Ovladače ochrany dat - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním záznamu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Kód
Code

Kód označující daný ovladač. Používá se v číselníkových položkách pro výběr záznamu z tohoto číselníku, k třídění apod. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)

Název
Name
Název ovladače. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek s vybraným ovladačem jako bližší, vysvětlující popis daného ovladače. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)

Nabízet k použití

(OfferForUse)

Příznak, zda se ovladač bude nabízet při editaci záznamů v agendách modulu Ochrany dat. Pokud je u některého ovladače uvedeno Nabízet = Ne, znamená to, že se jedná o ovladač využívaný ke specifickému účelu, jehož použití se řídí zvláštními pravidly a není ho možné uživatelsky přiřadit k žádné definici ochrany dat ani k důvodu ochrany dat. Více viz Dodávané ovladače ochrany dat.

Aktivní
(IsActive)
Není-li ovladač ochrany aktivní, není při zajišťování funkcionality ochrany dat využíván. Deaktivace ovladače je nejrychlejším způsobem, jak ochranu dat vypnout.
Popis
Description

Doplňující popis.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.