Definice ochrany dat - záložka Seznam

Seznam existujících definic ochrany dat. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Význam jednotlivých položek zobrazených v této záložce vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech.

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce (jen u vybraných). Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový

F2

nebo

Shift +F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Jednotlivé možnosti vystavení nové předkontace se liší v podstatě tím, zda bude její obsah již předvyplněn podle vzoru či nikoli a co bude vzorem.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vytvoření nového záznamu:

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Vymazání již použitého záznamu znamená standardně pouze jeho skrytí pro další použití (skryté se nenabízí pro výběr). Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam).

Pokud definice obsahuje položky či třídy, které nelze aktuálně chránit (např. v případě vypršení licence k ochraně dat nelze nadále chránit uživatelské položky a třídy podléhající licenci, či výrobce změnil množinu chránitelných položek), nebude možné takovou definic vymazat. Nejdříve je třeba si ji zaktualizovat pomocí funkce Kontrola definic. Viz též proces Aktualizace definic po update.

Zkopírovat F9
Občerstvit F11
Přepnout číselník F12
Skryté -

Podporuje skrývání.

Skrytou definici lze obnovit, i když obsahuje položky a třídy, které nelze aktuálně chránit (např. v případě vypršení licence k ochraně dat nelze nadále chránit uživatelské položky a třídy podléhající licenci, či výrobce změnil množinu chránitelných položek). Po obnově ze skrytých je třeba si ji zaktualizovat pomocí funkce Kontrola definic. Poté už s ní lze normálně pracovat. Viz též proces Aktualizace definic po update.

Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

- Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění Ctrl +číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení akcí po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Kontrola definic

-

Funkce projde všechny označené definice ochrany dat a prověří, zda obsahují pouze takové chráněné položky, které je v aktuální verzi možné chránit. Položka mohla být např. vyřazena z podpory ochrany dat výrobcem z technických důvodů, položka mohla zcela zaniknout apod. Položky, které jsou bezpředmětné, jsou z definic odstraněny. Platí jak pro systémové tak uživatelské položky. Po dokončení operace je uživateli zobrazen přehled provedených změn.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.