Zrcadla - obecně

Zrcadlo, někdy nazývané také Hárek, je rychlá (operativní) předávací inventura mezi směnami číšníků. Je podporována speciálním dialogem v restaurační kase. Kontrolují se při ní zásoby vyjmenovaných druhů zboží, nikoli nutně všechny dílčí karty daného skladu. Během zpracování zrcadla jsou zkontrolovány zásoby a vypořádány zjištěné rozdíly. Na zjištěné rozdíly v množství zásob vznikají automaticky inventární doklady narovnávající tyto rozdíly. Chybějící zásoby (manko) jsou oceněny v prodejních cenách a vzniklé manko je připsáno do tržeb zpracovávajícího obsluhujícího (pokud není manko z tržeb z nějakého důvodu vyjmuto). Přebývající zásoby (přebytky) tvoří mimořádný příjem. Jsou oceněny ve skladových cenách a tato cena se tržeb netýká.

Zrcadlo se zpracovává zásadně po provedené uzávěrce bonů a po provedené uzávěrce pokladního prodeje v daném provozu. Zároveň pokud existuje v provozu nějaké rozpracované zrcadlo, nelze markovat na kase, tedy vystavovat účtenky anebo jen s určitým omezením uvedeným dále, viz Stavy zrcadla a prodej.

Dále je uvedeno:

Kde lze se zrcadlem pracovat

Základní agendou pro práci je agenda Zrcadla. V ní jsou zapsána všechna zrcadla. Údaje lze do zrcadel zadávat přímo v této agendě. Práce zde je určena pro provozní vedoucí. V této agendě lze již vypořádaná zrcadla opravovat.

Druhým místem pro práci se zrcadlem je dialog restaurační kasy. Zpracování v dialogu kasy je určeno pro práci číšníků. Zpracování podporuje kontrolní tisky na bankovní tiskárně. Opravovat lze jen nevypořádané zrcadlo.

Co je potřeba pro práci zrcadla nastavit

 • Jaké zboží bude zrcadlem kontrolováno, určuje agenda Definice zrcadel. Zde je také přiřazen ceník pro ocenění manka. Předpokládá se, že v definicích zrcadel je definováno alespoň jedno zrcadlo.
 • V agendě Provozy je definováno, odkud se bere zboží, které se prodává. Zde jsou také nastaveni dodavatelé zboží, kteří přes Nastavení gastrovýroby ovlivňují suroviny na výrobky. Tato problematika je poměrně obsáhlá, proto viz dále samostatná pasáž Zrcadlo a sklady.
 • Kde jsou evidovány peníze z manka, určuje vlastnost položky Pokladní místo.
 • Co smí obsluhující v zrcadle zadávat a jaké informace vidí, lze nastavit v agendě Obsluhující.

Princip práce zrcadla

Zrcadlo pracuje nad jediným skladem, který je dán v agendě Definice zrcadel. Ve stejné definici je určena množina skladových karet, jejichž zásoba je zrcadlem kontrolována. Nemusí se jednat o všechny skladové karty, kterých zásoba je ve skladu evidována a které mají zásobu, ale jen o výběr karet, jejichž sledování má význam. Typicky se jedná o skladové karty, které slouží jako suroviny pro gastrovýrobu, nebo které jsou prodávány v nezměněném stavu.

Sleduje se: Becherovka v litrové láhvi, Rozlévané víno v litrové láhvi, Značkové víno prodávané po celých láhvích, Sáček mandlí a pod.
Nesleduje se: Cukr HB, který leží na stolech k "samoobslužnému použití", zrnková káva, protože se sype do presovače, který má kontrolní počítadlo, koncentrát na výrobu coca coly, který dávkuje výčepní automat a pod.

- Zrcadel může být definováno několik. Například jedno ve skladu baru, kde se sleduje hospodaření číšníků se zásobami nápojů a další ve skladu kuchyně pro kontrolu práce kuchařů.

- I v rámci jednoho skladu může být definováno několik zrcadel. Například jedno pro denní kontrolu alkoholických nápojů a druhé pro měsíční kontrolu doplňkového prodeje cukrovinek. Jedna skladová karta přitom může být zařazena nejvýše v jednom zrcadle.

Zrcadla je možné používat pouze se sklady, které NEJSOU polohované.

Postup zpracování zrcadla

Zpracování řádného zrcadla

Zpracování řádného zrcadla probíhá v následujících krocích (řádným zrcadlem máme na mysli zrcadlo, které není opravné k nějakému jinému):

 1. Vytvoření zrcadla - Při vytvoření zrcadla (viz možnosti spuštění zpracování zrcadla) systém vytvoří nový záznam v agendě zrcadel. Tento záznam na svém detailu obsahuje právě tolik řádků, kolik druhů zboží je určeno pro sledování v definici zrcadel.

  Do rozpracovaného zrcadla již nejde přidat další zboží. Zrcadlo je potřeba ukončit (s vypořádáním, nebo jen smazat) a nové zboží přidat do zrcadla v agendě Definice zrcadel. Po novém vytvoření zrcadla již bude obsahovat i toto nově přidané zboží.

  Obdobně se zrcadlo chová i k cenám zboží pro manko. Do záznamu zrcadla jsou uloženy ceny, které byly nalezeny v definici zrcadel v zadaném ceníku v okamžiku vytvoření zrcadla. Na pozdější změny cen již není brán zřetel. Pokud se mají uplatnit aktuální ceny, je potřeba obdobně jako při přidání nového zboží rozpracované zrcadlo zrušit a znovu vytvořit.

 2. Zadání nalezených zásob - na detailu zrcadla je u každého zboží editovatelná položka "Skutečný počet", do které obsluha zadá skutečnou (fyzickou) zásobu. Po ukončení zadávání záznam uložte. K rozpracovanému zrcadlu se lze potřeby vrátit a opravit jeho jednotlivé položky.
 3. Vypořádání zrcadla - při vypořádání zrcadla (viz funkce Vypořádat v agendě Zrcadla nebo volba Vypořádat v režimu Zrcadla) systém porovná skutečný a očekávaný počet zásob. Na rozdíly jsou vystaveny doklady, které jednak adekvátně dorovnají stav zásob ve skladu a jednak daný rozdíl příslušně promítnou do tržeb.

  Doklady vypořádávající řádné zrcadlo jsou následující:

  Dorovnání stavu zásob: V případě existence záporných rozdílů se vygeneruje skladový doklad inventární manko (INM), v případě kladných rozdílů se vytvoří skladový doklad inventární přebytek (INP):

  U inventárního přebytku (INP) se jedná v podstatě o příjem do skladu, jako je tomu u běžných příjmových dokladů do skladu (jako jsou např. skladové příjemky (PR)). Příjem do skladu musí být nějak uživatelem oceněn, tj. musí být na něm zadány příjmové ceny. Příjmové ceny na takto vytvářeném INP jsou předvyplňovány stejným postupem, jako by INP byl vystavován ručně, viz popis položky Jednotková cena u inv. přebytků. V případě potřeby je můžete ručně zkorigovat přímo v agendě Inventárních přebytků opravou daného INP. Tyto ceny jsou později využity pro výpočet skladové ceny a ocenění následných výdajových dokladů v rámci uzávěrky skladu.

  U inventárního manka (INM) se jedná v podstatě o výdej ze skladu, jako je tomu u běžných výdajových dokladů ze skladu (jako jsou např. dodací listy (DL)). Po vystavení je oceněn tzv. předběžnou skladovou cenou, přesná skladová cena se na něm vyčíslí až v rámci uzávěrky skladu.

  Promítnutí do tržeb: Nalezené manko (chybějící zboží) je dále oceněno prodejními cenami podle cen v definici zrcadla (tj. podle prodejního ceníku, který je uveden v definici zrcadla (viz položka Ceník pro ocenění manka)). Tato cena je připsána do tržeb obsluhujícího a to v podobě účtenky (UC). Tato účtenka (UC) chybějící zboží "prodá". Má automaticky nastaveno, že je již odepsána ze skladu a je svázána s dokladem inventárního manka (INM), který zajišťuje vyskladnění takto "prodaného" zboží, viz výše. (Vystavením UC se peníze za manko dostanou do tržby a chybějící zboží se dostane na souhrnnou účtenku).

  Tím se rozšiřují možnosti využití zrcadla (např. pro vyrovnání a dodatečný prodej za průběžně nemarkované roznášené nápoje). Např. prodej systémem "Pivnice" - to znamená, že obsluha během dne markuje pouze jídla, ale pivo nemarkuje. Večer udělá zrcadlo a chybějící pivo "se prodá" jednou účtenkou. Pak souhlasí tržba, sklad i daně. Tj. umožňuje použití Zrcadla jako "náhradní markování".

  Do v. 10.01 vč. se manko promítalo do tržeb prostřednictvím dokladu příjmu do pokladního místa (PPP), tj. místo dokladu účtenka (UC) se vytvářel doklad příjem do pokladního místa (PPP). Nevýhodou bylo, že doklad PPP není daňovým dokladem a nebylo možné jej využít pro realizaci dodatečného "prodeje" předtím řádně prodaného, ale nemarkovaného zboží (např. průběžně nemarkované roznášené nápoje).

   V oprávněných případech lze manko nějakého zboží z tržeb tzv. vyjmout. Pak takové chybějící zboží nebude zahrnuto v generované účtence (UC). Viz popis položky Vyjmuto.

Nalezené přebytky nejsou do tržeb obsluhujícího nijak zahrnovány.

Protože pro zpracování zrcadla jsou nezbytně nutné údaje z Provozu (např. UC se tvoří na první prodejní místo definované v Provozu), je možné pracovat se zrcadlem jen na počítači, který je kasa, tj. je evidovaný v Nastavení kas.

Zpracování opravného zrcadla

Jak je objasněno dále, viz Opravy a mazání zrcadel, je-li zrcadlo již vypořádané, naprostou většinu údajů na něm již nelze opravovat a pokud bylo něco zadáno špatně, je nutné vytvořit tzv. opravné zrcadlo. Zpracování opravného zrcadla probíhá obdobně, s tím, že při jeho vypořádání vznikají reverzní doklady k dokladům původního (opravovaného) zrcadla, čímž se původní zrcadlo (resp. jeho část) "stornuje" a na případný "zbytek" se vytvoří nové opravné doklady stejným způsobem, jako při vypořádání řádného zrcadla, viz výše. Tj. v podstatě jakoby by bylo původní zrcadlo "zahozeno" a vytvořilo se místo něj nové správné zrcadlo.

Do v. 10.01 vč. se opravné zrcadlo vytvářelo jen na rozdíly - tj. realizovalo "snížení/zvýšení manka/přebytku".

Při vypořádání opravného zrcadla tedy mohou vzniknout:

Ocenění skladových dokladů proběhne stejně jako u řádného zrcadla: Tj. příjmové ceny na takto vytvářeném INP jsou předvyplňovány stejným postupem, jako by INP byl vystavován ručně, viz popis položky Jednotková cena u inv. přebytků. V případě potřeby je můžete ručně zkorigovat přímo v agendě Inventárních přebytků opravou daného INP. Tyto ceny jsou později využity pro výpočet skladové ceny a ocenění následných výdajových dokladů v rámci uzávěrky skladu. U inventárního manka (INM) se jedná v podstatě o výdej ze skladu, jako je tomu u běžných výdajových dokladů ze skladu (jako jsou např. dodací listy (DL)). Po vystavení je oceněn tzv. předběžnou skladovou cenou, přesná skladová cena se na něm vyčíslí až v rámci uzávěrky skladu. U účtenky se jedná o standardní storno původní účtenky v cenách, jaké byly na původní účtence.

 • Doklady vypořádávající opravné zrcadlo:
  • inventární manko (INM) na záporný rozdíl proti stavu skladu stejně jako u řádného zrcadla
  • inventární přebytek (INP) na kladný rozdíl proti stavu skladu stejně jako u řádného zrcadla
  • účtenka (UC) na promítnutí manka do tržeb stejně jako u řádného zrcadla. (Tržba se promítne na původní pokladní místo. Opravena je vždy poslední, právě otevřená tržba, nikoli "stará" tržba, ve které je zahrnuto manko z původního zrcadla.)

   Ocenění skladových dokladů proběhne opět stejně jako u řádného zrcadla.

Do v. 10.01 vč. se "snížení manka" z opravného zrcadla promítalo do tržeb prostřednictvím dokladu Výdej z pokladního místa (VPP), tj. místo dokladu inverzní účtenka (UC) se vytvářel doklad výdej do pokladního místa (VPP), který upravil tržby. Jak bylo řečeno výše, od v. 10.02 vč. se na vypořádání manka ze zrcadla místo dokladu PPP (který je nedaňový) vytváří doklad Účtenka (UC). Proto i na případnou opravu (snížení) tohoto manka není možné nadále vytvářet nedaňový doklad VPP.

Jednotlivé kroky zpracování umožňují podle potřeby vytisknout pomocné a kontrolní tiskové sestavy.

Pro správnou funkci zrcadla je nutno dodržet důležité výchozí podmínky. (Na sledovaném skladě nesmí být zahájena inventura, musí být vypořádány bony, musí být také provedena uzávěrka pokladního prodeje, která ze skladu odepíše veškeré zásoby zboží, které bylo prodáno na účtenkách, ....), viz možnosti spuštění zrcadla, podmínky spuštění. Dále musí být v příslušném skladu provedena a dokončena gastrovýroba, která odepíše spotřebované suroviny.

Možnosti spuštění zpracování zrcadla, podmínky spuštění

Zpracování zrcadla lze spouštět z následujících míst:

 • Volbou Zrcadlo ze Servisního menu restaurační kasy - Spouštění zpracování zrcadla zde je určeno pro obsluhující číšníky. Dialog a způsob práce je obdobný jako markování na kase. Zároveň je možno z tohoto místa spouštět kontrolní tisky, které tisknou na bankovní tiskárnu, která je ke kase připojena. Zpracování zrcadla na kase restauračního prodeje viz Režim Zrcadlo.
 • Funkcí Zahájit zrcadlo z agendy Zrcadla - Práce zde je určena pro uživatele - vedoucí provozu. Kromě toho, že jsou v této agendě přístupna všechna již zpracovaná zrcadla, je zde možno zrcadla i opravovat.

Podmínky spuštění:

 • Při zahájení zpracování zrcadla se zkontroluje, zda není v daném skladu zahájena inventura – pokud ano, zobrazí se hlášení, že zrcadlo nelze zpracovat. Tato inventura může být zahájena i druhým, souběžně zpracovávaným zrcadlem.
 • Zpracování zrcadla je také částečně omezeno otevřenou účtenkou, pokud je na ní zboží, které je zrcadlem kontrolováno nebo zboží, kterého prodej vytváří bony. Zpracování zrcadla neomezuje prodej zboží, které není zrcadlem sledováno nebo nevytváří bony.
 • Kontroluje provedení uzávěrky prodeje pro daný provoz, tj. zda v daném provozu neexistuje účtenka neuzavřená uzávěrkou prodeje na prodej ze skladu, pro nějž chceme zahájit zrcadlo. Pokud chybí, je třeba ji nejdříve provést. Pokud uživatel nemá právo k provedení příslušné uzávěrky, nemůže zpracovat ani zrcadlo.
 • Kontroluje provedení uzávěrky bonů, tj. zda neexistuje prodej zboží, ke kterému se má generovat bon, který dosud není zpracován uzávěrkou bonů. Pokud takové existují a jsou ze skladu, pro který chceme zahájit zrcadlo, nelze pokračovat a zrcadlo zahájit. Uzávěrku bonů je třeba nejdříve provést. Pokud uživatel nemá právo k provedení příslušné uzávěrky, nemůže zpracovat ani zrcadlo.

  Viz též vztah uzávěrky bonů/uzávěrky prodeje/uzávěrky skladů/zrcadla.

  Pokud má obsluhující povoleno ukazování požadované zásoby, tyto se zobrazí. Má-li obsluhující zároveň povoleno předvyplnění nalezeného množství aktuální zásobou, údaj nalezeného množství se předvyplní. V zrcadle pak stačí opravit pouze hodnoty odlišné od požadovaných. Tato oprávnění se nastaví v agendě Obsluhující.

Pokud je zrcadlo rozpracované a bylo ukončeno bez vypořádání, zobrazí se po novém spuštění v rozpracovaném stavu, s již částečně zadanými nalezenými zásobami tak, jak bylo opuštěno.

Jedno zrcadlo je možno zahájit na kase a jeho zpracování dokončit v agendě Zrcadla a naopak.

Zrcadlo a sklady

Zrcadlo kontroluje zásoby na skladě, který je dán v jeho definici. Na restaurační kase se ale mohou prodávat následující druhy zboží a ty se mohou odepisovat z různých skladů, podle následujících nastavení.

 • Výrobek restaurace - příkladem je rozlévané víno. Prodává se na restauraci takovým způsobem, že dvě deci vína (prodávanou skladovou kartu) číšník vyrobí odlitím z litrové lahve ze svého vlastního skladu. Při namarkování tohoto výrobku vznikne objednávkový bon na výrobek podle nastavení v agendě Provozy, Restaurační prodej, Dodavatelé. Zde je potřeba, aby dodavatelem výrobku byl sklad restaurace, aby bon vznikal na sklad restaurace - tím je definováno, odkud se prodává výrobek. Dále je potřeba mít správně nastaven sklad surovin v nastavení gastrovýroby, v předvolbách řady výrobních listů pro restauraci, aby se i suroviny (nakupovaná skladová karta) na tento výrobek odepisovaly ze skladu restaurace a jejich zásoby mohlo sledovat zrcadlo restaurace.
 • Výrobek kuchyně - příkladem je smažený řízek. Celý se vyrábí v kuchyni, ze surovin kuchyně. Obdobně jako pro výrobky restaurace nastavte v agendě Provozy dodavatele výrobku a v Nastavení gastrovýroby správný sklad surovin - většinou se nastavuje sklad kuchyně. Tento sklad kuchyně může být také kontrolován zrcadlem, ale podle jiné definice zrcadla, než sklad restaurace.
 • Zboží - příkladem je značkové víno, které se nerozlévá, ale vždy se prodává celá láhev. Nakupuje se i prodává na stejné skladové kartě (na rozdíl od rozlévaného vína). Protože se prodeje tohoto zboží neúčastní bony a jejich nastavení, ani nastavení gastrovýroby, je sklad, ze kterého se prodává, dán nastavením v agendě Provozy, Obecná nastavení, Předvolby1. Je vhodné, aby i tyto druhy zboží byly kontrolovány zrcadlem. Proto se většinou nastavuje prodejní sklad zde a sklad surovin zadaný pro výrobky restaurace stejný.
 • Kombinovaný výrobek - tvoří zvláštní skupinku výrobků. Příkladem může být zmrzlinový pohár s horkými malinami. Surovina zmrzlina je vydávána ze skladu restaurace, horké maliny dodává kuchyně a paraplíčko na ozdobu se vydává ze skladu. I tato kombinace je možná - je potřeba nastavit správné sklady přímo v normě gastrovýroby. Suroviny se odepíší správně ze tří skladů, ale pro sledování všech surovin musíte použít tři různá zrcadla.

  Mohou existovat druhy zboží, u kterých je přes typ zboží a nastavení dodavatelů v agendě Provozy určeno, že dodavatelem je jiný sklad. Stav zásob těchto druhů zboží pak sleduje zrcadlo definované pro tento jiný dodávající sklad. Pozor, prodej neproběhl z výchozího prodejního skladu definovaného v nastavení provozů, ale ze skladu podle nastavení na záložce Dodavatelé agendy Provozy.

  Pro výrobky kuchyně je většinou určen jiný sklad dodavatele (kuchyně), než sklad, ze kterého se prodává (bar, restaurace). Je potřeba si uvědomit, že z tohoto skladu se prodává výrobek - většinou bývá jako sklad výrobků pro gastrovýrobu nastavena kuchyně. Zrcadlo, kterým by se kontrolovaly zásoby kuchyně, ale kontroluje suroviny, nikoli výrobky. Zde je potřeba si uvědomit, jaký sklad je v nastavení gastrovýroby nastaven jako sklad surovin a jaký sklad je nastaven pro zrcadlo v definici zrcadel.

Stavy zrcadla a prodej

Zrcadlo může nabývat následujících stavů:

 • Rozpracované - zrcadlo je ve stavu zpracovávání, jsou možné opravy stavů zásob a smazání celého zrcadla. Nelze prodávat zboží dodávané ze skladu, ve kterém je rozpracováno zrcadlo (běží inventura). Zboží z jiných skladů prodávat lze. Podrobněji viz také Zrcadlo a sklady.

  Pokud existuje rozpracované zrcadlo, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn už při spouštění kasy. Viz též popis režimu Otevřené účtenky. Je pak na něm, zda bude pokračovat ve zpracování takového zrcadla nebo zda bude prodávat, ale s omezeními uvedenými v předchozím odstavci.

 • Vypořádané - práce se zrcadlem je dokončena. Jsou vytvořeny doklady na zjištěné rozdíly a manko. Smazání dokladu zrcadla již není možné. Opravy jsou možné jen vytvořením opravného zrcadla. Lze prodávat.
 • Oprava - opravné zrcadlo je ve stavu zpracovávání, jsou možné opravy stavů zásob a smazání celého opravného zrcadla. Jak provádět opravy zrcadla, viz dále Opravy a mazání zrcadel. Lze prodávat (oprava zrcadla nespustí inventuru, jen vytvoří kromě opravy tržeb také opravné inventurní doklady)
 • Vypořádaná oprava - práce s opravným zrcadlem je dokončena. Jsou vytvořeny doklady na zjištěné rozdíly a manko, případně opravu manka. Smazání dokladu opravného zrcadla již není možné. Opravy jsou možné jen vytvořením opravného zrcadla.

  Při rozpracovaném zrcadle, nebo rozpracovaném opravném zrcadle nezahajujte zpracování dalšího zrcadla - samozřejmě zrcadla, které se týká stejného skladu. Zahájení zpracování zrcadla na jiném skladě není nijak omezeno.

V jakém stavu rozpracovanosti je zrcadlo, zjistíte v seznamu zrcadel.

Opravy a mazání zrcadel

Opravovat lze rozpracované zrcadlo v agendě Zrcadla i na restaurační kase. Pokud je zrcadlo Vypořádáno (ukončeno), nelze v něm již nic opravovat (s výjimkou poznámky). V agendě Zrcadla lze ale vytvořit opravné zrcadlo, které vytváří opravné doklady.

Na kase restauračního prodeje

Lze provádět opravy jen v rozpracovaném, dosud nevypořádaném zrcadle. Jedná se hlavně o opravy zadaného množství a poznámku na řádku zrcadla. Je také možno celé zpracování zrušit, čímž se zrcadlo smaže. Tyto opravy jsou možné jen před vypořádáním zrcadla. Po vypořádání nejsou již na kase restauračního prodeje žádné opravy možné. Novým zahájením zpracování zrcadla se vytvoří nové zrcadlo.

Zpracování zrcadla na kase restauračního prodeje viz Režim Zrcadlo.

V agendě Zrcadla, stav nevypořádané zrcadlo

Nevypořádané zrcadlo je zrcadlo, které je ve stavu Rozpracované nebo Oprava. Takové zrcadlo lze opravovat nebo smazat.

Na hlavičce lze nastavit jiné pokladní místo, než je pokladní místo obsluhujícího, který zrcadlo vytvořil. Tato změna je vázána na nastavení práva v agendě Obsluhující.

V obsahu zrcadla lze opravovat množství nalezeného zboží - položku Skutečný počet, Vyjmutí ceny zboží z manka a Poznámku.

Ve stavu Rozpracované, nebo Oprava je možné zrcadlo smazat. Stavy zrcadel jsou popsány výše.

V agendě Zrcadla, stav vypořádané zrcadlo

Vypořádané zrcadlo je zrcadlo, které je ve stavu Vypořádané nebo Vypořádaná oprava. Takové zrcadlo je možno pouze opravovat, nelze jej smazat. Při stisku tlačítka Opravit se systém zeptá, o jakou opravu se má jednat. Jsou možné následující opravy:

 • oprava poznámky na řádce zrcadla - lze opravit jen poznámku na řádku zrcadla.
 • vytvoření opravného zrcadla - vytvoří se nové, opravné zrcadlo.

  Při opravách zrcadla je potřeba si uvědomit, které zrcadlo opravujete. Pokud opravujete poslední zrcadlo, je vše v pořádku a jen se vytvoří opravné doklady. Složitější situace je při opravě předposledního nebo ještě staršího zrcadla. Je potřeba tato zrcadla vůbec opravovat? Poslední zrcadlo, pokud bylo provedeno správně, přece zásoby narovnalo na fyzicky zjištěný, správný stav. Vytvořením opravného zrcadla vytvoříme opravné pohyby zásob, ale tyto pohyby spadají časově až do doby opravy, nikoli do doby, kdy bylo opravované zrcadlo vypořádáno. Opravou proto lze řešit situaci, kdy obsluha do zrcadla nenapsala správný fyzický stav zásob, ale toto číslo trochu z nějakého důvodu (třeba i omylem) upravila. Příkladem takové úpravy může být sdělení předchozí směny, že nenamarkovali značkové víno, ale do stavů zapsali že "tam jako je" a namarkují ho, až budou zase v práci. Takovýto postup celé zpracování zrcadla jen znepřehledňuje a není samozřejmě správný. Jiným případem může být situace, kdy při inventuře obsluha "přehlédla" nějaké zásoby a tudíž vzniklé manko bylo zadáno větší, než bylo ve skutečnosti. Po provedení opravného zrcadla proto vždy zkontrolujte stavy zásob a stavy v počítači, zda se oprava "zdařila".

Jaké doklady vznikají při vypořádání opravného zrcadla, viz výše - Zpracování opravného zrcadla.

Pokud se oprava má týkat jen opravy peněz, částky, která byla připsána do manka, a nepotřebujte měnit zásobu zboží, opravu proveďte za použití dokladů Příjmu do pokladního místa, případně Výdeje z pokladního místa.

Zaokrouhlování manka ze zrcadla

Manko ze zrcadla vychází běžně na haléře. Aby se dalo rozumně uhradit, je třeba provést jeho zaokrouhlení na celé koruny.

Manko na zrcadle se zaokrouhluje následovně:

 • Na řádcích zrcadla:
 • Na hlavičce zrcadla:
  • manko posčítané z řádků se zde zaokrouhlí defaultně na dvě desetinná místa a k takto zaokrouhlené částce se dopočte haléřové vyrovnání tak, aby celkové manko bylo na celé koruny. Toto haléřové vyrovnání se ukládá na hlavičku zrcadla, viz položka Hal. vyrovnání manka.

   Přepočet se provádí vždy při změně celkové částky na dokladu zrcadla, tj. při každé změně manka na řádku zrcadla, tudíž při změně manka se haléřové vyrovnání znovu dopočítává. Do tržby se nakonec při vypořádání pošle zaokrouhlená výsledná částka.