Pravidla ochrany dat - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním záznamu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Parametry Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Kód
Code

Kód označující dané pravidlo ochrany dat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr záznamu z tohoto číselníku, k třídění apod. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)

Název
Name
Název pravidla. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek s vybraným pravidlem jako bližší, vysvětlující popis daného pravidla. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Definice
Definition_ID
Odkaz na definici ochrany dat, ke které se pravidlo vztahuje. Položka je nedostupná k editaci, pokud již k pravidlu existují nějaká povolení.

Oblast

(Area)

Třída business objektů, ze kterých budou povolení na základě pravidla generována. Seznam je dán výrobcem (není možné jej uživatelsky upravovat), nicméně je postupně rozšiřován. V aktuální verzi jsou k dispozici následující oblasti:

 • Prodej - faktury vydané, nabídky vydané, objednávky přijaté, pokladní příjmy
 • Mzdy - zaměstnanci
 • Smlouvy
 • Nákup - faktury přijaté, objednávky vydané, pokladní výdeje
 • Účtenky POS
 • Aktivity CRM

Položka je k dispozici pouze pro pravidla typu Generování.

Typ pravidla

(RuleType)

Typ pravidla definuje, k čemu se pravidlo bude používat a kdy se pravidlo uplatní a vzniknou příslušná povolení. Podrobněji viz vytváření povolení podle pravidel.

Typ pravidla je vhodné zohledňovat již při vytváření souvisejících definic ochrany dat (zejména co se týče množiny chráněných položek), viz poznámky v kapitole Jak začít.

Platnost (měsíců)

(ValidMonths)

Údaj slouží ke stanovení konce platnosti vygenerovaného povolení v měsících.

Pokud se v oblasti, pro kterou je aktuální pravidlo definováno, vyskytuje větší množství záznamů týkajících se jednoho subjektu údajů (pro který se bude generovat povolení), odvodí se datum platnosti z každého záznamu a na povolení se nastaví nejvyšší z nich.

Pokud máme nadefinované pravidlo pro generování povolení z určité řady faktur vydaných a v této řadě se nachází několik faktur navázaných na jednu konkrétní osobu, pro stanovení platnosti povolení ke zpracování dat této osoby bude rozhodující faktura s nejnovějším datem vystavení.

Pro jednotlivé oblasti je výchozí datum různé a různým způsobem se tedy stanovuje i platnost povolení ke zpracování dat:

 • prodejní / nákupní doklady: datum vystavení dokladu + platnost nastavená na pravidle ochrany dat v měsících
 • mzdy / zaměstnanci: datum generování povolení + nastavená platnost v měsících
 • smlouvy: datum Platná do (je-li vyplněno) + nastavená platnost v měsících

  Není-li na smlouvě vyplněno datum Platná do (smlouva na dobu neurčitou), stanoví se platnost vygenerovaného povolení jako datum generování + platnost nastavená na pravidle (v měsících)

 • atd.

Pokud již povolení existuje, při opětovné aplikaci pravidla (při příležitosti nového generování) je na stávajícím povolení upravena platnost. Viz Generování/aktualizace povolení podle pravidel.

Poznámka
Note

Libovolný doplňující komentář.

Parametry

Subzáložka je k dispozici pouze v případě, že je aktuální pravidlo typu Generování. Konkrétní obsah závisí na zvolené Oblasti.

Oblast Zadávané parametry

Prodej/Nákup/Aktivity

 

Prodej / Faktury vydané

Prodej / Nabídky vydané

Prodej / Objednávky přijaté

Prodej / Pokladní příjmy

Nákup / Faktury přijaté

Nákup / Objednávky vydané

Nákup / Pokladní výdeje

Aktivity CRM

Název parametru Popis
Výběr řad dokladů Řady dokladů, ze kterých se budou generovat povolení. Není-li žádná řada vybrána, generují se povolení ze všech řad (výchozí nastavení).
Generovat povolení ke zpracování pro osobu Je-li zatrženo, budou se generovat povolení pro osoby navázané na doklady z vybraných řad.
Generovat povolení ke zpracování pro firmu Je-li zatrženo, budou se generovat povolení pro firmy navázané na doklady z vybraných řad.
Generovat povolení ke zpracování i pro osoby ve firmě

Je-li zatrženo, budou se kromě povolení pro firmu uvedenou na daném dokladu generovat i povolení pro všechny osoby v této firmě.

K dispozici pouze v případě, je-li zatržena možnost Generovat povolení ke zpracování pro firmu.

Mzdy / Zaměstnanci

Pro tuto oblast nejsou k dispozici žádné parametry.

Smlouvy
Název parametru Popis
Výběr řad dokladů Řady dokladů, ze kterých se budou generovat povolení. Není-li žádná řada vybrána, generují se povolení ze všech řad (výchozí nastavení).
Pro typ partnera "Firma" generovat povolení ke zpracování i pro osoby ve firmě Je-li zatrženo, budou se kromě povolení pro firmu uvedenou na účtence generovat i povolení pro všechny osoby v této firmě.
Účtenky POS

Oblast se nabízí pouze v případě, pokud je instalovaný a licencovaný modul Maloobchodní prodej nebo Restaurační prodej.

Název parametru Popis
Výběr řad dokladů Řady dokladů, ze kterých se budou generovat povolení. Není-li žádná řada vybrána, generují se povolení ze všech řad (výchozí nastavení).
Pro typ partnera "Firma" generovat povolení ke zpracování i pro osoby ve firmě Je-li zatrženo, budou se kromě povolení pro firmu uvedenou na účtence generovat i povolení pro všechny osoby v této firmě.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.