Povolení ke zpracování dat - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálním záznamu ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Jak bylo zmíněno u funkce Opravit, pokud je povolení vygenerováno automaticky podle některého z pravidel ochrany dat, většina položek je k dispozici pouze pro čtení - upravovat je možné pouze řešitele, umístění povolení ke zpracování dat, externí identifikaci a případně pozastavit platnost povolení.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Subjekt povolení ke zpracování dat
Typ
DataControllerType

Skupina položek, která určuje, kdo je subjektem, o jehož data se jedná a k jejichž zpracování je povolení uděleno. V terminologii používané v rámci nařízení GDPR se jedná o subjekt údajů.

V závislosti na nastavení položky Typ se jedná o identifikaci osoby nebo firmy. Jedná se o číselníkovou položku. Osobu resp. firmu zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Adresář osob resp. Adresář firem.

Firma
DataControllerFirm_ID
  Osoba
DataControllerPerson_ID
Platnost povolení ke zpracování dat
  Platnost od
ValidFromDate$DATE

Datum začátku platnosti povolení ke zpracování dat.

Co se týče posouzení platnosti povolení při řízení přístupu k datům, viz Často kladené otázky - Kdy je povolení vyhodnoceno jako platné?

  Platnost do
ValidToDate$DATE

Datum konce platnosti povolení ke zpracování dat. Jak se určuje platnost povolení v případě vytváření povolení podle pravidel, viz Platnost vytvářených povolení.

  Platnost pozastavena
ValiditySuspended

Položka typu zatrhávací pole. Je-li zatrženo, povolení se nezohledňuje, tj. neumožňuje přístup ke chráněným položkám daného subjektu podle přiřazené definice ochrany dat.

Ostatní údaje
  Definice ochrany dat
Definition_ID
Odkaz na definici ochrany dat určující zejména výčet chráněných položek a také výčet uživatelů, kteří mají k jejich obsahu přístup.
Řešitel
Solver_ID

Identifikace uživatele, která má spravovat dané povolení. Jedná se o číselníkovou položku. Uživatele zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů. Pokud v organizaci byla existuje pracovní pozice DPO, jedná se často právě o DPO.

Na tomto místě informativní položka. Spravovat povolení může libovolný uživatel, který má oprávnění k opravám povolení ke zpracování dat.

Zde se zadává vždy pouze uživatel, nikoli uživatelská role. Položka není závislá na aktuálním stavu parametru Pro rozlišení odpovědné osoby v procesech používat, jak je tomu s obdobnou položkou v některých jiných agendách a jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé.

  Zdroj povolení ke zpracování dat
Source_ID

Odkaz do číselníku zdrojů povolení. Zdroj povolení ke zpracování dat zpravidla určuje, jakou cestou bylo povolení ke zpracování dat získáno.

  Umístění povolení ke zpracování dat
Location_ID

Odkaz do číselníku umístění povolení. Jedná se o identifikaci místa, na kterém je povolení ke zpracování dat uloženo - může jít o umístění fyzické (budova, místnost, trezor), ale také například umístění v informačním systému, agendě nebo na diskovém úložišti.

  Externí identifikace (ExternalIdentification) Předpokládá se automatické plnění, například identifikacemi souhlasů udělovaných na propojeném e-shopu.
Poznámka (Note)

Libovolná poznámka. V případě povolení vytvářených podle pravidel je poznámka vyplněná automaticky systémem a není možné ji upravovat. Jak bylo uvedeno v popsaném postupu vytváření povolení, obsahuje informaci, na základě jakého zdrojového záznamu se povolení vytvořilo, jakým pravidlem a podle jaké definice a kdy naposledy proběhla aktualizace, příp. informaci, že bylo zneplatněno/deaktivováno.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.