o Účtenky - záložka Seznam

Seznam účtenek omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých položek je zřejmý z jejich názvu nebo z popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující položky:

Název Popis
Číslo dok. Číslo dokladu. Číslo mu je přiděleno po uložení.
Datum vytvoření Datum vystavení účtenky. Obsah položky Obsluhující - Vytvořil z hlavičky účtenky.
Celková cena Viz popis položky Celkem v horní části záložky Detail účtenky.
Sleva Viz popis položky Sleva v horní části záložky Detail účtenky.
Prodejní místo/židle Obsah položky Místo/židle z hlavičky účtenky.
Typ Viz popis položky Typ účtenky v horní části záložky Detail účtenky.
Otevř.

Informace o tom, zda se jedná o otevřenou nebo uzavřenou účtenku:

Obsluhující

Informace o tom, kdo účtenku vytvořil resp. uzavřel:

 • Pokud je účtenka uzavřená, tak Obsluhující z hlavičky Účtenky, který účtenku uzavřel.
 • Pokud je účtenka dosud otevřená, tak Obsluhující z hlavičky Účtenky, který účtenku vytvořil.
Se slevou

Ano / Ne - informace, zda je na účtence poskytnuta nějaká (jakákoliv) sleva.

Zahrnuje tedy jak poskytnuté slevy z agendy Slevy na kase, tak poskytnuté slevy ze standardního slevového systému ABRA Gen. Viz též Slevy v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji.

Sleva z dokladu Viz položka Slevy celkem - Sleva na doklad.
Sleva pohybů Viz položka Slevy celkem - Řádková sleva.
Akční slevy Viz položka Slevy celkem - Akční sleva.
Slevu potvrdil

Jméno obsluhujícího, který autorizoval poskytovanou slevu. Viz popis oprávnění Autorizovat poskytované slevy a režim Slevy maloobchodní kasy resp. režim Slevy obchodní kasy.

Slev může být na účtence víc a teoreticky by každou mohl autorizovat jiný obsluhující. Nicméně položka se pamatuje pouze jednou, na hlavičce účtenky. Čili je v ní uložen poslední obsluhující, který na účtence naposled autorizoval nějakou slevu. Toto omezení však není nijak na závadu, v běžné praxi k takovým situacím nedochází.

 

Tržba Viz položka Vazby dokladu z hlavičky účtenky.
Souhrnná účtenka
Čís. vracené účtenky
Dat. vracené účtenky
On-line odpis
Odepsána ze skladu

Doplňující informace k předchozí položce On-line odpis ze skladu. Možné hodnoty:

 • Ano
  • pokud už je k účtence vytvořen skladový doklad, tj. DL, VR či PR na pohyb prodaného resp. vráceného zboží,
  • nebo pokud už je k účtence vytvořen skladový doklad INP či INM, jedná-li se o UC vzniklou v rámci vypořádání zrcadla,
  • nebo pokud k účtence vytvořen skladový doklad DL, VR či PR není, ale jedná se:
   • buď o vratnou účtenku vzniklou v režimu Vracení maloobchodní kasy resp. režimu Vracení restaurační kasy, u níž došlo ke krácení off-line pohybů (tj. odepsána ze skladu je, i když k ní sklad. doklady VR/PR nejsou vytvořeny, jelikož se pohyby z vratné účtenky pokrátily s příslušnými pohyby prodejními z vracené účtenky)
   • nebo o vracenou účtenku, u níž došlo k pokrácení všech jejích pohybů (tj. zdrojová vracená účtenka neměla žádné další pohyby než ty, které se pokrátily).
 • Ne - pokud k účtence zatím skladový doklad vytvořen není. Bude vytvořen až při uzávěrce prodeje.
 • Nebude se odepisovat - V tomto případě skladový doklad k účtence vytvořen není, ale ani se vytvářet nebude. Jedná se o případ, kdy na účtence není žádný nenulový pohyb (tj. obsahuje pouze nulové počty). Tj. všechno zboží namarkované na účtenku bylo následně smazáno. Viz též funkce Smazat v režimu Prodej maloobchodní kasy resp. režimu Prodej restaurační kasy.
Poznámka Obsah subzáložky Poznámka.
Extra info

Informace, zda účtenka byla vystavena v režimu DutyFree. Položka je určena pouze pro provoz maloobchodního resp. restauračního prodeje v režimu DutyFree. Viz Často kladené otázky - DutyFree prodej.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Možnosti vystavení nové UC:

Do agendy účtenek není možné přidávat nové doklady ručně přímo zde. Jak bylo řečeno v úvodní kap., generují se následovně:


Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Obdobně jako nelze přidávat nové doklady, i opravovat je lze v této agendě pouze ve velmi omezené míře. Funkce je k dispozici pouze, pokud je přihlášený uživatel, který spouští tuto agendu, provozním vedoucím. U těchto dokladů se typicky jedná o:

 • opravu vybraných údajů (např. zakázka, obchodní případ, poznámky apod.)
 • opravy sériových čísel a šarží na doklady obsahující karty s evidovanými šaržemi či sériovými čísly.

  Pokud se jedná o prodej zboží se sér.čísly resp. prodej zboží se šaržemi a potřebujete provést opravu těchto sér.čísel/šarží, lze tak učinit také pomocí funkce Sér.čísla/šarže v agendě Pohyby účtenek.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8 Účtenky nelze mazat. Opravu účtenek vzniklých při prodeji lze provést pouze přes režim Vracení maloobchodní kasy resp. režim Vracení restaurační kasy. Opravu účtenek vzniklých v rámci vypořádání zrcadla lze provést pouze přes opravné zrcadlo.
Zkopírovat F9

Vytvoří kopii účtenky. Obsluhující musí mít právo Kopírovat účtenky, podrobnosti jsou uvedeny v popisu tohoto práva.

Občerstvit F11
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7
Najít další Shift +F7
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Uzávěrka - - Vyvolá uzávěrku prodeje, která zajistí mj. promítnutí uzavřených (zaplacených) účtenek do skladu, více viz popis dané uzávěrky. Jedná se o jednu z možností vyvolání uzávěrky prodeje.
Tisk účtenky - -

Funkce pracuje ve dvou režimech:

 • Pokud v Nastavení kasy nemáte připojenu žádnou tiskárnu jakožto fiskální tiskárnu (viz volba Fiskální tiskárna v Průvodci připojením pokladních periferií), pak funkce slouží pro tisk kopie libovolné účtenky nebo účtenek na bankovní tiskárnu (pokladní tiskárnu). S tím souvisí nutnost mít pokladní tiskárnu připojenu a správně konfigurovanou. Viz kapitola Nastavení kas. Pozor, tisk na standardní stránkovou tiskárnu by neproběhl korektně. Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) účtenek nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Nezaměňujte se standardní funkcí Tisk, export.

  Podruhé nebo vícekrát vytištěná účtenka je označena nápisem "*Kopie*". Více viz Často kladené otázky - Je možný opakovaný tisk účtenky?

   

 • Pokud v Nastavení kasy máte připojenu tiskárnu jakožto fiskální tiskárnu, pak se má za to, že provádíte tzv. fiskalizaci dokladů, tj. vysíláte účtenky do fiskálních modulů v souladu s požadavky aktuálně platné legislativy. Povinné např. v SR. V návaznosti na fiskální modul není tisk kopie účtenky možný. Více viz Často kladené otázky - Je možný opakovaný tisk účtenky? Proto v tomto případě funkce neslouží pro tisk kopie, ale opakované vyslání dané účtenky do fiskálního zařízení.

  V tomto případě tedy nejde o tisk pouhé "kopie" dokladu, ale o nový tisk originálu. Je tedy určena pouze pro výjimečné případy, kdy např. chybou fiskálu nedošlo k zaevidování dokladu do fiskálu. Proto je nutno ji použít s rozmyslem!

  Funkce je k dispozici pouze, pokud máte počítač zadaný jako kasu (záznam pro daný počítač v Nastavení kas), pokud máte v nastavení kasy připojenu tiskárnu jakožto fiskální tiskárnu a pokud současně obsluhující má nastaveno oprávnění V seznamu účt. tisknout kopii účt. na fiskální tiskárnu. Po vyvolání funkce nejdříve zobrazí upozornění na nemožnost tímto způsobem tisknout pouhou kopii účtenky, které musí oprávněný obsluhující potvrdit.

Výše uvedené platí i pro CZ lokalizaci.

V ČR sice není fiskalizace dokladů povinná, nicméně připojení fiskální tiskárny může mít význam i pro CZ lokalizaci, pokud chcete před tiskem volit, na kterou tiskárnu se má účtenka vytisknout. Dále viz popis položky Tisknout na fiskální i nefiskální tiskárnu v Nastavení kas a Často kladené otázky - Jaké jsou možnosti tisku účtenky a je možný opakovaný tisk účtenky?

Převést účtenku - -

Umožní převod účtenky na libovolného uživatele nebo kasu. Tj. obsluhujícímu umožní převzít účtenku, kterou založil někdo jiný, na sebe resp. na "svou" kasu. To má význam v případě, že na provozu je zakázáno pracovat s cizími účtenkami, ale daný obsluhující potřebuje s nějakou cizí účtenkou pracovat, např. ji uzavřít, jelikož její zakladatel již odešel. Převzetí způsobí na účtence změnu údaje o tom, kdo účtenku založil. Podrobněji vč. příkladu viz nastavení S účtenkou může pracovat jen ten, kdo ji založil v agendě Provozy.

Funkce je k dispozici pouze na otevřené účtence a pouze, pokud je přihlášený uživatel, který spouští tuto agendu, provozním vedoucím.

Zobrazí dialog který umožňuje na účtence změnit uživatele a kasu. V nabídce nejsou aktuální uživatel účtenky (její současný majitel) a v nabídce kas jsou jen kasy ze stejného provozu, jako je účtenka a pochopitelně chybí kasa aktuálně zapsaná na účtence. Aktuální kasa a uživatel jsou vidět v horní části okna.

EET - -

Funkce pro opětovné odeslání informací o tržbě prostřednictvím EET. K dispozici pouze tehdy, máte-li nadefinovanou alespoň jednu provozovnu EET.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.