Obsluhující - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním obsluhujícím ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Obecná nastavení Restaurační prodej

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále je v horní části záložky Detail možno ke každému obsluhujícímu zadávat následující položky:

Název Popis
Uživatel Uživatel, na kterého je obsluhující vázán. Zadáte přihlašovací jméno uživatele nebo jej vyberete z číselníku uživatelů. Pozor, uživatel smí být jako obsluhující uveden pouze jednou (tato vlastnost je samozřejmě programem hlídaná). Používá se v číselníkových položkách pro zadání obsluhujícího. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)
Pokladní místo

Pokladní místo, přes které bude obsluhující prodávat. Určuje místo sumarizace tržeb realizovaných obsluhujícím. Neboli určuje, do jaké tržby obsluhující odvádí. Zda se použije, nebo zda se vezme pokladní místo odjinud, závisí na dalších okolnostech. Více viz Určení pokladního místa při prodeji. Zadáte název pokladního místa nebo je vyberete z číselníku pokladních míst.

Jak bylo objasněno v kap. Proces prodeje - základní pojmy, doklady a jejich vazby, jedno pokladní místo může být společné pro několik obsluhujících. Pak mají samozřejmě společnou hmotnou odpovědnost za utržené částky.

Subzáložka Obecná nastavení

Subzáložka pro nastavení obecných údajů k danému obsluhujícímu. Obsahuje:

Název Popis
Maximální sleva

Maximální výše slevy v procentech, kterou smí obsluhující poskytnout. Tato kontrola se nevztahuje ke slevám ze standardního slev. systému ABRA Gen, viz Slevy v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji.

Nastavení se nekontroluje při načítání dokladu, ale pouze při poskytování slevy. Je tedy možné realizovat následující scénář:

 • Uživatel (např. vedoucí) s oprávněním na vyšší maximální slevu vytvoří účtenku s vyšší slevou.
 • Obsluhující s oprávněním na nižší než poskytnutou slevu tuto účtenku posléze načte a může prodej dokončit, tj. přepnout se do režimu Placení a provést platbu. Možnosti úprav jsou v tomto případě omezené, obsluhující s nižším oprávněním může pouze

  • přidávat řádky a zvyšovat množství u řádků, kde není nastavena příliš vysoká sleva, na kterou nemá oprávnění
  • z těchto řádků slevu odstranit
  • smazat řádek se slevou, na kterou nemá oprávnění.

  Nemůže nicméně měnit množství na řádku se slevou, na kterou nemá oprávnění.

Pokud chcete, aby obsluhující mohl slevu poskytnout, ale musel si ji nechat vždy potvrdit, zadejte výši Maximální slevy nulovou.

Pozice tlačítka obsluhujícího na přihlašovací obrazovce

Pokladní prodej umožňuje rychlé přihlášení jiného obsluhujícího, aniž by bylo nutno ukončovat celý systém ABRA Gen a přihlašovat jiného uživatele. Pro zrychlení práce je možno zde povolit a definovat tlačítka pro rychlé přihlášení. Jejich použití se pak projeví v režimu kasy Přihlášení.

Definici tlačítka provedete zadáním čísla pozice, na které se má tlačítko zobrazovat na obrazovce rychlého přihlášení. K dispozici je 24 tlačítek, jejich volba se nabízí.

Pokud je obsluhující skryt, vymaže se jeho pozice na tomto tlačítku.

Oprávnění - Skupina položek, která rozšiřuje oprávnění obsluhujícího navíc k oprávněním zadaným v rolích uživatelů:
Provozní vedoucí

Obsluhující s tímto příznakem má možnost provádět různé akce, které běžný obsluhující může udělat pouze, má-li k tomu příslušná oprávnění, viz dále, nebo které běžný obsluhující nemůže provést vůbec.

Ovlivňuje dostupnost následujících funkcí:

Pokud se obsluhující s příznakem Provozní vedoucí přihlásí do zvláštního režimu provozního vedoucího, bude moci opravovat otevřené účtenky i z jiných provozů, bude moci převzít účtenku, kterou založil někdo jiný, na sebe nebo ji převést na jiného obsluhujícího, kasu či v případě restauračního prodeje i na jiný provoz apod. To pak umožní s takovou účtenkou pracovat v případě, že je v agendě Provozy zakázáno pracovat s cizími účtenkami (viz vč. příkladu popis nastavení S účtenkou může pracovat jen ten, kdo ji založil v agendě Provozy), nebo např. tehdy, pokud obsluhující neuzavřel své účtenky a již odešel a vy je potřebujete uzavřít, abyste je mohli např. zahrnout do uzávěrky prodeje či pokračovat v práci.

Je-li zatrženo, automaticky se znepřístupní některá následující oprávnění, která provozní vedoucí potřebuje. Provozní je tak má zapnuté automaticky bez ohledu na to, jaké bylo předtím jejich nastavení:

  Autorizovat poskytované slevy

Zatržení položky umožní obsluhujícímu potvrdit slevu poskytnutou jiným obsluhujícím, který sám nemá nastavenu dostatečnou maximální slevu, kterou sám o sobě smí poskytovat.

Pro provozního vedoucího platí automaticky a není dostupné k zatržení/odtržení.

  Měnit prodejní cenu

Zatržení položky povolí obsluhujícímu měnit při prodeji prodejní cenu ručním zadáním bez ohledu na její ceníkovou výši. V kombinaci s nastavením Nabídka cen při prodeji ovlivňuje, zda bude dostupná volba Cena v režimech maloobchodní kasy resp. restaurační kasy a jak se bude chovat (tj. zda jen nabídne prodejní ceny k výběru či umožní přechod do režimu Cena maloobchodní kasy resp. do režimu Cena restaurační kasy). Podrobněji včetně příkladu viz popis nastavení Nabídka cen při prodeji.

Výše prodejní ceny již není nijak kontrolována ani omezována. Obsluhující s tímto oprávněním může zadat libovolnou cenu.

  Přijímat vracené zboží

Zatržení položky povolí obsluhujícímu přijmout od zákazníka vracené zboží. Může se jednat o zboží vracené z důvodu reklamace nebo zrušení prodeje. Toto oprávnění zpřístupní režim vracení na maloobchodní resp. restaurační kase.

Ovlivňuje dostupnost následujících funkcí:

Dále viz režim Vracení maloobchodní kasy resp. režim Vracení restaurační kasy.

Pro provozního vedoucího platí automaticky a není dostupné k zatržení/odtržení.

  Vidět tržbu

Zatržení položky umožní obsluhujícímu vidět při odvodu tržeb očekávanou částku, kterou má podle počítačové evidence odvádět. V opačném případě odvádí tržbu "naslepo". Nezatržená položka navíc znemožní vidět aktuální tržbu v agendě Pokladní místa.

Toto oprávnění se nevztahuje na povolení / zakázání vidět tržby v agendě Tržby. Přístup do této agendy nastavíte v rolích uživatelů.

  Tisknout kopii účtenky

Zatržení položky umožní obsluhujícímu vytisknout kopii účtenky prostřednictvím funkce Tisk kopie z režimu Dnešní účtenky či z režimu Neodvedené účtenky maloobchodní kasy resp. Tisk kopie z režimu Dnešní účtenky či z režimu Neodvedené účtenky v restaurační kasy. Více viz popis dané funkce.

Pro provozního vedoucího platí automaticky a není dostupné k zatržení/odtržení.

V seznamu účt. tisknout kopii účt. na fiskální tiskárnu

Zatržení položky umožní obsluhujícímu vytisknout příslušný doklad znovu na fiskální tiskárně. Ovlivňuje dostupnost následujících funkcí:

Více viz popis daných funkcí.

Toto nastavení se v některých starších verzích přechodně jmenovalo "Opakovat fiskalizaci".

  Při prodeji vidět zásobu

Zatržení položky umožní obsluhujícímu vidět při prodeji zásobu zboží na skladě.

Nastavení ovlivňuje:

Na zobrazení velikosti zásoby nemá vliv nastavení okamžitého odpisu při prodeji. Zobrazuje se aktuální použitelná zásoba, tedy zásoba skladu se zohledněnými již realizovanými prodeji z již uzavřených (tj. zaplacených) účtenek. Pozor - množství, které je uvedeno na otevřených a dosud nezaplacených účtenkách, se nezohledňuje. Množství zobrazené zde se tedy může lišit od množství zobrazovaného v seznamu skladových karet právě o množství na účtenkách, které ještě nebyly zpracovány uzávěrkou prodeje. Stejně tak toto zobrazení množství nezohledňuje rezervace zboží agendou objednávek.

Pozor, jedná se o zobrazování zásoby v dialogu kasy přímo v režimu Ceník, nikoli v číselníku skladových karet. Tzn., že pokud je v položce Nastavení pro vyhledávání v režimu Ceník v údajích provozu nastaveno, že se má zobrazovat přímo číselník skladových karet, tak se toto nastavení zde nijak neuplatní. Při zobrazení číselníku zboží je zásoba v číselníku zobrazena vždy. Pozor, toto zobrazení má ale smysl jen se současným nastavením okamžitého odpisu při prodeji, jinak se v číselníku zboží nezohlední údaje z právě prodaných účtenek (u kterých nedošlo k vytvoření adekvátního skladového dokladu).

Zobrazování zásoby v režimu Prodej musí být navíc povoleno nastavením v položce Při prodeji zobrazovat zásobu zboží v nastavení provozu.

Zobrazování zásoby v režimu Ceník musí být navíc povoleno nastavením v položce Zobrazované sloupečky v režimu Ceník v nastavení provozu.

  Prodávat na dodací list Zatržení položky obsluhujícímu zpřístupní v rozhraní kasy tlačítko Dodací list v režimu Placení a umožní provádět související alternativní způsob placení.
  Při prodeji vidět informace o zboží Zatržení položky umožní obsluhujícímu vidět při prodeji další informace o zboží - tj. např. obrázek (foto) a popis. Pak nejsou dostupné některé volby pro zobrazení informací o sklad. kartě, viz Funkce tlačítek v režimu Ceník.
 
  Mazat pohyby na účtence

 

 

Opravovat platby na zavřené účtence

(původně:
Změna plateb)

Zatržení položky umožní obsluhujícímu provést opravu způsobu úhrady na již uzavřených účtenkách. Tj. bude mít dostupnou funkci Změna platby v režimu Dnešní účtenky či v režimu Neodvedené účtenky resp. funkci Změna platby v režimu Dnešní účtenky či v režimu Neodvedené účtenky restaurační kasy, pomocí níž vyvolá režim Změna plateb. Více viz popis dané funkce.

Pro provozního vedoucího platí automaticky a není dostupné k zatržení/odtržení.

Toto nastavení se do v.12.04 jmenovalo "Změna plateb". Bylo přejmenováno, jelikož nový název lépe vystihuje podstatu oprávnění.

Kopírovat účtenky

Zatržení položky umožní obsluhujícímu vytvářet kopie již uzavřených účtenek.

Účtenky se kopírují bez připojených plateb.

Při kopírování se provádí řada kontrol, např.

 • existence skladové karty na řádku zdrojové účtenky - pokud neexistuje, kopie se neprovede
 • existence jednotky na řádku originální účtenky - pokud neexistuje, kopie se neprovede
 • výše slevy - kopii není možné provést, pokud obsluhující nemá právo udělit slevu ve výši uvedené na zdrojové účtence
 • není možné kopírovat vratné účtenky

Pokud řádek zdrojové účtenky obsahuje kartu se šarží nebo sériovým číslem, kopie dokladu se vytvoří bez šarže/sér. čísla, ale při placení se zobrazí upozornění a je zapotřebí chybějící údaje doplnit.

Pokus o zaplacení účtenky, která nemá na některém z řádků vyplněnou šarži nebo sériové číslo.

Pracovní kalendář
  Pracovní kalendář

Pracovní kalendář z číselníku Pracovní kalendáře, který se má používat pro daného obsluhujícího.

Musí být vyplněno, pokud chcete v pokladním resp. restauračním prodeji používat směnný provoz. Jedná se o jednu z podmínek, které musí být splněny, aby bylo možné směnný provoz používat, viz Proces prodeje - směnný provoz.

  Aktivní směna

Informace o aktivní směně pro daného obsluhujícího.

Dříve zde bylo i nastavení "Převzít cizí účtenku". Toto nastavení mělo význam pouze do v. 12.04 vč. Aktuálně již není platné, převzetí účtenky se řeší provozní vedoucím.

Subzáložka Restaurační prodej

Skupina položek, které rozšiřují oprávnění obsluhujícího navíc k oprávněním zadaným v rolích uživatelů o specielní oprávnění týkající se restauračního prodeje. Obsahuje:

Název Popis
Oprávnění
  Opravy po tisku náhledu účtenky Zatržení položky umožní obsluhujícímu provádět opravy na účtence, která již byla "částečně" uzavřena tím, že byl vytištěn její náhled.
Uzávěrka bonů:
  Měnit v uzávěrce bonů ztráty výroby

Nastavení těchto tří voleb se vztahuje k uzávěrce bonů. Zatržení položky umožní obsluhujícímu zadávat v jejím kroku Výrobky hodnoty množství jednotlivých položek. Význam těchto položek je popsán v popisu tohoto kroku uzávěrky bonů.

  Měnit v uzávěrce bonů přebytky výroby
  Měnit v uzávěrce bonů zbylou zásobu
Zrcadlo:
  Předvyplňovat nalezené množství aktuální zásobou Předvyplní do položky pro vyplnění fyzicky nalezeného množství aktuální očekávanou zásobu. Tím je možno zpracování zrcadla zrychlit.
  Ukazovat při zpracování zrcadla na kase požadované zásoby Při zpracování zrcadla na kase se zobrazí očekávané zásoby.
  Převádět manko na jiné pokladní místo

Při zpracování v agendě Zrcadla umožní editovat položku Pokladní místo. Tím se manko převede do tržeb jiného obsluhujícího, než je uživatel, který zrcadlo zpracovává.

Právo vyjmout manko z tržeb

Nastavení umožňující vyjmout manko z tržeb. Umožňuje při zpracování zrcadla nastavit u řádku zboží, že manko daného řádku se promítne jen do zásob, ale do tržeb se nezahrne. Nastavení může nabývat hodnot:

 • Vynětí zakázáno
 • Vynětí podléhá autorizaci (Volba se uplatní jen při zpracování zrcadla na kase restauračního prodeje. Viz Restaurační kasa - Režim Zrcadlo. )
 • Vynětí povoleno
Autorizovat vynětí manka z tržeb na kase

Volba se vztahem k vynětí manka z tržeb. Právo je nutné pro obsluhujícího, který má autorizovat vynětí manka z tržeb pro jiného obsluhujícího, který má nastaveno, že "Vynětí podléhá autorizaci". Volba se uplatní jen při zpracování zrcadla na kase restauračního prodeje.

Zobrazení seznamu v Detailu

Ve spodní části záložky Detail pak může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu jsou navíc k dispozici standardní funkce pro režim editace v číselnících. Obecné zásady pro editaci v číselnících viz kap. Editace záznamů v číselnících.