Bilance

Jedna z funkčních agend SCM.

Typ agendy: Dokladová*
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

* Zde nejde o dokladovou agendu, jako je tomu v jiných částech systému, nicméně obsahuje obdobné prvky (subzáložky Omezení, Seznam, ..., i když tyto subzáložky zde mají svá specifika), nicméně pro jednoduchost ji můžeme jako dokladovou označit.

Popis ovládání, společných prvků v dokladových agendách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Bilance skladových položek slouží k zobrazení přehledu o budoucích skladových pohybech – požadavcích na skladové položky a zdrojích na pokrytí těchto požadavků. Agenda obsahuje seznam skladových položek na skladech a informace o požadavcích, které je požadují a zdrojích, které je dodají. Jak bylo objasněno v kap. Věcný obsah - Základní pojmy, proces SCM, aby Bilance mohla nějaké informace zobrazovat, musí se v její záložce Omezení nejdříve zvolit některá z definic sloupců bilance. Ta určuje, jaké všechny sloupce se mají v bilanci zobrazit (kromě pevně určených), odkud se mají údaje do nich čerpat resp. jaké datové zdroje se použijí pro načtení dat. Data pro bilanci jsou automaticky agregována (součtována) za sklad a skladovou kartu (podle agregační funkce zadané u použité definice sloupců bilance).

Některé sloupce zobrazované v Bilanci jsou dány pevně a zobrazují se vždy, např. kód a název skladové karty, jednotka, výsledné množství, apod., (sloupce pevné), některé se zobrazují definovatelně podle definic a nastavení uživatele (sloupce definované a filtrované). Z některých sloupců se pak vypočítává výsledek bilance, tedy hodnota, která bude představovat např. budoucí stav na skladě. Z kterých sloupců a jakým způsobem, viz položka Do výsledku použité Definice sloupců bilance. Dále viz popis sloupců v záložce Seznam.

Dále se pro každou skladovou položku zjišťují informace o tzv. krizích – situacích, kdy v průběhu budoucího vývoje skladové položky dojde ke snížení jejího stavu do minusu.

Aby se tyto informace zobrazovaly, musí být v použité definici sloupců bilance zadána položka Sada datových zdrojů.

Data zobrazovaná v bilanci je možné omezovat (filtrovat) za položky, které vrací datové zdroje použité v bilanci. Aktuální nastavení agendy, tedy použitou definici sloupců, omezení, pořadí sloupců apod., je možné ukládat. Dále viz popis záložky Omezení této agendy.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.