Hlavní inventární protokoly (HIP)

Agenda hlavních inventárních protokolů (HIP). Spojuje v sobě knihu a všechny funkce pro práci s nimi.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Skladové karty Pozice Ochrana dat X-vazby Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Skladové hospodářství při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Skladové doklady, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Jedná se o novou možnost provádění inventur, která plně nahrazuje starší agendy Inventura a Poziční inventura. Dále viz Přehled nástrojů inventury a pokyny k použití.

Popis ovládání, společných prvků v číselnících a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Jak bylo řečeno v obecné kapitole Inventury skladu, tato agenda tvoří společně s Dílčími inventárními protokoly (DIP) dvojici stěžejních agend určených k provádění inventur. Slouží k vystavování nových hlavních inventárních protokolů, evidenci existujících a další práci s nimi. Způsob zpracování inventury pomocí této agendy je řešen tak, aby v případě provádění inventury nedocházelo k blokování celého skladu - blokovány jsou pouze inventarizované skladové karty nebo skladové pozice. V závislosti na typu inventury navíc ani inventarizované položky nemusejí být blokovány po celou dobu provádění inventury. V případě síťové instalace může více uživatelů zadávat výsledky paralelně a zkrátit tak dobu nezbytnou k dokončení inventury. Inventury prováděné v těchto agendách umožňují sledování průběhu inventury (protokoly), inventarizaci vč. šarží/sériových čísel atd.

Hlavní inventární protokol (HIP) je záznamem o procesu inventury, tj. obsahuje informace, jaký sklad (případně jaké skladové pozice) byl inventarizován, jaký skladový sortiment, kdy a kým, s jakými výsledky. Nový HIP lze vystavit pomocí průvodce. Viz též Možnosti vystavení nového HIP. V hlavičce HIP je mj. uvedena informace o zvoleném typu inventury (blokační, neblokační k datu, neblokační průběžná), který mj. určuje, zda a jak bude možné manipulovat s inventarizovanými kartami po dobu trvání inventury.

Inventury pomocí protokolů podporují inventarizaci polohovaných i nepolohovaných skladů. V případě inventarizace nepolohovaného skladu se v agendě HIP zobrazuje záložka Skladové karty obsahující inventarizované skladové karty, v případě inventarizace polohovaného skladu je tato záložka nahrazena záložkou Pozice.

Ke každému HIP se vystavují podřízené dílčí inventární protokoly (DIP), sloužící ke sběru dat. Inventarizovaný sortiment je možné tímto způsobem pohodlně rozdělit na dílčí části, mezi více pracovníků atd. Skladové karty lze do inventury zařazovat různým způsobem (buď rovnou do HIP a z nich následně vybírat do DIPů, nebo naopak je zadávat do DIPů s automatickým přenosem zpět do HIP). Inventuru je možné zahájit buď automaticky rovnou při vytváření HIPu nebo kdykoli později (a nejdříve si např. v klidu připravit protokoly). Zahájením inventury se načtou stavy na skladech k rozhodnému datu (a dle typu inventury se inventarizované položky zablokují) a pracovníci mohou do "svých" DIPů začít zadávat nalezené stavy. Po dokončení fáze sběru dat se daný DIP uzavře, čímž se automaticky přenesou nalezené stavy do HIPu. Ukončit inventuru lze i postupně po položkách, přičemž v okamžiku uzavření inventury vybraných položek se v případě inventury nepolohovaného skladu vygenerují potřebné inventární doklady (manka a přebytky pro uzavírané skladové karty), v případě inventury polohovaného skladu doklady polohovací (doklady typu VPZ a NPZ pro uzavírané pozice). Více informací viz podkapitola Vlastní průběh inventury.

K dokladům HIP je možné přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související DIPy, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.

Podrobnější informace jak inventuru pomocí této agendy provést, tj. jak se inventura zahájí, co to znamená, kdy ji lze zahájit, kde a jakými způsoby lze zadávat inventární rozdíly, jak se inventura ukončí a co to znamená, jaké doklady se přitom generují a další související informace jsou podrobně uvedeny v souhrnné kapitole Věcný obsah - Inventury skladu.

Kromě uvedených typů inventur existuje v systému ABRA Gen ještě "rychlá předávací inventura" neboli zrcadlo používaná v restauračním prodeji. Více viz Zrcadla - obecně.

Před prvním použitím se doporučujeme seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.