Dodací listy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu dodacímu listu ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Firma Obsah Šarže/s.čísla Ruční párování Importované doklady Čerpáno do dokladů Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Celková hmotnost Součet hmotnosti za všechny skladové řádky na dokladu, jejichž použitá jednotka má definovánu hmotnost.
Celkový objem Součet objemu za všechny skladové řádky na dokladu, jejichž použitá jednotka má definován objem
Vratky Zobrazuje informaci o případných vratkách k dodacímu listu. V případě, že k dodacímu listu existuje právě jedna vratka, pak zobrazuje její číslo dokladu, v případě, že je jich více, pak zobrazuje informaci o jejich počtu ve tvaru "Celkem X".

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Řada
DocQueue_ID

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Pozor, řada dokladů zde mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit.

Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (nejjednodušeji zkopírováním původního s úpravou potřebných údajů a následným vymazáním původního - pokud jej ovšem ještě smazat lze).

Období
Period_ID
Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Na již existujících záznamech zadané období již nelze měnit.
Datum
DocDate$DATE
Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Firma
Firm_ID

Firma z Adresáře firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou ve Firemních údajích (u dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj), ale lze samozřejmě zadat jinou. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku firem-Adresáře. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu.

Popis
Description

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam, prostřednictvím předkontací může být využit později i jako popis (či jeho část) daného dokladu v účetním deníku apod. Nepovinná položka.

Pokud se jedná o doklad generovaný automaticky z pokladního nebo restauračního prodeje (viz možnosti vystavení nového DL), je zde uveden popis adekvátní tomu: Např. "Účtenka UC-4/2011" - tj. číslo účtenky, ke které DL vznikl v případě vytvoření DL k UC ihned po vystavení UC (tj. šlo-li o okamžitý prodej ze skladu) nebo do které byl DL importován v případě prodeje na kase podle dodacího listu, nebo např. "13.4.2011 - prodej" v případě, že DL k UC byl vytvořen až uzávěrkou prodeje, nebo "Ztráty výroby skladu výrobků" v případě vzniku DL při uzávěrce bonů na zboží vyrovnávající ztráty prodeje nebo ztráty výroby (gastrovýroby) apod.

Způsob dopravy
TransportationType_ID

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů dopravy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.

Při importu objednávky, která má položku vyplněnu jinak, než je současná hodnota v hlavičce faktury, se nabízí k převzetí z hlavičky objednávky. Při opakovaném importu objednávky (import další objednávky) platí totéž.

Vyřízeno
Finished

Příznak o tom, zda byl daný dodací list vyřízen. Nepovinná položka.

Příznak může být zatržen:

Pokud je tento příznak nastaven, pak:

 • Doklad se nenabízí k výběru, pokud si uživatel omezuje dodací listy za omezovací podmínku Čerpatelný doklad.

  Jak bylo objasněno v popisu omezení za Čerpatelný doklad, toto omezení nekoresponduje s "vyhodnocením vstupní kontroly čerpatelnosti" vybraných dokladů v rámci procesní tvorby dokladů, která probíhá podle jiných podmínek a tento příznak se při něm neposuzuje. Viz např. vstupní Kontrola čerpatelnosti vybraných dokladů v rámci procesní tvorby DL->FV.

  Tedy i DL s příznakem Vyřízeno lze naimportovat do tvořeného prodejního dokladu (faktura vydaná/pokladní příjemka).

V tomto případě slouží k ručnímu nastavení, že daný doklad je již "vyfakturován" a nemá smysl jej fakturovat resp. zahrnovat do pokladního příjmu (čerpat), tj. nadále jej nabízet k výběru při importu do následných prodejních dokladů.

Typicky u dodavatelů stavebních firem se v praxi děje, že zboží expedují na základě dodacích listů, ale fakturaci provádějí jiným způsobem než běžnou skladovou fakturou. Aby se jim takové na DL neustále nenabízely k fakturaci, mohou si je označit za vyřízené.

Zrušení zatržení příznaku se nijak automaticky nenastavuje, lze jej zrušit pouze ručně.

POZOR na důsledky takového zrušení, zejména tehdy, pokud byl nastaven pokladním prodejem! Zvýšíte si tím pravděpodobnost, že takový DL omylem vyfakturujete, jelikož je pak vyhodnocen jako importovatelný do FV resp. PP, přestože byly peníze za příslušné zboží inkasovány jiným způsobem v pokladním prodeji. Viz též procesní tvorba DL->FV - Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Zahraničí/cizí měna
Tuzemsko/Vývoz

Položka typu přepínač, podle jehož nastavení se zpřístupňuje nebo znepřístupňuje k editaci druhá položka Země, v níž se pak zadává kód konkrétní země.

Tato položka obecně určuje, zda se vystavovaný doklad bude chovat jako doklad tuzemský či zahraniční. (U zahraničních dokladů, které jsou s DPH, se nezadávají obecně sazby DPH (lze zadat jen sazbu 0%), naopak se zadávají indexy DPH, nejsou k dispozici některé položky z hlavičky závislé na nastavení země, nejsou k dispozici celkové částky ceny s DPH a DPH apod.).

U samotných Dodacích listů volba Tuzemsko/Vývoz resp. zadaná země nemá význam, jelikož se nejedná o daňový doklad. Nicméně dodací listy lze importovat do následných prodejních dokladů (faktur), u nichž položka země význam má a do nichž se země může z dodacího listu převzít.

Země
Country_ID

Zda je položka editovatelná, závisí na nastavení předchozí položky Tuzemsko/Vývoz:

 • Tuzemsko - v tomto případě je položka pro zadání kódu země předvyplněna kódem lokální země nastavené ve Firemních údajích a nelze ji editovat (nemá to význam)
 • Vývoz - v tomto případě se položka pro zadání kódu země zpřístupní pro editaci a zadáte do ní kód libovolné země z číselníků zemí (kromě země lokální). (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)
Přepne na subzáložku Obsah.

Je-li aktivní procesní řízení skladových dokladů (tj. parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastavený na hodnotu Ano), nachází se na záložce Hlavička pod hlavním variantním vstupním formulářem ještě jeden, který v továrním nastavení obsahuje následující položky:

Název Popis
Stav
PMState_ID

Procesní stav dokladu. Hodnotu není možné editovat přímo, je zapotřebí použít funkci Změna stavu.

Zodp. role
ResponsibleRole_ID
Uživatelé obsazení to této role mohou provádět opravy dokladu.
Zodp. osoba
ResponsibleUser_ID

Uživatel, který může provádět opravy dokladu, i když není obsazen do zodpovědné role.

Podrobnější informace o významu a vzájemném vztahu zodpovědné role a zodpovědné osoby viz sekce Nastavení Zodpovědné role a Zodpovědné osoby v kapitole Procesní řízení - obecně.

Vytvořil
CreatedAt$DATE
CreatedBy_ID

Datum a čas založení dokladu a identifikace uživatele, který doklad založil.

Změnil
CorrectedAt$DATE
CorrectedBy_ID

Datum a čas založení poslední změny dokladu a identifikace uživatele, který změnu provedl.

Vyřídil
FinishedAt$DATE
FinishedBy_ID

Datum a čas posledního přepnutí dokladu do systémového procesního stavu Vyřízeno a identifikace uživatele, který změnu stavu provedl.

Pokud se doklad aktuálně nachází v jiném procesním stavu než Vyřízeno, jsou obě pole prázdná.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný). V seznamu řádků jsou některé položky k dispozici v závislosti na zvoleném typu řádku. Jejich podrobný popis naleznete u popisu daného typu řádku ve společné kapitole Typy řádků na dokladech, zde se na tento popis budeme pouze odvolávat. Zbývající položky popíšeme zde:

Název Popis
Typ

Skrytý seznam, z něhož vyberete, o jaký typ řádku se jedná. Dodací list je skladový doklad, který nenese informaci o prodejní ceně (ta je až na prodejním dokladu), tudíž pokud jsou na něm řádky 1, 2 a 3, pak jsou pouze s počtem (ale bez částky).

Zda na daném DL budou i řádky typu 0, 1 a 2, záleží na tom, jakým postupem DL vznikl. Pokud byl zadán ručně bez vazby na předchozí objednávku bude mít takové řádky, jaké na něj byly ručně zadány (tedy řádky 0, 1, 2 i 3).
Pokud vznikl podle předchozí objednávky, bude mít takové řádky, jaké do něj byly z objednávky načerpány bez ohledu na jejich typ (tedy řádky 0, 1, 2 i 3).
Pokud ale DL vznikl automaticky až spolu s vystavovanou fakturou, tak se do DL převezmou již jen řádky typu 3 (tj. nebude se vystavovat DL k novým řádkům Fv typu 0, 1 nebo 2).

Text K dispozici jen pro typ řádku 0 a 2 pro zadání libovolného textu.
Sklad

K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladu, ze kterého se bude expedovat.

Sklad již nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně napolohován. Sklad rovněž nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně vrácen či čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím případ, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby opravám nebrání. Dále viz záložka X-vazby této agendy.

Kód skl.karty a Název skl.karty

K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladové karty, která se bude expedovat. Který údaj o skladové kartě se bude v této položce v daném dokladu zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podrobněji viz popis řádku 3 - položka Sklad.karta.

Pro opravy sklad. karty platí totéž, co pro sklad, viz výše.

Zadání více řádků (skladových karet) najednou:

Zadat můžete i více skladových karet najednou, makrokartu nebo kartu s obaly, příp. můžete zadávat množství vybraných označených karet rovnou nad číselníkem skladových karet v případě Režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou.

Počet

K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání expedovaného množství. Počet nelze opravovat libovolně. Při opravách se bere ohled na případná čerpání do následných prodejních dokladů (FV, PP) a na případné vratky dodacích listů (VR). Při opravách se dále bere ohled na případné vazby na polohovací doklady (VPZ) a počet nelze zadat nižší než počet, který je již napolohován. Pokud přesto potřebujete zadat počet nižší, je třeba nejdříve opravit nebo zrušit příslušný polohovací doklad.

U řádku typu 2 je počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, stanoven na 6. U řádku typu 3 se maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, řídí vybranou jednotkou a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím.

Pokud k dané skladové položce existují nějaké rezervace platné k datu vyskladnění, uplatní se dle pravidel pro uplatňování a čerpání rezervací.

Jedn.

K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání jednotek.

Jednotku již nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně napolohován.

Středisko Středisko pro daný řádek dokladu. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jiné středisko. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví. Středisko se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku středisko předvyplňuje zadaným střediskem z řádku předchozího.
Zakázka

Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku. Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zakázka se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Čerpáno

Informace o tom, zda daný řádek a v jakém počtu již byl importován, tj. čerpán do následného dokladu, tedy jaký počet již byl fakturován resp. na jaký počet byla vystavena pokladní příjemka. Vydodané zboží je z dodacího listu čerpáno tehdy, byl-li jeho řádek čerpán do faktur vydaných či pokladních příjemek. Tj. faktura vydaná resp. pokladní příjemka byla vystavena podle dodacího listu resp. dodací list byl do nich naimportován. Možností vystavení nové FV či PP, které čerpají DL, je více, viz možnosti vystavení nové FV resp. možnosti vystavení nové PP.

Seznam všech dokladů, do kterých bylo čerpáno množství uvedené v této položce, je k dispozici v subzáložce Čerpáno do dokladů. Zde jej lze detailně prohlížet, resp. provádět další akce ve vyvolané agendě faktur vydaných resp. pokladních příjemek. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby daného dodacího listu.

U řádků typu 0-Text a 1- text s částkou je uvedeno, zda byl čerpán (hodnota A=Ano), či nikoli (hodnota N=Ne), u ostatních typů řádků je uvedeno množství, jaké bylo zatím do prodejních dokladů z daného řádku čerpáno.

U řádků typu 1 se nesleduje, zda byl importován "částečně" (tj. zda byla do následného dokladu použita celá částka či nikoli).

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gen lze čerpat dodací list do prodejního dokladu i částečně. V ABRA Gold lze dodací list importovat do prodejního dokladu pouze celý najednou.

Importovaný doklad

Importovaný neboli čerpaný doklad. Tj. doklad, který byl zcela nebo částečně naimportován do daného dodacího listu a z kterého byl daný řádek dodacího listu čerpán.

Zobrazují se zde jen vybrané doklady a to ty, u nichž je v jejich řádcích evidováno, kolik bylo čerpáno do aktuálního dokladu (typicky viz položka Čerpáno v takových dokladech). Seznam všech takových dokladů naimportovaných do daného DL je k dispozici v subzáložce Importované doklady, kde mj. lze celý takový doklad od daného dodacího listu odpojit. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby daného dodacího listu.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě na řádku s kartou se sér. čísly

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Pokud vymažete řádek, který vznikl importem z objednávky přijaté a žádný jiný řádek importovaný ze stejné objednávky již v řádcích dodacího listu není, importovaná objednávka se odpojí. Tj. zaktualizuje se seznam importovaných objednávek v záložce Importované doklady. Nelze vymazat řádek, který je již alespoň částečně napolohován. Další příčinou může být probíhající inventura, v závislosti na jejím typu.

  Jak bylo řečeno u funkce Odpojit v záložce Importované doklady: k fyzickému odpojení dříve naimportovaného dokladu dochází až po uložení editovaného dokladu.

  Funkce Vložit, Přidat, Vymazat nelze použít v opravě dokladu, pokud nejsou takové opravy povoleny - např. doklad vznikl z nadřízeného dokladu. Viz popis funkce Opravit.

 • Ser. čísla resp. Šarže - Funkce pro rychlé zadání sér. čísel resp. šarží na výdajový doklad. Podle typu karty zadané na aktuálním řádku se jedná buď o sér. čísla nebo o šarže (pokud se nejedná o kartu se šaržemi/sér. čísly, pak funkce není dostupná). Jde o jednu z možností, jak zadat šarže/sér. čísla na doklady.
 • Zadávat - Pro nastavení zadávaného údaje o sklad.kartě, podrobněji bylo toto tlačítko popsáno u výkladu položky Skladová karta na skladovém řádku.
 • SCM - Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Šarže/Sériová čísla

Subzáložka je k dispozici pouze, pokud si prohlížíme, resp. editujeme doklad a aktuální řádek (na němž stojí kurzor) v záložce Obsah je řádek skladový a obsahuje skladovou kartu třídy "se Šaržemi (resp. Sériovými čísly)" a na řádku je vyplněna položka Sklad (subzáložka se zobrazí teprve po vyplnění této položky).

Subzáložka slouží k prohlížení resp. zadávání šarží/s.čísel na doklad. Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Zadávání šarží a sériových čísel na doklady.

Subzáložka Ruční párování

Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Ruční párování - obecná pravidla.

Subzáložka Importované doklady

Subzáložka zobrazuje seznam vybraných dokladů dosud naimportovaných do daného dodacího listu. Nezobrazují se zde všechny doklady, které mohly být použity pro naimportování řádek do aktuálního dokladu, ale jen vybrané doklady a to typicky ty, u nichž je v jejich řádcích evidováno, co z nich již bylo čerpáno do aktuálního dokladu (viz položka Čerpáno v řádcích takových dokladů). Záložka tedy není určena k prohlížení vazeb na případné jiné doklady. Její význam je především v tom, že je zde možno takový naimportovaný doklad celý odpojit.

K prohlížení vazeb i na jiné doklady slouží záložka X-vazby této agendy.

V této agendě záložka zobrazuje dvě úrovně dokladů: V prvním sloupci je zobrazen seznam objednávek přijatých (OP), z nichž je nějaký řádek čerpán do daného dodacího listu. K daným objednávkám přijatým se v dalších sloupcích zobrazují čísla nabídek vydaných (NV), z nichž byly nějaké řádky čerpané do objednávek přijatých z prvního sloupce.

Seznam objednávek přijatých resp. nabídek vydaných, jejichž řádky byly importovány do daného dodacího listu.

Které řádky dodacího listu konkrétně byly importovány z daných objednávek, je uvedeno v položce Importovaný doklad v záložce Obsah dodacího listu.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Importované doklady

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po seznamu importovaných dokladů a hledání hodnoty v seznamu.
 • Odpojit - Pro odpojení vybraného dokladu. Volbou funkce odpojit dojde k odpojení celého importovaného dokladu, tj. všech řádků, které z něj byly do daného dodacího listu importovány. Použijete tehdy, pokud chcete např. odpojit doklad naimportovaný omylem apod. Naopak, pokud chcete jen odpojit některý řádek naimportovaný z daného dokladu (tj. importovat jen jeho část), učiňte tak pomocí tlačítka Vymazat v navigátoru v záložce Obsah.

  K fyzickému odpojení importovaného dokladu dochází až po uložení editovaného dokladu.

  Zde v případě OP s NV odpojujete vždy výhradně objednávku!

 • Otevřít - Pro zobrazení aktuálního importovaného dokladu. Zde záleží na tom, zda na aktuálním řádku importovaných dokladů byla importována objednávka přijatá, do níž byly importovány nabídky vydané, či nikoli. Pokud přichází v úvahu více možností, program nabídne seznam importovaných dokladů z daného řádku, z nichž si vyberete ten, který si chcete prohlédnout, resp. jehož agendu si přejete otevřít. Poté vyvolá buď agendu Objednávek přijatých nebo agendu Nabídek vydaných a otevře ji "přes" agendu Dodacích listů. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Objednávek přijatých resp. Nabídek vydaných. Takto odtud vyvolaná agenda Objednávek přijatých resp. Nabídek vydaných se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za daný importovaný doklad. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení objednávek resp. Omezení nabídek standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech objednávek resp. nabídek apod.). K dispozici i mimo editační režim.

Subzáložka Čerpáno do dokladů

Subzáložka zobrazuje seznam vybraných dokladů, do kterých byl aktuální dodací list dosud čerpán. Nezobrazují se zde všechny doklady, do kterých mohly být nějakým způsobem naimportovány řádky aktuálního dokladu, ale jen vybrané doklady. Záložka tedy není určena k prohlížení vazeb na případné jiné doklady. Slouží především jako doplňující informace k položce Čerpáno, tj. zobrazuje do jakých dokladů konkrétně bylo čerpáno množství uvedené v položce Čerpáno.

K prohlížení vazeb i na jiné doklady slouží záložka X-vazby této agendy.

V této agendě se jedná o prodejní doklady, do kterých byl DL čerpán. Záložka zobrazuje seznam faktur vydaných (FV) nebo pokladních příjemek (PP). Které řádky dodacího listu konkrétně byly čerpány (importovány) do některého z těchto dokladů a v jakém počtu, je uvedeno v položce Čerpáno v záložce Obsah dodacího listu.

V této subzáložce se nezobrazuje případná účtenka pokladního prodeje, pokud byl DL čerpán do ní. Viz Prodej na kase podle dodacího listu. Taková účtenka je viditelná pouze v záložce X-vazby této agendy.

Seznam dokladů, do nichž bylo čerpáno množství uvedené v položce Čerpáno v řádcích aktuálního dokladu

Import DL do FV resp. PP podrobněji viz Procesní tvorba dokladů - Dodací list -> Faktura vydaná, resp. Dodací list -> Pokladní příjem.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Čerpáno do dokladů

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po seznamu dokladů, do nichž byl aktuální doklad importován a hledání hodnoty v seznamu.
 • Otevřít - Pro zobrazení aktuálního dokladu, do něhož bylo čerpáno. Funkce vyvolá agendu Faktur vydaných resp. Pokladních příjemek a otevře ji "přes" agendu Dodacích listů. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Faktur vydaných resp. Pokladních příjemek. Takto odtud vyvolaná agenda Faktur vydaných resp. Pokladních příjemek se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za daný doklad, do něhož bylo čerpáno. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení faktur resp. Omezení příjemek standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení. K dispozici i mimo editační režim.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Import

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atd.

pro další možnosti

nebo

Shift +Ctrl +F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

Přidat dle EAN Ctrl +B

Funkce umožňuje dohledat sklad. kartu podle EAN libovolné jednotky dané skladové karty a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Blíže viz popis funkce Přidat dle EAN v možnostech hledání skladové karty dle EAN.

Přidat dle dod. Ctrl +D

Funkce umožňuje dohledat skladovou kartu podle externího kódu nebo externího názvu dodavatele definovaného k dané kartě a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Viz popis téže funkce Přidat dle dodavatele u faktur vydaných.

Přidat dle názvu Ctrl +B Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Šarže/Sériová čísla a umožňuje zadávání šarže/s.čísla pouze pomocí názvu. Více viz Rychlé zadání přes záložku Šarže/sér. čísla pomocí funkce Přidat dle názvu.
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).