Definice sloupců bilance

Seznam definic sloupců použitelných v agendě Bilance.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

 • omezovacího panelu
 • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Definice sloupců jsou nezbytné pro použití agendy Bilance. Definice nejen určuje, jaké sloupce (kromě sloupců daných pevně výrobcem) se mají v bilanci zobrazovat a co v nich má být uvedeno, ale také jaké dat. zdroje se použijí pro načtení dat a případně, pokud se jedná o sloupec zobrazující množství, tak zda má být toto množství započteno do výsledného sloupce bilance (celkové bilance). Kromě toho umožňuje ke každému v ní definovanému sloupci stanovit omezení pro načítaná data např. omezení za skladové karty, za sklady apod. Tato omezení se uplatní při získávání dat z datového zdroje (odezva je pak rychlejší (do vyrovnávací paměti se bude načítat méně dat)). Dále viz též Základní pojmy, proces SCM.

Sloupce datové a počítané

Definované sloupce bilance (definované prostřednictvím definice sloupců bilance) mohou být datové nebo počítané. Datové sloupce obsahují odkaz na datový zdroj a výstupní položku z datového zdroje, která se má v daném sloupci zobrazovat. Počítané sloupce obsahují výraz, který je vyhodnocován pomocí evaluátoru výrazů.

Jak bylo řečeno v kap. Základní pojmy a proces SCM, definice sloupců bilance musí obsahovat alespoň jeden sloupec datový odkazující se do nějakého datového zdroje druhu "Dokladový" nebo "Stavový" (aby podle něj bylo možno načíst údaje do pevně daných sloupců bilance, tj. skladové karty, sklady, ....). Výstupní položky StoreCard_ID a Store_ID obsahuje každý datový zdroj, viz povinné položky datového zdroje.

V datových sloupcích bilance se budou typicky zobrazovat položky obsahující množství (např. položka Quantity z daného datového zdroje), jelikož především údaje o množství jsou údaje, které jsou pro bilanci podstatné. Nicméně obecně zde lze zobrazovat i libovolnou jinou položku datového zdroje. V definici sloupců může být i více řádků odkazujících se do téhož datového zdroje, ale zobrazujících jiné položky z něj. Objasníme na příkladu:

Nechť chceme v bilanci zobrazovat specifikaci skladové karty. To lze řešit např. tak, že si pro načítání nadefinujeme nový datový zdroj pro načítání údajů o specifikaci nebo o specifikaci můžeme rozšířit nějaký existující, např. Stav skladu a v bilanci pak kromě množství zobrazovat z téhož datového zdroje i jiný údaj, v našem případě např. specifikaci. Definice dat. zdroje pak může vypadat např. následovně:

/* Datový zdroj Stav skladu: */

SELECT Store_ID, StoreCard_ID, Quantity, Specification, 0.0 AS Date$DATE
FROM StoreSubCards A
JOIN StoreCards B ON A.StoreCard_ID=B.ID

/* V seznamu sloupců musí být kromě sloupců pro Store_ID, Storecard_ID, Quantity a Date$DATE, také sloupec pro specifikaci:
- Specification
 Název = Specification
 Popisek = Specifikace
 Datový typ = Text
 Typ sloupce = Hodnota */

/* V definici sloupců bilance pak budou mj. dva sloupce odkazující se na výše uvedený datový zdroj definovaný následovně:
- Pro množství:
 Název = Store_Quantity
 Popisek = Stav skladu 
 Datový zdroj = Stav skladu
 Typ sloupce = Quantity 
- Pro specifikaci:
 Název = StoreCard_Spec
 Popisek = Specifikace skl. karty
 Datový zdroj = Stav skladu
 Typ sloupce = Specification */

Definice sloupců jsou jedním z chráněných objektů.

U tohoto chráněného objektu nemá význam právo Zobrazit.

Systémové a uživatelské záznamy v této agendě:

Záznamy v této agendě mohou být:

 • systémové
 • uživatelské

Systémové jsou dodávány výrobcem, od uživatelských jsou v této agendě odlišeny interní položkou System (Systémový záznam), platí pro ně omezení v opravách a mazání a jsou automaticky aktualizovány v rámci update. Dále viz popis položky Systémová definice v této agendě.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.