Kasa - Režim Změna platby

Režim Změna platby na maloobchodní kase resp. maloobchodní dotykové kase slouží k opravě způsobu, jakým byl doklad z pokladního prodeje uhrazen. O režimu Změna platby na kase informuje jméno režimu v levém horním rohu a nápis "Přijímaná částka" příp. "Číslo dokladu" při placení zálohou nad vstupní řádkou. Jelikož se jedná o zvláštní situaci, je režim signalizován blikajícím červeným nápisem Změna platby. Oprava placení dokladu se provádí obdobně jako vlastní placení prostřednictvím vstupní řádky "Smart line" a ovládacími tlačítky resp. odpovídajícími řídícími klávesami.

Oprava úhrady znamená, že účtenka je jakoby zpětně otevřená. Tzn., že účtenky v režimu Změna plateb nejsou vidět mezi uzavřenými (v režimu Dnešní účtenky resp. Neodvedené účtenky), ale jsou vidět mezi otevřenými (režim Účtenky).

Tento režim lze vyvolat:

Vzhled závisí mj. na nastavení vzhledu OS Windows a dále na různých nastaveních v agendě Nastavení kas. Co se zobrazuje ve střední části obrazovky a za jakých podmínek, je popsáno dále.

Příklad vzhledu v režimu Změna plateb s výběrem z povolených kombinací způsobů úhrady a měn.

Zobrazení seznamu přijatých plateb je stejné, jako je tomu v režimu Placení.

 • Tzn., že po spuštění režimu Změna platby v seznamu přijatých plateb zobrazí možné kombinace způsobů úhrady a měn, které je povoleno v tomto provozu použít, přičemž jiné použít nelze. Jedná se o výběr kombinací způsob úhrady a měn, které jsou nastavené v subzáložce Platby daného provozu, jejichž měna je jednou z povolených měn pokladního místa, přičemž u plateb terminálem musí být ještě daná měna terminálem podporována (viz konfigurace připojených periferií - připojení terminálu).

  Platby, které jsou v jiné měně, než jsou povolené měny pokladního místa, se zde vůbec nezobrazí (nelze je pro placení použít). Obdobně platby terminálem, které jsou v subzáložce Platby daného provozu nadefinovány s měnou, kterou terminál nepodporuje. Platby terminálem se rovněž nezobrazí, pokud terminál vůbec není připojen.

 • Seřazeny jsou v pořadí, v jakém jsou uvedeny v subzáložce Platby daného provozu. U každého uvedeného způsobu platby je pak uvedeno, kolik bylo zaplaceno a kolik ještě zbývá celkem uhradit. Typ platby lze v tomto případě měnit rychle pomocí myši či klávesových šipek (aktuálně zvolený způsob platby je ten, na kterém stojí kurzor) nebo příkazem Změna typu platby. Předvolený způsob platby po vyvolání režimu Placení je první v pořadí.

  Dále platí totéž, co v režimu Placení, tj.:

  O aktuálně zvoleném způsobu platby informuje text pod vstupní řádkou "Přijímaná částka". Pod ním může být uvedena i doplňující informace, např. o nejvyšší povolené částce, kterou lze daným způsobem úhrady uhradit, pokud je tak nastaveno v definici zvoleného způsobu úhrady (viz položka Maximální částka platby). Pokud je u způsobu úhrady nastavena maximální částka platby, systém ji nepovolí překročit. Pokud je u zvoleného způsobu úhrady zatržena položka Vyžadovat komentář, pak se po přijetí částky zobrazí dialogové okno pro zadání komentáře. Tj. typicky např. pro zadání čísla platební karty či čísla šeku.

  Příklad dialogu pro zadání komentáře k dané platbě s nadpisem dle definice dané platby v číselníku Způsoby úhrady

  Zadaný komentář se poté zobrazuje v závorce u dané platby v seznamu přijatých plateb. Pokud je nastavena položka Tisknout komentář na účtenku, zadaný komentář se příslušně vytiskne na tištěnou účtenku. (U plateb kartami a terminálem příslušně oříznutý).

Postup opravy plateb:

Obsluhující tedy nejdříve anuluje platbu, kterou chce opravit (zadáním odpovídající záporné částky) a poté zadá platbu novou. (Jisté omezení v tomto postupu je u placení přes terminál, viz dále.) Postup opravy plateb objasníme na příkladu:

Nechť obsluhující zadal platbu účtenky "Hotově v CZK" ve výši 1000 a uzavřel účtenku. Poté klient zjistí, že nemá dostatečnou hotovost a chce zaplatit kartou. Obsluhující tedy vyvolá režim "Změna plateb". V něm nejdříve zvolí platbu "Hotově v CZK" a zadá -1000, poté zvolí "Platba platební kartou v CZK" a zadá +1000 a účtenku uzavře.

Tímto opětovným zaplacením účtenky dojde opět k uzavření účtenky (jelikož obecně zaplacením účtenky dojde k jejími uzavření, viz též kap. Proces prodeje - základní pojmy).

Při uzavření účtu (ať už s tiskem či bez tisku účtenky), viz Ovládací tlačítka a odpovídající řídící klávesy, se režim Změna platby ukončí a zajistí se, že se původní platby odečtou z tržeb účtenky. Následně se k tržbám účtenky přičtou platby nové. Na účtenku se vytiskne informace, že se jedná o tisk účtenky po změně plateb. Pokud uživatel ve způsobech placení nic nezmění, nedochází k žádné změn

Dále je uvedeno:

Placení přes terminál

Je-li k dispozici platba terminálem, viz výše, pak pro ně platí totéž, co bylo uvedené v popisu režimu Placení a navíc následující: již provedenou platbu (poslanou do banky) nelze na kase stornovat. Tudíž, pokud jste účtenku původně zaplatili přes terminál, nebude možné platby opravit (jelikož nebude možné poslat terminálem zápornou částku a pak zvolit jiný druh platby). Dále, pokud jste původní účtenku neplatili přes terminál, ale v opravě plateb jste zvolili platbu přes terminál a provedli ji, již nebude možné režim Změna plateb zrušit (viz funkce Zrušit). Režim je možno jedině ukončit uzavřením účtu (ať už s tiskem či bez tisku účtenky).

Příkazy vstupní řádky v režimu Změna platby

Příkazy zpracovávané vstupní řádkou "Smart line" jsou obdobné jako Příkazy vstupní řádky v režimu v režimu Placení.

Ovládací tlačítka a odpovídající řídící klávesy v režimu Změna platby

Význam většiny ovládacích tlačítek je rovněž obdobný jako v režimu Placení, viz Ovládací tlačítka a odpovídající řídící klávesy v režimu Placení:

Název ovládacího tlačítka (název funkce) Řídící klávesa (kl.zkratka) Popis
Účet F1 Viz význam stejnojmenných ovládacích tlačítek a odpovídajících řídících kláves v režimu Placení.
Platit rychle F2
Otevřít zásuvku F3
Oprava komentáře F4
Platit rychle bez tisku F5
Zrušit F9 nebo Esc

Návrat zpět do předchozího režimu práce, ze kterého byl tento režim vyvolán. Veškeré případně již zadané částky pro změnu plateb se zapomenou (tj. celá akce změny plateb se stornuje).

Zrušení nelze provést, pokud již v rámci opravy plateb proběhlo Placení přes terminál, více viz výše.

Zálohové listy F7 Viz význam stejnojmenných ovládacích tlačítek a odpovídajících řídících kláves v režimu Placení.
Smazat F8
Servisní MENU F12
Ukončit prodej Alt+F4