Mapy prodejních míst - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuální mapě prodejních míst ze záložky Seznam.

V horní části záložky je možné zadávat následující položku:

Název Popis
Kód Kód mapy prodejních míst - základní identifikace.
Název Název mapy prodejních míst - základní identifikace.
Provoz Kód a název provozu, ve které se aktuální mapa prodejních míst používá. Zadejte kód provozu nebo jej vyberte ze seznamu.
Rozměry plochy

Rozměry obrazovky v bodech. Lze zadat rozměry přímo z klávesnice nebo vybrat z možností nabízených po stisku tlačítka Rozměry.

Doporučené rozměry obrazovky vycházejí z rozlišení používaného na obrazovce kasy, na které se bude daná plocha zobrazovat. Zvolené rozměry by měly být nejlépe stejné, případně menší, než má daná obrazovka. Při volbě větších rozměrů hrozí, že část plochy a na ní umístěné objekty nebude vidět.

Rozměry Tlačítko nabídne seznam obvykle vyráběných rozměrů obrazovek. Výběrem jedné z jeho položek se naplní položka Rozměr plochy.
Editor mapy prodejních míst

Grafický editor map prodejních míst. Spouští se stiskem tlačítka Nový nebo Opravit.

Umožňuje "nakreslit" schematický plán rozmístění prodejních míst v restaurační provozovně.

Ovládací prvky lze v rámci jedné mapy prodejních míst rozmístit na více prodejních ploch, které představují např. několik místností obsluhovaných jednou kasou (např. u provozovny s jídelnou a salónkem může mapa obsahovat 2 prodejní plochy). Na prodejních plochách lze graficky znázornit stoly, židle, bar, ap. Grafické prvky mohou být informační, ale mohou také plnit funkce tlačítek, při jejichž stisku je provedena předem definovaná akce - např. při stisku tlačítka-stolu se otevře dialog účtu otevřeného na tomto stole. Dále lze na prodejní plochu umístit i tlačítka, která přímo vykonávají nějakou funkci, např. tisk bonů, vyvolání odvodu tržeb, přepnutí na jinou prodejní plochu ap.

Popis editace Mapy prodejních míst

Po založení nové mapy nebo při její opravě, je na obrazovce čtverečkový rastr, jako podklad pro umístění jednotlivých základních grafických objektů na prodejní plochu. (Pokud se jedná o novou mapu, v horní části rastru bude zobrazen nápis "Založte prodejní plochu".) Novou mapu si napřed pojmenujte, určete, ve kterém provozu bude používána a jaké bude mít rozměry podle velikosti a nastavení dotykového displeje, na kterém bude umístěna. Tj. vyplňte nejdříve položky Kód, Název, Provoz a Rozměry plochy v horní části obrazovky nad plochou se zobrazeným rastrem. Teprve poté se zpřístupní jednotlivé volby lokálního menu popsané dále.

Doporučujeme mapu prodejních míst editovat na obrazovce s vyšším rozlišením, než na jaké bude následně využívána.

Po stisku pravého tlačítka myši kdekoli na rastru můžete zadat:

 • Prodejní plochy
  • - Nová prodejní plocha
  • - Přejmenovat plochu
  • - Smazat plochu
  • - Vybrat plochu (nabídka existujících ploch)
  • - Pozadí prodejní plochy
 • Nový obdélník
 • Nová elipsa
 • Nový text

Volbou Prodejní plochy - Nová prodejní plocha nadefinujte jednu, nebo několik prodejních ploch, podle potřeby. Musí být ale zadána alespoň jedna prodejní plocha. Volbou Prodejní plochy - Vybrat plochu se pak přepínáte mezi jednotlivými plochami editované Mapy prodejních míst.

Na vybrané prodejní ploše opět pravým tlačítkem myši můžete v místě stisku přidat obdélník, elipsu nebo text. Z těchto grafických objektů lze sestavit náčrt, který by měl představovat rozmístění stolů a dalších základních topografických prvků, tak jak jsou v restauraci skutečně umístěny - stoly, sloupy, přepážky, velké květiny a pod. Zde jen záleží na fantazii, nebo zručnosti uživatele, jak věrně bude tento náčrt popisovat skutečnost. Toho lze docílit přetahováním, natahováním a otáčením jednotlivých grafických objektů.

Zároveň s rozmístěním prodejních míst do volného prostoru umístěte i tlačítka pro ovládání.

Všem typům výše uvedených grafických objektů (obdélník, elipsa, text) lze přiradit stejné funkce. Jejich popis je uveden v následující tabulce.

Nezapomeňte na příkaz Servis (viz dále), aby se dala práce na kase ukončit.

K dispozici jsou tyto funkce každého grafického objektu:

Funkce Význam
Volba prodejní plochy

V agendě Restaurační dotykové kasy způsobí přepnutí na další prodejní plochu. Plochu, na kterou se má provést přepnutí, vyberte ze seznamu.

Při používání více prodejních ploch nezapomeňte na každou z nich umístit tlačítko pro přepnutí na další (nebo několik dalších) plochu, abyste při ovládání na ploše "neuvízli" bez možnosti odchodu kamkoli jinam.

Volba prodejního místa

Umožní zadat prodejní místo - stisk tohoto tlačítka v agendě Restaurační dotykové kasy způsobí přepnutí na zvolené prodejní místo. Prodejní místo vyberte ze seznamu. Prodejní místo musí být nejprve definováno v definici provozu ( ProvozyDetailRestaurační prodejProdejní místa).

Pokud v systému používáte současně dotykovou i nedotykovou kasu a zde si nenadefinujete všechna prodejní místa, můžete se dostat do situace, že prodejní místo, na kterém je na nedotykové kase otevřený účet, nebude na dotykové kase viditelné a nepůjde tedy ani ovládat.

Na jednu prodejní plochu lze umístit stejné prodejní místo několikrát. Stejně tak lze jedno prodejní místo umístit na několik prodejních ploch. Tato situace není systémem kontrolována. V některých situacích může být i přínosná - rychlejší přístup na častěji používané prodejní místo z několika ploch.

Příkaz pokladního systému

Umožňuje nadefinování jednoho z následujících příkazů sloužících k ovládání pokladního systému. Příkaz vyberte ze seznamu.

 • Servisní MENU
 • Dnešní účtenky
 • Ukončit prodej
 • Výběr hotovosti
 • Vklad hotovosti
 • Prodejní místa
 • Uzamknout kasu
 • Tisk bonů uživatele
 • Bony
 • Otevřené účtenky

Popis významu těchto příkazů naleznete v kapitole Restaurační kasa.

Zobrazení informace

Lze zadat zobrazení těchto popisných informací:

 • Název prodejní plochy
 • Název provozu
 • Počet otevřených účtenek
 • Počet bonů
 • Obsluhující

Informaci požadovanou pro zobrazení vyberte ze seznamu.

Žádná funkce Grafický objekt po stisknutí nevykonává žádnou funkci. Slouží ke znázornění topografie provozovny, například sloup, stěna, kašna s vodotryskem a podobně.

Stiskem pravého tlačítka myši na grafickém objektu v režimu editace lze zadávat nebo měnit vlastnosti tohoto objektu, zarovnávat jej k mřížce, přesouvat dopředu a dozadu (který z nich má být viditelný, pokud se překrývají) a otáčet. Zde lze grafický objekt také vymazat.

Používání dalších funkcí, jako nastavení písma a barev zde nepopisujeme pro jejich jednoduchost a názornost.

Jako Pozadí prodejní plochy může být použit obrázek ve formátu bmp nebo jpg. Pro zlepšení orientace na prodejní ploše to může být například fotografie interiéru restaurace.

Opravy:

Opravovat lze všechny uvedené položky.

Zobrazení seznamu v Detailu

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Ve spodní části záložky Detail pak může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.