Dodací listy - záložka Seznam

Seznam zadaných dodacích listů, omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující položky:

Název Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Datum dok. Obsah položky Datum z hlavičky dokladu.
Celkem (lok.) Celková skladová cena daného dokladu. Pokud daný doklad dosud nebyl celý zpracován a oceněn skladovou uzávěrkou, pak je zde uvedena skladová cena předběžná. Je uváděna v lokální měně.
Počet skl. řádek Celkový počet řádků dokladu (na subzáložce Obsah).
Vytvořil Uživatel, který daný doklad vytvořil.
Opravil Uživatel, který daný doklad naposledy opravil, pokud byl doklad opravován.
Uzavřen Informace o tom, zda byl daný doklad již zpracován uzávěrkou skladu a byl kompletně oceněn, tj. všechny jeho skladové řádky mají vypočtenu skladovou cenu a bylo možno doklad uzavřít.
Účtovat Informace o tom, jakým způsobem má být daný doklad účtován. Informace se přebírá podle způsobu nastaveného pro danou řadu dokladů.
Účtováno

Informace o tom, zda již byl daný doklad zaúčtován, tj. vyslán do účetnictví, či nikoli a při účtování k němu vznikl odpovídající účetní zápis v účetnictví (v žádostech nebo v deníku). Účtování skladových dokladů se provádí hromadně, funkcí Zaúčtovat.

Daný skladový doklad může mít uvedeno v položce Účtováno hodnotu "Ne", i když doklad již prošel zaúčtováním, ale nevznikl k němu odpovídající účetní zápis. A to v případech, kdy máte nastaveno následující:

Co vše budete mít nastaveno na "neúčtovat", závisí na způsobu vaší skladové evidence atd.

Stav

Název procesního stavu, ve kterém se doklad aktuálně nachází. Pokud procesní řízení není aktivní (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Popis položek základní definice panelu je uveden v popisu horní části záložky Detail, základní definice.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový

F2

nebo

Shift +F2

Popis zadávaných položek nového dokladu viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového DL:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jak bylo uvedeno v kap. Věcný obsah - Skladové doklady a pohyby na skladě, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně), čímž značně urychlíte jeho vystavení. Jednotlivé možnosti vystavení nového dodacího listu (DL) se liší v podstatě pouze tím, zda do něj importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby DL či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění údajů. Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu DL.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:


Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Vystavení nového dokladu není povoleno s datem nižším než je datum poslední skladové uzávěrky provedené na skladech použitých v daném dokladu.

Detail / Seznam F3
Opravit F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gen lze na rozdíl od ABRA Gold i skladové doklady opravovat.

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané, pokud již daný doklad byl zcela nebo částečně zpracován skladovou uzávěrkou. Podrobněji viz Opravy a mazání skladových dokladů versus skladová uzávěrka.

Opravy dokladů jsou také částečně zakázané, pokud se jedná o doklad vzniklý z tzv. nadřízeného dokladu. V tomto případě se jedná o případ:

 • DL vzniklého automaticky z pokladního nebo restauračního prodeje (viz možnosti vystavení nového DL) příp. u DL naimportovaného do účtenky UC z pokladního nebo restauračního prodeje dodatečně (viz Prodej na kase podle dodacího listu) - aby nedošlo k nesouladu mezi údaji na dokladu a skutečně prodaným zbožím. V případě pokusu o opravu nepovolených údajů na takovém dokladu (např. při pokusu o přidání/vymazání řádků) systém nahlásí, že to není možné, jelikož doklad vznikl z tzv. nadřízeného dokladu a takovou opravu nepovolí.

  Identifikace nadřízeného dokladu je v tomto případě uvedena v položce Popis nebo je rovněž dohledatelný přes záložku X_vazby.

 • DL vzniklého automaticky ze servisu v rámci výdeje materiálu či servisovaného předmětu (viz možnosti vystavení nového DL) - aby nedošlo k nesouladu mezi údaji na montážním listu (ML) a skutečně vydaným materiálem či servisovaným předmětem.

Pokud používáte schvalování dokladů, oprava nemusí být povolena v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Některé opravy mohou být taktéž zakázané, pokud se doklad odkazuje na sklad, v němž právě probíhá inventura nebo poziční inventura.

Při opravě skladového dokladu, je-li povoleno opravovat datum, lze zadat i datum dokladu nižší, než je datum poslední uzávěrky (což u nově vystavovaného dokladu nelze). Nicméně uživatel je na tuto skutečnost upozorněn a pokud přesto takový doklad vědomě uloží, sám zodpovídá za možné důsledky ve zkreslení vypočtených skladových cen (při zpětném zadávání dokladů tyto jsou samozřejmě zahrnuty až do následných uzávěrek, tudíž doklady nemohly být zpracovány a oceněny v pořadí dle data svého vzniku).

Pro opravy počtu dále platí, že počet nelze opravovat libovolně. Pro opravu počtu existuje omezení (počtem čerpaným z dodacího listu do faktur, resp. pokladních příjemek atd.) nebo pokud je doklad resp. řádek napolohován. Dále viz popis položky Počet v obsahu dodacího listu.

Prostřednictvím funkce Opravy se provádí i doplnění údajů, které není bezpodmínečně nutné zadávat ihned při zadání dokladu. U dodacích listů se typicky jedná o:

 • doplnění sériových čísel a šarží na doklady obsahující karty s evidovanými šaržemi či sériovými čísly, pokud tyto nebyly zadány rovnou při zadání dokladu. (Sériová čísla/šarže se zadávají v subzáložkách Sériová čísla resp. Šarže u příslušných řádků daného dokladu).

  Skladová uzávěrka nevyžaduje zadané šarže/sériová čísla, a tudíž může uzavřít i skladové řádky s nezadanými šaržemi/sériovými čísly. Nicméně šarže/sériová čísla lze doplňovat i na uzavřené řádky, resp. uzavřené sklad. doklady.

  Pohyby s nedoplněnými šaržemi/sériovými čísly lze také dohledat v agendě Skladové pohyby.

Opravovat dodací listy lze ještě dalším způsobem:

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Smazat nelze doklad, který již byl uzavřen skladovou uzávěrkou, nebo který má alespoň jeden uzavřený řádek, viz Opravy a mazání skladových dokladů versus skladová uzávěrka.

Nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím případ, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby mazání nebrání. Rovněž nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně napolohován. Dále viz záložka X-vazby této agendy.

Pokud používáte schvalování dokladů, mazání nemusí být povoleno v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Pokud je smazán doklad, na němž byly zadány šarže/sér.čísla, tyto šarže/sér. čísla se samozřejmě nemažou, pouze se anulují odpovídající pohyby s nimi. U sériových čísel navíc probíhá kontrola, aby počet na dílčím sériovém čísle nebyl po smazání dokladu jiný než povolený (tj.-1,0 nebo 1), viz použití šarží/sér.čísel na dokladech.

Pokud mazaný doklad čerpal rezervace (viz položka Splněno v pohybech rezervací), pak se toto čerpání rovněž anuluje.

Zkopírovat

F9

nebo

Shift +F9

Jednotlivé možnosti se liší tím, zda jde o vytvoření jedné kopie nebo více kopií aktuálního záznamu.

Pokud je kopírován doklad se šaržemi/sér. čísly, pak tato se ze zdrojového dokladu nekopírují a na nový doklad se musí doplnit ručně.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vytváření kopií dokladů dostupných v této agendě:

Občerstvit F11
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
 • Otevřít samostatně
 • Připojit k existující aktivitě
 • Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Změna stavu Ctrl + F10

Vyvolá dialogové okno Změna stavu sloužící ke změně procesního stavu aktuálního dokladu, případně hromadné změně označených dokladů, jsou-li nějaké označeny.

Funkce je k dispozici pouze v případě nastavení parametru Používat procesní řízení na skladových dokladech na hodnotu Ano.

Vratky F6

Zobrazí všechny doklady typu Vratky k aktuálnímu dodacímu listu.

Funkce vyvolá agendu Vratky dodacích listů a otevře ji "přes" agendu dodacích listů. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Vratky.Takto odtud vyvolaná agenda vratek se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za vratky jen k aktuálnímu dodacímu listu.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících vratek ke všem dodacím listům apod.)

Vytvořit

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atd.

pro další možnosti

nebo

Shift +Ctrl +F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle vybraných záznamů rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení následujících dokladů podle aktuálního dodacího listu (DL) resp. podle označených, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Zaúčtovat Ctrl + Enter

Provede hromadné zaúčtování. Jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Zaúčtovat lze jen ty skladové doklady, které jsou již uzavřené. Informace o tom, zda daný skladový doklad prošel zaúčtováním a současně k němu vznikl odpovídající účetní zápis (v žádostech nebo v deníku), je uvedena v položce Účtováno.

Skl. pohyby

Enter*

nebo

Shift +Enter

Zobrazí skladové pohyby na aktuálním skladovém dokladu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • otevřít zde - otevře agendu skladových pohybů "přes" agendu zdrojového dokladu
 • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Skladové pohyby a otevře ji "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Skladové pohyby. Takto odtud vyvolaná agenda Skladových pohybů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za skladové pohyby vyskytující na aktuálním zdrojovém dokladu.

Toto využijete např. pokud si chcete prohlédnout skladové ceny na jednotlivých skladových řádcích z dokladu apod.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů ke všem skladovým dokladům.

SCM

Ctrl +Q

nebo

Shift +Ctrl +Q

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o pokrytí sklad. položek z dokladů této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Polohovat Ctrl +L

Funkce pro rychlé vystavení nového polohovacího dokladu podle vybraného dokladu rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení vyskladnění z pozic (VPZ) podle aktuálního dodacího listu (DL). Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o jednu z možností vystavení nového VPZ. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby vyskladnění z pozic. Dále viz Procesní tvorba dokladů - DL -> VPZ.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování.

Pokud se jedná o polohování DL, který byl vystaven s čerpáním jedné či více objednávek (viz procesní tvorba dokladů OP ->DL, resp. OP -> FV resp. OP -> PP) a některá z nich podléhá procesu vychystávání (existují pozice aktuálně připojené k této objednávce jako její vychystávací), probíhá kontrola, zda ještě nějaké vychystávání neprobíhá, v opačném případě vás program upozorní. (To posuzuje podle toho, zda v pozicích připojených jako vychystávací k dané OP, je či není nulové očekávané množství. K informaci zobrazované v položce Stav vychystání v záložce Vychystávání, subzáložce Položky nepřihlíží.)

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.