Pokladní místa - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním pokladním místu ze záložky Seznam. Položky zadávané k pokladním místům jsou uspořádány do několika subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Povolené měny Předvolby Aktuálně Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále je v horní části záložky Detail ke každému pokladnímu místu možné zadávat následující položky:

Název Popis
Název Pojmenování pokladního místa. Jaké pojmenování zvolit, viz Doporučení k pojmenování pokladního místa a řad. Používá se v číselníkových položkách pro zadání pokladního místa. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)
Řada dokladů

Zkratka označující řadu dokladů a to typu Tržby. Jak bylo řečeno v kap. Proces prodeje, základní pojmy, každé pokladní místo musí mít vlastní řadu dokladů, není možné, aby dvě pokladní místa používala stejnou řadu dokladů.

Zadáte zkratku řady dokladů nebo vyberete z číselníku řad dokladů. Nabízí se pouze řady dokladů odpovídajícího typu.

Jak přidat novou řadu dokladů, viz popis funkce Nový v agendě Řady dokladů.

Stav místa

Pokladní místo může být ve dvou stavech:

 • "Odemčené" - přes odemčené pokladní místo lze prodávat.
 • "Uzamčené" - uzamčené pokladní místo prodej blokuje. Tj. nelze ho použít pro prodej, resp. sledování tržeb. Obsluhující s uzamčeným pokladním místem nemohou prodávat.

Needitovatelná položka. Stav pokladního místa se mění pomocí funkce Uzamknout/Odemknout.

Aktuální tržba

Needitovatelná položka. V této položce mohou být uvedeny následující údaje:

 • Číslo aktuálního dokladu tržeb, tj. "protokolu o odvodu tržby", který bude obsahovat tržbu, která je právě v pokladním místě evidována.
 • Odvedená - tržba byla odvedena, tj. proběhl odvod tržeb bez ponechání hotovosti a nic nebylo dosud prodáno resp. nebyla uzavřena (zaplacena) účtenka na daný prodej. Aktuální doklad tržeb pro další prodej tedy zatím nebyl založen. Viz též Možnosti vzniku dokladu TRZ. Pokladní místo je v této chvíli prázdné. Obdobně tomu bude u nově založeného pokladního místa, protože nově zakládané/zkopírované pokladní místo je z hlediska obsahu peněz prázdné.

  Poznámka: Je třeba rozlišit stav, kdy je nebo není v pokladním místě nějaká hotovost. To souvisí s tím, kdy vzniká doklad tržeb. Viz Možnosti vzniku dokladu TRZ. Pokud není v pokladním místě ponechána žádná hotovost, zobrazí se zde "Odvedená" (doklad tržeb zatím nebyl založen). Pokud je ponechána hotovost, zobrazuje se číslo aktuálního, právě rozpracovaného odvodu tržeb (i když dosud nebylo nic prodáno - peníze jsou v pokladním místě již evidovány), stejně jako ve chvíli, kdy byl realizován první prodej a v pokladním místě je tím evidována nová hotovost.

  Tato položka vyjadřuje vlastně stav aktuální tržby: neodvedená (rozpracovaná)/odvedená.

Na protokolu o tržbě tisknout variabilní symbol

Je-li zatrženo, budou se v tisku protokolu o tržbě (viz průvodce odvodem tržby) tisknout variabilní symboly dokladů Výdeje z pokladních míst (VPP), které jsou navázané na aktuální doklad tržby. Vazby dokladů viz Proces prodeje. Slouží pro snazší párování dokladů Výdej z pokladního místa (VPP) s došlými platbami na bankovních výpisech.

Za každý doklad VPP se tiskne variabilní symbol a DisplayName daného dokladu.

Odvádět každou platbu kartou samostatným dokladem

Je-li zatrženo, vytvoří se při odvodu tržby pro každou provedenou platbu kartou, tj. se způsobem úhrady "platební kartou" samostatný doklad Výdej z pokladního místa (VPP). Tvorba dokladů a vazby mezi nimi viz Proces prodeje. Slouží pro snazší párování dokladů Výdej z pokladního místa (VPP) s došlými platbami na bankovních výpisech.

V opačném případě na daný způsob úhrady (a měnu) vznikne jeden VPP s více řádky (tolika, kolikrát byl daný způsob úhrady použit).

Tržbu, vklady a výběry povinně převádět přímo do firemní pokladny Je-li zatrženo, pak při odvodu tržeb bude v kroku Odvod tržby vždy zatrženo Odvod převést přímo do firemní pokladny. Význam viz popis daného zatržítka.

Subzáložka Povolené měny

V této subzáložce je uveden seznam měn, které je povoleno používat na příslušném pokladním místě.

Zda bude nakonec možné danou měnu také použít na kase k zaplacení (viz např. režim placení maloobchodní kasy) závisí též na zadaných kombinacích způsobů úhrad a měn na subzáložce Obecná nastavení/Platby v nastavení provozu.

V subzáložce povolených měn jsou uvedeny následující hodnoty, které je nutno vyplnit v případě přidávání další měny. Všechny hodnoty je možno vybrat z příslušných číselníků.

Název Popis
Měna

Kód měny. Povinná položka. Zadáte kód měny nebo ji vyberete z číselníku měn.

Pro účely pokladního a restauračního prodeje nastavte zaokrouhlení všech použitých měn na "Dolu". Pokud zaokrouhlení takto nenastavíte, můžete se při placení na kase pokladního prodeje dostat do stavu, kdy vlivem drobného zbytku ze zaokrouhlení je doklad systémem považován za ne zcela uhrazený, i když ve skutečnosti již uhrazen je. Míru zaokrouhlení musíte nastavit podle konkrétní měny. (Např. někde neexistují mince hodnoty 0,01 základu měny.)

Příjem do pokladního místa Řada dokladů typu Příjmy do pokladního místa (PPP), ve které budou pro dané pokladní místo generovány doklady PPP (viz možnosti vystavení nového PPP). Zadáte kód řady nebo ji vyberete ze seznamu řad dokladů příslušného typu. Povinná položka.
Výdej z pokladního místa Řada dokladů typu Výdeje z pokladního místa (VPP), ve které budou pro dané pokladní místo generovány doklady VPP (viz možnosti vystavení nového VPP). Zadáte kód řady nebo ji vyberete ze seznamu řad dokladů příslušného typu. Povinná položka.
Pokladna Podniková Pokladna podle příslušné měny. Označení pokladny, do které se předávají peníze při odvodu tržeb. Povinná položka. Zadáte kód pokladny nebo ji vyberete z číselníku Pokladen. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za pokladny vedené v měně, jako je měna zadaná v předchozí položce Měna.
Pokladní příjem Řada dokladů typu Pokladní příjmy (PP). Slouží pro automatické vytváření dokladů PP na převod platidel z daného pokladního místa do firemní pokladny ((prováděné např. v rámci odvodu tržeb nebo funkcí Výdej hotovosti v servisním menu apod.). Viz Proces prodeje - základní pojmy, doklady a jejich vazby. Zadáte kód řady nebo ji vyberete ze seznamu řad dokladů příslušného typu. Povinná položka.
Pokladní výdej Řada dokladů typu Pokladní výdeje (PV). Slouží pro automatické vytváření dokladů PV na převod platidel z firemní pokladny do daného pokladního místa (prováděné např. funkcí Vklad hotovosti v servisním menu). Viz Proces prodeje - základní pojmy, doklady a jejich vazby. Zadáte kód řady nebo ji vyberete ze seznamu řad dokladů příslušného typu. Povinná položka.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec. Tj. pro přidání další měny, kterou bude povoleno použít na daném pokladním místě.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky.

Subzáložka Předvolby

V této subzáložce se pro aktuální pokladní místo ze záložky Seznam nastavují údaje:

Název Popis
Firma pro předvyplnění

Firma z Adresáře firem, která se použije pro předvyplnění stejnojmenné položky:

Zadáte kód firmy nebo vyberete z číselníku. Povinná položka. Smyslem tohoto nastavení je možnost nastavit si firmu pro předvyplnění nezávisle na nastavení ve Firemních údajích pro operace pokladního prodeje, které firmu vyžadují, ale není místo a čas firmu zadávat jednotlivě přímo při dané akci (výběr tržby, vklad tržby, odvod z pokladního místa).

Kromě výše uvedených nastavení firmy pro předvyplnění lze také nastavit Firmu pro předvyplnění na účtence resp. Firmu v seznamu Prodejních míst v definici Provozu.

Konstantní symbol

Konstantní symbol, který se použije pro předvyplnění na doklady vystavované k danému pokladnímu místu, které potřebují konst. symbol. Např.:

Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Zda je položka povinná, závisí na stavu parametru Povinně zadávat konstantní symbol ve Firemních údajích.

Středisko Tato povinná položka určuje, do kterého střediska, tj. organizační jednotky firmy, pokladní místo náleží. Zadáte kód střediska nebo je vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Zde zadané položky se použijí pro předvyplnění stejnojmenných položek na dokladech v různých případech, např.:

Údaje jsou důležité pro správné zaúčtování dokladů prodeje.

Pro předvyplnění do samotné účtenky (UC) vznikající při prodeji se toto nastavení nevyužívá.

Na účtenku z kasy je lze zadat ručně, viz volba Doplňkové informace v servisním menu kasy restauračního prodeje, na účtenku z restaurační kasy je lze i předvyplnit z nastavení prodejních míst daného Provozu.

Jak bylo řečeno v kap. Stravní jednotky obecně, zadání kombinace Z+OP+P na doklady lze využít pro identifikaci stravních jednotek (SJ) resp. skupiny strávníků, jimž byla strava vydána, přičemž se předpokládá (je doporučeno) je mít nastaveny na provozu (v seznamu prodejních míst daného Provozu). Používáte-li stravní jednotky, ale DL je vytvářen až uzávěrkou prodeje, údaje o Z+OP+P se sice přenášejí přednostně z účtenky, ale jsou-li na ní některé nevyplněny, doplní se z nastavení právě z definice pokladního místa. Pokud tedy používáte stravní jednotky a počítáte, že by některý údaj v kombinaci Z+OP+P pro identifikaci SJ nebyl zadáván (což lze), pak je třeba k tomu přihlédnout - pak doporučujeme si údaje Z+OP+P pro předvyplňování v definici pokladních míst nezadávat.

Pro DL vznikající na ztráty z restauračního prodeje se údaje pro předvyplnění střediska a Z+OP+P nastavují na provozu (viz Provoz/Restaurační prodej/Předvolby).

 

Zakázka

Tato položka může určit, do které zakázky patří doklady, vytvářené tímto pokladním místem. Zadáte kód zakázky nebo ji vyberete z číselníku zakázky. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Analytika Do této nepovinné položky může uvést analytiku nebo syntetiku, která se vztahuje k zaúčtování dokladů, vytvářených tímto pokladním místem. Viz Proces prodeje - základní pojmy, doklady a jejich vazby. Zadáte příslušnou hodnotu.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky.

Subzáložka Aktuálně

Tato subzáložka ukazuje pro aktuální pokladní místo ze záložky Seznam stav aktuální tržby, tj. množství platidel, které má být v tomto okamžiku podle programu v pokladním místě, počítáno od posledního odvodu tržeb. (Informace o dokladu aktuální tržby viz položka Aktuální tržby zobrazovaná v údajích Pokladního místa.) Je třeba připomenout, že jedna účtenka resp. jiný doklad (zálohový list, faktura) může být současně uhrazena několika způsoby plateb. Subzáložka zobrazuje tolik řádků, kolik způsobů úhrady v jednotlivých měnách bylo v rámci aktuální tržby (k zaplacení dokladu na kase) použito.

Jak bylo objasněno v kap. Proces prodeje, základní pojmy, tato záložka ukazuje obdobné údaje jako záložka Obsah dokladu Tržba u posledního aktuálně otevřeného dokladu tržeb.

Tip: Podle údajů v aktuální tržbě lze provést přepadovou inventuru stavu platidel v pokladním místě.

Pozor, informace o aktuální tržbě jsou dostupné pouze uživatelům-obsluhujícím s oprávněním Vidět tržbu.

Název Popis
Způsob úhrady Viz popis stejnojmenné položky v záložce Obsah dokladu Tržba.
Měna Viz popis stejnojmenné položky v záložce Obsah dokladu Tržba.
Počátek Počáteční stav pokladního místa. Množství hotovosti, které zde bylo ponecháno při posledním odvodu tržeb. Většinou se jedná o drobné bankovky a mince určené pro vracení při platbách.
Vklady Vložení konkrétního množství jednoho platidla do pokladního místa bez nutnosti provést odvod tržeb. Většinou se jedná o přidání drobných bankovek a mincí do pokladního místa, ale může jít např. i o vypořádání zrcadla. Toto množství je zaevidováno v agendě Příjmy do pokladních míst. Zde se tedy jedná o součet všech vkladů do pokladního místa, k němuž se vztahuje daný doklad tržby, provedených od posledního odvodu tržeb.
Tržba Součet utržené hotovosti nebo jiných platidel a způsobů úhrad podle toho, jakým způsobem byla uhrazena účtenka při placení na kase. Viz též např. režim Platba na kase maloobchodního prodeje.
Výběry Výběr konkrétního množství jednoho platidla z pokladního místa bez nutnosti provést odvod tržeb. Většinou se jedná o odebrání části hotovosti z bezpečnostních důvodů, ale může jít např. i o vypořádání zrcadla. Toto množství je zaevidováno v agendě Výdeje z pokladních míst. Jedná se tedy o součet všech výdejů z pokladního místa, k němuž se vztahuje daný doklad tržby, provedených od posledního odvodu tržeb.
Stav Předpokládaný aktuální stav hotovosti pokladního místa v této chvíli. Rovná se Počátek + Vklady + Tržba, sníženo o Výběry.

Opravy:

Opravovat nelze žádnou položku.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Ve spodní části záložky Detail pak může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu jsou navíc k dispozici standardní funkce pro režim editace v číselnících. Obecné zásady pro editaci v číselnících viz kap. Editace záznamů v číselnících.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Uzamknout
/ Odemknout
-
 • Uzamknout - uzamyká odemčené pokladní místo, aby nebylo možno přes něj prodávat.
 • Odemknout - odemyká uzamčené pokladní místo, aby bylo možno přes něj prodávat.

Prodávat z daného pokladního místa rovněž nelze při odvodu tržeb. V případě nedokončeného odvodu tržeb je tržba ve stavu Uzavřená a nelze prodávat, dokud nebude odvedená, i když je pokladní místo odemčené. Je třeba odvod tržeb dokončit.