Odvod tržeb - popis

Speciální agenda - průvodce, pomocí které je možno zadat odvod tržeb.

Sečte všechna platidla, která byla v příslušném pokladním místě přijata při placení dokladů. Jedná se o bankovky a mince různých měn a jiná platidla podle toho, jak je povoleno a nastaveno v agendě způsobu úhrad a v povolených měnách daného pokladního místa. Pracuje se pomocí průvodce, ve kterém postupně vyplňujete údaje o odváděných tržbách. Skládá se z dále popsaných kroků:

1. krok - Zahájení odvodu tržeb

Činnosti prodej a odvod tržeb se navzájem vylučují - v době, kdy probíhá odvod tržeb, nelze přes příslušné pokladní místo prodávat. V tomto kroku se zahájí odvod tržeb a tím se zakáže prodej. Viz položka Stav tržby. Znovu prodávat lze až ve chvíli, kdy je odvod tržeb ukončen.

2. krok - Zadání hotovosti

V tomto kroku zadáváte množství utržené hotovosti. Spočtěte veškerou utrženou hotovost a zjištěné množství zadejte do položky Zjištěný stav ve spodní části obrazovky. Do položky Ponecháno pak zadejte tu část hotovosti, kterou v pokladním místě ponecháváte (většinou drobné mince na vracení).

S výhodou můžete pro zadávání tržeb využít mincovku, viz dále funkce F3-Mincovka na liště navigátoru.

Zobrazené položky:

Název Popis
Měna

Jméno a kód měny odváděné tržby.

Výčet odváděných měn lze rozšířit pomocí tlačítka F2-Přidat ve spodní části obrazovky.

Stop stav Stav tržeb, který je evidován počítačem v okamžiku zahájení odvodu tržeb. Položka je k dispozici pouze uživatelům-obsluhujícím s oprávněním Vidět tržbu.
Zjištěný stav Stav zjištěný při přepočtení hotovosti v pokladním místě. Údaj za každou měnu samostatně.
Ponecháno Množství platidel ponechaných při tomto odvodu tržeb jako počátek pro další období.
Rozdíl Rozdíl mezi skutečně nalezeným a při uzávěrce předpokládaným množstvím platidel. Kladná hodnota představuje přebytek, záporná manko odvodu tržeb. Položka je k dispozici pouze uživatelům-obsluhujícím s oprávněním Vidět tržbu.
Odvod Množství odvedených platidel. Jedná se o nalezené množství snížené o množství ponechané. Toto množství je zaevidováno v agendě Výdeje z pokladních míst. Položka je k dispozici pouze uživatelům-obsluhujícím s oprávněním Vidět tržbu.
Mincovka Informace o tom, že množství nalezené hotovosti bylo zadáno přes dialog mincovky, nikoli přímo do položky Zjištěný stav.

Ve spodní části je k dispozici lišta navigátoru.

Navigátor v této subzáložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na předchozí řádek, další řádek)
  • F2-Přidat - pro ruční přidání další měny.
  • F3-Mincovka - Slouží pro pohodlné zadání utržených tržeb pomocí mincovky. Předpokládá vyplnění nominálních hodnot bankovek a mincí v nastavení jednotlivých měn. Je k dispozici pouze pro měnu, která má nominální hodnoty přednastavené.

3. krok - Zadání stravenek

Do položky Zjištěný stav zadejte finanční hodnotu přijatých stravenek.

Zobrazené položky:

Název Popis
Způsob úhrady

Obsah položky Název z definice způsobu úhrady.

Měna Měna platby.
Požadavek Stav tržeb, který je evidován počítačem v okamžiku zahájení odvodu tržeb. Položka je k dispozici pouze uživatelům-obsluhujícím s oprávněním Vidět tržbu.
Zjištěný stav Stav zjištěný při přepočtení hotovosti v pokladním místě. Údaj za každou měnu samostatně. Toto množství je zaevidováno v agendě Výdeje z pokladních míst.
Rozdíl Rozdíl mezi skutečně nalezeným a při uzávěrce předpokládaným množstvím platidel. Kladná hodnota představuje přebytek, záporná manko odvodu tržeb. Položka je k dispozici pouze uživatelům-obsluhujícím s oprávněním Vidět tržbu.

Položku "Zjištěný stav" lze vyplnit jen v případě, že způsob úhrady byl při placení alespoň jednou použit. To znamená: pokud jste celý den při placení na kase používali funkci "Platit rychle" a ani jednou jste nezadali způsob úhrady stravenkami, nebudete moci při odvodu tržeb vyplnit, kolik stravenek jste přijali - všechny stravenky budou považovány za bankovky.

4. krok - Seznam šeků

Zde je uveden seznam přijatých šeků. Seznam je plněn při placení na kase.

Zobrazené položky:

Název Popis
Název šeku

Obsah položky Název z definice způsobu úhrady. Proto si název způsobů úhrady zadejte tak, abyste poznali, o jaký šek se jednalo.

Placeno Částka, jaká je uvedena na šeku.
Měna Měna platby.
Číslo šeku Číslo šeku opsané obsluhujícím při placení na kase.

Položka "Název šeku" se zobrazí jen v případě, že způsob úhrady byl při placení používán. To znamená: pokud jste celý den při placení na kase používali funkci "Platit rychle" a nevyplňovali údaje o placení šeky, všechny šeky budou považovány za bankovky.

5. krok - Seznam platebních karet

Zde je uveden seznam přijatých platebních karet. Seznam je plněn při placení na kase, pokud se jedná se o platby provedené se způsobem úhrady Platební kartou nebo Platebním terminálem.

Zobrazené položky:

Název Popis
Název platební karty

Obsah položky Název z definice způsobu úhrady. Proto si název způsobů úhrady zadejte tak, abyste poznali, o jakou kartu se jednalo.

Příklad:

Příklad definic způsobů úhrady.
Jsou-li takto nadefinovány, pak je zobrazení v odvodu tržeb následující:

Placeno Částka, jaká je uvedena na platební kartě.
Měna Měna platby.
Číslo platební karty Číslo platební karty opsané obsluhujícím při placení na kase.

Položka "Název platební karty" se zobrazí jen v případě, že způsob úhrady byl při placení používán. To znamená: pokud jste celý den při placení na kase používali funkci "Platit rychle" a nevyplňovali údaje o placení platebními kartami, všechny platby budou považovány za bankovky.

6. krok - Odvod tržby

Zvolte, zda požadujete odvést tržbu rovnou do firemní pokladny, zatržením položky:

Název Popis
Odvod převést přímo do firemní pokladny

Zde lze nastavit, zda se mají při odvodu tržby rovnou generovat i doklady na převod hotovosti do firemní pokladny. Položka je zatržena a není k dispozici k editaci, pokud je pro dané pokladní místo nastaveno Tržbu, vklady a výběry povinně převádět přímo do firemní pokladny a jsou splněny podmínky pro vytvoření pokladního dokladu (tj. přístupová práva, licence aj.), viz dále.

  • Zatržená položka - hotovostní tržba se převede rovnou do příslušné firemní pokladny. Tzn., že při odvodu tržeb vzniknou nejen doklady typu Výdeje z pokladních míst (VPP), ale pro odvod hotovosti v jednotlivých měnách vzniknou i zrcadlové doklady pokladních příjmů (PP). Tvorba dokladů a vazby mezi nimi viz Proces prodeje.

    Tato volba předpokládá příslušná přístupová práva pro uživatele, který odvod provádí. Další podmínkou je nastavení řady dokladů pokladního příjmu Účtovat souhrnně-NE. Pokud není k dispozici licence na modul Pokladna.

    Do firemní pokladny se tímto způsobem odvádí pouze hotovost. Ostatní způsoby plateb (šeky, kreditní karty, stravenky,...) zůstávají na poloviční cestě, bez ohledu na nastavení této položky.

  • Nezatržená položka - tržba se ponechá "na poloviční cestě" do firemní pokladny. Vzniknou o tom doklady v číselné řadě Výdeje z pokladních míst. Tyto doklady může do podnikové pokladny importovat uživatel s příslušným pověřením.

Vlastní dokončení odvodu tržby proveďte stiskem tlačítka Dokončit.

7. krok - Ukončení

Před ukončením odvodu tržeb, které provedete stiskem tlačítka Zavřít, můžete stiskem tlačítka Tisk protokolu na pokladní tiskárnu vytisknout protokol o odvodu tržeb.

Pokud k počítači na kterém provádíte odvod tržeb není připojena pokladní tiskárna, proveďte tisk protokolu na klasické A4 tiskárně v agendě Tržby. Tisk spouštěný zde je určen pro bankovní pokladní tiskárny na nekonečnou roli papíru a jeho spuštění na stránkové tiskárně nemusí proběhnout korektně.