Provozy - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním Provozu ze záložky Seznam.

Obsažené subzáložky: Obecná nastavení Maloobchodní prodej Restaurační prodej Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále je v horní části záložky Detail ke každému provozu možné zadávat následující položky:

Název Popis
Kód Kód označující daný provoz. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Povinná položka. Používá se v číselníkových položkách pro výběr provozu. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)
Název Název provozu. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným provozem jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)

Subzáložka Obecná nastavení

V této subzáložce jsou nastavení, která jsou obecná a vztahují se jak k pokladnímu prodeji, tak k restauračnímu prodeji. Jsou pro přehlednost dále uspořádána do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Předvolby 1 Předvolby 2 Nastavení tisku účtenek Ceník, vyhledávání zboží Adresář Platby Zboží vyloučené ze slev Pracovní kalendáře Adresa provozu

Obecná nastavení - Subzáložka Předvolby 1

Jedná se o subzáložku obsahující hlavně nastavení týkající se řad dokladů použitých v provozu a jiných výchozích nastavení.

Název Popis
Výchozí prodejní sklad

Položka udává kód výchozího skladu, ze kterého se v aktuálním provoze prodává. Povinná položka. Zadáte kód skladu nebo vyberete z číselníku skladů. Sklad je zaznamenán do každé pokladní účtenky a pohyby z jednotlivých účtenek jsou při uzávěrce prodeje promítnuty do příslušného skladu.

Tuto položku je tedy třeba před vlastním zahájením prodeje zodpovědně vyplnit !

Sklad, ze kterého se prodává, lze operativně změnit při prodeji na kase přes servisní menu.

Firma pro předvyplnění na účtence

Firma z Adresáře firem pro předvyplnění:

Zadáte kód firmy nebo vyberete z číselníku. Povinná položka.

Firmy pro předvyplnění doporučujeme založit dvě, s pojmenováním:

Řada dokladů pro souhrnné účtenky Zkratka označující řadu dokladů typu Souhrnné účtenky (PS). Zadáte zkratku řady nebo vyberete z číselníku řad dokladů. Nabízí se pouze řady dokladů odpovídajícího typu. Systém tuto řadu použije a předvyplní pro doklady denních souhrnných účtenek (PS) generované při uzávěrce prodeje. Povinná položka. Bez jejího vyplnění by uzávěrka prodeje nešla provést. Jaké doklady vznikají v maloobchodním resp. restauračním prodeji a kdy, viz Proces prodeje - základní pojmy, doklady a jejich vazby.
Řada dodacích listů ze skladu Zkratka označující řadu dokladů typu Dodací list (DL). Zadáte zkratku řady nebo vyberete z číselníku řad dokladů. Nabízí se pouze řady dokladů odpovídajícího typu. Povinná položka. Použije se pro doklad vyskladnění zboží prodaného přes kasu. Jaké doklady vznikají v maloobchodním resp. restauračním prodeji a kdy, viz Proces prodeje - základní pojmy, doklady a jejich vazby.
Řada vratek k dodacím listům Zkratka označující řadu dokladů typu Vratka (VR). Zadáte zkratku řady nebo vyberete z číselníku řad dokladů. Nabízí se pouze řady dokladů odpovídajícího typu. Povinná položka. Použije se pro skladový doklad na vrácení zboží prodaného dříve přes kasu, je-li tímto skladovým dokladem vratka (VR). Jaké doklady v rámci vracení na kase vznikají a kdy, viz popis režimu Vracení maloobchodní kasy resp. režimu Vracení restaurační kasy. Viz též Proces prodeje - základní pojmy, doklady a jejich vazby.
Řada příjemek pro vracení do skladu

Zkratka označující řadu dokladů typu Příjemka na sklad (PR). Zadáte zkratku řady nebo vyberete z číselníku řad dokladů. Nabízí se pouze řady dokladů odpovídajícího typu. Povinná položka. Použije se pro skladový doklad na vrácení zboží prodaného dříve přes kasu, je-li tímto skladovým dokladem příjemka (PR). Jaké doklady v rámci vracení na kase vznikají a kdy, viz popis režimu Vracení maloobchodní kasy resp. režimu Vracení restaurační kasy. Viz též Proces prodeje - základní pojmy, doklady a jejich vazby.

Z účetního hlediska je rozumné oddělit účtování obalů od ostatních druhů zboží. Příkladem, jak toho dosáhnout, může být následující nastavení: V číselníku řad dokladů nadefinujte samostatnou řadu pro skladové příjemky určené pro vracení zboží na kase (např. PRVr - pokladní prodej vracení). Tato řada by měla mít nastaveno účtovat nesouhrnně a účtovat obráceně (tedy s minusem) a zároveň je nutné pro tuto řadu vytvořit vlastní Základní předkontaci o dvou řádcích. Jeden pro vracené obaly a druhý pro vracené zboží, např. následovně:

Příklad definice předkontace:
pro obaly:
MD: NxAccountID('132') D: NxAccountID('5'), podmínka: StoreCard_ID.Category =4
pro zboží:
MD: NxAccountID('132') D: NxAccountID('504'), podmínka: StoreCard_ID.Category<>4

Řada vydaných zálohových listů Zkratka označující řadu dokladů typu Zálohový list vydaný (ZLV). Nepovinná položka, ale pokud chcete na kase přijímat zálohy a vystavovat na ně zálohové listy, musí být vyplněna. Zadáte zkratku řady nebo vyberete z číselníku řad dokladů. Nabízí se pouze řady dokladů odpovídajícího typu. Není-li řada zadána, není v servisním menu kasy maloobchodního prodeje dostupná volba Příjem zálohy. Viz též Prodej s využitím záloh, faktur - Příjem zálohy na kase s vystavením nového ZLV.
Řada pro neúčtované výdeje Zkratka označující řadu dokladů a to typu Neúčtované výdeje z pokladního místa (VPN).

Nepovinné položky, ale pokud chcete na kase provádět platby zálohou (tj. způsob úhrady faktury či účtenky zálohovým listem vystaveným na dříve přijatou zálohu od zákazníka), musí být vyplněny. Zadáte zkratku řady nebo vyberete z číselníku řad dokladů. Nabízí se pouze řady dokladů odpovídajícího typu.

Není-li řada VPN resp. PPN zadána, není buď v režimu Placení faktur dostupná možnost úhrady zálohovým listem, i kdyby byl tento způsob úhrady na daném provozu nadefinován (viz dále Platby), anebo nepůjde účtenku uzavřít (jelikož nebude možné vystavit pomocné doklady VPN resp. PPN vznikající při úhradách zálohou na kase). Viz Prodej s využitím záloh, faktur - Platba faktury zálohou a Platba účtenky zálohou.

Řada pro neúčtované vklady Zkratka označující řadu dokladů a to typu Neúčtované příjmy do pokladního místa (PPN).
Standardní způsob úhrady

Používá se jako výchozí hodnota při placení a také při vracení, pokud není povolena možnost Vracet cizí měnu.

Způsob úhrady za vracené obaly

Způsob úhrady, který bude uplatněn při vracení obalů. Zadáte kód způsobu úhrady nebo vyberete z číselníku Způsobů úhrady.

Samozřejmě má smysl vybírat jen z těch typů způsobů úhrady, které jsou pro pokladní maloobchodní resp. restaurační prodej prakticky použitelné (Hotově, Úvěr, Šeky, Stravenky, Platební karta, Platební terminál).

Zaokrouhlování

Volba, jakým způsobem se má uplatnit zaokrouhlování a nastavení přesnosti ceny. Zde lze tedy nastavit:

 • Zaokrouhlování lze nastavit pro následující položky:
  • Pohybu - jednotlivý pohyb prodaného zboží - řádek účtenky
  • DPH - DPH dokladu
  • Dokladu - Součet celého dokladu v lokální měně
 • Přesnost ceny - Určuje, s jakou přesností (počet desetinných míst) se vnitřně počítá cena. Nijak neovlivňuje, na kolik desetinných míst se cena na kase zobrazuje.

  Je-li stanovena cena na 12,3456, tak při prodeji 100 ks dostaneme cenu pohybu 1 234,56 nebo 1 234,60 nebo 1 235,00 (při přesnosti 4, 3 a 2 místa).

  Parametr se využívá i pro zaokrouhlení řádků manka v Zrcadle. Viz Zaokrouhlení manka ze zrcadla.

Při vytváření datové základny se hodnoty zaokrouhlování předvyplní podle nastavení subzáložky Předvyplnění v Nastavení firemních údajů.

Zaokrouhlení dokladu nastavte tak, aby doklad šlo uhradit existujícími mincemi (např. na 1,00 korunu).

Zaokrouhlení pohybu se týká jen ceny bez slev. Řádky, na kterých je poskytnuta sleva, se nezaokrouhlují. Sleva se vypočte ze zaokrouhlené ceny a poskytne se přesně tak, jak je vypočtena. Výsledná cena se již nezaokrouhlí.

Hodnoty zaokrouhlování lze pro pokladní prodej změnit a nastavit takto (jejich význam vyplývá z jejich pojmenování):

 • Žádné
 • Aritmeticky
 • Nahoru
 • Dolu

Pro výpočet DPH se použije dále uvedený postup.

Nastavte také správně zaokrouhlování cizích měn, podle poznámky k zaokrouhlení v nastavení pokladních míst.

Použití slev

Zde můžete povolit použití dealerských a kusových slev tak, jak jsou definovány v příslušných agendách. Jedná se o slevy ze standardního slevového systému ABRA Gen, nikoli o slevy definované pro pokladní a restaurační prodej v agendě Slevy na kase.

 • Dealerské slevy - lze nastavit následující:

  • Nepoužít
  • Podle tabulky - použije se tabulka dealerských slev
  • Procentem z adresáře - použije se procento slevy nastavené v adresáři u firmy, které se prodává.
  • Sortimentní slevy - budou se používat sortimentní slevy. Sleva se uplatní okamžitě po přidání karty na účtenku (pokud je nastavena firma se sortimentní slevou), případně po změně firmy.

   V maloobchodním prodeji se nezohledňuje hodnota volby Dealerská sleva v nastavení firmy (i když je volba nastavená na hodnotu Nepoužít, rozhodující je pouze toto nastavení na provozu).

 • Používat kusové slevy - Je-li položka zatržena, použijí se slevy podle nastavení v agendě kusových slev
 • Použít i na ručně zadané ceny - slevy se použijí i na ručně zadané ceny v režimu Cena maloobchodního prodeje resp. v režimu Cena restauračního prodeje. Při nezatržené položce je cena zadaná ručně obsluhujícím definitivní a sleva se z ní již neposkytuje.
 • Používat slevy na obaly - k dispozici jsou následující možnosti:

  • Ano - slevy se vždy vztahují i k obalům
  • Nepoužít na prodané s obsahem - na obal je možné aplikovat slevu pouze v případě, že je obal prodávaný samostatně, v opačném případě není možné slevu na obal poskytnout (např. pivo v lahvi)
  • Nepoužívat - slevy se k obalům nevztahují nikdy

  V případě, že není povoleno poskytování slev na obaly, znamená to, že celková výše slevy nesmí přesáhnout cenu ostatních položek.

  Zákazník si kupuje 10 lahví piva v ceně 100 Kč (pivo) + 30 Kč (lahve). Celková cena činí 130 Kč, maximální teoretická výše slevy činí 100 Kč, obaly musí zákazník uhradit v plné výši.

Jak bylo zmíněno v režimu Prodej, při prodeji na kase lze jednoduše zvolit firmu, které se prodává. Tím se převezmou i ceny a slevy, za které se této firmě prodává. To umožňuje velmi rychle měnit ceník, za který se jednotlivým zákazníkům prodává.

Postupy určující poskytování slev viz Slevový systém a Aktualizace a zmražení slev na dokladech. Pro pochopení doporučujeme prostudování těchto kapitol. Nastaveními zde se pouze zapíná použití těchto slev při prodeji na kasách pokladního a restauračního prodeje. Zboží může být též ze slev vyloučeno, což lze zajistit různým způsobem. Viz též Slevy v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji.

Vracení peněz
 • V režimu vracení se vracená částka zadává kladně - Nastavení určuje, jak obsluha v režimu Placení maloobchodní kasy resp. v režimu Placení restaurační kasy vyvolaném z režimu Vracení zadává vracenou sumu (kterou obsluhující vrací zákazníkovi za stornovanou (vracenou) účtenku)):
  • Je-li zatrženo - pak vracenou sumu zadává kladně.
  • Není-li zatrženo - pak vracenou sumu zadává záporně.

  Podrobněji je objasněno vč. příkladu v popisu režimu Vracení maloobchodní kasy resp. režimu Vracení restaurační kasy.

  Nastavení nijak neovlivňuje, jak se zadává vracená hotovost při placení normálního prodeje, tj. v režimu Placení vyvolaném z normálního režimu Prodeje: částku, kterou obsluhující od zákazníka přijal, zadává vždy kladně a částku, kterou mu vrací nazpět, zadává záporně bez ohledu na toto nastavení. Tj. peníze ukládané do pokladní zásuvky jsou zadávány kladně, peníze vyjímané jsou zadávány záporně.

Šarže a sériová čísla

Nastavení týkající se práce se šaržemi a sériovými čísly na kase maloobchodního i restauračního prodeje.

 • Pracovat se šaržemi - nastavení pro prodej zboží se šaržemi.
  • Je-li zatrženo - pak je možno při prodeji zboží označeného šaržemi na kase zadávat šarže prodávaného zboží, či zadávat šarži přímo do vstupní řádky v režimu Prodej. Dále viz prodej zboží se šaržemi na kase maloobchodního prodeje.
  • Není-li zatrženo - pak prodej zboží se šaržemi není podporován. Zboží lze prodat, ale bez možnosti zadat prodávanou šarži.
 • Pracovat se sériovými čísly - Nastavení pro prodej zboží se sériovými čísly.
  • Je-li zatrženo - pak je možno při prodeji zboží na kase zadávat prodaná sériová čísla, či zadávat sér.číslo přímo do vstupní řádky v režimu Prodej. Viz prodej zboží se sériovými čísly na kase maloobchodního prodeje.
  • Není-li zatrženo - pak prodej zboží se sériovými čísly není podporován. Zboží lze prodat, ale bez možnosti zadat prodávané výrobní (sériové) číslo.

Obecná nastavení - Subzáložka Předvolby 2

Jedná se o subzáložku obsahující hlavně nastavení týkající se zobrazování informací na kase.

Název Popis
Vracení zboží a obalů

Můžete zvolit jednu z následujících možností:

a

Vracené zboží má na příjemkách kompletní ceny

Přepínač ovlivňuje, jak se nastaví údaj Kompletní ceny v řádcích skladové příjemky (PR) vzniklé z vracení zboží na kase. Za jakých okolností vzniká při vracení příjemka (PR), viz popis režimu Vracení maloobchodní kasy resp. režimu Vracení restaurační kasy. Cenu příjemky je obvykle nutné přepočítat, protože příjem se automaticky oceňuje poslední nákupní cenou, která může být rozdílná od ceny skladové, za jakou se vracené zboží ze skladu původně vydalo.

 • Není-li zatrženo - všechny pohyby příjemek mají nastaveny příznak kompletní ceny na NE a je potřeba se k nim později vrátit a zkontrolovat je.
 • Je-li zatrženo - nastaví se všem pohybům, které bylo možné při příjmu ocenit, příznak kompletní ceny na ANO. Pohyby, které nebylo možné ocenit se nastaví na NE.

  Doporučujeme tuto volbu nezatrhávat. Tento přepínač se týká jen zboží, nikoli obalů.

Podrobnosti o vlivu nastavení "kompletních cen" na ocenění dokladů viz Výpočet skladových cen.

Vracené obaly mají na příjemkách kompletní ceny

Přepínač ovlivňuje, jak se nastaví údaj Kompletní ceny v řádcích příjemky (PR) vzniklé z vracení obalů na kase. Za jakých okolností vzniká při vracení příjemka (PR), viz popis režimu Vracení maloobchodní kasy resp. režimu Vracení restaurační kasy. Cenu příjemky není obvykle nutné přepočítat. Tato cena je většinou stejná jako cena skladová, za jakou se obaly ze skladu původně vydaly. Výjimka může nastat, pokud dojde k přecenění obalů. Závisí ovšem též na nastavení parametru Cena vraceného obalu na příjemce.

 • Není-li zatrženo - všechny pohyby příjemek mají nastaveny příznak kompletní ceny na NE a je potřeba se k nim později vrátit a zkontrolovat je.
 • Je-li zatrženo - nastaví se všem pohybům, které bylo možné při příjmu ocenit, příznak kompletní ceny na ANO. Pohyby, které nebylo možné ocenit se nastaví na NE.

  Doporučujeme tuto volbu zatrhnout. Tento přepínač se týká jen obalů, nikoli zboží.

Podrobnosti o vlivu nastavení "kompletních cen" na ocenění dokladů viz Výpočet skladových cen.

Vracet jen celou účtenku

Přepínač ovlivňuje možnost změnit v režimu vracení množství vraceného zboží a rovněž možnost vracet bez vazby na účtenky. Viz popis režimu Vracení maloobchodní kasy resp. režimu Vracení restaurační kasy.
 • Není-li zatrženo - vracet lze libovolnou část účtenky.
 • Je-li zatrženo - na vracené účtence nelze měnit množství vraceného zboží, nebo vrátit pouze některé položky. Lze ji vrátit pouze celou. K dispozici je i možnost vracení bez vazby na konkrétní účtenku - viz průvodce stornem prodeje - číslo účtenky není známé.

Z vracené účtenky kopírovat platby

Přepínač způsobí, že z původní účtenky se na vratnou účtenku ("vratku") zkopírují platby (způsob platby a částka), podle toho, jak byla původní účtenka uhrazena v režimu Placení na maloobchodní kase resp. v režimu Placení v restaurační kase. Tím se storno účtenky promítne do odvodu tržeb stejným způsobem, jako úhrada původní účtenky.

 • Není-li zatrženo - platby se nebudou nikdy kopírovat.
 • Je-li zatrženo - pak se platby zkopírují, ale jen za následujících podmínek (důvodem je to, že nemá smysl kopírovat všechny typy plateb):
  • Účtenka se vrací kompletně a na vracené účtence jsou jen platby typu "V hotovosti". Např. více plateb v hotovosti ve více měnách.
  • Účtenka se nevrací kompletně (vrací se jen část prodaného zboží) a na vracené účtence jen jen jedna platba typu "V hotovosti". Pak tuto platbu příslušně poníží na celkovou hodnotu účtenky.

Při stornu účtenky není vždy možné vrátit stejný způsob platby. Například účtenka byla uhrazena kreditní kartou, ale při vracení se zákazníkovi bude vracet hotovost.

Vracet do reklamačního skladu

Zapnutí přepínače způsobí, že pro vracení se použije reklamační sklad, nikoli výchozí sklad pokladního prodeje.

Vracet jen dnešní účtenky

Přepínač omezuje možnost vracet starší než dnešní účtenky. Je-li zatržen, znepřístupní se volba Vracení na maloobchodní kase resp. Vracení na restaurační kase. Vracet pak lze pouze "dnešní účtenky" pomocí volby Dnešní účtenky v servisním menu maloobchodní kasy resp. volbou Dnešní účtenky v servisním menu restaurační kasy.

Cena vraceného obalu na příjemce

Nastavení určuje, jaká cena se použije pro ocenění vraceného obalu na skladové příjemce (PR) vygenerované při vracení obalů. Použije se pouze při volném vracení obalů, při vracení obalů v rámci storna účtenky jsou obaly obsaženy na vygenerované vratce společně s vraceným zbožím. Viz popis režimu Vracení maloobchodní kasy resp. režimu Vracení restaurační kasy.

 • Poslední pořizovací cena - tj. cena, za kterou byly obaly naposledy nakoupeny od dodavatele. Čerpá se z položky poslední pořizovací cena na dané dílčí kartě. (Samozřejmě patřičně přepočtena podle vztahu jednotek a podle kurzů uvedených v údajích dané dílčí karty a na hlavičce dokladu (pokud je v jiné měně, než je měna vystavovaného dokladu)).

  Na příjemkách se do předvyplňované ceny nezahrnuje případně zadaná Dopl. cena na dílčí kartě, jelikož to zde nemá význam. (Vedlejší náklady se zadávají zvlášť.)

 • Výkupní cena - cena, která byla vrácena zákazníkovi při vracení, výkupu obalů. Tedy cena z dané účtenky, k níž PR patří. (Jaká cena se při vracení předvyplní na samotnou účtenku, viz popis režimu Vracení maloobchodní kasy resp. režimu Vracení restaurační kasy.)

  Mějme skladovou kartu vedenou jako obal. Poslední pořizovací cena na dílčí kartě nechť je 110Kč. V ceníku, který bude použit pro stanovení prodejní ceny, nechť je prodejní cena 150Kč. Obal je prodán na účtenku za 160Kč. Nechť v režimu vracení je účtenka známa, tj. na vratnou účtenku se předvyplní cena z vracené účtenky, tj. 160Kč. Má-li nastavení "Cena vraceného obalu na příjemce" hodnotu "Poslední pořizovací cena", předvyplní se do řádku PR cena 110Kč. V opačném případě cena 160Kč.

Nabídka jednotek při prodeji

Toto nastavení určuje, jak se chová dialog prodeje na kase (viz režim Prodej maloobchodní kasy resp. režim Prodej restaurační kasy) v případě, že prodávané zboží (skladová karta) má zadáno více jednotek. Podle toho se i případně vyvolá Režim Jednotka s nabídkou jednotek k výběru. Viz též Režim Prodej - Prodej zboží s více jednotkami.

 • Zakázána - jednotky se při prodeji nenabízí. Zvolí se automaticky a to:
  • buď hlavní jednotka - pokud z údaje zadaného pro dohledání zboží do vstupní řádky kasy není jasné, o jakou jednotku se jedná. To se týká případů hledání zboží dle kódu nebo názvu.
  • nebo jednotka, která odpovídá zadanému údaji. To se týká hledání dle EAN nebo PLU, jelikož tyto údaje jsou zadané přímo v definici jednotlivých jednotek.
 • Nabízet jen po zadání kódu nebo jména - Má-li zboží víc jednotek, tak po zadání kódu nebo názvu zboží do vstupní řádky kasy se nabídne výběr jednotek. Po zadání EAN nebo PLU se nic nenabízí, jelikož EAN a PLU jsou údaje vztahující se k jednotce a tudíž je výběr jednoznačný.
 • Nabízet vždy – Má-li zboží víc jednotek, nabídne se výběr vždy bez ohledu na údaj zadaný do vstupní řádky.

Objasníme na příkladu při použití PLU:

Mějme zboží "CD" s kódem "CD", které má zadány jednotky "ks" (hlavní jednotka), "bal", "pal". Všechny mají zadán také PLU. Dialog prodeje se pak při jednotlivých nastaveních chová takto:

 • Zakázána - při zadání kódu "CD" (nebo jména "CD") se prodá hlavní jednotka (ks) tohoto zboží. Při načtení PLU se zboží prodá s jednotkou příslušející k PLU. Z toho také plyne že jednotku s nezadaným PLU nelze přímo prodat a je nutno vyhledat ji v ceníku.
 • Nabízet jen po zadání kódu nebo jména - při zadání zboží kódu "CD" (nebo jména "CD") se nabídne seznam všech jednotek tohoto zboží a je možno vybrat si pro prodej požadovanou jednotku. Při načtení PLU se zboží prodá s jednotkou příslušející k PLU.
 • Nabízet vždy - při zadání kódu "CD" (nebo jména "CD") nebo při načtení libovolného PLU tohoto zboží, se vždy nabídne seznam všech jednotek tohoto zboží a je možno vybrat si pro prodej požadovanou jednotku.

Při použití EAN je chování dialogu prodeje stejné jako při použití PLU.

Používat definici ceny z firmy

Nastavení ovlivňuje, jaká definice ceny se upřednostní při stanovení prodejní ceny pro prodávané zboží. Je-li zatrženo, bude se upřednostňovat definice ceny, kterou má firma z účtenky (firma, které se prodává) zadanou v položce Preferovaná definice ceny.

Podrobněji včetně příkladů viz Stanovení výchozí prodejní ceny v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji.

Nabídka cen při prodeji

Toto nastavení určuje, jak se v režimu Prodej maloobchodní kasy resp. Prodej restaurační kasy zachová dialog prodeje v případě, že je pro prodávané zboží s ohledem na firmu na účtence, sklad na účtence a příp. další parametry ovlivňující stanovení prodejní ceny dohledáno v příslušném ceníku více nenulových definic cen. V kterém ceníku se hledá a jak, viz podrobněji včetně příkladů a digramu Stanovení výchozí prodejní ceny v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji. Chování souvisí též s nastavením oprávnění obsluhujícího. Podle toho se i případně zobrazí Dialog pro výběr prodejní ceny s nabídkou cen k výběru. Viz též Režim Prodej - Prodejní cena v pokladním prodeji.

Dialog prodeje se pak při jednotlivých nastaveních nabídky cen chová takto (popis je uveden pro maloobchodní kasu, ale adekvátně platí i pro restaurační kasu):

 • Zakázána - při prodeji zboží se zboží prodá za cenu, která je stanovena jako výchozí prodejní cena s ohledem na firmu na účtence, příp. sklad a nastavení parametrů, přičemž žádná nabídka cen se při prodeji nenabízí, ani kdyby v příslušném ceníku bylo zadáno více nenulových definic prodejních cen. Pokud obsluhující oprávnění Měnit prodejní cenu:
 • Nabízet na požádání v režimu Cena - při prodeji zboží se zboží prodá stejně jako v předchozím případě, žádná nabídka cen se při prodeji nenabízí. Pokud obsluhující oprávnění Měnit prodejní cenu:
  • má, pak může následně volbou Cena v režimu Prodej přejít do režimu Cena a cenu zadat ručně nebo opětovným stiskem tlačítka Cena vyvolat seznam všech nenulových cen v příslušném ceníku a z něj vybrat. Pokud nemá oprávnění Měnit prodejní ceny, volbou Cena v režimu Prodej se mu rovnou zobrazí seznam všech nenulových cen v příslušném ceníku, z něhož může vybrat.
  • nemá, pak se mu volbou Cena v režimu Prodej nezobrazí režim Cena, ale rovnou seznam všech nenulových cen v příslušném ceníku, z něhož může vybrat.
 • Nabízet, když firma nemá předvolenou definici ceny - V tomto případě se seznam nenulových prodejních cen z příslušného ceníku při prodeji nabídne tehdy, pokud firma z účtenky nemá v adresáři zadánu preferovanou definici ceny. Z tohoto seznamu je možno cenu vybrat a dané zboží za ni prodat. Následně může obsluhující jako v předchozích případech volbou Cena v režimu Prodej přejít do režimu Cena a vybrat cenu jinou, příp. cenu zadat ručně, má-li k tomu oprávnění. Pokud má preferovanou definici ceny zadánu, pak tuto cenu rovnou použije pro prodej. Pokud je ale tato definice ceny v příslušném ceníku nulová, nahlásí, že neexistuje prodejní cena (cenu je třeba zadat ručně (pokud k tomu má obsluhující oprávnění, v opačném případě nelze zboží prodat).
 • Nabízet, když existují ceny pro víc definic cen - Pokud jsou pro prodávané zboží zadány v příslušném ceníku nenulové ceny pro více definic cen, pak se při tomto nastavení při prodeji automaticky zobrazí jejich seznam s popisem podle názvu definice cen. Z tohoto seznamu je možno cenu vybrat a dané zboží za ni prodat. Pokud existuje jenom jedna nenulová definice ceny, ale není hlavní, zobrazí se nabídka též. Pokud existuje jenom jedna nenulová definice ceny, která je současně hlavní, pak se rovnou vybere (tj. za danou cenu se prodá). Následně může obsluhující jako v předchozích případech volbou Cena v režimu Prodej přejít do režimu Cena a vybrat cenu jinou, příp. cenu zadat ručně, má-li k tomu oprávnění.

Dialog pro výběr prodejní ceny - příklad zobrazeného dialogu

Jak bylo řečeno v obecném popis kasy, viz upozornění Kasa versus měny, kasa prodává JEN za lokální měnu, tudíž nebere v potaz definice cen v jiné než lokální měně.

Funkčnost výběru cen z nabídky prodejních lze výhodně použít v případě, kdy nechcete obsluhujícím povolit Měnit prodejní cenu ručním zadáním, ale zároveň požadujete, aby o ceně zboží rozhodli až v okamžiku prodeje.

Objasníme na příkladu:

Jsou zadány 4 definice cen s hodnotami cen pro zboží XY uvedenými v závorce - předpokládá se aktuálně platný ceník. Nechť firma X má nastavenu jako preferovanou definici ceny 3. Firma Y nemá nastavenu žádnou definici ceny.
Pro zboží A:
- Definice ceny 1: Základní cena (100,-Kč) je zároveň zadána jako hlavní definice ceny
- Definice ceny 2: Cena pro akce (90,-Kč)
- Definice ceny 3: Cena pro studenty (80,-Kč)
- Definice ceny 4: Cena pro zaměstnance (nevyplněno)

Pro zboží B:
- Definice ceny 1: Základní cena (nevyplněno) je zároveň zadána jako hlavní definice ceny
- Definice ceny 2: Cena pro akce (9,-Kč)
- Definice ceny 3: Cena pro studenty (nevyplněno)
- Definice ceny 4: Cena pro zaměstnance (nevyplněno)

Pro zboží C:
- Definice ceny 1: Základní cena (99,-Kč) je zároveň zadána jako hlavní definice ceny
- Definice ceny 2: Cena pro akce (nevyplněno)
- Definice ceny 3: Cena pro studenty (nevyplněno)
- Definice ceny 4: Cena pro zaměstnance (nevyplněno)

Dialog prodeje se pak při jednotlivých nastaveních chová takto:

- Zakázána - při prodeji zboží A z našeho příkladu se zboží prodá za Základní (hlavní) cenu (100,-Kč).
- Nabízet na požádání v režimu Cena - při prodeji zboží A se zboží prodá za Základní cenu (100,-Kč). Následně je možno ovládacím tlačítkem Cena v režimu Prodej přejít do režimu Cena a zde opětovným stiskem tlačítka Cena vyvolat seznam všech cen v příslušném ceníku. Zobrazí se 100,-, 90,- a 80,- s popisem podle názvu definice cen. Z tohoto seznamu je možno cenu vybrat a dané zboží za ní prodat.
- Nabízet, když firma nemá předvolenou definici ceny - při prodeji zboží A firmě X se prodá za Cenu pro studenty (80,-Kč). Při prodeji zboží A firmě Y se zobrazí nabídka cen 100,-, 90,- a 80,-.
- Nabízet, když existují ceny pro víc definic cen - Při prodeji zboží A se zobrazí ceny 100,-, 90,- a 80,-. Při prodeji zboží B se zobrazí cena (9,-Kč). Existuje jediná nenulová, ale nabídne se, jelikož není hlavní. Při prodeji zboží C se nabídka cen nezobrazí a rovnou se vybere hlavní cena 99,-Kč.

Pokud je pro všechny definice cen zadána jediná cena, v seznamu pro výběr se zobrazuje pouze tato jedna cena.

Při prodeji zadávat

Volba, jaká cena se používá při prodeji na kase maloobchodního prodeje resp. při prodeji na restaurační kase. Tato cena se zobrazuje nebo zadává při prodeji na kase.

Nastavením lze určit používání:

 • Ceny s daní
 • Ceny bez daně

Postup výpočtu DPH:

Pro výpočet hodnoty DPH je použit následující postup:

DPH se počítá metodou shora takto:

 • Daň se vypočítá jako součin ceny včetně daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je příslušná výše sazby daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby, pokud je základem daně cena včetně daně.
 • Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa. Vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře nahoru nebo se uvede v haléřích.
 • Cena bez daně se dopočte jako rozdíl ceny včetně daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.
Doplňkové informace na účtence

Na účtenku lze během jejího zpracovávání zadat doplňkové údaje. K jejich zadání slouží volba Doplňkové informace v servisním menu maloobchodní kasy resp. volba Doplňkové informace v servisním menu restaurační kasy.

Jako doplňkové informace lze zadat:

 • Zakázka
 • Obchodní případ
 • Projekt
 • Poznámka
 • Poznámka 2

Povinnost zadávat tyto položky lze nastavit do stavů:

 • Nepoužívat - položku nelze vůbec zadat, vstupní řádka pro její zadání se nezobrazí.
 • Zadávat nepovinně - položku lze zadat nebo nezadat podle potřeby, její vyplnění nebo nevyplnění není programem kontrolováno.
 • Zadávat povinně - položku je potřeba vyplnit. Pokud nebyla položka vyplněna již během zpracovávání účtenky, při jejím uzavírání (viz otevřené a uzavřené účtenky) se zobrazí dialog pro vyplnění doplňkových informací. Povinnost položku vyplnit není absolutní, zobrazení vstupního dialogu pro její zadání je bráno jen jako připomenutí, že nebyla zadána a účtenku lze uzavřít stiskem Storno i při nevyplněné položce.

  Volba Doplňkové informace v servisním menu kasy se nezobrazí v případě, že všechny z doplňkových informací jsou nastaveny ve stavu "Nepoužívat".

Hranice pro povinnou identifikaci zákazníka
  Pokud je cena větší než hranice, zadat zákazníka

Pokud je cena větší než hranice, zadat zákazníka - zatržení položky aktivuje tuto funkci. Je-li zatrženo, zpřístupní se následující položka:

 • Hranice ceny - vyplňte hodnotu ceny účtenky s DPH. Při prodeji za cenu vyšší než je zadaná hranice, vyžaduje program zadání firmy zákazníka. Je nutno zadat jinou firmu, než která je přednastavena jako firma pro předvyplnění na účtence.

  Na nutnost zadat firmu zákazníka je obsluhující upozorněn blikajícím nápisem v dolní části dialogu kasy. Pokud jej ignoruje a pokouší se účtenku zaplatit a zavřít, je na tuto skutečnost upozorněn a účtenka nejde zavřít.
Hranice ceny
Pokladní místo
  Způsob stanovení pokladního místa

Umožňuje nastavit, odkud a jak se bude určovat, jaké pokladní místo se má při prodeji na kase pro přihlášeného obsluhujícího použít:

 • Použít pokladní místo z obsluhujícího - pak se bude brát přednostně ze směnného kalendáře nebo tak z údajů obsluhujícího
 • Použít pokladní místo z provozu - pak se bude brát přednostně ze směnného kalendáře nebo z následující položky, která se v tomto případě zpřístupní
  • Pokladní místo - Pokladní místo, přes které se bude prodávat v daném provozu. Určuje místo sumarizace tržeb realizovaných obsluhujícím. Zda se použije, nebo zda se vezme pokladní místo odjinud, závisí na dalších okolnostech. Více viz Určení pokladního místa při prodeji. Zadáte název pokladního místa nebo je vyberete z číselníku pokladních míst.
 • Použít pokladní místo z pracovního kalendáře - pak se bude vždy brát ze směnného kalendáře.

Více viz Určení pokladního místa při prodeji.

  Pokladní místo
Sčítání účtenek do souhrnné účtenky

Nastavením jedné z následujících voleb se při provádění uzávěrky prodeje do souhrnných účtenek sečtou nebo nesečtou jednotlivé účtenky takto:

 • Sečíst do jedné - vznikne souhrnná účtenka za jeden den a provoz
 • Rozdělovat podle firem - vznikne souhrnná účtenka za každou firmu, které bylo prodáváno
 • Nesčítat - ke každé účtence vznikne jedna souhrnná účtenka

Jedná se o jeden z údajů, který ovlivňuje, kolik dokladů při uzávěrce prodeje vznikne.

Uzávěrku prodeje lze provést několikrát za den. Přitom vznikne za každé provedení uzávěrky samostatná souhrnná účtenka - ale navíc podle předchozího nastavení. Například při nastaveném rozdělování podle firem, prodeji čtyřem firmám a třech uzávěrkách za den může vzniknout až 12 souhrnných dokladů.

Dosud neuzavřené (nezaplacené) účtenky se do uzávěrky nezahrnují.

Pokud chcete souhrnné účtenky zahrnovat do reportu Obraty odběratelů, je důležité tuto volbu nastavit na hodnotu Nesčítat. Podrobnější informace naleznete v popisu reportu.

Množství zadávat

Nastavením jedné z následujících voleb se volí přesnost zadávání množství prodávaného zboží:

 • na celé jednotky
 • na 1 desetinné místo
 • na 2 desetinná místa
 • na 3 desetinná místa
Při prodeji zobrazovat zásobu zboží

Přepínač určuje, zda se má na kase zobrazovat zásoba zboží. Týká se režimu Prodej a režimu Ceník. Při prodeji zboží se pod vstupní řádkou režimu Prodej zobrazuje informace o tom, které zboží bylo právě aktuálně prodáno. Současně s tím se zobrazí i informace o zbylé aktuální zásobě na skladě, po právě provedeném prodeji. V režimu Ceník se zásoba zobrazuje ve sloupci Zásoba v řádcích dohledaného zboží.

 • Není-li zatrženo - aktuální zásoba se nezobrazí.
 • Je-li zatrženo - aktuální zásoba se zobrazí.

  Zásoba se nezobrazí v případě, kdy aktuálně přihlášený obsluhující nemá oprávnění při prodeji vidět zásobu. Můžete tedy např. zobrazování zásoby povolit a zakázat ji jen některým obsluhujícím.

  Jak bylo zmíněno v popisu oprávnění při prodeji vidět zásobu, na zobrazení velikosti zásoby nemá vliv nastavení okamžitého odpisu při prodeji. Zobrazuje se aktuální použitelná zásoba, tedy zásoba skladu se zohledněnými již realizovanými prodeji z již uzavřených (tj. zaplacených) účtenek. Pozor - množství, které je uvedeno na jiných otevřených a dosud nezaplacených účtenkách, se nezohledňuje. Množství zobrazené zde se tedy může lišit od množství zobrazovaného v seznamu skladových karet právě o množství na účtenkách, které ještě nebyly zpracovány uzávěrkou prodeje. Stejně tak toto zobrazení množství nezohledňuje rezervace zboží agendou objednávek.

Uzávěrka prodeje rozdělí pohyby podle jednotek

Přepínač určuje, zda má uzávěrka prodeje prodané zboží sčítat do řádků souhrnných účtenek (prodejů) podle jednotek tak, jak bylo zadáno na účtenkách, nebo zda mají být pohyby jedné skladové karty sečtené do jednoho řádku souhrnné účtenky a množství na tomto řádku převedeno na společnou (hlavní) jednotku.

 • Není-li zatrženo - uzávěrka prodeje sečte všechny pohyby jedné skladové karty do jednoho řádku a množství převede na společnou (hlavní) jednotku.
 • Je-li zatrženo - uzávěrka prodeje sčítá pohyby jedné skladové karty podle jednotek tak, jak bylo zadáno na účtenkách.

Jedná se o jeden z údajů, který ovlivňuje, kolik dokladů při uzávěrce prodeje vznikne.

S účtenkou může pracovat jen ten, kdo ji založil

Přepínač určuje, zda bude moci s účtenkou pracovat i jiný obsluhující než jen ten, který ji založil:

 • Není-li zatrženo - s jednou účtenkou může pracovat několik obsluhujících, mohou se na ní podílet. Nerozlišuje se, kdo ji založil příp. kdo s ní dále bude pracovat a kdo ji uzavírá.
 • Je-li zatrženo - s účtenkou může pracovat a musí ji uzavřít (zaplatit ji) ten samý obsluhující, který ji založil, resp. který je na účtence aktuálně evidován jako její autor (viz položka "Obsluhující - založil" v hlavičce účtenky). Použijete např. v případě, že potřebujete sledovat, jak je který obsluhující pracovitý, na kolika účtenkách se podílel.

  Nastavení se nevztahuje pouze na otevřené účtenky, ale i na účtenky v režimu Změna plateb. Dále ovlivňuje dostupnost volby Změna platby maloobchodní kasy resp. Změna platby restaurační kasy.

  Výjimkou v tomto druhém případě je obsluhující, který má oprávnění Provozní vedoucí. Ten mj. má možnost převést účtenku na jiného uživatele či kasu. To může provést buď v agendě Účtenky (tj. má dostupnou funkci Převést účtenku v agendě Účtenky) nebo v servisním menu dané kasy (viz Provozní vedoucí - Převod dokladů). Účtenka pak bude vystupovat, jakoby ji založil uživatel, na něhož byla převedena, a ten s ní pak bude moci na kase pracovat (tj. pokračovat na ní v prodeji a uzavřít ji).

Kombinaci tohoto nastavení a provozního vedoucího s možností převádět účtenky objasníme na příkladu:

Nechť obsluhující Roznáška vystavil účtenku (UC), ale neuzavřel ji (zatím ji nezaplatil). Obsluhující Kusá nemá oprávnění Provozní vedoucí, obsluhující Novák ano. Mějme maloobchodní prodej s nastavením "Používat více otevřených účtenek současně".

a) V provozu nechť je zatrženo, že "S účtenkou může pracovat jen ten, kdo ji založil". Pak přihlásí-li se ke kase Kusá, nebude moct v režimu otevřené Účtenky Roznáškovu UC vybrat, tudíž ani na ni dál prodat či ji zaplatit. Přihlásí-li se ke kase Novák, tak totéž. V agendě Účtenky, bude mít Kusá funkci "Převzít účtenku" nedostupnou. Novák ji ale má dostupnou. Pokud ji použije, může změnit na UC údaj o tom, kdo ji založil (viz položka "Obsluhující, který ji vystavil"). Pokud ji převede na Kusou, bude s ní moci pracovat ona, pokud ji převede na sebe, pak s ní bude moct na kase pracovat sám. Novák může totéž provést přímo na kase v servisním menu volbou Provozní vedoucí - Převod dokladů.

b) provozu nechť není zatrženo, že "S účtenkou může pracovat jen ten, kdo ji založil". Pak přihlásí-li se ke kase kdokoli, tak může Roznáškovu UC vybrat, prodávat na ni a zaplatit ji. Funkci Převést účtenku v agendě Účtenky ani volby Provozní vedoucí - Převod dokladů na kase v tomto případě nepotřebuje. (Nicméně, i v tomto případě, kdy s účtenkou může pracovat kdokoliv) mohou být funkce pro převod účtenky potřebné a to pokud je potřeba účtenku převést na jinou kasu.)

Neboli jinými slovy: Když na jedné kase mohou pracovat uživatelé A, B a C, tak je povolené, že A účtenku otevře, C do ní něco přihodí a B ji zavře. Když se na provozu zapne, že do účtenky může jen ten, kdo ji založil, tak pokud A založí účtenku, tak B ani C do ní nebudou moci zasahovat. I když je C "Provozním vedoucím", v kase se během prodeje do účtenky uživatele A nedostane (stejně jako B, který není provozním vedoucím). Uživatel C coby provozní vedoucí ale účtenku "přehodit" účtenku uživatele A na někoho jiného (např. na uživatele B) a ten se pak do ní v kase dostane. Do takové účtenky se pak pochopitelně už A nedostane.

Obecná nastavení - Subzáložka Nastavení tisku účtenky

Na této subzáložce lze definovat vlastnosti tištěné účtenky:

Název Popis
Volitelné údaje záhlaví účtenky

Skupina položek, která určuje obsah záhlaví tištěné účtenky. Tyto údaje se tisknou na začátku účtenky, před jednotlivými pohyby účtenky.

Zatržením, resp. vyplněním příslušné položky lze volit tisk těchto údajů:

 • Název firmy - jedná se o název vlastní firmy zadané ve Firemních údajích v záložce Obecné.
 • Adresa - jedná se o adresu vlastní firmy zadanou ve Firemních údajích v záložce Vlastní adresa.
 • IČO a DIČ - IČO a DIČ vlastní firmy zadané ve Firemních údajích v záložce Obecné.
 • Datum a čas - datum a čas vzniku účtenky
 • Název firmy (zákazníka) - jméno firmy z adresáře firem, na kterou může být vystavena účtenka. Tato informace se tiskne pouze v případě účtenky s jinou firmou zákazníka, než s firmou nastavenou pro předvyplnění na účtence.
 • Identifikační čárový kód - pokud tiskárna podporuje tisk čárového kódu, vytiskne se na účtence identifikační čárový kód, který ji jedinečně identifikuje. Pokud je sejmut čtečkou čárových kódů, je pro danou účtenku zobrazen Režim Vracení. Víz též příkazy pro načtení dokladů. Dále viz též prvek editoru tisk. sestav Čárový kód z výrazu.

 • Název provozu - název provozu z položky Název.
 • Adresa provozu - možnost tisknout na účtence adresu provozu, kterou je možno vyplnit na subzáložce Adresa provozu.
 • Dealerská třída - dealerská třída zákazníka, tiskne se její kód a název.
 • Nadpis dealerské třídy na účtence - text, který se tiskne na účtence jako nadpis dealerské třídy.
 • Volitelný text záhlaví - až 3 řádky libovolného textu, který můžete zadat.

K dispozici je dále zatrhávací položka "Široce", jejímž zatržením lze u každého z těchto řádků nastavit tisk textu širokým písmem.

Volitelné údaje paty účtenky

Skupina položek, která určuje obsah patičky tištěné účtenky. Tyto údaje se tisknou na konci účtenky, za jednotlivými pohyby účtenky a za součtem.

Zatržením, resp. vyplněním příslušné položky lze volit tisk těchto údajů:

 • Rekapitulace DPH - sumář základů a DPH podle jednotlivých sazeb DPH.
 • Rekapitulace placení - přehled přijatých a vrácených peněz a jiných platidel.
 • Telefonní čísla - telefonní čísla zadaná ve Firemních údajích v záložce Vlastní adresa.
 • Číslo faxu - číslo faxu zadané ve Firemních údajích v záložce Vlastní adresa.
 • Informace o registraci u obchodního rejstříku - text o zápisu firmy do obchodního rejstříku zadaný ve Firemních údajích v subzáložce Obchodní rejstřík.
 • E-mail - E-mailová adresa zadaná ve Firemních údajích v záložce Vlastní adresa.
 • Vlastní WWW adresa - vlastní www adresa zadaná ve Firemních údajích v záložce Obecné.
 • Jméno obsluhujícího - jméno obsluhujícího, který prodej realizoval.
 • Volitelný text paty - až 3 řádky libovolného textu, který můžete zadat.
 • Poznámka 2 - pokud byla zvolena možnost zadat Poznámku 2, je možné ji takto zobrazit i na účtence.
 • Nadpis Poznámky 2 na účtence - nadpis pro sekci s poznámkou 2 v patě účtenky. Je volitelný, ale při zapnutí Poznámky 2 je doporučené jej vyplnit, proto se při uložení nastavení bez zadaného názvu zobrazí upozornění.

K dispozici je dále zatrhávací položka "Široce", jejímž zatržením lze u každého z těchto řádků nastavit tisk textu širokým písmem.

Na účtence tisknout

Skupina položek, která určuje další údaje tištěné na účtence.

Zatržením, resp. vyplněním příslušné položky lze volit tisk těchto údajů:

 • Kód skladové karty - je-li položka zatržena, tiskne se na účtenku navíc ještě kód zboží, tedy obsah položky Kód dané skladové karty.
 • PLU - je-li položka zatržena, tiskne se na účtenku navíc ještě PLU dané skladové karty
 • Specifikace - je-li položka zatržena, tiskne se na účtenku Specifikace zboží.
 • Specifikace2 - je-li položka zatržena, tiskne se na účtenku Specifikace2 zboží.
 • Kurz cizích měn - je-li položka zatržena, tiskne se na účtenku kurz cizí měny, kterou byla účtenka uhrazena.

Poznámka k tisku účtenek: Vzhledem k nutnosti dosáhnout co nejrychlejšího vytištění, není účtenka běžnou tiskovou sestavou (reportem), který by bylo možno uživatelsky měnit nebo vytvářet, jako je tomu u jiných sestav v systému ABRA Gen. Tisk účtenky je pevnou součástí programu a je prováděn přes speciální ovladače, definované v číselníku Nastavení kas. Tisk probíhá na bankovní tiskárny, které většinou tisknou na ruličkový "nekonečný" papír.

Výše uvedené volitelné údaje záhlaví a paty účtenky, příp. další výše uvedená nastavení jsou jediná, která dovolují uživatelsky ovlivnit obsah používané účtenky tištěné na bankovní tiskárnu (na nekonečný papír).

Při použití ovladače tiskárny "AbraReport.g3p" je možno přesměrovat tisk z bankovní tiskárny na "klasickou" tiskárnu a v rámci tohoto ovladače určit, jaká tisková sestava se má tisknout místo účtenky na ruličkovaném papíře. Podrobnosti o připojení tohoto ovladače jsou součástí popisu připojení ovladačů tiskáren.

Obecná nastavení - Subzáložka Ceník, vyhledávání zboží

Subzáložka umožňuje nastavit vyhledávání zboží na kase ze vstupní řádky pokladního prodeje v režimu Prodeje maloobchodní kasy resp. režimu Prodeje restaurační kasy, chování po stisku ovládacího tlačítka Ceník v režimu Prodeje maloobchodní kasy resp. tlačítka Ceník v režimu Prodeje restaurační kasy a chování a po přechodu do režimu Ceník maloobchodní kasy resp. režimu Ceník restaurační kasy.

Název Popis
Nejmenší PLU

Zatržením položky se zapne používání této funkce. Zároveň je třeba nastavit hodnotu, od které se číslo ve vstupní řádce v režimu Prodeje maloobchodní kasy resp. režimu Prodeje restaurační kasy považuje za PLU. Menší čísla se považují za množství. Zadáno může být číslo od 0 do 99.

Nastavíte nejmenší PLU na hodnotu 10. Příkaz 9 se interpretuje jako *9 a množství předchozího pohybu se nastaví na 9. Příkaz 10 znamená prodej zboží s PLU 10.

Nastavení pro vyhledávání vstupní řádkou

Toto nastavení určuje základní chování pokladního prodeje v režimu Prodeje maloobchodní kasy resp. režimu Prodeje restaurační kasy při zadání a potvrzení údajů do vstupní řádky - viz např. Příkazy pro prodej zboží na maloobchodní kase. Vyhledávací algoritmus prochází podle tohoto nastavení číselník skladových karet a hledá zadaný údaj ve vybraných položkách skladových karet. Pro vyhledávání lze vybrat zatržením příslušného přepínače tyto položky:

 • EAN
 • PLU
 • Kód
 • Název

Dále je možno podle potřeby upravit Pořadí vyhledávání - vyhledávací algoritmus prochází číselník skladových karet tak, že nejprve zkusí zadaný údaj najít podle první zadané položky, pokud neuspěje, hledá podle druhé atd. Vyhledávací pořadí lze měnit stiskem tlačítek "Dříve" a "Později". Zvolte takovou variantu, která nejlépe odpovídá vašemu označování zboží.

Je-li skladová karta podle zadaného údaje nalezena, prodá se. Pokud nalezena není, program ohlásí chybu zadávání. Dále viz např. Příkazy pro prodej - Rozbor EAN/kód zboží/PLU/název na maloobchodní kase.

Nastavení pro vyhledávání v režimu Ceník

Toto nastavení určuje chování pokladního prodeje po stisku tlačítka tlačítka Ceník v režimu Prodeje maloobchodní kasy resp. tlačítka Ceník v režimu Prodeje restaurační kasy. Zvolit lze jednu z následujících možností:

 • Zobrazit číselník skladových karet - Zobrazí se číselník skladových karet zaostřený na položku dohledanou dle údaje zadaného do vstupní řádky.
 • Přejít do režimu Ceník a hledat - Kasa přejde do režimu Ceník maloobchodní kasy resp. režimu Ceník restaurační kasy, zadaný řetězec znaků zkusí vyhledat v jedné z následujících položek skladové karty (podle nastavení položky Plné textové vyhledávání použít se vyhledává v dané položce fulltextově nebo od začátku položky):
  • v kódech
  • v názvech
  • v specifikaci
  • v specifikaci 2
 • Přejít do režimu Ceník - Obdoba předchozí volby, pouze se po přechodu do režimu automaticky nehledá.

Více viz Režim Ceník resp. vyhledání zboží na maloobchodní kase.

Zobrazované sloupečky v režimu Ceník

Toto nastavení umožňuje vybrat některé zobrazované položky zboží v režimu Ceník.

Základní položky (kód, název, jednotka a prodejní cena) jsou zobrazovány vždy, sklad je zobrazen tehdy, pokud je nastaveno Automaticky prodávat z dalších prodejních skladů. K nim lze navíc zatržením příslušného přepínače přidat zobrazení těchto položek:

 • zásoba - tj. stav daného zboží na daném skladu (tj. na dané dílčí kartě)
 • specifikace
 • specifikace 2

  Zobrazení zásoby je podmíněno nastavením příslušného oprávnění pro obsluhujícího.

Plné textové vyhledávání použít

Toto nastavení umožňuje zvolit, ve kterých položkách skladové karty se má uplatnit plné textové ("fulltextové") vyhledávání.

Zatržením příslušného přepínače lze volit fulltextové vyhledávání v těchto položkách:

 • v kódu skladové karty
 • v názvu skladové karty
 • ve specifikacích skladové karty

Není-li položka zatržena, znamená to, že se v ní má vyhledávat jen od jejího začátku.

Funkce tlačítek v režimu Ceník

Toto nastavení umožňuje přiřadit funkčním klávesám/tlačítkům F2 - F8 funkce pro režim Ceník maloobchodní kasy resp. režim Ceník restaurační kasy. Každé funkční klávese/tlačítku lze vybrat jednu z následujících funkcí:

Popis dostupných možností:
Nepoužít Volba znamená, že daná funkční klávesa nebude použita pro žádnou funkci.
Kód zboží

Tyto volby znamenají, že se po stisku dané funkční klávesy má zadaný údaj hledat ve skladových kartách podle jedné z následujících položek:

 • kód - Hledání dle kódu skladové karty.
 • název- Hledání dle názvu skladové karty.
 • specifikace - Hledání dle specifikace skladové karty.
 • specifikace 2 - Hledání dle specifikace 2 skladové karty.
 • poznámka - Hledání v popisu zboží zadaném v subzáložce Poznámka skladové karty.
 • kód výrobce - Zobrazí kód firmy zadané v položce Výrobce skladové karty.
 • název výrobce - Zobrazí název firmy zadané v položce Výrobce skladové karty.
Název zboží
Specifikace
Specifikace 2
Poznámka
Kód výrobce
Název výrobce
Číselník skladových karet Volba znamená, že se po stisku dané funkční klávesy je vyvolán číselník Skladových karet (a je zobrazen v modálním dialogovém okně jako tzv. malý výběrový číselník). Ve vyvolaném číselníku lze v případě potřeby přidat nové zboží, opravit údaje apod. Vyvolaný číselník lze standardně přepnout na velký a mít tak k dispozici všechny funkce, které agenda Skladové karty nabízí. Dále viz popis dané agendy.
Zobrazit detaily

Volba znamená, že stisk dané funkční klávesy zobrazí v pravé části dialogu kasy v režimu Ceník detailní informace o dané skladové kartě. Další stisk cyklicky přepíná informace ke skladové kartě dohledané v režimu ceník, na níž stojí aktuálně kurzor a to následovně:

Tato volba je v režimu Ceník dostupná pouze, pokud má obsluhující oprávnění Při prodeji vidět informace o zboží.

Dílčí karty

Volba znamená, že se po stisku dané funkční klávesy pokladní prodej přepne z režimu Ceník do režimu Dílčí karty maloobchodní kasy resp. režimu Dílčí karty restaurační kasy.

Tato volba je v režimu Ceník dostupná pouze, pokud má obsluhující oprávnění Při prodeji vidět informace o zboží.

Obecná nastavení - Subzáložka Adresář

Subzáložka umožňuje nastavit přechod pokladního prodeje do režimu Adresář v režimu Prodeje maloobchodní kasy resp. režimu Prodeje restaurační kasy a v tomto režimu vyhledávání firem, případně zadání nové firmy.

Název Popis
Nastavení pro vyhledávání v adresáři

Toto nastavení určuje chování pokladního prodeje po stisku tlačítka Adresář v r ežimu Prodeje maloobchodní kasy resp. tlačítka Adresář v servisním menu restaurační kasy.

Zvolit lze jednu z následujících možností:

 • Přejít do režimu Adresář - Kasa přejde do režimu Adresář.
 • Zobrazit číselník firem - Zobrazí se číselník firem (Adresář firem).

Více viz Režim Adresář resp. vyhledání firmy maloobchodní kasy.

Funkce tlačítek v režimu Adresář

Toto nastavení umožňuje přiřadit funkčním klávesám/tlačítkům F2 - F8 funkce pro režim Adresář. Každé funkční klávese/tlačítku lze vybrat jednu z následujících funkcí:

Popis dostupných možností:
Nepoužít Volba znamená, že daná funkční klávesa nebude použita pro žádnou funkci.
Kód

Volba znamená, že se po stisku dané funkční klávesy má zadaný údaj hledat v číselníku firem podle jedné z následujících položek:

 • kód
 • název
 • ulice
 • město
 • PSČ
 • IČO
 • DIČ

Nejdříve zadejte hledaný řetězec a poté stiskněte příslušnou funkční klávesu.

Hledání je necitlivé na velká/malá písmena (Case Insensitiv) a na diakritiku. Objasníme na příkladě:

Mějme v adresáři firem firmy s názvem ABCC, abcc a ABČ. V režimu Adresář zadáme hledaný řetězec abc. Stiskneme funkční klávesu Dohledají se všechny 3 firmy.

Název
Ulice
Město
PSČ
IČO
DIČ
Zobrazit menu adresáře Volba znamená, že se po stisku dané funkční klávesy má vyvolat menu s dalšími funkcemi pro režim Adresář.
Zobrazit číselník firem Volba znamená, že se po stisku dané funkční klávesy má vyvolat číselník (adresář) firem.
Přidat novou firmu

Volba znamená, že se po stisku dané funkční klávesy má zobrazit formulář pro přidání nové firmy do adresáře.

K editaci se nenabízí všechny údaje evidované o firmě v adresáři firem, ale jen vybrané a to ty, které využívá pokladní prodej. Ostatní údaje nejsou pro pokladní maloobchodní a restaurační prodej podstatné a pokud je uživatel chce doplnit, může tak učinit přímo v agendě Adresář firem. Co se týče kódu firmy, lze využít možnosti jeho automatického generování na základě definované struktury kódu. Je-li tato nastavena, předvyplňuje se kód u nově zadávaných firem automaticky. Viz též Jak začít používat Adresář.

K rychlému dohledání záznamu, z něhož vychází generátor kódu na základě definované struktury kódu, (např. pokud potřebujete zjistit, proč systém předvyplňuje kód, který není v souvislé řadě s předchozími kódy), můžete použít funkci na dohledání záznamu s posledním existujícím kódem v řadě dané zadanou definicí struktury kódu, která najde poslední záznam, z něhož vychází generátor kódu, a zobrazí o záznamu bližší informace. POZOR, tuto funkci lze vyvolat pouze v samostatně otevřené agendě Adresář firem, nikoli v Adresáři firem otevřeném přes agendu Kasa.

Jedná se o jednu z možností založení nové firmy. Tato firma se po přidání rovnou vybere na účtenku (jelikož se předpokládá, že ji obsluhující přidává právě proto, že ji chce aktuálně použít).

Příklad vzhledu dialogu pro zadání nové firmy v režimu Adresář.

Opravit firmu

Volba znamená, že se po stisku dané funkční klávesy má zobrazit formulář pro opravu údajů o firmě v adresáři. Jedná se o jednu z možností opravy firmy. Oprava, která se touto funkcí provede, bude mít charakter "drobné opravy".

Funkce není k dispozici, pokud není v režimu Adresář dohledána a vybrána nějaká firma k opravě (tj. seznam v režimu Adresář je prázdný) a současně není na účtence zadána nějaká konkrétní firma (tj. na účtence je firma pro předvyplnění nastavená na provozu). Pokud je na účtence nějaká konkrétní firma (jiná než firma předvyplněná z provozu), pak nevadí, že je seznam firem v režimu Adresář prázdný, funkce Oprava bude v tomto případě dostupná a vyvolá opravu firmy zadané na účtence. Viz též popis stavu po vyvolání režimu Adresář.

Funkce nabízené v menu adresáře

Toto nastavení umožňuje každému ze tří řádků menu vyvolaného funkční klávesou s funkcí Zobrazit menu přiřadit některé výše uvedené funkce pro režim Adresář. Ke každému řádku menu lze přiřadit jednu z následujících funkcí, jejichž popis je uveden výše:

Plné textové vyhledávání použít

Toto nastavení umožňuje zvolit, ve kterých položkách firmy se má uplatnit plné textové ("fulltextové") vyhledávání.

Zatržením příslušného přepínače lze volit fulltextové vyhledávání v těchto položkách:

 • v kódu firmy
 • v názvu firmy

Není-li položka zatržena, znamená to, že se v ní má vyhledávat jen od jejího začátku.

Obecná nastavení - Subzáložka Platby

V této subzáložce je definováno chování kasy v režimu placení. Umožní definovat seznam povolených kombinací způsobu úhrady a měny, tj. konkrétní kombinace způsobů úhrady a měn, které bude možno používat při placení účtenky. Při placení pak je možno rychle vybírat z nabídky zde definovaných možností. Zároveň platí, že jiné než zde uvedené kombinace, nejsou přípustné. Tato volba také umožňuje zadat ke každé kombinaci způsobu úhrady a měny i to, v kolika kopiích má být účtenka vytištěna.

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro zadání kombinací způsobů úhrady a měn povolených pro placení v daném provozu. Další podrobnosti o způsobu placení výběrem z povolených kombinací způsobů úhrady a měn viz Režim placení maloobchodní kasy. Obsahuje položky:

Název Popis
Kód zp. úhrady Vybírá se z číselníku Způsoby úhrady
Název zp. úhrady Doplní se podle vybraného způsobu úhrady
Měna

Vybírá se zadáním kódu nebo z číselníku měn. Vybrat lze libovolnou měnu, ale při placení pak bude možno použít pouze způsoby úhrady s těmi měnami, které má příslušné pokladní místo zapsáno ve svých povolených měnách.

Pozor, u plateb platebním terminálem navíc platí, že při placení nebude možné použít způsoby úhrady terminálem s těmi měnami, které daný terminál nepodporuje. Viz poznámka pro platby terminálem v popisu režimu Placení na maloobchodní kase.

Počet kopií

Lze zadat celé číslo od 0 do 9. Číslo udává počet, kolikrát se účtenka vytiskne pro danou kombinaci způsobu úhrady a měny..

Pokud je počet kopií 0 (nula), účtenka se při prodeji nevytiskne a ani se nezobrazí dotaz na tisk před tiskem účtenky, i když je nastaveno jeho zobrazování, viz nastavení pro maloobchodní prodej Zobrazovat dotaz před tiskem účtenky.

Pouze první z těchto výtisků se tiskne jako originál. Podruhé nebo vícekrát vytištěná účtenka je označena nápisem "*Kopie*". Více viz Často kladené otázky - Jaké jsou možnosti tisku účtenky a je možný opakovaný tisk účtenky?

Tisk na fiskál: V návaznosti na fiskální modul není tisk kopie účtenky možný. Více viz Často kladené otázky - Je možný opakovaný tisk účtenky? Tj. pokud máte v Nastavení kasy připojenu tiskárnu jakožto fiskální tiskárnu, toto nastavení se na ni nevztahuje.

Přesnost zaokrouhlení Přesnost zaokrouhlení zvolíte ze skrytého seznamu. Vybírá se buď žádné nebo na 1, 0,5, 0,1 a 0,01.
Zaokrouhlení

Způsob zaokrouhlení daný volbou Zaokrouhlení dokladu.

Předvolené zaokrouhlování se automaticky mění v případě, že celková cena dokladu je po zaokrouhlení nulová. V takovém případě se zaokrouhlení změní na nahoru. Totožné chování je i při záporném dokladu.

Pokud se na dokladu použije víc způsobů úhrady s různým zaokrouhlováním, je výsledné chování kasy poněkud nesrozumitelné, přestože je matematicky správné:

Mějme doklad v ceně 55 Kč. Je možné platit v Kč nebo v eurech s kurzem 27,41 Kč za 1 EUR a zaokrouhlením na 1 aritmeticky. Na začátku kasa požaduje zaplatit 2 eura nebo 55 Kč. Po zaplacení 1 EUR kasa požaduje doplacení 1 EUR nebo 28 Kč. Když je doplaceno 15 Kč, kasa již nechce nic doplatit a nabízí uzavření účtenky. Toto chování je vyvolané zaokrouhlením na euru, neboť kasa bere účtenku zaplacenou tehdy, když je v lokální měně zaplacena cena dokladu +/- 0,5 EUR, což u tohoto dokladu znamená, že je zaplaceno cokoli mezi 41 a 69 Kč.

Pod seznamem povolených kombinací plateb je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec), změně jejich pořadí. Pořadí povolených kombinací plateb má význam pro pořadí nabídnutých možností v režimu placení a pro předvyplnění aktuálně zvoleného režimu. Více viz popis režimu Placení maloobchodní kasy.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor). Vyberete z číselníku Způsobů úhrady. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za způsoby použitelné pro prodej na kasách (např. nejsou zde nabízeny úhrady vzájemným zápočtem apod.)
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec dosud zadaných řádků.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.

Obecná nastavení - Subzáložka Zboží vyloučené ze slev

Subzáložka obsahuje seznam zboží, na které se nemá vztahovat poskytování procentních slev pokladního prodeje poskytovaných na celou účtenku.

Tj. pokud je karta uvedena v tomto seznamu, pak je při prodeji na kase pokladního resp. restauračního prodeje automaticky vyřazena:

Shodně fungující vyloučení ze slev, které má ale platit pro celý systém ABRA Gen, lze zajistit i přímo na dané skladové kartě v položce Vyloučit ze slev.

Viz též Slevy v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji.

Vysvětlíme na příkladě:

Obchod prodává knihy (vlastní zboží) a zároveň pro jinou firmu zprostředkovává sběr a prodej foto-zakázek. Foto-zakázka je uvedena v seznamu zboží vyloučeného ze slev. Zároveň je v pokladním prodeji definována procentní sleva pro studenty ve výši 5% na celou účtenku. Student si koupil knihy v celkové ceníkové ceně 100,- Kč a zároveň platí na stejné účtence foto-zakázku, také ve výši 100,-Kč. Při poskytnutí studentské slevy bude celková cena uhrazená účtenkou 195,-Kč. Bez použití této vlastnosti by byla cena na účtence 190,-Kč.

Název Popis
Kód skl. karty Kód skladové karty zařazené do tohoto seznamu.
Název skl. karty Název skladové karty zařazené do tohoto seznamu.

Pro seznam zboží vyloučeného ze slev je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor obsahuje následující tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec dosud zadaných řádků.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku označeného kurzorem.

Obecná nastavení - Pracovní kalendáře

Subzáložka obsahuje seznam pracovních kalendářů pro provozování směnného provozu v pokladním a restauračním prodeji.

V horní části subzáložky jsou obsaženy položky:

Název Popis
Používat prac. kalendář

Musí být zatrženo, pokud chcete v pokladním resp. restauračním prodeji používat směnný provoz. Jedná se o jednu z podmínek, které musí být splněny, aby bylo možné směnný provoz používat, viz Proces prodeje - směnný provoz.

Není k dispozici k odtržení, pokud byla nějaká směna zahájena a je dosud neuzavřená.

Vázat tržbu na směnu

Přepínač zapíná zvláštní způsob práce se směnami. Při něm je zajištěno, že během směny vznikne jen jeden doklad tržby. Aby vše fungovalo dobře, je potřeba, aby prodavači v jedné směně měli stejné pokladní místo, nebo aby bylo pokladní místo dáno směnou, tj. bylo zadáno v následující položce Pokladní místo.

Efekt tohoto parametru je ten, že bude existovat jeden údaj (směna), podle kterého bude možné spojit dohromady tržby i prodeje a kontrolovat, jestli si navzájem odpovídají, což je v praxi žádané.

Aktivní směna

Informace o aktivní směně na daném provozu.

Dále subzáložka obsahuje seznam Prac. kalendářů. Jedná se o prvek editovatelný seznam pro zadání kombinací prac. kalendářů, které lze na daném provozu používat a případně i pokladních míst. Seznam ke k dispozici k editaci pouze, pokud je předchozí položka Používat prac. kalendář zatržena. Obsahuje položky:

Název Popis
Pracovní kalendář Pracovní kalendář z číselníku Pracovní kalendáře, který se má na daném provozu používat. Povinná položka.
Název pracovního kalendáře Doplní se podle vybraného prac. kalendáře.
Pokladní místo

Pokladní místo, přes které se bude prodávat v dané směně. Určuje místo sumarizace tržeb realizovaných danou směnou. Tzn. všemi obsluhujícími, kteří jsou při prodeji přihlášeni do dané směny určené prac. kalendářem z předchozí položky. Zda se použije, nebo zda se vezme pokladní místo odjinud, závisí na dalších okolnostech. Více viz Určení pokladního místa při prodeji. Zadáte název pokladního místa nebo je vyberete z číselníku pokladních míst. Zda je zde položka povinná, závisí na nastavení Způsobu stanovení pokladního místa.

Jak plyne z popisu Určení pokladního místa při prodeji, tak používá-li se směnný provoz a položka zde je vyplněna, pak se použije přednostně před jinými nastaveními pokladního místa, tj. všichni obsluhující prodávající v dané směně budou sdílet toto pokladní místo. Pokud to tak nechcete, pak tuto položku nevyplňujte.

Pokud je jedno pokladní místo společné pro několik obsluhujících, pak mají samozřejmě společnou hmotnou odpovědnost za utržené částky.

Využití: Firma s několika prodejnami potřebuje jednoho prodavače dočasně převést na jinou prodejnu. Přitom požaduje, aby prodavač, který tam bude prodávat, odváděl tržbu do pokladního místa dané prodejny, nikoli do svého pokladního místa (resp. své původní prodejny). To je možné řešit dočasnou opravou pokladního místa v údajích daného prodavače. Pokud se daný prodavač vrátí zpět, musí se opět změnit pokladní místo. Pokud firma chce více využívat takovéto "mobilní" prodavače, jsou tyto změny pokladních míst obsluhujících neúnosné. Proto je k dispozici možnost přiřadit pokladní místo ke směně dané pracovním kalendářem. Pak mohou prodavači kolovat, jak chtějí, a tržba bude zahrnována vždy do pokladního místa daného směnou. Tj. uživatelé s týmž prac. kalendářem budou na daném provozu prodávat do pokladního místa, které je pro danou směnu (pro daný prac. kalendář) nastaveno na daném provozu. (Samozřejmě podmínkou je, že taková firma bude používat směnný provoz).

Pod seznamem prac. kalendářů zadaných pro použití v pokladním a restauračním prodeji je k dispozici lišta navigátoru (je k dispozici pouze, pokud je položka Používat prac. kalendář zatržena):

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec)
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec dosud zadaných řádků.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.

Obecná nastavení - Adresa provozu

Subzáložka obsahuje formuláře k zadání adresy provozu. Adresa sídla provozu je adresa, která může být uvedena na účtence v závislosti na parametru Adresa provozu na subzáložce Nastavení tisku účtenky.

Název Popis
Panel adresy
  Položky v továrním nastavení:

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

    Adresa, Stát, ZIP, Telefon, Fax, E-mail, GPS atd. Zde lze zadat adresu a kontaktní položky vážící se k sídlu dané firmy. Význam a popis položek var. formuláře v továrním nastavení viz Formulář pro zadání adresy.

Subzáložka Maloobchodní prodej

V této subzáložce jsou nastavení, která jsou speciální a týkají se pouze maloobchodního prodeje. Tato nastavení se v restauračním prodeji neuplatňují. Jsou pro přehlednost dále uspořádána do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Předvolby Další prodejní sklady

Maloobchodní prodej - Subzáložka Předvolby

Nastavení obecných předvoleb pro maloobchodní prodej.

Název Popis
Práce se zásobou na kase Prodej do minusu

Nastavení určuje, zda program povolí v agendě pokladního prodeje prodej do minusu. Lze nastavit následující hodnoty:

 • Nepovolit
 • Povolit s výstrahou
 • Povolit bez výstrahy

Výsledek, zda se zboží povolí na kase prodat, je kombinací nastavení zde a povolení Vyskladnění do minusu ze skladu a povolení Vyskladnění do minusu ze skladové karty (platí obdobně pro jednoduché skladové karty i karty s výrobními (sériovými) čísly).

Program kontroluje skladovou zásobu na kartě zboží na daném skladě (tj. na dílčí kartě) upravenou o stav všech účtenek zatím nezahrnutých do stavu skladu (tj. k nimž zatím neexistuje dodací list (DL), jelikož buď nebyl nastaven okamžitý odpis ze skladu nebo se DL nepodařilo vytvořit, a účtenky zatím nebyly zpracovány uzávěrkou prodeje). Započítávají se jen uzavřené (tj. zaplacené) účtenky. Na zboží na neuzavřených (zatím nezaplacených) účtenkách se nebere ohled. V konečném vyhodnocení program povolí menší restrikci takto:

 • Když je zde, nebo v kombinaci Sklad/Skladová karta zboží povolen prodej do minusu, zboží se prodá.
 • Když je zde, nebo v kombinaci Sklad/Skladová karta zboží nastavena kombinace prodej s dotazem a zákaz prodeje, zboží se prodá s dotazem.
 • Teprve když je zde, a zároveň v kombinaci Sklad/Skladová karta zboží nastaven zákaz prodeje, zboží se neprodá.

Přehled všech možných kombinací nastavení a výsledek, zda a jak bude prodej povolen, ukazuje následující tabulka.

Sklad a skladová karta Provoz Výsledek
Povolit bez výstrahy Povolit bez výstrahy Povolit bez výstrahy
Povolit bez výstrahy Povolit s výstrahou Povolit bez výstrahy
Povolit bez výstrahy Nepovolit Povolit bez výstrahy
Povolit s výstrahou Povolit bez výstrahy Povolit bez výstrahy
Povolit s výstrahou Povolit s výstrahou Povolit s výstrahou
Povolit s výstrahou Nepovolit Povolit s výstrahou
Nepovolit Povolit bez výstrahy Povolit bez výstrahy
Nepovolit Povolit s výstrahou Povolit s výstrahou
Nepovolit Nepovolit Nepovolit

Pokud z kombinace nastavení vychází, že kasa má prodej povolit, pak se prodej zboží a jeho zapsání na účtenku uskuteční vždy, i když máte ve vlastnostech skladu či sklad. karty nastaveno nepovolit vyskladnění do minusu a zásoba pro prodej je nedostatečná.

Máte-li například nastaven okamžitý odpis skladových zásob a zároveň ve skladu není povoleno vyskladnění do minusu a přitom pokladna má nastaveno prodej povolit, pak se prodej na kase uskuteční, pouze nevznikne dodací list. Ten by v takovém případě měl vzniknout až později při uzávěrce prodeje. K tomu ale nedojde, dokud není evidována dostatečná skladová zásoba. Z toho vyplývá, že uzávěrku prodeje nelze dokončit, dokud neproběhne naskladnění zásoby nějakým příjmovým skladovým dokladem (skladovou příjemkou (PR), vratkou (VR), převodem z jiného skladu (PRV), ...).

Do záporného stavu se však můžete dostat i díky tomu, že zákazník stojí u pokladny, v ruce drží zboží, chce ho koupit a vůbec ho nezajímá, jestli máte v evidenci zásob zmatek nebo nezaevidované příjmové doklady na sklad. Snadno se pak stane, že prodáte znovu již dříve prodané zboží, které se fyzicky prozatím nachází na provozovně před jeho vyexpedováním, ale prodejní zásoba již ve skutečnosti žádná není.

Proto Vám doporučujeme vzájemné nastavení všech souvisejících parametrů důkladně předem uvážit s přihlédnutím k charakteristice provozu vaší provozovny!!!

Pro restaurační prodej se nastavení provádí zvlášť v položce Prodej do minusu v záložce Restaurační prodej.

Okamžitý odpis ze skladu

Zde nastavíte okamžik, kdy dojde k odpisu zásob ze skladu, z kterého se prodává.

 • Je-li zatrženo - způsobí vznik dodacího listu (DL) a odpis zásob ve skladu v okamžiku prodeje resp. vratky (VR) či příjemky (PR) a příjem zásob v případě vracení zboží na kase. Následné zaúčtování a vyčíslení přehledu prodejů vznikne až při uzávěrce prodeje.

  Skladový doklad (DL, VR, PR) nevznikne, pokud to není možné (např. u DL: na skladě není povoleno vyskladnění do minusu, ale kasa prodej povolila - viz popis předchozího nastavení Prodej do minusu).

  Pokud chcete, aby do stavu vašeho skladu okamžitě promítaly všechny prodeje z daného skladu, musí být volba Okamžitý odpis ze skladu nastavena na všech provozech, které prodávají ze skladu, jehož aktuální stav zásob potřebujete znát.

  V případě prodeje na kase podle DL se na způsob nastavení okamžitého odpisu na provozu nehledí. Více viz Prodej na kase podle DL.

 • Není-li zatrženo - znamená odepsání zásob ze skladu až v okamžiku spuštění uzávěrky prodeje, současně se zaúčtováním a vyčíslením přehledu prodejů. (Toto nastavení je vhodné pro prodejny, ve kterých vzniká velký počet pohybů a přesný stav zásob je třeba znát jen jednou, nebo málokrát za den, např. při prodeji rohlíků není nutné, a někdy ani proveditelné, zaúčtovat každý prodej samostatně).

V případě, že je on-line odpis nastaven a zdařil se, mluvíme o on-line prodeji. Není-li nastaven nebo se nezdařil, mluvíme o off-line prodeji.

Neprodávat zboží, které nebylo nikdy naskladněno

Přepínač určuje, zda má dialog prodeje odmítnout prodej zboží, které zatím ani jednou nebylo přijato na prodejní sklad. Přesněji: dialog prodeje odmítne prodej zboží, které má v prodejním skladu nulovou nákupní cenu.

 • Není-li zatrženo - dosud nenaskladněné zboží lze prodávat (samozřejmě v závislosti na nastavení prodeje do minusu).
 • Je-li zatrženo - dosud nenaskladněné zboží nelze prodávat (bez ohledu na nastavení prodeje do minusu).

  Zákaz prodeje dosud nenaskladněného zboží zamezí vzniku problémů s oceňováním pohybů zboží, které bylo nejdříve prodáno, následně vráceno a až poté poprvé naskladněno a oceněno nákupní cenou při příjmu.

Používat více otevřených účtenek současně

Zatržení položky umožní mít a obsluhovat na maloobchodní kase více otevřených účtenek současně. Je-li zatržen, bude v případě, že existuje alespoň jedna otevřená účtenka, na kase dostupný režim Účtenky. V opačném případě je zobrazen režim Prodej.

Zákazník v prodejně knih začal platit, je rozmarkovaná jeho účtenka. Následně se rozmyslel, že by si koupil ještě jednu knihu a začal si znovu vybírat. Dokud si nevybere, je prodej na kase jeho rozmarkovanou účtenkou blokován. Tato funkce umožní rozpracovanou účtenku "odsunout do pozadí", začít obsluhovat dalšího zákazníka a k prvnímu se vrátit až později. Počet současně otevřených účtenek není omezen.

Tato funkce nenahrazuje prodej na restaurační kase, i když tento způsob prodeje se ke způsobu prodeje v restauracích mírně blíží.

Prodej podle dodacích listů Povolené úpravy

Ovlivňuje chování aplikace v režimu Prodej v rámci prodeje podle dodacích listů. Možnosti:

 • Žádné
  • účtenka vytvářená importem DL obsahuje pouze řádky z tohoto DL
  • na účtenku není možné přidávat další řádky
  • není možné mazat jednotlivé řádky naimportované z DL ani na nich měnit množství
  • před zahájením importu DL musí být účtenka prázdná
  • je možné pouze smazat F8 celou účtenku, tato akce odstraní vazbu mezi účtenkou a DL, samotný DL se nijak nezmění
 • Jen přidávat řádky
  • řádky naimportované z DL není možné upravovat (měnit množství) ani jednotlivě mazat
  • na účtenku je možné přidávat další řádky
  • tyto další řádky (nenaimportované z DL) je možné upravovat
  • je možné smazat F8všechny řádky z načteného dodacího listu, tato akce způsobí odstranění vazby mezi účtenkou a DL a změnu naimportovaných řádků na běžné, na kterých je vymazáno množství
  • nově přidané řádky se na původní DL nedoplňují
 • Všechny
  • s řádky naimportovanými z DL je možné provádět libovolné operace (měnit množství, jednotlivé řádky mazat)
  • na účtenku je možné přidávat další řádky a libovolně je upravovat
  • po uzavření účtenky se změny provedené na účtence promítnou do zdrojového DL (změny množství, odstranění řádků)
  • nově přidané řádky se na původní DL nedoplňují

Maloobchodní prodej - Další prodejní sklady

Subzáložka obsahuje sklady, které se mohou na kase při prodeji uplatnit navíc oproti výchozímu prodejnímu skladu. Dále jsou zde uvedeny položky pro nastavení způsobu práce s těmito sklady při prodeji.

Název Popis
Automaticky prodávat z dalších prodejních skladů

Přepínač zapíná/vypíná používání dalších skladů v maloobchodní prodeji.

 • Není-li zatrženo - další prodejní sklady se v pokladním prodeji neuplatní (bez ohledu na nastavení ostatních položek na této subzáložce), zboží se vyskladňuje pouze z výchozího prodejního skladu a z jiného skladu se prodej tímto automatickým způsobem neuskuteční. Režim Ceník v pokladním prodeji zároveň zobrazuje pouze zásoby (resp. dílčí karty) vázané na tento výchozí prodejní sklad.
 • Je-li zatrženo - pokladní prodej využívá možnosti vyskladňovat zboží z dalších prodejních skladů. V tomto případě se v režimu Ceník v pokladním prodeji zobrazují zásoby (resp. dílčí karty) všech prodejních skladů uvedených v seznamu Dalších prodejních skladů, k nimž má uživatel zároveň právo Použít, včetně výchozího prodejního skladu a je tedy možno volit vyskladnění z kteréhokoli z nich. Objasníme na příkladu:

  Nechť je výchozím prodejním skladem sklad 01. Přepínač Automaticky prodávat z dalších prodejních skladů je zatržen a v seznamu Dalších prodejních skladů jsou uvedeny sklady 02, 03, 04, 05 a 07. Dále předpokládejme, že ke skladové kartě K jsou vytvořeny dílčí skladové karty pro všechny sklady definované v systému.

  Nechť uživatel 1 (obsluha 1) má právo Použít sklad 01 a 02, ke skladu 03 má pouze právo Zobrazit, právo použít ne. K dalším skladům 04, 05, 06, 07, které jsou definovány v systému nemá ani právo Použít, ani právo Zobrazit. Pak se v režimu Ceník v pokladním prodeji uživateli 1 nabídnou dílčí skladové karty ke skladům 01 a 02, protože jen pro tyto sklady zároveň platí, že k nim má uživatel 1 právo Použít, existují k nim dílčí skladové karty a jsou v seznamu Dalších prodejních skladů nebo jsou výchozím prodejním skladem.

  Nechť uživatel 2 (obsluha 2) má právo Použít ke všem skladům nadefinovaným v systému. Pak se v režimu Ceník v pokladním prodeji uživateli 2 nabídnou dílčí skladové karty ke skladům 01, 02, 03, 04, 05 a 07, protože jen pro tyto sklady zároveň platí, že k nim má uživatel 2 právo Použít, existují k nim dílčí skladové karty a jsou v seznamu Dalších prodejních skladů nebo jsou výchozím prodejním skladem. Nenabídne se dílčí skladová karta ke skladu 06, protože ten není uveden v seznamu Dalších prodejních skladů.

Bez ohledu na toto nastavení, však na účtence lze ručně zvolit i jiný sklad, z něhož se má aktuálně prodávat, a to pomocí Servisního menu, volba sklad výběrem ze všech skladů z číselníku skladů (pokud k nim máte přístupová práva).

Sklad, z něhož se bude aktuálně prodávat, viz stavový řádek dialogu kasy.

Při prodeji upřednostňovat prodej z dalších prodejních skladů před výchozím prodejním skladem

Přepínač určuje způsob práce s prodejními sklady v pokladním prodeji.

 • Není-li zatrženo - při prodeji se dané zboží vyskladní nejprve ze zásoby výchozího skladu a po jejím vyčerpání se vyskladňuje ze zásob dalších skladů podle seznamu a pořadí na této subzáložce.
 • Je-li zatrženo - při prodeji se dané zboží vyskladňuje nejprve ze zásob dalších skladů podle seznamu a pořadí na této subzáložce a po jejich vyčerpání se vyskladňuje ze zásoby výchozího skladu.

Dále subzáložka obsahuje seznam Dalších prodejních skladů. Jedná se o prvek editovatelný seznam pro zadání skladů. Seznam ke k dispozici k editaci pouze, pokud je předchozí položka Automaticky prodávat z dalších prodejních skladů zatržena.

Název Popis
Kód skladu Vybírá se z číselníku skladů.
Název skladu Doplní se podle vybraného skladu.

Pod seznamem povolených kombinací plateb je k dispozici lišta navigátoru (je k dispozici pouze, pokud je předchozí položka Automaticky prodávat z dalších prodejních skladů zatržena):

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

Subzáložka Restaurační prodej

V této subzáložce jsou nastavení, která jsou speciální a týkají se pouze restauračního prodeje. Tato nastavení se v maloobchodním prodeji neuplatňují. Jsou pro přehlednost dále uspořádána do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Předvolby Dodavatelé Prodejní místa

Restaurační prodej - Subzáložka Předvolby

V této subzáložce se nastavují vlastnosti a chování agend Restauračního prodeje, především v souvislosti s objednávkovými bony.

Název Popis
Řada účtenek restauračních kas

Zkratka označující řadu dokladů a to typu Účtenky pokladního prodeje, přiřazené tomuto provozu. Povinná položka. Použije se pro doklady prodejních účtenek generovaných při restauračním prodeji z daného provozu. Každý provoz musí mít vlastní řadu dokladů pro maloobchodní prodej (viz nastavení kas), ale všechny kasy restauračního prodeje používají pro daný provoz tuto společnou řadu.

Zadáte zkratku řady nebo vyberete z číselníku řad dokladů. Nabízí se pouze řady dokladů odpovídajícího typu.

V režimu oprav existujícího provozu tuto položku již nelze měnit.

Tuto položku využívá pouze Restaurační prodej. Pro Maloobchodní prodej je třeba zadat řadu dokladů v Nastavení kas.

Spuštění tisku bonů

Přepínač určující okamžik, kdy se budou tisknout bony. Zde určíte, zda ponechat obsluhujícímu možnost určit, kdy tisknout bony a jejich tiskem "ve skupinkách" několika bonů najednou sdělovat kuchaři, v jakém pořadí má jídla chystat, nebo mu ulehčit práci a tisknout je automaticky v okamžiku opuštění účtenky.

 • Příkazem uživatele - tisknou se všechny bony obsluhujícího přihlášeného ke kase na jeho pokyn stiskem tlačítka/klávesy pro tisk bonů. (Tisk bonů uživatele v režimu Otevřené účtenky resp. v režimu Prodej
 • Ukončením práce s účtem - tisknou se všechny bony obsluhujícího přihlášeného ke kase pokaždé, když uživatel opustí zpracovávaný účet. Ukončení práce s účtem tedy vyvolá pokyn k tisku bonů jako v případě nastavení Bony tisknout najednou.

  Opuštěním účtenky je míněn přechod na jinou účtenku, do seznamu prodejních míst a podobně. Nemáme zde samozřejmě na mysli uzavření účtenky jejím zaplacením.

  Tisknou se vždy všechny dosud nevytištěné bony přihlášeného obsluhujícího, tedy i bony zapomenuté z poslední práce s kasou. Naopak, netisknou se bony jiných, v tento okamžik k práci na kase nepřihlášených obsluhujících.

Seskupení bonů při tisku

Seskupení bonů při tisku rozhoduje o tom, jak seskupené se informace o objednaném zboží budou tisknout. Volit lze z těchto možností:

 • Podle dodavatelů a účtenek - pohromadě se tisknou bony vázané na jednu účtenku, jednoho obsluhujícího a jednoho dodavatele. Z jedné účtenky může vzniknout několik bonů, podle toho, od kolika dodavatelů se zboží objednává.
  • hlavička tisku obsahuje objednávající provoz, prodejní místo, dodavatele (výrobce) a číslo účtenky
  • jednotlivé řádky odpovídají řádkům jedné účtenky a obsahují identifikaci objednaného zboží a objednané množství, případně i cenu podle nastavení viz dále
 • Podle dodavatelů - pohromadě se na jeden pokyn vytisknou všechny bony vázané na jednoho obsluhujícího a jednoho dodavatele, řádky se tisknou seřazené podle účtenek v chronologickém pořadí, jak byly na účtenku zadány
  • hlavička tisku obsahuje objednávající provoz a dodavatele (výrobce)
  • jednotlivé řádky odpovídají řádkům účtenek a obsahují identifikaci objednaného zboží a objednané množství, případně cenu podle nastavení viz dále a dále prodejní místo a číslo účtenky

V obou případech pata tisku obsahuje jméno obsluhujícího, který bon vytvořil.

Bez ohledu na způsob řazení se zároveň bony do tisku rozdělí i podle dodavatelů a obsluhujících tj. tisk proběhne za každého dodavatele zvlášť a kromě toho se tisknou jen bony vytvořené obsluhujícím aktuálně přihlášeným ke kase.

Pokud je nastavena volba Spuštění tisku bonů - Ukončením práce s účtem, bony se tisknou vždy Podle dodavatelů a účtenek

Tisk bonů na jeden příkaz

Nastavení určuje, jaké bony se tisknou na jeden pokyn obsluhujícího.

 • Najednou pro všechny dodavatele - na pokyn obsluhujícího se tisknou bony tak, že jeden pokyn vytiskne vždy bony pro všechny dodavatele seskupené podle nastavení řazení bonů.
 • Postupně, na jeden příkaz bony pro jednoho dodavatele - na pokyn obsluhujícího se tisknou bony tak, že jeden pokyn vytiskne vždy bony pro jednoho dodavatele seskupené podle nastavení řazení bonů.

  Tuto volbu je vhodné použít v případě, kdy používáte tiskárnu bez automatického uříznutí papíru na konci tisku. Vytvoří se tím přestávka mezi jednotlivými tisky, aby obsluhující měl možnost utrhnout vždy jeden bon pro jednoho dodavatele. Bude je totiž roznášet na několik míst, několika dodavatelům.

  Ve všech případech se tisknou jen bony vytvořené obsluhujícím aktuálně přihlášeným ke kase.

  Pokud je nastavena volba Spuštění tisku bonů - Ukončením práce s účtem, bony se tisknou vždy Najednou pro všechny dodavatele.

Na bonu tisknout také

Zatrhávací položky, umožňující rozšířit množství informací, které se tisknou na bonu. Lze zadat:

 • Kód skladové karty - na řádku bonu se bude kromě názvu zboží tisknout také jeho kód.
 • Jednotku - na řádku bonu se bude navíc tisknout i jednotka zboží.
 • Cenu - na řádku bonu se bude navíc tisknout i prodejní cena zboží.
Široce na bonu tisknout řádky

Zatrhávací položky, umožňující nastavit, které řádky se na bonu mají tisknout širokým, zvýrazněným písmem. Lze nastavit:

 • S názvem skladové karty - zvýrazněně se bude tisknout identifikace zboží.
 • S množstvím - zvýrazněně se bude tisknout množství zboží.

  Použijete po rozhodnutí sporu, zda šetřit papír do tiskárny, nebo oči obsluhy.

Seznam otevřených účtenek občerstvovat po

Volba umožňuje vybrat interval automatického občerstvení seznamu otevřených účtenek na kase. Vybírat lze z následujících možností:

 • neobčerstvovat
 • 10 sekundách
 • 20 sekundách
 • 30 sekundách
 • 45 sekundách
 • 1 minutě
 • 2 minutách

  Použijete v případě, že jednu velkou prodejní plochu (velkou restauraci) obsluhujete z více než jedné restaurační kasy. V systému ABRA Gen je totiž lhostejno, na které kase byla účtenka otevřena, kde na ní byly přidávány další prodeje a kde byla uzavřena. Nastavení zde aktualizuje informace z kas, na kterých byl zápis na účtenky proveden, na kasy ostatní.

Předvolba označení bonu při opravě, mazání a vracení

Nastavení určuje, jakým způsobem se má označit bon při opravě na restaurační kase. Význam pojmů storno bon a bon na ztráty viz Bony - obecně. Nastavení souvisí také se zpracováním uzávěrky bonů.

 • Dotázat se při opravě, mazání a vracení - při opravě bonu, jeho mazání a vracení obsluhující zvolí, zda se má oprava označit jako storno nebo ztráta. V dialogu kasy se zobrazí dialog pro zadání této volby.
 • Bez dotazu označit jako storno prodeje - bon se při opravě automaticky značí jako storno prodeje.
 • Bez dotazu označit jako ztráty prodeje - bon se při opravě automaticky značí jako ztráta prodeje.
Předvolby pro dodací listy ztrát prodeje Řada dodacích listů ztrát prodeje

Zkratka označující řadu dokladů a to typu dodací listy. Použije se pro odpis ztrát prodeje při uzávěrce bonů.

Zadáte zkratku řady nebo vyberete z číselníku řad dokladů. Nabízí se pouze řady dokladů odpovídajícího typu.

Středisko Středisko - vybírá se z číselníku středisek. Povinná položka.
Zakázka Zadává se pouze tehdy, pokud se mají doklady o výdejích do ztrát prodeje vázat k vybrané zakázce. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek.
O. případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Předvolby pro zrcadlo Definice zrcadla Kód definice zrcadla - vybírá se z číselníku definic zrcadel. Zrcadlo zde zadané je předvyplněno v seznamu zrcadel, který se nabízí při spouštění zrcadla na restaurační kase. Pokud zde není zadáno žádné, při spouštění se nabídne seznam definic pro výběr se zaostřenou první položkou. Nepovinná položka. Položku vyplňte, pokud chcete číšníkům ušetřit práci s výběrem ze seznamu zrcadel.
Prodej do minusu

Nastavení určuje, zda program při prodeji na restaurační kase nebo dotykové restaurační kase povolí prodej do minusu. Pro nastavení platí totéž, co pro totéž nastavení pro maloobchodní prodej (tj. výsledné nastavení vyskladnění do minusu (povoleno/nepovoleno), které se uplatní při prodeji na restaurační kase, je kombinací nastavení na sklad.kartě, skladu a provozu), viz Prodej do minusu v záložce Maloobchodní prodej. Zde ovšem s následující výjimkou:

Toto výsledné nastavení se nevztahuje na ty skl. karty, na které se generuje při uzávěrce bonů výrobní list (VLG). Jinými slovy: Na kase restauračního prodeje se nehlídá prodej do minusu při prodeji zboží (skladových karet), na které se generují bony typu "výrobek". Tj. takové zboží lze do minusu prodat, bez ohledu na to, jak je nastaven prodej do minusu na sklad. kartě, skladu a provozu.

Nulová zásoba je u těchto karet je naopak optimální stav. Samozřejmě, pokud se karta dostala dočasně do minusu, je třeba minusový stav před uzávěrkami skladu srovnat (zboží v gastrovýrobě dovyrobit).

Restaurační prodej - Subzáložka Dodavatelé

V této subzáložce se nastavuje objednávání zboží na kasách Restauračního prodeje pomocí objednávkových bonů. Subzáložka obsahuje seznam typů skladových karet, u kterých se má při prodeji na restaurační kase generovat objednávkový bon. Pro každý uvedený skladový typ se zde nastavuje dodavatel.

Název Popis
Kód skl. typu Kód typu skladové karty zařazeného do tohoto seznamu - vybírá se z číselníku skladových typů.
Název skl. typu Název typu skladové karty zařazeného do tohoto seznamu. Doplní se podle vybraného kódu.
Typ bonu

Typ bonu určuje, zda zboží z ním spojené má či nemá být zpracováno gastrovýrobou a jak. Možnosti:

 • Výrobek
 • Zboží

Význam typů viz Věcný obsah. základní pojmy - Typy bonů.

Sklad dodavatele

Sklad, ze kterého restaurační prodej čerpá výrobky nebo zboží příslušného skladového typu objednávané pomocí bonů. Dále závisí na typu bonu zadaném v předchozí položce Typ bonu:

 • Je-li bon typu výrobek, je tento sklad zároveň skladem výrobků gastrovýroby.
 • Pro bon typu zboží se z tohoto skladu vyskladňuje zboží při uzávěrce pokladního prodeje.

Výběr skladu se provede zadáním kódu nebo výběrem z číselníku skladů. Jeden sklad může být přiřazen několika skladovým typům.

Pro seznam dodavatelů je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor obsahuje následující tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec dosud zadaných řádků.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.

Restaurační prodej - Subzáložka Prodejní místa

V této subzáložce se definují prodejní místa (stoly, židle ap.) používaná na kasách Restauračního prodeje. Podrobný popis používání prodejních míst je uveden v kapitole Režim Prodejní místa.

Zadávané položky:

Název Popis
Kód Kód prodejního místa.
Název Název prodejního místa.
Barový prodej

Nastavení způsobu obsluhy účtů na daném prodejním místě. Pro urychlení zadávání se předvyplňuje podle řádku předchozího.

 • Volba Ne (přednastavena): obsluha "běžného" restauračního účtu otevřeného na daném prodejním místě. Po uzavření účtu se dialog účtu zavře a řízení se vrací do seznamu otevřených účtů, resp. do mapy prodejních míst.
 • Volba Ano : obsluha účtů u baru, výčepu ap., při které je třeba postupně odbavit frontu zákazníků/hostů. Po uzavření účtu tedy dialog účtu zůstane otevřený, vyprázdní se a je připravený pro markování dalšího účtu na totéž místo. Tento způsob odpovídá obsluze účtů v maloobchodním prodeji.
Způsob úhrady Přednastavený způsob úhrady zadejte výběrem z číselníku způsobů úhrad. Pro urychlení zadávání se předvyplňuje podle řádku předchozího.
Firma

Firma z Adresáře firem pro předvyplnění na účtenku (UC) na prodej z restaurační kasy resp. dotykové rest. kasy z daného prodejního místa. Není-li vyplněna, použije se Firma pro předvyplnění na účtence z Obecných nastavení. Zadáte kód firmy nebo vyberete z číselníku. Povinná položka. Pro urychlení zadávání se předvyplňuje podle řádku předchozího.

Zadává se, pokud se mají účtenky z daného pokladního místa vázat k vybrané firmě.

Tuto vlastnost lze s výhodou použít v případech, kdy na některých stolech platí jiný ceník než na ostatních. Například prodej zaměstnancům za režijní ceny, apod.

Zakázka Zakázka pro dané prodejní místo a zadává se, pokud se mají účtenky vázat k vybrané zakázce. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek.

Zde zadané položky se použijí pro předvyplnění na účtenku (UC) z restauračního prodeje (z restaurační kasy resp. dotykové rest. kasy) na prodej z daného prodejního místa. Na UC je lze ale doplnit i dodatečně, příp. změnit předvyplněné, viz volba Doplňkové informace v servisním menu kasy restauračního prodeje.

Jak bylo řečeno v kap. Stravní jednotky obecně, zadání kombinace Z+OP+P pro předvyplňování k prodejnímu místu a následnou volbu tohoto (fiktivního) prodejního místa na kase lze s výhodou využít především pro rychlou identifikaci stravních jednotek (SJ) resp. skupiny strávníků, jimž byla strava vydána vydána.

Jak bylo rovněž řečeno v kap. Stravní jednotky obecně, používáte-li stravní jednotek a je-li DL vytvářen až uzávěrkou prodeje, údaje o Z+OP+P se přenášejí sice přednostně z účtenky, ale jsou-li na ní některé nevyplněny, doplní se z nastavení právě z definice pokladního místa (viz Pokladní místa/Předvolby). Pokud tedy používáte stravní jednotky a počítáte, že by některý údaj v kombinaci Z+OP+P pro identifikaci SJ nebyl zadáván (což lze), pak je třeba k tomu přihlédnout - pak doporučujeme si údaje Z+OP+P pro předvyplňování v definici pokladních míst nezadávat.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.

Pro seznam prodejních míst je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor obsahuje následující tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec dosud zadaných řádků.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Ve spodní části záložky Detail pak může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu jsou navíc k dispozici standardní funkce pro režim editace v číselnících. Obecné zásady pro editaci v číselnících viz kap. Editace záznamů v číselnících.