Definice zrcadel - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuální Definici zrcadel ze záložky Seznam.

Obsažené subzáložky: Nastavení Obsah Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále je v horní části záložky Detail ke každé definici zrcadla možné zadávat následující položky:

Název Popis
Kód Kód označující danou definici zrcadla. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Povinná položka. Používá se v číselníkových položkách pro výběr definice zrcadla. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)
Název Název definice zrcadla. Zobrazuje se jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)

Subzáložka Nastavení

V této subzáložce jsou nastavení, která jsou obecná a vztahují se jak k pokladnímu prodeji, tak k restauračnímu prodeji. Jsou pro přehlednost dále uspořádána do subzáložek. Obsahuje:

V této subzáložce se nastavují vlastnosti a chování agend Restauračního prodeje, především v souvislosti s objednávkovými bony.

Název Popis
Základní předvolby Řada dokladů

Zkratka označující řadu dokladů a to typu zrcadla. Vyplnění této položky je povinné. Bez jejího vyplnění by zrcadlo nešlo definovat.

Zadáte zkratku řady nebo vyberete z číselníku řad dokladů. Nabízí se pouze řady dokladů odpovídajícího typu. Jednu řadu dokladů lze použít pouze pro jednu definici zrcadla. Pro další definice musíte založit vždy novou řadu.

Sklad

Sklad, ve kterém se zrcadlem kontrolují zásoby. Upozorňujeme na další nastavení určující, ze kterého skladu se prodává a ze kterého skladu čerpá suroviny gastrovýroba. Podrobněji je popsáno zde.

Jak bylo objasněno v kap. Zrcadla - obecně, může existovat více zrcadel i pro jeden sklad. Není podporováno použití polohovaných skladů.

Středisko Středisko - vybírá se z číselníku středisek. Povinná položka.
Zakázka Zakázka - vybírá se z číselníku zakázek a zadává se jen, když se mají doklady zrcadla vázat k vybrané zakázce. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.
Obchodní případ Obchodní případ - vybírá se z číselníku obchodních případů a zadává se jen, když se mají doklady daného zrcadla vázat k vybranému obchodnímu případu. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání obchodních případů ve Firemních údajích.
Projekt Projekt - vybírá se z číselníku projektů a zadává se jen, když se mají doklady daného zrcadla vázat k vybranému projektu. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání projektů ve Firemních údajích.
Firma pro inventurní rozdíly Firma - vybírá se z číselníku firem a zadává se firma, ke které se mají inventurní doklady generované zrcadlem vázat. Povinná položka.
Předvolby pro manko Řada dokladů pro vyskladnění manka

Zkratka označující řadu dokladů a to typu Inventární manko. Použije se pro doklad vyskladnění zboží, které není při zpracování zrcadla nalezeno - chybí. Povinná položka.

Zadáte zkratku řady nebo vyberete z číselníku řad dokladů. Nabízí se pouze řady dokladů odpovídajícího typu.

Ceník pro ocenění manka

Ceník, který se použije pro ocenění chybějícího zboží. Musí v něm být oceněny všechny suroviny a všechny druhy zboží, které jsou zrcadlem kontrolovány. Povinná položka.

Položky uvedené v ceníku patří vždy jen k jednomu druhu zboží. V ceníku není vazba mezi litrovou lahví třeba Becherovky a frťanem, který číšník z této lahve odlije. Zde je potřeba ocenit surovinu, tedy litrovou láhev a to nejlépe takovou cenou, jakou číšník získá, pokud celou láhev postupně prodá. Zařazení výrobků do tohoto ceníku nemá význam, protože nalitý "frťan" se po uzavírací době na baru nevyskytuje.

Doporučujeme pro ocenění manka založit samostatný ceník. Běžně se totiž prodává frťan nápoje, nikoli celá láhev. Pokud by zde byl nastaven hlavní prodejní ceník, číšníkům by se na kase zobrazovala oceněná skladová karta frťana i cena celé lahve, kterou běžně neprodává. To by mohlo vést k chybám při prodeji. Zboží, které se prodává bez změny (například pivo v plechu, sušenky, a pod.) je pak potřeba ocenit v hlavním ceníku i v ceníku pro zrcadlo.

Definice ceny pro ocenění manka Definice ceny, která se použije pro ocenění chybějícího zboží. Vybírá se z číselníku definic cen. Povinná položka.
Způsoby úhrady manka

Kód způsobu úhrady, který se použije pro uhrazení chybějícího zboží. Vybírá se z číselníku způsobů úhrad. Povinná položka.

Doporučujeme nastavit úhradu v hotovosti.

Způsob vypořádání manka z opravného zrcadla

Podle tohoto nastavení se buď vyvolá dialog s volbou způsobu vypořádání manka ještě před spuštěním vypořádání (po vyvolání funkce Vypořádat), nebo se opravný list vypořádá bez dotazu a podle nastavení se rozdíly z uzavřené tržby dále nepřevádí nebo se převedou do firemní pokladny nebo se převedou do aktuální tržby.

  • Nabízet všechny způsoby vypořádání - obsluhující vybírá z následujících tří možností
  • Výdej/příjem hotovosti do pokladního místa nepřevádět do firemní pokladny
  • Výdej/příjem hotovosti do pokladního místa převést do firemní pokladny
  • Rozdíl převést do aktuální otevřené tržby
Předvolba pro přebytky Řada dokladů pro naskladnění přebytků

Zkratka označující řadu dokladů a to typu Inventární přebytek. Použije se pro doklad naskladnění zboží, které při zpracování zrcadla přebývá. Povinná položka.

Zadáte zkratku řady nebo vyberete z číselníku řad dokladů. Nabízí se pouze řady dokladů odpovídajícího typu.

Subzáložka Obsah

V této subzáložce se zadá seznam skladových karet, které mají být zrcadlem zkontrolovány. Jedná se o podmnožinu skladových karet, které jsou v daném skladě evidovány - ne všechny druhy zboží skladu musí být kontrolovány jedním zrcadlem. Kontrola jednoho skladu může být rozdělena do několika zrcadel a každou část je pak možno kontrolovat samostatně. Je nutno dodržet jedině podmínku, že jeden druh zboží může být zařazen nejvýše do jednoho zrcadla.

Název Popis
Kód skl. karty Kód skladové karty zařazené do tohoto seznamu - vybírá se z číselníku skladových karet.
Název skl. karty Název vybrané skladové karty.
Jednotka Jednotka vybrané skladové karty. Vyberte jednotku, která má být zrcadlem kontrolována.
Cena

Prodejní cena podle definice ceny a ceníku zadaného v subzáložce Nastavení. Položka zde není editovatelná, jen se přenáší z nastaveného ceníku (a to automaticky, změna ceny v ceníku se sem automaticky ihned promítne). Zde je cena uvedena pro zjednodušení kontroly nastavení zrcadla. V těchto cenách bude oceněno manko.

Pokud zboží není v daném ceníku oceněno (tj. příslušná definice ceny zadaná v subzáložce Nastavení není v daném ceníku zadána nebo sklad. karta vůbec není v daném ceníku zařazena), nevytvoří se doklad vyčíslující manko a nepřidá se tím ani nic do tržeb. Zkontrolujte, zda všechny druhy zboží mají prodejní cenu zadánu.

Pro správný výpočet manka je nutno, aby všechny zrcadlem kontrolované skladové karty byly v daném ceníku oceněny. Pokud tomu tak není, tak vypořádání zrcadla proběhne, ale případné manko u dané skladové karty se nevyčíslí!!! Proto na takový stav program při ukládání definice zrcadla s položkou s nulovou prodejní cenou upozorní.

Pro seznam definic zrcadel je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor obsahuje následující tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu. Pořadí zde jen určuje, v jakém pořadí se zobrazí v zrcadle při jeho zpracování. Čili můžete si položky uspořádat tak, aby se vám pak dobře zadávaly (např. podle toho, jak je máte v daném provozu uloženy) a nemuseli jste množství zadávat při inventuře na přeskáčku.
  • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec dosud zadaných řádků.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Ve spodní části záložky Detail pak může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu jsou navíc k dispozici standardní funkce pro režim editace v číselnících. Obecné zásady pro editaci v číselnících viz kap. Editace záznamů v číselnících.