané v záložce Seznam OP s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

B2B import - Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle adekvátního dokladu vyexportovaného pomocí B2B exportů z jiného systému ABRA Gen. V tomto případě pro rychlé vystavení objednávky přijaté (OP) naimportováním údajů podle objednávky vydané (OV) vystavené vaším dodavatelem a zaslané elektronicky. Funkce není dostupná, pokud již nějaký B2B import do daného dokladu proběhl, viz obecný popis funkce B2B import.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový z B2B importu v záložce Seznam s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Aktualizace - Zaktualizuje údaje týkající se slev zapamatované na dokladu podle aktuálního stavu a zaktualizuje vypočtené částky slev. Dále může zaktualizovat prodejní ceny. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Po stisku funkčního tlačítka se nabídne dialogové okno, kde můžete zvolit, které všechny aktualizace si přejete provést:
 • Aktualizace slev
  • Aktualizace dealerské třídy a všech slev

   Tato aktualizace změní rovněž měnu v hlavičce dokladu, pokud doklad nemá zatím zadané řádky a ještě nebyl uložen, na měnu nastavenou pro firmu v agendě Adresář firem. Má-li již doklad řádky, měna v hlavičce dokladu se nemění.

  • Aktualizace slev podle tabulek na všech řádcích
  • Aktualizace slev podle tabulek na aktuálním řádku
 • Aktualizace prodejních cen
  • Aktualizace prodejních cen na všech řádcích
  • Aktualizace prodejní ceny na aktuálním řádku

Aktualizace slev

Na dokladu lze zadat různé druhy slev. Konkrétní výše slevy na řádcích dokladu pak může být závislá na různých údajích, které se mohou v čase měnit. Např. na dealerské třídě, do které aktuálně patří firma v hlavičce dokladu, na zadaném procentu dealerské slevy, na aktuálně zadaných procentech slev v tabulkách slev, na tom, k jaké slevové tabulce je použitá skladová karta aktuálně přiřazena, zda je použitá skladová karta aktuálně ze slev vyloučena apod. Tyto údaje se však v čase mohou měnit. Pokud pak opravujete doklad dříve vystavený či importujete údaje z jiného dokladu vystaveného za jiných podmínek, nebylo by žádoucí, aby program automaticky tyto údaje nahradil údaji platnými v den editace dokladu. Proto se tyto údaje na dokladech pamatují. Aktualizují se buď díky některým opravám dokladu, které vyvolávají automatickou aktualizaci (např. změna skladové karty v řádku dokladu) nebo je lze zaktualizovat ručně prostřednictvím funkce Aktualizace. Podrobně viz výklad v kap. aktualizace a zmražení slev na dokladech. Popis jednotlivých voleb pro aktualizaci slev konkrétně, viz Ruční aktualizace slev na dokladech.

Aktualizace prodejních cen

Na prodejních dokladech můžete různě měnit prodejní ceny. Pokud chcete předvyplnit zpět ceny výchozí nebo pokud máte externí DLL pro stanovení prodejních cen a změnily se údaje podstatné pro jejich stanovení a potřebujete cenu "stanovit" znovu, můžete použít tyto funkce.

Pokud není zatrženo zatržítko Předvyplňovat prodejní cenu v hlavičce objednávky přijaté, obě možnosti aktualizace prodejních cen provedou znovu zjištění výchozí jednotkové prodejní ceny podle pravidel stanovení výchozí prodejní ceny na dokladech. Mimo jiné dojde i k vyvolání externí DLL pro řešení cenotvorby "na míru", pokud je taková k dispozici.

Je-li zatržítko Předvyplňovat prodejní cenu v hlavičce objednávky přijaté zatrženo, obě možnosti aktualizace prodejních cen dopočítají prodejní cenu podle definice ceny z řádku objednávky přijaté, samotná definice ceny se v tomto případě již znovu nevyhodnocuje podle výše zmíněných pravidel.

Přidat dle EAN Ctrl +B Funkce umožňuje dohledat sklad. kartu podle EAN libovolné jednotky dané skladové karty a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Blíže viz popis funkce Přidat dle EAN v možnostech hledání skladové karty dle EAN.

Přidat dle dod. Ctrl +D Funkce umožňuje dohledat skladovou kartu podle externího kódu nebo externího názvu dodavatele definovaného k dané kartě a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Viz popis téže funkce Přidat dle dodavatele u faktur vydaných.

Přepočet - Umožňuje změnit měnu a kurz dokladu, ovšem s tím, že se do této měny příslušným kurzem přepočítají ceny na řádcích dokladu. Je k dispozici pouze v editačním režimu a pouze tehdy, je-li doklad v takovém stavu, že je povoleno na něm ještě měnu měnit. Dále viz popis stejnojmenné funkce u faktur vydaných.
Hromadná oprava řádků - Slouží pro hromadnou opravu uživatelských řádkových položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav). Je k dispozici pouze v editačním režimu a jen tehdy, pokud jsou nadefinovány nějaké uživatelsky definovatelné položky k třídě Business objektů řádků této agendy. (Business objektů odpovídajících řádkům tohoto dokladu).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).