Inventura

Tato agenda umožní provést inventuru ve vybraných skladech.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené záložky: Sklady Inventura

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Skladové hospodářství při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Sklad, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Jedná se o starý nástroj, který je v současné době plně nahrazen prováděním inventur pomocí inventárních protokolů (v agendách Hlavní inventární protokoly a Dílčí inventární protokoly). Z tohoto důvodu bude agenda Inventura v některé z budoucích verzích systému ABRA Genodstraněna. Více informací a pokyny k použití viz Přehled nástrojů inventury.

Způsob zpracování inventury pomocí této agendy je řešen tak, aby v případě provádění inventury v jednom skladě nedocházelo k blokování normálního provozu v ostatních skladech. V případě síťové instalace umožňuje rychlé zadávání výsledků inventury (více uživatelů může zadávat výsledky paralelně). Nicméně platí, že při provádění inventury v této agendě se pracuje vždy s celým skladem najednou, vyžaduje tedy zamčení celého skladu, který je následně blokován po celou dobu provádění inventury proti všem skladovým pohybům, což je v praxi zejména v případě firem s velkým provozem ve skladech či u firem, kde sklad nemůže být delší dobu blokován, nevhodné až nepoužitelné. Dále inventury provedené v této agendě neumožňují sledování průběhu inventury (absence protokolů) a mají řadu dalších nevýhod. Více viz Přehled nástrojů inventury - rozdíly obou řešení. Proto, jak bylo zmíněno výše, doporučujeme používat nové nástroje (agendy Hlavní inventární protokoly a Dílčí inventární protokoly).

Jak inventuru pomocí této agendy provést, tj. jak se inventura zahájí, co to znamená, kdy ji lze zahájit, kde a jakými způsoby lze zadávat inventární rozdíly, jak se inventura ukončí a co to znamená, jaké doklady se přitom generují a další související informace jsou podrobně uvedeny v souhrnné kapitole Věcný obsah - Inventury skladu.

Agenda Inventury slouží k provádění inventur nepolohovaných skladů. Pro inventury polohovaných skladů je k dispozici agenda Poziční inventura, nicméně i v tomto případě důrazně doporučujeme používat nové agendy Hlavní inventární protokoly a Dílčí inventární protokoly, které podporují oba typy inventur.

Kromě uvedených typů inventur existuje ještě "rychlá předávací inventura" neboli zrcadlo používaná v restauračním prodeji. Více viz Zrcadla - obecně.

Před prvním použitím se doporučujeme seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.