Výdeje z pokladního místa - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním výdeji z pokladního místa ze záložky Seznam. Detail výdeje z pokladních míst dále obsahuje hlavičku a dílčí seznam uspořádané do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Firma Obsah Ruční párování EET Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Číslo mu je přiděleno po uložení.
Celkem převzít Částka a měna uvedená na výdeji z pokladního místa.
Typ

Typ výdeje z pokladního místa. Identifikuje, za jakým účelem a jakým způsobem daný doklad VPP vznikl. Viz Možnosti vystavení nového VPP. Může nabývat hodnot:

  • Odvod - doklad vznikl v rámci odvodu tržeb na odvod platidel přijatých předtím do pokladního místa
  • Manko/Přebytek - doklad vznikl v rámci odvodu tržeb, pokud došlo k manku či přebytku (tj. v rámci odvodu tržeb bylo v kase nalezeno méně či více, než mělo být)
  • Výběr - doklad vznikl v rámci ručního výběru z pokladního místa
  • Zrcadlo - doklad vznikl v dřívějších verzích pro vyrovnání platidel na pokladním místě v rámci vypořádání zrcadla

    V současnosti při vypořádání zrcadla tyto doklady nevznikají.

Různé typy se budou pochopitelně lišit v tom, jak bude daný doklad zaúčtován. Viz Proces prodeje, základní pojmy - Účtování dokladů z pokladního a restauračního prodeje.

Způsob úhrady Způsob úhrady podle způsobů úhrad definovaných v systému, ke kterému vznikl daný doklad VPP. Vznik dokladů a vazby mezi nimi, viz Proces prodeje, základní pojmy.

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Řada
DocQueue_ID
Zkratka označující řadu dokladů a to typu Výdeje z pokladního prodeje.
Období
Period_ID
Zobrazeno aktuální období. Zkratka označující období, do kterého je doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří.
Datum
DocDate$DATE
Datum realizace výdeje z pokladního místa.
Kontace
AccPresetDef_ID
Nastavení účetní předkontace se použije při zaúčtování.
Firma
Firm_ID

Zákazník/firma z Adresáře firem, na kterou je daný doklad vystaven. Položka se předvyplňuje podle toho, odkud a jak je tvorba nového VPP vyvolána. Zde nelze zadat jinou. Tj. zde:

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma.

Popis
Description

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam, prostřednictvím předkontací může být využit později i jako popis (či jeho část) daného dokladu v účetním deníku apod. Nepovinná položka.

Pokud se jedná o ruční generování dokladu, tak se jedná o popis uvedený v okamžiku zadávání výdeje z pokladního místa, tj. nového dokladu VPP, viz možnosti vzniku nového VPP.

Pokladní místo
VirtualPOS_ID
Jméno pokladního místa, které peníze vydalo.
Tržba
POSReceipt_ID.DisplayName

Číslo protokolu o odvodu tržeb, na kterém je aktuální výdej z pokladního místa zahrnut. V dalších položkách je uveden stav odvodu (převodu) do podnikové pokladny a to v měně, ve které je výdej realizován, a přepočet na lokální měnu.

  • Převzít - částka určená k předání do podnikové pokladny resp. k vyrovnání s příslušným bankovním účtem.
  • Převzato - částka předaná do podnikové pokladny resp. k vyrovnání s příslušným bankovním účtem.
  • Nepřevzato - částka zatím nepředaná do podnikové pokladny resp. nevyrovnaná s příslušným bankovním účtem, doklad dosud čeká na zpracování.

Více viz Proces prodeje, základní pojmy.

Variab. symbol
VarSymbol

Variabilní symbol. Viz též Struktura čísla dokladu a variabilní symbol. Je generován automaticky.

Převzít Částka, která má být z dokladu VPP převedena do hlavní firemní pokladny. Tj. celková částka výdeje z pokladního místa v lokální měně i měně dokladu. Jak bylo řečeno v úvodní kap., k převzetí peněz se používají platby. Tudíž uvedené informační položky korespondují se stavem zaplacení dokladu VPP.
Převzato Částka již převedená do firemní pokladny. Neboli suma všech dosud provedených plateb aktuálního placeného dokladu.
Nepřevzato Částka, kterou je ještě třeba převzít. Neboli částka, která zbývá k úhradě, tj. předpis aktuálního dokladu minus celkem zaplaceno.
Zahraničí/cizí měna
Měna
Currency_ID
Měna, ve které je výdej z pokladního místa realizován a kurz.
Kurz
(RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID)

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma- obecně.

Subzáložka Obsah

Zobrazuje podrobnosti daného výdeje z pokladního místa.

Zde jsou všechny položky needitovatelné, vzhledem k charakteru vystavení nového dokladu VPP a vzhledem k nedostupnosti funkce Opravit. Viz též popis funkce Nový a Opravit v záložce Seznam. Většina hodnot je předvyplněných, uživatelsky lze změnit jen ty, které se nabízí v průvodci při vytváření dokladu VPP. Více viz možnosti vzniku nového VPP.

Název Popis
Částka Částka uvedená ve výdeji z pokladního místa.
Komentář platby (číslo šeku nebo karty)

Číslo platební karty nebo šeku, kterými bylo placeno na účtence odváděné tržbou, ke které se váže tento výdej z pokladního místa. Má význam jen pro způsob úhrady terminálem, platební kartou nebo šekem.

Jedná se o komentář napsaný na kase při placení (viz režim Placení maloobchodní kasy resp. režim Placení restaurační kasy) v případě způsobu úhrady platební kartou nebo šekem (je-li u daných způsobů úhrady nastaveno Vyžadovat komentář) nebo o číslo platební karty, které systém dostane do terminálu v případě způsobu úhrady terminálem.

Autorizační kód

Pokud je ve vlastnostech použitého způsobu úhrady zatržena volba Zadávat autorizační kód, v agendách Pokladního prodeje a Restauračního prodeje se při placení bude zobrazovat pole Autorizační kód (obdobně jako Komentář platby). Při vytváření VPP se zadaná hodnota zapíše do této položky.

Autorizační kód se využívá pro párování VPP a bankovních výpisů.

Zakázka

Zakázka pro daný řádek dokladu. Předvyplňuje se podle položky Zakázka z definice pokladního místa.

Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky.

O.případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
V lokální měně Částka uvedená ve výdeji z pokladního místa, přepočtená na lokální měnu.
Zaplaceno bankou

Jde o položky související s bankovním avízem platby. Naplňují se externí aplikací. (Nějaké externí řešení napojené na systém ABRA Gen např. přes OLE rozhraní, řešení pomocí skriptování apod.).

Bankovní srážka
Datum výpisu

Středisko

Středisko pro daný řádek dokladu. Předvyplňuje se podle položky Středisko z definice pokladního místa.

Ze zadaného střediska lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví.

Subzáložka Ruční párování

Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Ruční párování - obecná pravidla.

Subzáložka EET

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v systému ABRA Gen nadefinována alespoň jedna Provozovna EET. Umožňuje prohlížet si a případně i ručně korigovat promítnutí dokladu do EET a údaje týkající se EET.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka EET - obecně.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

Po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadná oprava řádků -

Slouží pro hromadnou opravu uživatelských řádkových položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav). Je k dispozici pouze v editačním režimu a jen tehdy, pokud jsou nadefinovány nějaké uživatelsky definovatelné položky k třídě Business objektů řádků této agendy. (Business objektů odpovídajících řádkům tohoto dokladu).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).