Restaurační kasa - Režim Prodej

Tento režim na restaurační kase resp. dotykové restaurační kase je obdobný stejnojmennému režimu na kase maloobchodního prodeje. Platí pro něj obdobná pravidla, příkazy a ovládání. Dále viz Kasa - režim Prodej. Zde zmíníme pouze řídící klávesy, jelikož jsou zde drobné odlišnosti (nejsou zde funkce, které nemají pro rest. prodej význam a naopak jsou zde jiné).

Tento režim lze vyvolat:

Prodej se provádí prostřednictvím vstupní řádky "Smart line" a ovládacími tlačítky resp. odpovídajícími řídícími klávesami. Vedle vstupní řádky se zobrazuje informace o zadaném násobku prodávané položky (viz dále Příkazy pro prodej) a informace o poslední prodané položce a případně její skladová zásoba.

Vzhled závisí mj. na nastavení vzhledu OS Windows a dále na různých nastaveních v agendách Nastavení kas, Provozy, Obsluhující. Podkladovou tapetu lze nastavit v Nastavení kas, subzáložka Tapeta. Ve střední části obrazovky je seznam zboží namarkovaného na účtence (pohyby dané účtenky). Jaké konkrétní údaje pro identifikaci zboží se zde zobrazují a zobrazování sloupce Sklad u jednotlivých řádků, lze nastavit v Nastavení kas, subzáložka Předvolby. Defaultně se dále zobrazují sloupce Množství (=prodané množství), Celkem s celkovou cenou, Ob. informující, že jde o prodej obalu a Sl. pro zobrazení poskytnuté slevy. Zobrazování skladové zásoby poslední prodané položky závisí na nastavení Při prodeji zobrazovat zásobu zboží v agendě Provozy a na tom, zda aktuálně přihlášený obsluhující má povoleno při prodeji vidět zásobu.

Příklad vzhledu v režimu Prodej. V levém horním rohu je informace o aktuálním prodejním místě (aktuální otevřené účtence), pro kterou je právě režim Prodej spuštěn.

Dále je uvedeno:

Příkazy vstupní řádky v režimu Prodej

Viz Příkazy vstupní řádky v režimu Prodej na maloobchodní kase. Zde je navíc následující:

Příkaz vstupní řádky Formát Popis
Změna prodejního místa
  • //kód prodejního místa
  • //kód prodejního místa/židle

Vybere jiné prodejní místo. Viz restaurační kasa - popis - Příkaz pro změnu prodejního místa.

//01/Karel - otevře účtenku pro prodejní místo s kódem 01 a pro"židli" aktuálně specifikovanou jako Karel

Ovládací tlačítka a odpovídající řídící klávesy v režimu Prodej

Příkaz Řídící klávesa Popis
Platit F1

Viz stejnojmenná funkce v režimu Prodej maloobchodní kasy.

Tj. přechod do režimu Placení na kase restauračního prodeje.

Štěpení F2 Přechod do režimu Štěpení účtu.
Tisk bonů uživatele F3 Viz stejnojmenná funkce v režimu Otevřené účtenky.
Oprava F4 Přechod do režimu Oprava. V tomto režimu lze vybrat řádek, opravit jej, případně jej i smazat (resp. vynulovat jeho množství a celkovou cenu).
Ceník F5

Viz stejnojmenná funkce v režimu Prodej maloobchodní kasy.

Tj. podle položky nastavení pro vyhledávání v režimu Ceník v číselníku provozů se buď otevře rovnou číselník skladových karet nebo kasa přejde do režimu Ceník na kase restauračního prodeje. V obou případech lze z nabídnutého seznamu vybrat zboží k prodeji podle různých kritérií.

Pokud je před vyvoláním volby Ceník zadán hledaný řetězec do vstupní řádky Smart line (viz výše příkazy vstupní řádky), může dojít (s ohledem na nastavení) rovnou k dohledání vyhovujících karet zboží. Podrobně viz kap. Kasa - Režim Ceník resp. vyhledání zboží na maloobchodní kase.

Vzkaz na bonu F6

Stisk tlačítka zobrazí vstupní řádku, do kterého lze napsat text, který se vytiskne na bonu při jeho tisku pro poslední, právě prodané zboží, tj. poslední nenulový řádek na účtence.

Běžně se jedná o vzkazy číšníka do kuchyně pro doplnění vlastností objednávky - třeba: "středně propečené"nebo "málo solit".

Funkce není k dispozici, pokud se nejedná o zboží, pro které se bony mají tvořit. Viz Nastavení ovlivňující bony. Rovněž není k dispozici, pokud již byl bon vytištěn. Tj. vzkaz na bonu lze opětovným stiskem tohoto tlačítka libovolně měnit jen do doby, dokud není vytištěn. Po jeho vytištění nejsou již opravy vzkazu možné.

Funkce se vztahuje jen k poslednímu řádku. Pokud potřebujete zadat vzkaz ke staršímu, než právě poslednímu řádku, použijte funkci Vzkaz na bonu z režimu Oprava.

 
Smazat F8

Viz stejnojmenná funkce v režimu Prodej maloobchodní kasy.

Pokud byl již proveden tisk náhledu účtenky, musí být pro smazání řádku k dispozici oprávnění Opravy po tisku náhledu. Pokud nemá obsluhující takové oprávnění, zobrazí se dialog potvrzení smazání jiným obsluhujícím, který takovou možnost má.

Funkce se vztahuje jen k poslednímu řádku. Další stisk tohoto tlačítka již není funkční. Pokud potřebujete vymazat starší, než právě poslední řádek, použijte funkci Smazat z režimu Oprava.

Zpět F9 nebo Esc

Návrat zpět do předchozího režimu práce, ze kterého byl tento režim vyvolán.

Pokud jste tento režim vyvolali výběrem pokladního místa, na kterém dosud nebylo nic markováno a ani nic nenamarkujete, pak návrat zpět bude chápán jako storno jeho výběru, tj. po návratu zpět nebude prodejní místo v seznamu otevřených prodejních míst.

Servisní MENU F12 Přechod do servisního MENU.
Ukončit prodej Alt+F4 Ukončení prodeje a uzavření dialogu restaurační kasy.

Pokud si práci v režimu prodeje rozmyslíte a chcete částečně markovanou účtenku předčasně ukončit, musíte napřed vynulovat zadaná množství ve všech řádcích účtenky a takovouto "prázdnou" účtenku zaplatit a vytisknout.

Prodej zboží s výrobními (sériovými) čísly

Viz Prodej zboží s výrobními (sériovými) čísly na maloobchodní kase.

Prodej zboží se šaržemi

Viz Prodej zboží se šaržemi na maloobchodní kase.

Prodej zboží s více jednotkami

Viz Prodej zboží s více jednotkami na maloobchodní kase.

Prodejní cena v pokladním prodeji

Viz Prodejní cena v pokladním prodeji u maloobchodní kasy.

Prodej za nulovou cenu

Prodej za nulovou cenu je potřebný např. v provozu, kde se zpracovává odběr stravy hotelovým hostem, který uhradil pobyt včetně plné penze. Jedna z možností, jak výdej takové stravy realizovat je, že na kase v hotelové restauraci se zaznamená odběr stravy na účtenku (podle účtenky/bonů pak gastrovýroba odepíše suroviny), účtenka se však už nehradí, není tedy žádoucí na ní registrovat prodejní ceny.

Výhodou tohoto postupu totiž je, že na vydanou namarkovanou stravu vzniknou standardně bony, podle nichž se strava "vyrobí" v gastrovýrobě, tj. vzniknou VLG, na jejichž základě se odepíší suroviny a přijmou hotové výrobky do skladu (= generované doklady VMV, PHV, viz převod VLG do stavu Dokončeno) a vytvoří se následné DL na vyskladnění vyrobené stravy (které mohou být spolu s VMV podkladem pro vyhodnocení stravních jednotek, které se právě v takových provozech většinou sledují). Více viz Základní pojmy, proces a doklady Gastrovýroby a Stravní jednotky obecně.

Kasa neumožňuje markovat skl.karty, které nejsou v ceníku, ani karty, které mají ceníkovou cenu nulovou. Viz Stanovení výchozí prodejní ceny v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji. Je ale možné je markovat, pokud mají ceníkovou cenu 0,001 (Kč). Kasa takovou skladovou kartu akceptuje, tuto cenu zaokrouhlí v řádku na nulu a celková částka dokladu zůstane také nulová.
Pro markování na stravní jednotku je tedy třeba založit a udržovat ceník s cenami 0,001 Kč.