Pokladní místa - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných pokladních míst určených pro pokladní prodej, na počátku prázdný. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých položek je zřejmý z jejich názvu nebo z popisu v záložce Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • dle názvu
  • řady dokladů

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce jen u vybraných. Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Nový F2 Popis přidávaných položek viz záložka Detail.
Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agend. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8 Vymazání již použitého pokladního místa znamená standardně pouze jeho skrytí pro další použití (skryté se nenabízí pro výběr do číselníkových položek).
Zkopírovat F9

Kopírují se jen položky, u kterých to má smysl. Stav uzavření se nekopíruje, zkopírované pokladní místo se založí ve stavu Odemčené. Jak bylo také řečeno v kap. Pokladní místa, každé pokladní místo musí mít své vlastní řady dokladů (typu tržba), proto při kopírování je třeba u nového pokladního místa zadat jinou, u jiného pokladního místa dosud nepoužitou řadu. Stav tržby bude nastaven na Odvedená.

Pokladní místa patří mezi chráněné objekty, u nichž existuje omezení pro přidávání a mazání záznamů, je-li číselník chráněných objektů vyvolán jako výběrový, viz přidávání, mazání chráněných objektů.

Občerstvit F11
Přepnout číselník F12
Skryté - Podporuje skrývání.
Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

- Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění Ctrl +číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Výběr -

Jedná se o jednu z možností vystavení nového dokladu VPP neboli možností, jak provést výdej platidel z pokladního místa.

Spouští dialog výběru peněz z pokladního místa, sloužící ke snížení stavu hotovosti v pokladním místě. V tomto dialogu lze zadat Měnu, Částku vybírané hotovosti a Popis operace. Po odsouhlasení zadání vznikne v agendě Výdeje z pokladních míst doklad o výdeji peněz z pokladního místa, který lze v rámci firemní pokladny následně importovat rovnou mezi doklady firemní pokladny, do agendy Pokladní příjmy. Je také možno označit Převést přímo do pokladny. V tomto případě se výběr peněz promítne rovnou do firemní pokladny.

Vklad -

Jedná se o jednu z možností vystavení nového dokladu PPP neboli možností, jak provést vklad platidel do pokladního místa.

Funkce pracuje shodně jako funkce Nový v agendě Příjmy do pokladního místa, s volbou Kompletně - načtením pokladního výdeje.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.