Dílčí inventární protokoly (DIP)

Agenda dílčích inventárních protokolů (DIP). Spojuje v sobě knihu a všechny funkce pro práci s nimi.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Skladové karty Pozice Ochrana dat X-vazby Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Skladové hospodářství při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Skladové doklady, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Jedná se o novou možnost provádění inventur, která plně nahrazuje starší agendy Inventura a Poziční inventura. Dále viz Přehled nástrojů inventury a pokyny k použití.

Popis ovládání, společných prvků v číselnících a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Jak bylo řečeno v obecné kapitole Inventury skladu, tato agenda je společně s agendou Hlavních inventárních protokolů (HIP) stěžejní agendou pro provádění inventur. Slouží k vystavování nových dílčích inventárních protokolů, evidenci existujících a další práci s nimi. DIPy slouží pro sběr dat v rámci inventury. Každý DIP se vždy váže k jednomu HIP, nemůže existovat samostatně. Naopak k jednomu HIP může existovat více DIPů. DIP umožňuje rozdělit inventarizovaný skladový sortiment na dílčí části, mezi víc pracovníků atd. Každý DIP pak může být přidělen konkrétnímu pracovníkovi, který za něj nese odpovědnost. V záložce Skladové karty jsou pak položky inventarizované daným DIPem, přičemž je více možností, jak položky přidávat, viz Možnosti přidávání inventarizovaných položek. Po zahájení inventury (v agendě HIPů) mohou jednotliví pracovníci průběžně do "svých" DIPů zaznamenávat nalezené stavy. Podporována je i práce se čtečkami. Pokud je inventarizace přiděleného sortimentu či příslušné části skladu hotova, pak se DIP uzavře. Uzavřením se nalezené stavy automaticky přenesou do HIPu. Pokud jsou po uzavření DIPu nalezeny skutečnosti podstatné pro výsledky inventury, je možné jej zpětně otevřít, za jakých podmínek a jakým způsobem viz Opravy po ukončení inventury v rámci podkapitoly Vlastní průběh inventury.

K dokladům DIP můžete přímo z této agendy prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.

Podrobnější informace jak inventuru pomocí této agendy provést, tj. jak se inventura zahájí, co to znamená, kdy ji lze zahájit, kde a jakými způsoby lze zadávat inventární rozdíly, jak se inventura ukončí a co to znamená, jaké doklady se přitom generují a další související informace jsou podrobně uvedeny v souhrnné kapitole Věcný obsah - Inventury skladu.

Před prvním použitím se doporučujeme seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.