Tržby - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu tržby ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Obsah Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu, pod kterým je tržba vedena.
Pokladní místo Pokladní místo, přes které tržba vznikla. Vztah mezi uživatelem - obsluhujícím, pokladním místem a doklady tržeb, viz podrobně Proces prodeje, základní pojmy.
Stav

Stav, ve kterém se může tržba nacházet.

  • Otevřená - Tržba je otevřená, je možno prodávat.
  • Uzavřená - Tržba již není otevřená, probíhá odvod tržeb, není možno prodávat, dokud nebude odvod tržeb dokončen.
  • Odvedená - Tržba již není otevřená, odvod tržeb byl ukončen. Další prodeje budou realizovány v rámci další tržby. Tuto tržbu již není možno měnit.

Subzáložka Hlavička

Zobrazuje údaje společné pro celou tržbu.

Název Popis
Zahájení tržby

Jméno obsluhujícího, který daný doklad vytvořil a datum a čas zahájení tržby. Tržba se zahájí okamžikem vzniku dokladu tržby. Viz Možnosti vzniku dokladu TRZ.

Obsluhující, který tržbu zahájil, uzavřel resp. dokončil (viz další položky) se může lišit tehdy, pokud jedno pokladní místo sdílí více obsluhujících.

Vztah mezi uživatelem - obsluhujícím, pokladním místem a doklady tržeb, viz podrobně Proces prodeje, základní pojmy.

Uzavření tržby Jméno obsluhujícího, který daný doklad tržeb ukončil a datum a čas, kdy tržbu ukončil. Tržba se ukončí zahájením odvodu tržeb a je ukončena tak dlouho, dokud se neukončí odvod tržeb. Opětovné zahájení tržby, která byla ukončena není možné. Je třeba dokončit odvod tržeb a tím se zahájí další tržba. Vztah mezi uživatelem - obsluhujícím, pokladním místem a doklady tržeb, viz podrobně Proces prodeje, základní pojmy.
Odvod tržby Informace o tom, který obsluhující a kdy odvod tržby ukončil. Vztah mezi uživatelem - obsluhujícím, pokladním místem a doklady tržeb, viz podrobně Proces prodeje, základní pojmy.
Směna Určuje, ke které směně doklad patří. Má význam jen tehdy, používáte-li směnný provoz. Více viz Proces prodeje - směnný provoz.
Řada Jméno řady dokladů této tržby. Kde je řečeno, o jakou řadu pro dané pokladní místo se bude jednat, viz podrobně Proces prodeje, základní pojmy.
Období Právě probíhající fiskální období. Zkratka označující období, do kterého je doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří.

Subzáložka Obsah

Zobrazuje seznam druhů plateb, které se v této tržbě vyskytují - byly použity pro úhradu některé z účtenek svázaných s touto tržbou. Tj. množství platidel počítáno od předchozího do následujícího odvodu tržeb. Je třeba připomenout, že jedna účtenka může být současně uhrazena několika způsoby plateb. Subzáložka zobrazuje tolik řádků, kolik způsobů úhrady v jednotlivých měnách bylo v rámci aktuální tržby (k zaplacení účtenky) použito. Dále obsahuje informace o případně uhrazených zálohách a fakturách. Peníze jsou tak rozděleny na Tržbu za prodej zboží, peníze za zálohy a peníze za faktury.

Jak bylo objasněno v kap. Proces prodeje, základní pojmy, tato záložka u posledního otevřeného dokladu tržeb ukazuje v zásadě totéž, co subzáložka Aktuálně u pokladního místa.

Podle údajů v aktuální tržbě lze provést přepadovou inventuru stavu platidel v pokladním místě.

Informace o aktuální tržbě jsou dostupné pouze uživatelům-obsluhujícím s oprávněním Vidět tržbu.

Název Popis
Způsob úhrady Způsob úhrady, kterým byl prodej uhrazen. Druh platby musí být nadefinován ve způsobech úhrady.
Měna Měna, kterou bylo placeno. Použité měny musí být pro pokladní místo definovány v jeho vlastnostech.
Aktuální stav Aktuální stav platidel v tomto okamžiku. Váže se k otevřené tržbě. Odpovídá součtu úhrad účtenek, které patří do této tržby, zvýšený o počátek a vklady, snížený o výběry. Tento stav byste měli správně nalézt při "přepadové" inventuře v pokladním místě. Nejsou zahrnuty údaje z otevřené (právě rozpracované) účtenky.
Počátek Počáteční stav, odpovídá položce ponecháno při posledním odvodu tržeb. Většinou se jedná o malé bankovky a mince určené na vracení při prodeji.
Tržba Skutečně utržené množství platidel. Tato hodnota neobsahuje počátek, vklady, ani výběry. Dále neobsahuje částky zahrnuté do sloupců Přijaté zálohy, Vydané zálohy, Přijaté faktury.
Vklady Vložení konkrétního množství jednoho platidla do pokladního místa bez nutnosti provést odvod tržeb. Většinou se jedná o přidání drobných bankovek a mincí do pokladního místa. Toto množství je zaevidováno v agendě Příjmy do pokladních míst.
Výběry Výběr konkrétního množství jednoho platidla z pokladního místa bez nutnosti provést odvod tržeb. Většinou se jedná o odebrání části hotovosti z bezpečnostních důvodů. Toto množství je zaevidováno v agendě Výdeje z pokladních míst.
Přijaté zálohy

Přijaté platby za zálohy. Vyplněn tehdy, pokud se jednalo o příjem zálohy na kase, buď s vystavením nového ZLV nebo jen o úhradu existujícího ZLV. Tato částka není zahrnuta do sloupce Tržba.

Viz Prodej s využitím záloh, faktur - Příjem zálohy na kase s vystavením nového ZLV a Platba existujícího zálohového listu. V případě vrácení platby zálohy/faktury, viz Kasa - režim - faktura - vracení platby FV resp. Kasa - režim Záloha - vracení platby ZLV, je částka zde adekvátně ponížena.

Vydané zálohy

Zatím se nevyužívá. Připraveno na případné budoucí použití pro případ vydaných záloh.

Nicméně vydané zálohy kasa nepodporuje a (zatím) se ani výdej záloh na kase neplánuje. Nezaměňujte z vrácením zálohy, viz Kasa - režim - faktura - vracení platby FV resp. Kasa - režim Záloha - vracení platby ZLV. Vrácení (storno) dříve přijaté zálohy je v tržbách promítnuto formou adekvátního ponížení částky v předchozí položce Přijaté zálohy.

Přijaté faktury

Přijaté platby za faktury. Vyplněn tehdy, pokud se jednalo o příjem platby faktury na kase, ať už zálohou nebo jinými finančními prostředky. Tato částka není zahrnuta do sloupce Tržba.

Viz Prodej s využitím záloh, faktur - Platba faktury.

Uzávěrka Předpokládaný stav platidel v okamžiku zahájení odvodu tržeb. Odpovídá součtu úhrad účtenek, které patří do této tržby, zvýšený o počátek a vklady, snížený o výběry. Je to aktuální stav v okamžiku zahájení odvodu tržeb.
Nalezeno Skutečně nalezené množství jednotlivých platidel v průběhu odvodu tržeb. Nemusí se nutně shodovat s předpokládaným množstvím při uzávěrce, může se lišit o rozdíl, který představuje manko nebo přebytek při odvodu tržeb.
Rozdíl Rozdíl mezi skutečně nalezeným a při uzávěrce předpokládaným množstvím platidel. Kladná hodnota představuje přebytek, záporná manko odvodu tržeb.
Ponecháno Množství platidel ponechaných při tomto odvodu tržeb jako počátek pro další období.
Odvod Množství odvedených platidel. Jedná se o nalezené množství snížené o množství ponechané. Toto množství je zaevidováno v agendě Výdeje z pokladních míst.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.