Bilance - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů poté zobrazených v záložce Seznam.

Data zobrazená v záložce seznam však podléhají i omezením dat zadaným v jiných místech. Podrobněji viz Možnosti omezování dat v agendách SCM.

Jak bylo řečeno v úvodní kap., nejde o dokladovou agendu v pravém slova smyslu, tudíž i záložka Omezení zde není standardní záložkou Omezení, i když její vzhled, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezujících prvků je obdobný. Vlastnosti této záložky jsou společné pro všechny funkční agendy SCM a jejich popis je uveden v samostatné kap. Záložka Omezení funkčních agend SCM. (Sestavování omezujících prvků v Omezení viz kap. Vytvoření seznamu omezovacích prvků.)

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu, blíže objasníme pouze následující prvek:

Název Popis
Skladové menu

K dispozici, pokud příslušný datový zdroj obsahuje ve své definici v subzáložce Položky položku StoreMenuItem_ID.

Funguje obdobně jako omezující prvek Skladové menu ve funkci Filtrovat v agendě Skladové karty, zde s tím rozdílem, že neobsahuje možnost volit "Pouze za výchozí", ale filtruje vždy za všechny vazby skladové karty na skladové menu uvedené v subzáložce Skladové menu.