Příjmy do pokladního místa - záložka Seznam

Seznam vkladů do pokladních míst omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých položek je zřejmý z jejich názvu nebo z popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující:

Název Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Datum dok. Obsah položky Datum z hlavičky dokladu.
Vytvořil Uživatel, který daný doklad vytvořil.
Účtovat Informace o tom, jaký způsobem má být daný doklad účtován. Informace se přebírá podle způsobu nastaveného pro danou řadu dokladů.
Účtováno

Informace o tom, zda již byl daný doklad zaúčtován, tj. vyslán do účetnictví, či nikoli a při účtování k němu vznikl odpovídající účetní zápis v účetnictví (v žádostech nebo v deníku). Účtování (vyslání do účetnictví) dokladů výdejů z pokladních míst účtovaných jednoduše se provádí automaticky ihned po jejich uložení, u dokladů výdejů z pokladních míst účtovaných souhrnně se provádí hromadně funkcí Zaúčtovat.

Daný pokladní doklad může mít uvedeno v položce Účtováno hodnotu "Ne", i když doklad již prošel zaúčtováním, ale nevznikl k němu odpovídající účetní zápis. A to v případech, kdy máte nastaveno následující:

Var.symbol

Variabilní symbol. Viz též Struktura čísla dokladu a variabilní symbol.

Var. symbol u těchto dokladů není nijak využíván.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Popis položek základní definice panelu je uveden v popisu horní části záložky Detail, základní definice.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového PPP:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Po vyvolání funkce Nový se vyvolá průvodce vkladem hotovosti, kde v prvním kroku zvolíte způsob vložení hotovosti:

 • Zjednodušeně - zadáním vkládané částky - Použijete tehdy, pokud chcete z nějakého důvodu odvést z pokladního místa nějakou hotovost bez vazby na doklad na výdej daných peněz z firemní pokladny (daný doklad např. zatím neexistuje a bude vystaven později apod.). V dalších krocích průvodce postupně zadáte pokladní místo, do něhož se má vklad provést, měnu (zadáte jejím kódem nebo vyberte z nabízeného seznamu povolených měn pro dané pokladní místo), vkládanou částku a popis vkladu. Po potvrzení zadaných údajů a stisku tlačítka Dokončit se v dalším kroku vkládaná hotovost přidá do pokladního místa a vznikne o tom doklad v agendě Příjmy do pokladního místa (PPP). Doklad PV na výdej dané hotovosti z firemní pokladny bude možno vystavit dodatečně (pomocí funkcí na záložce Platby dokladu PPP) nebo bude možno dodatečně připojit nějaký existující.
 • Kompletně - načtením pokladního výdeje - Použijete tehdy, pokud chcete doklad PPP vystavit podle existujícího dokladu Pokladní výdej (PV) na výdej převáděných peněz z firemní pokladny. V tomto případě bude doklad PPP rovnou propojen s dokladem PV, neboli doklad PV bude uveden na záložce Platby dokladu PPP. V dalších krocích průvodce postupně zadáte pokladní místo, do něhož se má vklad provést, a měnu (zadáte jejím kódem nebo vyberte z nabízeného seznamu povolených měn pro dané pokladní místo). Následně Pokladnu, ze které se přijímá hotovost, dále pak období, řadu dokladů typu pokladní výdej a číslo konkrétního dokladu pokladního výdeje, kterého se vklad peněz týká. Pro kontrolu se zobrazí obsah dokladu, který bude do PPP načítán. Po stisku tlačítka Dokončit se podle vybraného dokladu PV vytvoří doklad PPP. V tomto případě bude doklad PPP rovnou propojen s dokladem PV, neboli doklad PV bude uveden na záložce Platby dokladu PPP.

  Vystavení PPP podle PV nebude možné:

  - Má-li daná řada dokladů PV nastavený způsob účtování "Souhrnně" a globální parametr Povolit zaúčtovat PP/PV souhrnně, pokud se jedná o doklady, které jsou platbou ve Firemních nastaveních má hodnotu Nepovoleno.

  Do pokladního místa lze vložit jen takovou měnu, která je pro toto pokladní místo povolena v nastavení pokladního místa, viz Povolené měny. Čili je třeba zvolit odpovídající firemní pokladnu.


Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Detail / Seznam F3
Opravit F4

Příjmy do pokladního místa zde nelze ručně opravovat. Pokud se jednalo o vklad hotovosti do pokladny a PPP doklady byly vystaveny chybně a do pokladního místa byla vložena větší částka, lze opravu provést vystavením dalšího vkladu (dalšího dokladu PPP), pokud byla vložena menší částka, lze opravu provést výběrem hotovosti z příslušného pokladního místa. Viz možnosti vystavení nového dokladu VPP na výběr hotovosti z pokladního místa.

Pokud se jedná o chybně vystavený PPP na platbu zálohy/faktury (viz Prodej s využitím záloh/faktur) a platba zálohy/faktury byla zadána nižší, je možné ji na kase doplatit (nová další platba zálohy/faktury s vystavením dalšího PPP). Obdobně je možné platbu zálohy/faktury na kase zase vrátit, viz Kasa - režim - faktura - vracení platby FV resp. Kasa - režim Záloha - vracení platby ZLV, pokud je třeba takovou platbu stornovat (zcela nebo částečně) se vznikem dokladu VPP (viz též možnosti vystavení nového dokladu VPP). Příp. můžete opravu plateb ZLV přes agendy modulů Prodej a Pokladna. Více viz Vrácení (storno) platby ZLV.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8 Příjmy do pokladního místa nelze mazat. Pokud byly vystaveny chybně a do pokladního místa nebyla vložena daná částka, lze opravu provést výběrem hotovosti z příslušného pokladního místa. Viz možnosti vystavení nového dokladu VPP na výběr hotovosti z pokladního místa.
Zkopírovat F9 Zde není funkce k dispozici.
Občerstvit F11
Najít Ctrl +F7
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
 • Otevřít samostatně
 • Připojit k existující aktivitě
 • Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Zaúčtovat Ctrl + Enter

Hromadné zaúčtování označených záznamů. Jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Přičemž pro hromadné zpracování platí shodná pravidla jako pro hromadné zaúčtování v libovolných jiných agendách.

Informace o tom, zda daný doklad prošel zaúčtováním a současně k němu vznikl odpovídající účetní zápis (v žádostech nebo v deníku), je uvedena v položce Účtováno.

Přeúčtovat Ctrl +E Jedna z možností vyvolání přeúčtování dokladu. Podrobněji viz kap. - Přeúčtování dokladů.
Tisk dokladu -

Funkce pracuje ve dvou režimech:

 • Pokud v Nastavení kasy nemáte připojenu žádnou tiskárnu jakožto fiskální tiskárnu (viz volba Fiskální tiskárna v Průvodci připojením pokladních periferií), pak funkce slouží pro tisk kopie dokladu na bankovní tiskárnu (pokladní tiskárnu). S tím souvisí nutnost mít pokladní tiskárnu připojenu a správně konfigurovanou. Viz kapitola Nastavení kas. Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) účtenek nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Nezaměňujte se standardní funkcí Tisk, export.

   

 • Pokud v Nastavení kasy máte připojenu tiskárnu jakožto fiskální tiskárnu, pak se má za to, že provádíte tzv. fiskalizaci dokladů, tj. vysíláte doklady do fiskálních modulů v souladu s požadavky aktuálně platné legislativy. Povinné např. v SR. V návaznosti na fiskální modul není tisk kopie fiskalizovaného dokladu možný. Proto v tomto případě funkce neslouží pro tisk kopie, ale opakované vyslání dané účtenky do fiskálního zařízení.

  V tomto případě tedy nejde o tisk pouhé "kopie" dokladu, ale o nový tisk originálu. Je tedy určena pouze pro výjimečné případy, kdy např. chybou fiskálu nedošlo k zaevidování dokladu do fiskálu. Proto je nutno ji použít s rozmyslem!

  Funkce není k dispozici, pokud nemáte v Nastavení kasy připojenu tiskárnu jakožto fiskální tiskárnu a pokud současně obsluhující nemá nastaveno oprávnění V seznamu účt. tisknout kopii účt. na fiskální tiskárnu. Pokud je připojena fiskální tiskárna a obsluhující má příslušné oprávnění, pak se po vyvolání funkce nejdříve zobrazí upozornění, že nejde o pouhé kopie dokladu, ale o opakování fiskalizace, které musí oprávněný obsluhující potvrdit.

Pokud se jedná o PPP vzniklý jako platba FV/ZLV (viz Možnosti vystavení nového PPP) a FV/ZLV se platí několika různými typy plateb najednou (např. šek a karta), nebo několika měnami, vznikne několik PPP. Tyto PPP nejsou nijak spojené, tudíž pokud je potřeba opakovat tisk nebo  fiskalizaci PPP, musí se to provést pro každý PPP zvlášť.

Výše uvedené platí i pro CZ lokalizaci.

V ČR sice není fiskalizace dokladů povinná, nicméně připojení fiskální tiskárny může mít význam i pro CZ lokalizaci, pokud chcete před tiskem volit, na kterou tiskárnu se má účtenka vytisknout. Dále viz popis položky Tisknout na fiskální i nefiskální tiskárnu v Nastavení kas a Často kladené otázky - Jaké jsou možnosti tisku účtenky a je možný opakovaný tisk účtenky?

EET -

Funkce pro opětovné odeslání informací o tržbě prostřednictvím EET. K dispozici pouze tehdy, máte-li nadefinovanou alespoň jednu provozovnu EET.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.