Účtenky - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam účtenek omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Seznam a Detail této agendy. Blíže objasníme pouze následující položky (podvolby omezovacích prvků Řádky, Platby a Slevy jsou řádková omezení):

Název Popis
Zpracované uzávěrkou prodeje

Omezení podle toho, zda účtenka byla zpracována uzávěrkou prodeje.

  • Zpracované - účtenka již byla zpracována uzávěrkou prodeje. Tudíž k ní i existuje Souhrnná účtenka. Viz též omezující prvek Souhrnná účtenka a položka Vazby dokladu z hlavičky účtenky.
  • Připravené ke zpracování - účtenka ještě nebyla zpracována uzávěrkou prodeje a nejedná se o účtenku, která se nebude odepisovat ze skladu. Viz popis hodnot položky Odepsaná ze skladu ze záložky Seznam.
  • Nebudou se zpracovávat - jedná se o účtenku, která se nebude odepisovat ze skladu. Viz popis hodnot položky Odepsaná ze skladu ze záložky Seznam.
Odepsané ze skladu Omezení podle položky Odepsaná ze skladu ze záložky Seznam.
Souhrnná účtenka

Umožní si vypsat jen účtenky zahrnuté do vybraných souhrnných účtenek.

K dohledání a výběru daných souhrnných účtenek se nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož si dohledáte požadované z příslušné agendy.

Se slevou Omezení podle položky Se slevou ze záložky Seznam.
Slevu potvrdil

Toto omezení vybere účtenky podle položky Slevu potvrdil v záložce Seznam.

Dále viz poznámka v popisu položky Slevy potvrdil v záložce Seznam.

Slevu potvrdil

Toto omezení vybere účtenky podle položky Slevu potvrdil v záložce Seznam.

Dále viz poznámka v popisu položky Slevy potvrdil v záložce Seznam.

Procentní slevy na doklad celkem Omezení podle položky Slevy celkem z hlavičky účtenky.
Řádkové slevy celkem
Akční slevy celkem
Dealerské slevy celkem
Finanční slevy na doklad celkem
Otevřené

Omezí jen za otevřené účtenky.

Viz též Často kladené otázky, otázka Jak si vypsat všechny otevřené účtenky.

Vytvořil Obsluhující z hlavičky Účtenky, který účtenku vytvořil. Zde se jedná o výběr přímo z agendy Uživatelé. Obsluhující mohl totiž být mezitím z agendy Obsluhujících smazán.
Uzavřel

Obsluhující z hlavičky Účtenky, který účtenku uzavřel.

Pokud se jedná o zatím otevřenou účtenku (viz uzavřené a otevřené účtenky), není v položce "Uzavřel" žádný uživatel uveden. Bude omezeno za toho, kdo ji naposledy upravil. Dále viz poznámka u položky Obsluhující v hlavičce účtenky.

Prodejní místo

Má význam u účtenek typu "gastro", tj. vzniklých z restauračního prodeje. Možnost omezit za položku Místo/židle z hlavičky účtenky. Za prodejní místo je možné filtrovat jako za řetězec ve formátu Místo/Židle.

I zde platí hvězdičková konvence, tj. možnost použití tzv. divokých znaků (wildcards) jako u jiných omezení za znakové údaje.

Řádky

Pro všechna omezení za údaje řádků v této agendě platí následující: vybere takové účtenky, které obsahují alespoň jeden řádek, na němž jsou splněna některá ze zadaných řádkových omezení.

Taková účtenka je ve výsledném reportu zahrnuta pochopitelně celá, tedy včetně řádků, na kterých nejsou splněna odpovídající řádková omezení!

Co se týká pořizování tiskových výstupů nad takto vybranými účtenkami, upozorňujeme na otázku Omezení versus zkreslení ve výpisech v kap. Často kladené otázky.

Popis podvoleb omezovacího prvku Řádky:
  Sklad Omezení podle skladu, ze kterého pochází prodávané zboží.
Skladová karta Omezení podle zadané skladové karty. Program vybere takové účtenky, které obsahují nějaký řádek se zadanou skladovou kartou.
Množství Omezení podle počtu prodaných jednotek v řádku účtenky. Program vybere takové účtenky, které obsahují nějaký řádek s množstvím v zadaném rozsahu.
Jednotka Omezení podle jednotky, ve které se prodávalo.
Celková cena Omezení podle celkové ceny řádku účtenky. Program vybere takové účtenky, které obsahují nějaký řádek s celkovou cenou v zadaném rozsahu.
Sériové číslo/šarže Omezení podle sér.čísla/šarže na řádku účtenky, pokud se jednalo o prodej zboží se sér.čísly resp. prodej zboží se šaržemi.
Platby

Pro všechna omezení za údaje plateb v této agendě platí následující: vybere takové účtenky, které obsahují alespoň jednu platbu, u níž jsou splněna některá ze zadaných omezení plateb.

Taková účtenka je ve výsledném reportu zahrnuta pochopitelně celá, tedy včetně plateb, na kterých nejsou splněna odpovídající omezení!

Co se týká pořizování tiskových výstupů nad takto vybranými účtenkami, upozorňujeme na otázku Omezení versus zkreslení ve výpisech v kap. Často kladené otázky.

Popis podvoleb omezovacího prvku Platby:
Způsob úhrady

Omezení podle zadaného způsobu úhrady. Program vybere takové účtenky, které obsahují nějakou platbu zadaným způsobem úhrady.

Měna

Omezení podle zadané měny. Program vybere takové účtenky, které obsahují nějakou platbu v zadané měně.

Placeno

Omezení podle zaplacené částky. Program vybere takové účtenky, které obsahují nějakou platbu s placenou částkou v zadaném rozsahu.

Vráceno Omezení podle vrácené částky. Program vybere takové účtenky, které obsahují nějakou platbu s vrácenou částkou v zadaném rozsahu.
Popis Omezení podle zadaného popisu platby. Program vybere takové účtenky, které obsahují nějakou platbu se zadaným popisem .
Slevy

Pro všechna omezení za údaje slev v této agendě platí následující: vybere takové účtenky, které obsahují alespoň jednu slevu, u níž jsou splněn některá ze zadaných omezení slev.

Taková účtenka je ve výsledném reportu zahrnuta pochopitelně celá, tedy včetně slev, na kterých nejsou splněna odpovídající omezení!

Co se týká pořizování tiskových výstupů nad takto vybranými účtenkami, upozorňujeme na otázku Omezení versus zkreslení ve výpisech v kap. Často kladené otázky.

Popis podvoleb omezovacího prvku Slevy:
  Kód

Omezení podle kódu poskytnuté slevy z agendy Slevy na kase. Program vybere takové účtenky, na které byla poskytnuta nějaká sleva z agendy Slevy na kase se zadaným kódem.

Nezahrnuje tedy případné dealerské a kusové slevy ze standardního slevového systému ABRA Gen. Viz též Slevy v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji.

Typ slevy Omezení podle typu poskytnuté slevy. Program vybere takové účtenky, na které byla poskytnuta nějaká sleva zadaného typu.
Automatická sleva Omezení podle toho, zda je poskytnutá sleva automatická nebo ne. Program vybere takové účtenky, na které byla poskytnuta nějaká sleva, která má údaj Automatická nastavený na hodnotu zadanou v tomto omezení.
Celková výše slevy Omezení podle celkové výše slevy. Program vybere takové účtenky, které obsahují nějakou slevu o celkové výši v zadaném rozsahu.
Hodnota procentní slevy Omezení podle hodnoty procentní slevy. Program vybere takové účtenky, které obsahují nějakou slevu typu "procentní" s hodnotou slevy v zadaném rozsahu. Viz Typy slev.
Hodnota finanční slevy Omezení podle hodnoty finanční slevy. Program vybere takové účtenky, které obsahují nějakou slevu typu "finanční" s hodnotou slevy v zadaném rozsahu. Viz Typy slev.
EET

Příznak, zda doklad spadá do EET a pokud ano, zda již byla související tržba do EET odeslána. Je možné vybrat doklady, které se nacházejí v jednom nebo několika z následujících stavů:

  • Nespadá do EET - doklad nespadá do EET.
  • Spadá do EET - doklad spadá do EET.
  • Tržba odeslána - doklad spadá do EET a tržba se nachází ve stavu Odesláno.
  • Tržba neodeslána - doklad spadá do EET a tržba se nachází v jiném stavu než Odesláno.