Inventura - záložka Sklady

Seznam skladů nadefinovaných v systému s informací, zda na něm byla zahájena nějaká inventura či nikoli.

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

Omezení podle inventury

Zobrazené sklady si lze filtrovat podle stavu inventur. Dále viz Omezení podle inventury v číselníku skladů. K tomu slouží omezovací panel (lišta) v horní části záložky Seznam:

Příklad filtrování skladů jen za sklady bez zahájené inventury

Poslední použité nastavení filtru se nijak nepamatuje (jako je tomu v některých jiný číselnících) a při opětovném otevření agendy se předvyplňuje tak, jak je dáno v daném místě programu (v některých místech dokonce bez možnosti změny). Toto platí jak pro číselník vyvolaný samostatně, tak pro číselník vyvolaný jako výběrový.

V seznamu jsou pro každý sklad uvedeny položky:

Název Popis
Kód Kód skladu. Needitovatelná položka, přebírá se z číselníků skladů.
Název Název skladu. Needitovatelná položka, přebírá se z číselníků skladů.
Je inventura Tato položka se nijak nezadává. Zobrazuje informaci o tom, zda v daném skladu probíhá některá z inventur blokujících celý sklad. Dále viz Omezení podle inventury v číselníku skladů.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • dle kódu skladu
  • dle názvu skladu
  • dle stavu inventury
  • dle evidence pozic - tj. dle toho, zda je sklad polohovaný


Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných jsou k dispozici pouze následující (ostatní nemají pro tuto agendu význam):

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis
Help F1
Občerstvit F11
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Zahájit F2

Funkce zahájí inventuru na aktuálním skladu. Zahájit inventuru na daném skladu pochopitelně nejde, pokud na něm inventura již probíhá, tj. již na něm byla zahájena dříve. Viz položka Je inventura. Jak bylo řečeno v kap. Sklady, pokud se na zvoleném skladě zahájí některá z inventur blokujících celý sklad, je tento sklad zablokován pro pohyby s kartami.

Má-li sklad zahájenu běžnou inventuru, zpřístupní se pro něj záložka Inventura v této agendě, která je určena pro zadání inventárních rozdílů. (Má-li zahájenu poziční inventuru, pak se pro něj zpřístupní záložka Inventura v agendě Poziční inventura). Inventura zůstává zahájena i v případě opuštění programu, a to až do jejího ukončení, příp. zrušení. Podrobněji viz Zahájení běžné inventury.

Zrušit F8 Zruší zahájenou inventuru na aktuálním skladu. Zrušit lze pouze tu inventuru, která v dané agendě byla zahájena. Tj. zde lze zrušit běžnou inventuru. Zrušení inventury negeneruje žádné závěrečné doklady o prováděné inventuře, veškeré dosud zadané inventární rozdíly jsou zapomenuty. Použijete např. v případě, že potřebujete odblokovat inventarizovaný sklad pro pohyby, s tím, že inventuru zahájíte a provedete později.
Ukončit Shift + F2

Ukončí inventuru s generováním příslušných dokladů inventárního manka nebo inventárního přebytku pro zadané inventární rozdíly. Ukončit lze pouze tu inventuru, která byla zahájena v této agendě. Tj. zde lze ukončit běžnou inventuru.

Program si vyžádá zadávání informací pro hlavičky inventárních dokladů jako je datum, firma, řada inventárního dokladu atd.

Řady inventárních mank a přebytků se nabízejí jen takové, které jsou přiřazeny ke skladu, na němž se prováděla inventura.

Popis jednotlivých zde zadávaných položek viz záložka Detail inventárního manka, resp. záložka Detail inventárního přebytku. Pokud nebyly zjištěny žádné rozdíly, inventární doklady se tvořit nebudou.

Na závěr zobrazí informační hlášení, zda se podařilo úspěšně inventuru ukončit a případně i informaci o tom, jaké inventární doklady byly vygenerovány. Vygenerované doklady si můžete rovnou vytisknout, ale můžete je tisknout i kdykoli později z dané agendy. Příslušné doklady jsou k dispozici v agendách Inventárního manka, resp. Inventárního přebytku, kde je kromě dalších standardních funkcí s doklady možno:

  • doplňovat sériová čísla nebo šarže - jen u inventárních rozdílů karet se sériovými čísly nebo šaržemi.
  • doplňovat ceny - jen u inventárního přebytku. Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, inventární přebytky s nezadanou cenou se nezpracují uzávěrkou skladu a nebude možno je zaúčtovat.

Zadat nový doklad inventárního manka, nebo přebytku je také možno rovnou v agendách inventárních dokladů, jako jakýkoli jiný skladový pohyb s danými kartami, aniž by bylo nutno zahajovat inventuru.

Rovněž lze inventární doklady vygenerované inventurou libovolně opravit, tj. přidat nové řádky inventárních rozdílů, příp. některé vymazat apod. To můžete využít např. v případě, že jste se při zadávání inventárních rozdílů např. spletli v počtu a potřebujete toto opravit, aniž byste znovu zahajovali celou inventuru.