Objednávky přijaté - záložka Vychystávání

Záložka umožňuje k aktuální objednávce přijaté ze záložky Seznam provádět vychystávání objednaného zboží a zobrazovat si jeho stav. Význam záložky podrobněji, viz Věcný obsah - Vychystávání.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování.

Údaje zobrazované k vychystávání jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Pozice Položky Vychystávací doklady

V horní části záložky je k dispozici následující položka:

Název Popis
K dokladu Číslo dokladu, ke kterému patří dané údaje o vychystávání.

Subzáložka Pozice

Subzáložka obsahuje prvek needitovatelný seznam se seznamem pozic, které jsou aktuálně připojeny k dané objednávce jako její vychystávací. Připojit a odpojit pozici lze pomocí stejnojmenných funkcí Připojit pozici, Odpojit pozici. Za jakých podmínek, viz popis daných funkcí.

Význam položek zobrazených v této záložce je popsán přímo v popisu záložky Seznam agendy Skladové pozice. Tato záložka slouží pouze k zobrazení vybraných pozic a jen základních údajů o nich. Pokud si k nim potřebujete zobrazit další údaje nebo potřebujete provést opravu údajů apod., musíte si otevřít přímo agendu Skladových pozic (což můžete provést rovnou odtud funkcí Pozice).

Pod seznamem pozic jsou uvedeny sumární položky informující o hmotnosti a objemu. Uvedené sumární položky:

Název Popis
Položky

Tj. objem a hmotnost za všechny položky, které se z daného dokladu vychystávají, tj. položky ze subzáložky Položky.

Jednotky, v nichž se sumární údaje zde zobrazují, se přebírají z jednotky, v níž je evidován celkový objem a hmotnost na vychystávané objednávce.

Vychystávací pozice Objem a hmotnost, které jsou k dispozici pro vychystání dané OP za všechny aktuálně připojené pozice.
Zbývá Informace o objemu a hmotnosti, které zbývá z dané OP vychystat.

Subzáložka Položky

Subzáložka obsahuje prvek needitovatelný seznam se seznamem objednaných skladových položek z polohovaných skladů z řádků dané objednávky (skladové položky ze skladů, které se nepolohují, se zde nezobrazují). Řádky z OP se stejnou skladovou kartou ze stejného skladu jsou sloučeny. Subzáložka slouží pro zobrazení informací o průběhu vychystávání. U jednotlivých položek zde lze zadávat přednostní naskladnění pomocí stejnojmenných funkcí Přednostní naskladnění. Za jakých podmínek, viz popis daných funkcí.

Položky, které mají položku Zbývá vychystat nenulovou, tedy objednané zboží není ještě zcela připraveno, jsou pro lepší orientaci graficky zvýrazněny jinou barvou (podbarvením).

V horní části subzáložky je k dispozici následující položka:

Název Popis
Stav vychystání Souhrnná informace, v jakém stavu je vychystávání dané OP. Informuje, zda vychystávání dosud nebylo započato, či je vychystáno částečně příp. zcela vychystáno. Stav vychystávání posuzuje podle položek hodnot položky Zbývá vychystat pro všechny vychystávané položky. Pokud se něco přesouvá do vychystávací pozice, je to považováno jako dosud nevychystané. Avšak vychystávání již začalo.

Dále obsahuje položky:

Název Popis
Kód a Název skl.karty Identifikace sklad. karty z řádků objednávky, u které se bude sledovat případně provádět vychystávání. Sledovat polohování má samozřejmě význam jenom pro skladové řádky ze skladů, které jsou polohované. Jak bylo řečeno výše, řádky z OP se stejnou skladovou kartou jsou sloučeny do jednoho záznamu.
Jedn.

Jednotka, v níž bylo objednáno. Jak bylo řečeno výše, řádky z OP se stejnou skladovou kartou jsou sloučeny do jednoho záznamu v této subzáložce. V případě, že řádky v OP na stejnou kartu měly jiné jednotky, je zde z nich uvedena jednotka s nejmenším vztahem k jedné.

Mějme kartu K s jednotkami ks se vztahem 1 a bal se vztahem 10. V řádcích OP je objednána karta K v počtu 2 bal a dále karta K v počtu 1 ks. Jednotka v této subzáložce bude ks a všechny počty v této subzáložce uvedené budou do ní přepočítávány.

Převodní vztah k jedn. Vztah jednotky z předchozí položky k jedné. Informační položka.
Celkem třeba

Kolik je potřeba ještě vychystat. Jedná se o množství, které je aktuálně objednáno/požadováno a nebylo dosud dodáno. Tedy objednáno minus dodáno, nebo-li rozdíl položek Počet z řádku objednávky minus počet čerpaný do dodacích listů. Snižuje se v okamžiku dodání (tj. uložení DL, do něhož je daná OP čerpána).

Připraveno

Množství, které již je v pozicích připojených k dané OP pro danou objednávku k dispozici. Zjistí se z obsahu připojených pozic z položky Počet v jedn. se vztahem 1 (Quantity) za všechny dané pozice v seznamu. Množství zde uvedené je přepočteno do jednotky, uvedené v položce Jedn. v této subzáložce.

Přesouvá se Kolik se do dané pozice přesouvá. Jedná se o množství na dokladech Přesun mezi pozicemi vystavených k této objednávce (tj. vystavených funkcí Vychystání) nebo dokladech Naskladnění do pozic, které naskladňují do pozic připojených k dané OP, ale které ale zatím nebyly provedeny. Zjistí se z položky Očekávaný počet z obsahu všech pozic připojených k dané OP. Množství zde uvedené je přepočteno do jednotky, uvedené v položce Jedn. v této subzáložce.
Zbývá vychystat

Kolik je ještě třeba vychystat, tj. počet, na který bude nejspíše ještě potřeba vystavit nový doklad Přesun mezi pozicemi do vychystávací pozice funkcí Vychystání.

Tj. rozdíl položek Celkem třeba minus Připraveno minus Přesouvá se.

Volné skladem

Další množství na tomto skladě, které je volné a mohlo by být použito pro vychystání. Zjistí se jako rozdíl z položek Počet v uložené jednotce(UnitQuantity) minus Rezervovaný počet z obsahu všech pozic daného skladu, v nichž se dané zboží nachází, kromě pozic již připojených k dané OP jako její vychystávací a dále kromě pozic připojených k nějakým jiným OP jako jejich vychystávací. Množství zde uvedené je přepočteno do jednotky, uvedené v položce Jedn. v této subzáložce.

Pozor, může se stát, že v položce Volné skladem se zobrazuje nějaký nenulový počet, ale přitom při vystavení PPZ dokladu se žádné řádky nepředvyplní. Dále viz výklad v kap. procesní tvorba dokladů - OP -> PPZ - Pravidla pro čerpání - vychystatelné řádky.

Objednáno

U dodavatele objednané, ale dosud nedodané množství. Údaj v této položce se zjistí z řádků objednávek vydaných, které na toto zboží již jsou vystaveny, ale zboží dosud nebylo dodáno a které nemají zatržen příznak Vyřízeno (tj. ještě se předpokládá, že nějaké zboží přijde). Tento údaj dává informaci o tom, zda v nejbližší době na sklad přijde zboží od nějakého dodavatele. Množství zde uvedené je přepočteno do jednotky, uvedené v položce Jedn. v této subzáložce.

Tato položka je však čiste orientační, jelikož je třeba vzít v úvahu, že požadované zboží může na sklad resp. do daných pozic přibýt i jiným způsobem než polohováním Příjemky (PR) na zboží dodané na základě objednávky vydané. A to polohováním Vratky dodacího listu (VR), Převodky příjem (PRP), Příjmu hotového výrobku (PHV), Vrácení materiálu z výroby (VRM), Inventárního přebytku (INP).

Upřednostněno

Množství, na které je v některé pozici zadán požadavek na přednostní naskladnění daného zboží do některé z připojených pozic pomocí stejnojmenných funkcí Přednostní naskladnění. Význam a podrobnější popis viz přednostní naskladňování.

Údaj v této položce se zjistí vysčítáním položek Přednostní naskladnění ze záložek Obsah všech skladových pozic aktuálně připojených k dané OP jako její vychystávací, tj. pozic ze záložky Pozice dané OP. Množství zde uvedené je přepočteno do jednotky, uvedené v položce Jedn. v této subzáložce. Kdy se aktualizuje, viz přednostní naskladňování.

Subzáložka Vychystávací doklady

Subzáložka obsahuje needitovatelný seznam zobrazující všechny již existující vychystávací doklady k dané OP, tj. doklady PPZ vystavené jako vychystávací k dané objednávce. Seznam je pouze informační. Detail dokladů si lze prohlížet v agendě Přesun mezi pozicemi, kterou lze vyvolat rovnou odtud pomocí funkce Doklad.

Zobrazení seznamu v této subzáložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Občerstvit F11 Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.
Vychystání Ctrl +I

Funkce pro rychlé vystavení nového polohovacího dokladu podle vybraného dokladu rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět. V tomto případě pro rychlé vystavení přesunu mezi pozicemi (PPZ) podle aktuální objednávky přijaté (OP). Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o jednu z možností vystavení nového PPZ. PPZ vystavit nelze, pokud již není co vychystávat. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP -> PPZ.

Připojit pozici Shift +F2 Funkce je k dispozici pouze, je-li fokus na subzáložce Pozice. Umožní připojit k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam pozici, která bude použita pro vychystání daného dokladu. Pozici lze připojit pouze k dokladu, který obsahuje alespoň jeden polohovatelný řádek. K připojení se nabízejí jen skladové pozice v těch polohovaných skladech, které jsou obsaženy na řádcích dokladu. Dále viz stanovení vychystávacích pozic pro objednávku.
Odpojit pozici Shift +F8

Funkce je k dispozici pouze, je-li fokus na subzáložce Pozice. Umožní odpojit pozici resp. označené pozice od aktuálního dokladu. Daná pozice se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi daným dokladem a touto pozicí.

Pozice může být odpojena též jiným způsobem:

  • Je-li proces vychystání objednávky ukončen, tj. objednávka byla expedována a příslušný expediční doklad byl napolohován, pozice se od OP automaticky odpojí, aby byla k dispozici pro další vychystání. Za jakých podmínek konkrétně k tomuto automatickému odpojení dojde, viz Expedice vychystávané objednávky.

Při odpojení pozice od OP se aktualizuje případný požadavek na předostní naskladnění. Viz přednostní naskladňování.

Pozice

F6

nebo

Shift +F6

Funkce je k dispozici pouze, je-li fokus na subzáložce Pozice. Funkce pro zobrazení detailu aktuální skladové pozice ze seznamu pozic připojených k dané objednávce. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • otevřít zde - otevře agendu skladových pozic "přes" agendu zdrojového dokladu
  • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Skladové pozice a otevře buď "přes" agendu Objednávek přijatých anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Skladové pozice. Takto odtud vyvolaná agenda Skladové pozice se otevře zafiltrovaná, a to za aktuální pozici.

V takto otevřeném číselníku se samozřejmě nezobrazí požadované záznamy, pokud byly mezitím v číselníku skryty anebo pokud se jedná o číselník podporující práci se skupinami záznamů a aktuálně používaná skupina požadované záznamy nezahrnuje nebo pokud je v číselníku nastaven výchozí filtr, který požadované záznamy nezahrnuje.

Zde se jedná o vyvolání číselníku se svázaným záznamem nikoli dokladové agendy, tudíž zde nelze realizovat otevření agendy s tzv. červeným omezením, jako je tomu při vyvolání dokladové agendy se svázanými doklady k aktuálnímu záznamu.

Pozor, toto "zafiltrování číselníku", se kterým se odtud vyvolaný číselník otevře, nelze uživatelsky zrušit. (Na rozdíl od červeného omezení v dokladových agendách, které lze v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit).)

Přednostní naskl. Ctrl +N

Funkce je k dispozici pouze, je-li fokus na subzáložce Položky. Umožňuje pro aktuální položku ze subzáložky Položky nastavit přednostní naskladnění. Význam a podrobnější popis viz přednostní naskladňování.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové modální oknoVe Windows se takto nazývá okno, které když je vyvoláno na obrazovku "zastíní" všechna ostatní okna a není možné je odsunout do pozadí, aniž se s ním uživatel přímo "vypořádá" (tj. stiskne OK, zrušit, atd.). Typicky se vyskytuje v případech hlášení o chybách systému, interaktivních dialozích apod. Opakem je nemodální okno. se seznamem pozic, které jsou k dané OP aktuálně připojeny jako její vychystávací. (Nejsou-li žádné takové, tj. subzáložka Pozice je prázdná, pak bude i seznam prázdný.)

Příklad okna pro zadání požadavku na přednostní naskladnění zboží do pozic připojených k OP

K dispozici jsou zde položky:

Skladová pozice Sklad. pozice, do které se má požadovaná položka přednostně naskladnit. Needitovatelná položka. Jak bylo zmíněno výše, nabízí se zde pozice, které jsou k dané OP aktuálně připojeny jako její vychystávací.
Jednotka Jednotka. Needitovatelná položka. Jedná se o jednotku, v níž bylo objednáno. Pokud byla tatáž sklad. karta z téhož skladu v objednávce víckrát pro různé jednotky, pak je zde odpovídající počet řádků, pro každou takovou jednotku zvlášť.
Možné maximum

Maximální počet, který lze v dané jednotce do dané pozice naskladnit.

Při výpočtu možného maxima se bere v potaz hmotnost a objem již založených přednostních naskladnění.

Není-li na skladové kartě zadána informace o objemu ani hmotnosti, v položce Možné maximum se zobrazuje * (hvězdička).

Před.naskladnění Zadaný počet, který se má přednostně do této pozice naskladnit, pokud bude naskladňováno do daného skladu dané zboží v zde uvedené jednotce.

Přehled o zadaném přednostním naskladnění za všechny sklad. karty můžete získat např. pomocí inverzní tisk. sestavy Přednostní naskladnění, která je k dispozici ve funkci Tisk v agendě Skladových pozic.

Hr. před. naskl. Ctrl +H

Funkce je k dispozici pouze, je-li fokus na subzáložce Položky.

Funkce projde postupně všechny položky na subzáložce Položky a pokusí se pro ně automaticky nastavit maximální přednostní naskladnění. Funkci lze volat i opakovaně a tím zvyšovat či snižovat množství podle aktuálního stavu. Přitom se postupuje následovně:

Celkové množství, na které je třeba vystavit přednostní naskladnění, se vezme z položky Zbývá vychystat. Toto množství se postupně rozpouští do pozic, které jsou k dispozici, přitom se vždy ověřuje, kolik se do pozice maximálně dá umístit (jako v předchozí funkci do sloupce možné maximum) a tolik maximálně se pro pozici zadá.

Doklad

F6

nebo

Shift +F6

Otevře agendu souvisejícího dokladu resp. dokladů s daným dokladem resp. doklady.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • otevřít zde - otevře agendu příslušných záznamů (dokladů) "přes" agendu dokladu, jehož záložku X-vazby si prohlížíme
  • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Přesun mezi pozicemi a otevře ji buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Přesun mezi pozicemi. Takto odtud vyvolaná agenda Přesun mezi pozicemi se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny označené doklady, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, nebo za aktuální doklad v opačném případě.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li fokus na subzáložce Pozice nebo subzáložce Vychystávací doklady. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.