Nastavení kas - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuální kase ze záložky Seznam. Údaje zadávané v rámci nastavení kas jsou uspořádány do několika subzáložek dle toho, k jaké části systému se vztahují:

Obsažené subzáložky: Obecná nastavení Maloobchodní prodej Restaurační prodej Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále jsou v horní části záložky Detail k dispozici následující položky:

Název Popis
Název Položka, jejíž obsah zpravidla vychází z názvu počítače - kasy v systému. Název musí být v rámci systému jednoznačný.
Provoz Kód a název provozu, ve kterém aktuální kasa prodává. Zadejte kód provozu nebo jej vyberte ze seznamu. Z nastavení provozu systém bere informace pro nastavení účtenky, řady dokladů a další.

Subzáložka Obecná nastavení

V této subzáložce jsou nastavení, která jsou obecná a vztahují se jak k pokladnímu prodeji, tak k restauračnímu prodeji. Jsou pro přehlednost dále uspořádána do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Předvolby Připojená zařízení Tapeta

Obecná nastavení - Subzáložka Předvolby

V této subzáložce se provádí zadání základních údajů aktuální pokladny pokladního prodeje ze záložky Seznam. Zobrazené a zadávané položky základního nastavení:

Název Popis
Sada tlačítek dotykové kasy Název sady, která definuje přiřazení tlačítek dotykové kasy ke skladovému sortimentu. Obsazení tlačítek definujete v agendě Sady tlačítek dotykové kasy, kde můžete mít nadefinováno vícero sad (např. pro různé kasy, sezónní akce apod.).
Vzhled kasy
  Celoobrazovkový režim Položka určuje vzhled dialogu kasy na obrazovce počítače. Zatržení položky povolí zobrazení dialogu kasy přes celou obrazovku. Tuto volbu nepoužívejte, pokud máte jiné rozlišení než doporučené. Viz popis v kap. Kasa resp. Restaurační kasa.
Zobrazení řádku na nedotykové kase
  Zobrazení skladové karty

Přepínač určuje, co bude zobrazeno ve sloupci "Zboží (název)" v dialogu kasy v režimu Prodej nebo Vracení resp. dialogu restaurační kasy v režimu Prodej nebo Vracení. Možná zobrazení skladové karty:

 • Zkrácený název - V řádku účtenky na kase je zobrazeno zkrácené jméno zboží (zadané v položce Zkrácený název skl. karty).
 • Název - V řádku účtenky na kase je zobrazen název zboží (zadaný v položce Název skl. karty).
 • Kód + zkrácený název- V řádku účtenky na kase je zobrazen kód zboží a jeho zkrácené jméno (tj. Kód a Zkrácený název skl. karty).
 • Kód + název - V řádku účtenky na kase je zobrazen kód zboží a jeho jméno (tj. Kód a Název skl. karty).
 • Popis jednotky - Jestliže je u jednotky na skladové kartě vyplněn popis jednotky, zobrazí se v řádku účtenky na kase. Pokud je popis jednotky prázdný, zobrazuje se v řádku účtenky název skladové karty.

Tato nastavení jsou použitelná pouze v případě agendy Kasa nebo Restaurační kasa (míněno nedotyková kasa). Na zobrazování řádků v dialogu DOTYKOVÉ KASY nemají vliv. V agendách dotykových kas (Dotyková kasa a Restaurační dotyková kasa) je polovina obrazovky využita pro zobrazení sady tlačítek menu, respektive tlačítek klávesnice a pro rozšíření položek řádků zde nezbývá místo. V agendách dotykových kas se vždy zobrazuje jen Zkrácený název.

  Zobrazovat sklad

Zatržení položky způsobí v režimu prodeje kasy i restaurační kasy zobrazení skladu, ze kterého pochází prodávané zboží na řádcích prodaného zboží.

Toto nastavení se týká pouze agend Kasa a Restaurační kasa (míněno nedotyková kasa). V agendách dotykových kas (Dotyková kasa a Restaurační dotyková kasa) není možno nastavit zobrazení skladu.

Toto nastavení neovlivňuje zobrazení skladu v řádcích zboží v režimu Ceník. (Zobrazování skladu v režimu Ceník závisí na jiném nastavení, viz popis v režimu Ceník).

  Zobrazovat makrokartu

Zatržení položky způsobí, že se v režimu prodeje kasy i restaurační kasy ve sloupci Zboží (název) kód/název zboží zobrazí o název makrokarty, která byla do účtenky vložena a jejíž je daná karta součástí.

Pokud je položka Zobrazovat makrokartu zatržená a uživatel do účtenky vloží makrokartu nazvanou PC Sestava Start, součástí jejíhož obsahu je také myš Genius DX-100, na řádku účtenky v režimu prodeje se bude zobrazovat údaj

PC Sestava Start/myš Genius DX-110

Pokud by položka Zobrazovat makrokartu zatržená nebyla, na účtence by se zobrazoval pouze údaj

myš Genius DX-100

Konkrétní formát zobrazovaného označení záleží na nastavení položky Zobrazení skladové karty na této záložce.

Síťová karta

Číslo (NODE) síťové karty. Je určeno výrobcem síťové karty. Zaručuje jedinečnou identifikaci síťové karty a tím i počítače, ve kterém je nainstalována. Číslo zadané výrobcem nelze uživatelsky měnit, program si je zjistí sám.

Aktualizovat číslo síťové karty - tlačítko, které ze systému znovu načte a obnoví číslo síťové karty.

Číslo může nabývat následujících hodnot:

 • "12-34-56-78-90-AB" - podle konkrétní síťové karty instalované v počítači. Číslo (hexadecimální číslo) je určeno výrobcem síťové karty a nelze je uživatelsky změnit.
 • "00-00-00-00-00-00" - samé nuly - fiktivní číslo pro kasu připravenou v demonstračních datech.
 • " - - - - - " - pro počítač bez síťové karty.
 • "XX-99-99-99-99-99-99" - číslo zadané uživatelem při spouštění systému s parametrem MACAddress. Zobrazí se zde číslo zadané uživatelem. Úvodní "XX" systém doplní automaticky pro odlišení od čísla zadaného výrobcem síťové karty. Systém se pak tváří, jako by číslo "XX-99-99-99-99-99-99" načetl ze síťové karty.

Uživatelské zadání čísla síťové karty je nutné tehdy, pokud v systému ABRA Gen provozujete kasy připojené přes terminálový server. Systém totiž indikuje číslo síťové karty terminálového serveru, nikoli stanice, která je přes něj připojena. V takovýchto případech zadejte čísla na jednotlivých počítačích tak, aby byla URČITĚ JEDINEČNÁ v rámci celé sítě. Shodné číslo síťové karty na několika počítačích by způsobilo zmatek ve zpracování těchto informací a výsledkem by byla nefunkčnost celého systému.

Pokud počítač obsahuje více síťových karet (síť LAN a WIFI), snaží se ABRA Gen správnou síťovou kartu nalézt. Může ale docházet k tomu, že operační systém síťové karty aktivuje pokaždé v jiném pořadí. Pak je potřeba použít spuštění systému s parametrem MACAddress, jak je popsáno výše.

Zabezpečení kasy
  Povinné přihlášení při vstupu na účet

Určuje způsob práce uživatele s dialogem kasy při přihlašování a odhlašování. Je-li tato položka zatržena, je při otvírání kasy vždy požadováno přihlášení obsluhujícího. Tento obsluhující může být jiný než uživatel, který spustil celý program ABRA Gen. Funkce vyvolává režim práce Přihlášení k prodeji, který umožňuje rychlou změnu obsluhujícího pracujícího na kase.

Je-li tato volba zapnuta, program nedovolí spuštění dialogu kasy, pokud jsou otevřené i jiné agendy. Před spuštěním kasy je potřeba všechny agendy zavřít.

  Vypnutí kasy zabezpečit heslem Určuje způsob práce uživatele s dialogem kasy při přihlašování a odhlašování. Zatržení položky způsobí, že kasu nelze vypnout bez zadání hesla. Při vypínání kasy je zobrazen stejný dialog jako při přihlášení k prodeji pro potvrzení, že vypnutí kasy chcete skutečně provést. Nastavení je vhodné pro použití kasy v místech, kde není vyloučen přístup neoprávněných osob.
  Povolit vypnutí programu

Určuje způsob práce uživatele s dialogem kasy při přihlašování a odhlašování. Zatržení položky povolí vypnutí programu přímo z přihlašovacího dialogu kasy (režim práce Přihlášení k prodeji). Tato volba je funkční pouze v případě, že v okamžiku volání dialogu není otevřená žádná jiná agenda. Tuto položku lze zatrhnout pouze v případě, že je zatržena jedna z předchozích voleb (aby se zobrazil režim práce Přihlášení k prodeji).

Zásuvka
  Zásuvku otevřít

Položka určuje, kdy otevřít zásuvku na peníze. Možnosti nastavení vyjadřuje popis nastavitelných hodnot:

 • Při placení, tj. při přechodu do režimu Placení
 • Při tisku účtenky

Zásuvku lze také otevřít i vynuceně pomocí volby Otevřít zásuvku. Viz např. volba Otevřít zásuvku v režimu Placení.

Tisk účtenky
  Tisknout název na více řádek

Nastavení, jak se mají tisknout dlouhé názvy:

 • je-li zatrženo - pak v případě, že je název zboží tak dlouhý, že se nevejde na bankovní tiskárně na jeden řádek, pokračuje jeho tisk na dalším řádku.
 • není-li zatrženo - místo názvu zboží se tiskne zkrácený název zboží (skladové karty).
  Tisknout na fiskální i nefiskální tiskárnu

Je-li zatrženo, pak se účtenka vytiskne na dvě tiskárny, nefiskální i fiskální. Pro zdárný průběh tisku musí být v subzáložce Připojená zařízení pro fiskální tiskárnu připojen vhodný ovladač.

Musí být zatrženo, pokud chcete před tiskem volit, na kterou tiskárnu se má účtenka vytisknout. Více viz Často kladené otázky - Jaké jsou možnosti tisku účtenky a je možný opakovaný tisk účtenky?

Obecná nastavení - Subzáložka Připojená zařízení

Aby kasa při prodeji mohla tisknout účtenky, zobrazovat informace o prodeji na zákaznický displej apod., je nutné připojit k programu pokladní periferie. K tomu slouží subzáložka Připojená zařízení.

Název Popis
Typ zařízení

Typové označení zařízení

LPT1, BarCode apod.

Název zařízení

Jméno připojeného zařízení, ze kterého většinou vyplývá i jeho použití.

Tiskárna 1, Snímač čárových kódů apod.

Ovladač

Jméno souboru ovladače příslušného zařízení.

VirtualPrinter.g3p

Možné ovladače:

 • Ovladače periferních zařízení:

Pokladní prodej podporuje práci různých periferií, které rozšiřují možnosti počítače a umožňují jej použít jako kasu. Pro komunikaci s těmito periferiemi používá systém ABRA Gen své vlastní ovladače periferních zařízení.

Nejedná se o ovladače dodávané s operačním systémem nebo s periferiemi jejich výrobci, ale o vlastní ovladače systému ABRA Gen.

SystémABRA Gen podporuje řadu periferií - od pokladních tiskáren, přes snímače čárových kódů až například po on-line váhy.

Operační systémy (např. Windows) zpravidla komunikaci s pokladními periferiemi nepodporují. Výjimkou jsou pokladní tiskárny, pro něž je možné na internetových stránkách některých výrobců získat ovladač, se kterým pak lze i na pokladní tiskárně tisknout např. z textového editoru a dalších běžných programů. Takový tisk však probíhá v grafickém režimu, je velmi pomalý a pro použití v pokladním prodeji nevhodný. Proto je i tisk na pokladní tiskárny z modulu Pokladního prodeje veden přes vlastní ovladače systémABRA Gen.

Se systémem ABRA Gen se dodává sada ovladačů pro doporučená periferní zařízení. Jejich aktuální přehled je uveden na internetových stránkách výrobce ABRA Software a.s. Je-li v některých speciálních případech požadováno připojení periferního zařízení, které mezi doporučenými není uvedeno, je možné např. prostřednictvím dodavatele systému ABRA Gen vytvoření potřebného ovladače a zapojení periferie do systému objednat.

Jak bylo řečeno v kap. Jak začít, před vlastním nasazením pokladního prodeje je bezpodmínečně nutné zkontrolovat a zajistit funkčnost všech pokladních periferií připojených k PC, kde má být pokladní prodej nasazen. Jinak nelze zaručit úspěšnou implementaci pokladního systému. Podrobněji viz Jak začít používat skupinu Pokladní prodej - Definice kas.

 • Ovladače simulátorů pokladních periferií:

Pro účely testování pokladního prodeje je ABRA Gen dále vybavena sadou ovladačů VIRTUÁLNÍCH periferií, které na obrazovce simulují tiskárnu, zákaznický displej a pokladní zásuvku. Díky nim je možné kompletně vyzkoušet pokladní prodej bez nutnosti vlastnit specializované periferie.

Ve spodní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru.

Navigátor v této subzáložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec)
 • Připojit - pro připojení periferie do systému ABRA Gen. Po vyvolání této funkce se nabídne Průvodce připojením pokladních periferií, který zajistí jednoduchý výběr a nastavení správného ovladače nově připojované periferie.
 • Odpojit - Pro odpojení aktuální periferie (na níž stojí kurzor v seznamu připojených periferií).
 • Nastavit - pro nastavení aktuální periferie. Po vyvolání této funkce se nabídne Průvodce připojením pokladních periferií otevřený rovnou v kroku nastavení pro aktuální periferii, kde lze po stisku tlačítka Konfigurace ovladače provést změny v nastavení ovladače.

Obecná nastavení - Subzáložka Tapeta

Jeden ze způsobů zadávání obrázků do systému. Pokud máte nastaven ABRA vzhled nebo vzhled Podle Windows a v OS Windows používáte motivový vzhled (nemáte Klasický vzhled), je možno v této subzáložce nastavit tapetu (pozadí) kas maloobchodního a restauračního prodeje. Systém ABRA Gen umí přebírat nastavení motivového vzhledu operačního systému. Jednotlivé prvky oken a formulářů tak graficky korespondují se systémem počítače resp. s nastaveným vzhledem systému ABRA Gen.

V editačním režimu jsou k dispozici funkce pro aktualizaci obsahu záložky. K dispozici je i rychlá možnost vytvořit obsah záložky přetažením myší. Viz využití metody drag-and-drop v této záložce.

Jedná se o podobnou záložku, jako je záložka Foto v jiných agendách systému a obdobně se i ovládá.

Název Kl. Doplňující popis:
Ze souboru - Načte do tapety obrázek ze souboru. Po vyvolání funkce se nejdříve nabídne možnost vybrat příslušný soubor, ve kterém je uložen obrázek, který chcete použít jako tapetu. Je možné soubor zadat názvem nebo vyhledat a potvrdit.
Ze schránky -

Umožní vložit obrázek ze schránky (clipboardu). (Tj. vložený do schránky z jiné aplikace nebo např. z jiné tapety - viz níže funkce Do schránky.)

Takto získaný obrázek je zapsán jako data, ne jako odkaz na soubor.

Při vkládání obrázku do schránky doporučujeme využívat funkce z menu dané aplikace příp. z její lokální nabídky menu, nikoli pouhé označení myší a short klávesy Ctrl+C, jelikož při takto vloženém obrázku ve schránce může díky rozdílnosti formátu dojít k potížím při vložení obrázku do záložky. Obrázek získaný přes clipboard se ukládá jako *.jpg (aby nedocházelo ke zbytečnému několikanásobnému zvětšení).

Pro některé grafické formáty nemusí být funkce dostupná.

Vyčistit - Vyčistí obsah subzáložky, tedy dříve vložený objekt zruší.
Do schránky -

Obrázek aktuální tapety vloží do schránky. Využijete např. v případě, že si jej budete chtít poté vložit jinam, např. do příslušné aplikace, která je určena pro zpracování daného formátu (abyste jej mohli aktualizovat apod.)

Pro některé grafické formáty nemusí být funkce dostupná.

Metoda drag-and-drop v této záložce:

Jedná se o jednu z možností ovládání metodou drag-and-drop:

 • Aktualizace obsahu záložky - Možnost rychle aktualizovat obsah záložky Tapeta editovaného záznamu z vybraného souboru jeho uchopením a tažením myší na záložku Tapeta. Po "upuštění" na záložku Tapeta se nabídne možnost vytvořit z daného souboru obsah editované záložky Tapeta.

Subzáložka Maloobchodní prodej

V této subzáložce jsou nastavení, která jsou speciální a týkají se pouze maloobchodního prodeje. Tato nastavení se v restauračním prodeji neuplatňují. Jsou pro přehlednost dále uspořádána do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Předvolby

Maloobchodní prodej - Subzáložka Předvolby

V této subzáložce jsou základní nastavení, která se vztahují pouze k pokladnímu prodeji.

Název Popis
Řada účtenek maloobchodní kasy

Zkratka označující řadu dokladů a to typu Účtenky pokladního prodeje, přiřazené této kase. Povinná položka. Použije se pro doklady prodejních účtenek generované při prodeji z dané kasy. Každá kasa musí mít vlastní řadu dokladů, není možné aby dvě kasy používaly stejnou řadu dokladů.

Zadáte zkratku řady nebo vyberete z číselníku řad dokladů. Nabízí se pouze řady dokladů odpovídajícího typu.

V režimu oprav existující kasy tuto položku již nelze měnit.

Tuto položku využívají pouze kasy maloobchodního prodeje. Pro restaurační prodej je třeba zadat řadu dokladů v nastavení Provozu.

Vybraná řada dokladů nesmí mít nastaveno Účtovat souhrnně, používejte nastavení Účtovat nesouhrnně.

Předvolby účtenky
  Sčítat stejné řádky

Zatržení položky povolí sčítání více za sebou jdoucích řádků téhož zboží při prodeji v rámci jedné účtenky do jednoho sumárního řádku.

Řádky téhož zboží, které nejdou bezprostředně za sebou, se nesčítají.

  Zobrazit dotaz před tiskem účtenky

Zatržení položky umožňuje obsluhujícímu po uzavření účtenky (viz popis režimu Placení) zvolit, zda se má vytisknout nebo ne. Není-li tato položka zatržena, je účtenka vždy vytištěna.

Toto nastavení se nevztahuje na fiskální tiskárny (tj. tiskárny připojené v subzáložce Připojená zařízení jako zařízení typu fiskální tiskárna), u těch tisk probíhá bez dotazu.

Tento dotaz se nezobrazuje při nastaveném počtu kopií 0. Viz nastavení Tisk účtenky. Viz též Často kladené otázky - Jaké jsou možnosti tisku účtenky a je možný opakovaný tisk účtenky?

Musí být zatrženo, pokud chcete před tiskem volit, na kterou tiskárnu se má účtenka vytisknout. Více viz Často kladené otázky - Jaké jsou možnosti tisku účtenky a je možný opakovaný tisk účtenky?

Subzáložka Restaurační prodej

V této subzáložce jsou nastavení, která jsou speciální a týkají se pouze restauračního prodeje. Tato nastavení se v maloobchodním prodeji neuplatňují. Jsou pro přehlednost dále uspořádána do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Předvolby Tisk bonů

Restaurační prodej - Subzáložka Předvolby

V této subzáložce jsou základní nastavení, která se vztahují pouze k restauračnímu prodeji.

Název Popis
Mapa prodejních míst dotykové kasy

Kód mapy prodejních míst. Vybírá se z číselníku map prodejních míst.

 • Zadáte zkratku mapy nebo vyberete z číselníku.
Zobrazit dotaz před tiskem účtenky

Zaškrtnutí položky způsobí před tiskem účtenky zobrazení dotazu, zda se má účtenka tisknout. Vytištění účtenky se dá potvrdit, nebo odmítnout.

Musí být zatrženo, pokud chcete před tiskem volit, na kterou tiskárnu se má účtenka vytisknout. Více viz Často kladené otázky - Jaké jsou možnosti tisku účtenky a je možný opakovaný tisk účtenky?

Zobrazit dotaz před tiskem náhledu účtenky Zaškrtnutí položky způsobí před tiskem náhledu účtenky zobrazení dotazu, zda se má náhled účtenky tisknout. Vytištění náhledu účtenky se dá potvrdit, nebo odmítnout.

Restaurační prodej - Subzáložka Tisk bonů

Subzáložka obsahuje seznam vybraných typů skladových karet a k nim přiřazených tiskáren, na které se mají tisknout bony obsahující skladové karty těchto typů. Bony vznikají na restaurační kase a také pokynem z této kasy je možno je vytisknout. Může se tisknout na tiskárnu, na které se současně tisknou i účtenky, nebo na tiskárnu umístěnou například v kuchyni.

V operačním systému počítače jsou uvedeny tiskárny, které počítač "vidí". Jsou to jeho lokálně připojené tiskárny nebo tiskárny síťové, které jsou připojeny přes printserver, nebo tiskárny, které jiné počítače poskytují pro sdílení. Každou z těchto tiskáren může každý počítač "vidět" pod jiným jménem. Při připojení ovladače k tiskárně, jak je popsáno v průvodci připojením pokladních periferií, tiskárna dostane přiděleno jedno z interních jmen - Tiskárna 1 až Tiskárna 9. Zde toto interní jméno přiřadíte skladovému typu zboží.

Pro tisk objednávkových bonů v kuchyni nemusí být kuchyně vybavena počítačem. Stačí zde umístit jen síťově připojenou tiskárnu. Na tu je pak možno tisknout z několika kas současně.

Název Popis
Kód skl. typu Kód typu skladové karty zařazeného do tohoto seznamu - vybírá se z číselníku skladových typů.
Název skl. typu Název typu skladové karty zařazeného do tohoto seznamu.
Tiskárna Tiskárna, na které se mají tisknout bony obsahující skladové karty daného skladového typu. Tiskárna se vybírá ze skrytého seznamu, který nabízí tiskárny ze subzáložky Připojená zařízení. Jedna tiskárna může být přiřazena k několika skladovým typům.

Pro seznam nastavení tisku bonů je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec)
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec dosud zadaných řádků.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku označeného kurzorem.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Ve spodní části záložky Detail pak může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.