Příjmy do pokladního místa - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním příjmu do pokladního místa ze záložky Seznam. Detail příjmů do pokladních míst dále obsahuje hlavičku a dílčí seznam uspořádané do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Firma Obsah Ruční párování EET Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Číslo mu je přiděleno po uložení.
Celkem Částka a měna uvedená na příjmu do pokladního místa.

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Zde jsou všechny položky needitovatelné, vzhledem k charakteru vystavení nového dokladu PPP a vzhledem k nedostupnosti funkce Opravit. Viz též popis funkce Nový a Opravit v záložce Seznam. Většina hodnot je předvyplněných, uživatelsky lze změnit jen ty, které se nabízí v průvodci při vytváření dokladu PPP. Více viz možnosti vzniku nového PPP.

Název Popis
Řada
DocQueue_ID
Zkratka označující řadu dokladů a to typu Příjmů do pokladního prodeje. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka.
Období
Period_ID
Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Datum
DocDate$DATE
Datum realizace příjmů do pokladního místa. Tj. datum vystavení dokladu PPP. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Kontace
AccPresetDef_ID

Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného dokladu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu.

Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. Provedené předkontování je vidět v záložce Rozúčtování, kde lze ještě provést případné korekce či případné rozúčtování.

Firma
Firm_ID

Zákazník/firma z Adresáře firem, na kterou je daný doklad vystaven. Položka se předvyplňuje podle toho, odkud a jak je tvorba nového PPP vyvolána. Zde nelze zadat jinou. Např.:

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma.

Popis
Description

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam, prostřednictvím předkontací může být využit později i jako popis (či jeho část) daného dokladu v účetním deníku apod.. Nepovinná položka.

Pokud se jedná o ruční generování dokladu, tak se jedná o popis uvedený v okamžiku zadávání vkladu hotovosti, tj. nového dokladu PPP, viz možnosti vzniku nového PPP. Pokud nezadáte žádný, je doplněn text: "Vklad z pokladny". Pokud se jedná o doklad generovaný automaticky na platbu dokladu na kase, je zde uveden popis adekvátní tomu: Např. "Zaplacení: ZLV-13/2013".

Pokladní místo
VirtualPOS_ID
Jméno pokladního místa, do kterého byla hotovost vložena.
Tržba
POSReceipt_ID.DisplayName
Číslo protokolu o odvodu tržeb, na kterém je aktuální příjem do pokladního místa zahrnut.
Celkem a Celkem lokálně
(Amount)
(LocalAmount)
Částka vložené hotovosti v dané měně a její přepočet na lokální měnu.
Zahraničí/cizí měna
Měna Měna, ve které je příjem do pokladního místa realizován.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Obsah

Zobrazuje podrobnosti daného výdeje z pokladního místa.

Název Popis
Způsob úhrady Standardně v hotovosti.
Částka Částka uvedená v příjmu do pokladního místa.
V lokální měně Částka uvedená v příjmu do pokladního místa, přepočtená na lokální měnu.
Popis Popis uvedený při zadávání.
Středisko

Středisko pro daný řádek dokladu. Předvyplňuje se podle položky Středisko z definice pokladního místa.

Ze zadaného střediska lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví.

Zakázka

Zakázka pro daný řádek dokladu. Položka se předvyplňuje podle toho, odkud a jak je tvorba nového PPP vyvolána. Např.:

Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky.

O. případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.

Subzáložka Ruční párování

Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Ruční párování - obecná pravidla.

Subzáložka EET

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v systému ABRA Gen nadefinována alespoň jedna Provozovna EET. Umožňuje prohlížet si a případně i ručně korigovat promítnutí dokladu do EET a údaje týkající se EET.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka EET - obecně.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

Po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadná oprava řádků -

Slouží pro hromadnou opravu uživatelských řádkových položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav). Je k dispozici pouze v editačním režimu a jen tehdy, pokud jsou nadefinovány nějaké uživatelsky definovatelné položky k třídě Business objektů řádků této agendy. (Business objektů odpovídajících řádkům tohoto dokladu).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).