Tržby - záložka Seznam

Seznam tržeb omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání. V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých položek je zřejmý z jejich názvu nebo z popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující položky:

Název Popis
Číslo dok. Číslo dokladu, protokolu o odvodu tržeb. Číslo mu je přiděleno po vytvoření. Kdy je doklad tržby vytvořen, viz úvodní kap.
Pok. místo Jméno pokladního místa, ke kterému se zaostřený doklad vztahuje.
Stav Stav, ve kterém se odvod tržeb aktuálně nalézá. Podrobnější popis viz položka Stav v záložce Detail.
Od Viz položka Zahájení tržby v hlavičce dokladu tržeb.
Do Viz položka Uzavření tržby v hlavičce dokladu tržeb.
Vytvořil Viz položka Zahájení tržby v hlavičce dokladu tržeb.
Uzavřel Viz položka Uzavření tržby v hlavičce dokladu tržeb.
Dat. odvodu Viz položka Odvod tržby v hlavičce dokladu tržeb.
Odvedl Viz položka Odvod tržby v hlavičce dokladu tržeb.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Možnosti vzniku dokladu TRZ:

Do agendy tržeb není možné přidávat nové doklady ručně přímo zde. Jak bylo řečeno v úvodní kap., generují se následovně:

 • první doklad tržeb vzniká automaticky po prvním prodeji (po uzavření účtenky zaplacením),
 • následující vznikají po předchozím odvodu tržeb, buď rovnou po dokončení odvodu, pokud byla ponechána v pokladním místě nějaká hotovost, nebo po prvním následném prodeji v opačném případě.
Detail / Seznam F3
Opravit F4

Obdobně jako nelze přidávat nové doklady, i opravovat je lze v této agendě pouze ve velmi omezené míře. Funkce je k dispozici pouze, pokud je přihlášený uživatel, který spouští tuto agendu, provozním vedoucím. Platí:

 • Opravovat je možné jen tržbu ve stavu Odvedená.
 • Opravovat je možné jen hotovost a stravenky a to údaj, kolik bylo při odvodu tržby nalezeno.
 • Opravné doklady mají stejné Datum vystavení dokladu a období jako opravovaná tržba.
 • Po uložení se vytvoří nové doklady VPP, které zkorigují hodnotu původních VPP. Opravovat je možno opakovaně, nicméně větší počet oprav je na úkor přehlednosti. Uživatel by tudíž měl používat tuto funkci s rozmyslem!

  Uzávěrka: 1500
  Nalezeno: 1600

  Odvod tržby vygeneruje:
  VPP Tržba: 1500
  VPP Přebytek: 100

  Poté uživatel opraví Nalezeno na 1650. Vznikne nový doklad:
  VPP přebytek: 50 (zvýší přebytek na 150)

  Pokud by poté byla provedena další oprava, např. Nalezeno na 1400, vznikne několik dokladů:
  VPP Přebytek: -150 (vymaže přebytek)
  VPP Tržba: -100 (sníží tržbu na 1400)
  VPP Manko: 100 (odvede manko)

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8 Záznamy tržeb nelze mazat. Pokud obsluhující při odvodu zadal něco chybně (např. zadal, že chce odvést víc než chce ve skutečnosti apod.), musí to srovnat následujícím odvodem, příp. ručně vytvořeným příjmem do pokladního místa, příp. výdejem z pokladního místa.
Zkopírovat F9 Záznamy tržeb nelze ručně přidávat, tudíž ani kopírovat.
Občerstvit F11
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
 • Otevřít samostatně

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.