Účtenky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuální účtence ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Řádky Platby Slevy Poznámky Změny a opravy EET Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Číslo mu je přiděleno po uložení.
Kasa Kasa, na které účtenka vznikla a na které byl prodej realizován. Viz nastavení kas.
Pokladní místo Pokladní místo, přes které účtenka vznikla. Tj. pokladní místo, které přijalo tržbu.
Celkem Celková cena účtenky v lokální měně. Součet cen všech řádků účtenky, s uplatněním zaokrouhlování nastaveného v provozech. Tj. cena, za kterou bylo prodáno.
Daň Součet DPH z celé účtenky, s uplatněním zaokrouhlování nastaveného v provozech.
Sleva Velikost slevy na účtence. Součet slev všech řádků účtenky.
Datum vystavení Datum vystavení účtenky. Obsah položky Obsluhující - Vytvořil z hlavičky účtenky.
Ceny s daní Ano/Ne, podle toho, zda byly ceny na účtence zadávané s DPH nebo bez, podle nastavení v prodejně.
Typ účtenky

Typ účtenky podle toho, jak vznikla:

Subzáložka Hlavička

Zobrazuje údaje společné pro celou účtenku. Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Provoz
Shop_ID.Name
Název provozu, ve kterém účtenka vznikla.
Místo/židleSellingStandFull

Má význam u účtenek typu "gastro", tj. vzniklých z restauračního prodeje. Jedná se o prodejní místo, ke kterému byla účtenka zadána. Viz režim Prodejní místa restaurační kasy.

U účtenek vzniklých automaticky v rámci vypořádání zrcadla (viz možnosti vzniku nové UC) je zde jako prodejní místo uvedené první místo ze seznamu prodejních míst definovaných na Provozu a židle se jmenuje "Zrcadlo".

Firma (zákazník)
Firma (zákazník)Firm_ID.Name

Firma - Zákazník z účtenky - Odběratel, pro kterého je prodej realizován.

Položka se předvyplňuje podle toho, odkud a jak je tvorba nové UC vyvolána. Např.:

Ulice, Město, PSČ

Údaje adresy sídla firmy (zákazníka).

Obsluhující

VytvořilCreated_TXT

Obsluhující - uživatel, který účtenku vytvořil, včetně data a času založení účtenky (zápis prvního prodeje).

UzavřelClosed_TXT

Obsluhující - uživatel, který účtenku uzavřel, včetně data a času uzavření účtenky (zaplacení).

Pokud se jedná o zatím otevřenou účtenku (viz uzavřené a otevřené účtenky), není v položce "Uzavřel" žádný uživatel uveden. Interně se zde pamatuje ten, kdo ji naposledy upravil. Tedy, pokud účtenku sdílí více obsluhujících, bude to ten z nich, kdo naposledy s danou účtenkou pracoval. Za toho bude i omezeno při omezení za prvek Uzavřel.

Vazby dokladu
 

Zde jsou zobrazeny vazby účtenky pokladního prodeje na jiné doklady, které v rámci procesu prodeje vznikají. Podrobně viz Proces prodeje - základní pojmy, vznikající doklady a jejich vazby.

Umožňuje si jednotlivé doklady rovnou odtud zobrazit. Tj. v případě, že daný doklad existuje, jedná se o funkční tlačítko, které vyvolá agendu daného dokladu a otevře ji "přes" agendu Účtenek. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za daný doklad, na který se aktuální účtenka váže. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících záznamů (dokladů) daného typu apod.)

Vazby účtenky na jiné doklady viz též záložka X-vazby.

Doplňkové informace
ZakázkaBusOrder_ID

Informace o zakázce, obchodním případu a projektu zadaném při prodeji na dané účtence.

Dále viz Doplňková informace na účtence.

Obchodní případBusTransaction_ID
ProjektProject_ID
Rekapitulace DPH
  Rekapitulace hodnot DPH zboží na příslušné účtence, podle jednotlivých sazeb a jejich součet celkem.
Slevy celkem


Výčet jednotlivých slev poskytnutých při prodeji na dané účtence a jejich celkový součet. Jedná se buď o slevy pokladního prodeje z agendy Slevy na kase nebo o slevy ze standardního slevového systémuABRA Gen, pokud je jejich použití v pokladním resp. restauračním prodeji nastaveno. Podrobněji viz Slevy v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji.

 • Řádková sleva - zahrnuje slevy pokladního prodeje, které jsou typu "procentní" nebo "finanční na řádek resp. na zboží". Viz typy slev.
 • Sleva na doklad - zahrnuje slevy pokladního prodeje, které jsou typu "procentní na doklad".
 • Finanční sleva na doklad - zahrnuje slevy pokladního prodeje, které jsou typu "finanční na doklad".
 • Akční sleva - zahrnuje slevy pokladního prodeje, které jsou typu "akční sleva".
 • Dealerská sleva - zahrnuje slevy dealerské příp. kusové ze standardního slevového systémuABRA Gen.

Subzáložka Řádky

Zobrazuje podrobnosti řádků dané účtenky.

Seznam řádků

Název Popis
Kód skl. karty Kód prodávaného zboží, tj. kód skladové karty.
Název skl. karty Název prodávaného zboží.
Sklad Sklad, ze kterého pochází prodávané zboží.
Sér.číslo/šarže Sériové (výrobní) číslo/šarže zadané při prodeji. Viz prodej zboží se sériovými čísly resp. prodej zboží se šaržemi.
Jedn. Měrná jednotka prodávaného zboží.
Množství Množství, kolik měrných jednotek bylo prodáno.
Cena Cena jedné jednotky prodávaného zboží.
%DPH DPH prodávaného zboží.
Sleva Celková poskytnutá sleva na tomto řádku účtenky (tomto zboží).
Obal Prodané zboží je obal Ano/Ne.
Typ p.

Typ příjmu. Na účtenky se přebírá automaticky z typu příjmu na skladové kartě, pokud není vyplněn, pak z typu příjmu na řadě dokladů.

Položka má význam zejména v souvislosti s EET. Více viz kap. Jak začít - EET v ABRA Gen, oddíl Typy příjmů a Typy výdajů.

Číslo bonu Číslo bonu, který se vztahuje k danému řádku účtenky. Viz položka Číslo bonu v seznamu bonů. Mají význam jen pro restaurační prodej a pokud se jedná o zboží, k němuž se mají tvořit bony. Více viz kap. Bony.
Typ Typ bonu z předchozí položky.
Vytvořil Obsluhující, který daný bon vytvořil.
Tisk

Informace o stavu vytištění bonu. Viz položka Stav tisku v seznamu bonů.

Vzkaz pro výrobnu

Viz položka Vzkaz na bonu v seznamu bonů.

Info o cenách/slevách a lišta navigátoru

Pod sezname řádků je uvedena Cena bez daně zaostřeného řádku účtenky, DPH tohoto řádku a podrobnosti o poskytnutých slevách, vztahujících se k zaostřenému řádku. Jaké slevy jsou zahrnuty v jednotlivých sumárních položkách slev, viz popis Slevy celkem v hlavičce účtenky.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor zde

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Platby

Zobrazuje informace o placení účtenky.

Název Popis
Způsob úhrady Seznam způsobů úhrady, jakými byla účtenka placena. Jednu účtenku je možno uhradit najednou několika způsoby.
Placeno Částka zaplacená tímto způsobem úhrady.
Vráceno Částka vrácená k tomuto způsobu úhrady.
Měna Měna ve které byla platba realizována.

Popis

Číslo platební karty nebo šeku, kterými bylo placeno na dané účtence. Má význam jen pro způsob úhrady terminálem, platební kartou nebo šekem.

Jedná se o komentář napsaný na kase při placení (viz režim Placení maloobchodní kasy resp. režim Placení restaurační kasy) v případě způsobu úhrady platební kartou nebo šekem (je-li u daných způsobů úhrady nastaveno Vyžadovat komentář) nebo o číslo platební karty, které systém dostane do terminálu v případě způsobu úhrady terminálem.

Autorizační kód

Autorizační kód zadávaný při platbě přes terminál. Má význam pro způsob úhrady přes terminál. Viz Placení přes terminál.

Stornováno Má význam jen pro způsob úhrady přes terminál. Informace o tom, zda byla daná platba přes terminál stornována, tj. smazána. Viz Placení přes terminál - smazání platby.

Subzáložka Slevy

Zobrazuje informace o slevách poskytnutých v rámci účtenky.

Název Popis
Název Název poskytnuté slevy.
Sleva Výše poskytnuté slevy.
Poznámka Poznámka zadaná v okamžiku poskytování slevy v režimu Sleva. Např. podrobnější popis, za co byla sleva poskytnuta.
Automatická Poskytnutí slevy bylo provedeno automaticky - Ano/Ne. Viz typy slev.

Subzáložka Poznámky

Poznámka 1 a Poznámka 2 zadané na účtence. Dále viz Doplňková informace na účtence.

V případě prodeje na kase podle dodacího listu je Poznámka 1 automaticky předvyplněna číslem importovaného DL.

Subzáložka Změny a opravy

Zobrazuje informace zapisované interně programem o vybraných změnách, které nastaly s danou účtenkou a jsou zásadnějšího charakteru (mohly by mít nějaký negativní dopad apod.). Mohou pomoci při řešení různých servisních potíží. Např. v případech tisku na fiskální tiskárnu.

Příklad záznamů v této záložce

Příklad záznamů v této záložce, kdy došlo k problému k fiskalizaci.

 

Název Popis
Změna

Informace o provedené změně, tj. typ změny, např.:

 • Řádek č. X - smazán - obsluhující smazal řádek (viz např. funkce Smazat z režimu Prodej, funkce Smazat z režimu Oprava)
 • Řádek č. X - změna ceny -  obsluhující opravil cenu (viz např. funkce Cena z režimu Oprava)
 • Uzavření dokladu - obsluhující zavřel účtenku (viz např. funkce Účet v režimu Placení)
 • Start fiskalizace - zahájení tisku na fiskální tiskárnu
 • Chyba v průběhu fiskalizace - při fiskalizaci došlo k nějakému problému, např. chyba v komunikaci s fiskálem. Více viz
 • Fiskalizace se podle uživatele nevykonala - při fiskalizaci došlo k chybě, po níž na dotaz, zda byla fiskalizace úspěšná (tj. doklad byl zapsán do fiskálu), obsluhující odpověděl záporně.
 • Start opakované fiskalizace - fiskalizace se dle obsluhujícího nezdařila a obsluhující vyvolal zopakování fiskalizace
 • Dokončení fiskalizace - fiskalizace se považuje za dokončenou. Buď proběhla bez chyby, nebo proběhla s chybou, po níž na dotaz, zda byla fiskalizace úspěšná, obsluhující odpověděl kladně. Tj. účtenka se považuje za "fiskalizovanou" na základě potvrzení obsluhujícím.
 • Start/dokončení fiskalizace - opakovaně - Uživatel vyvolal fiskalizaci opakovaně, přestože účtenka již má poznamenáno, že byla fiskalizována.
 • Apod.

V ČR sice není fiskalizace dokladů povinná, nicméně připojení fiskální tiskárny může mít význam i pro CZ lokalizaci, pokud chcete před tiskem volit, na kterou tiskárnu se má účtenka vytisknout. Dále viz popis položky Tisknout na fiskální i nefiskální tiskárnu v Nastavení kas a Často kladené otázky - Jaké jsou možnosti tisku účtenky a je možný opakovaný tisk účtenky?

Uživatel Obsluhující - uživatel, který danou změnu provedl.
Čas změny Datum a čas provedení dané změny.
Popis Doplňující popis. Zobrazuje se např. v případě opětovného tisku na fiskální tiskárnu, který vědomě provedl daný obsluhující (viz funkce Tisk účtenky v agendě Účtenky).

Subzáložka EET

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v systému ABRA Gen nadefinována alespoň jedna Provozovna EET. Umožňuje prohlížet si a případně i ručně korigovat promítnutí dokladu do EET a údaje týkající se EET.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka EET - obecně.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.